woensdag 23 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 013
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  BERICHTEN  >  2004
 >  011-020  >  013 

CAMPAGNE TEGEN VROUW-ONVRIENDELIJKE BILLBOARDS OP STRAAT

hspace=0

hspace=0
(Copyrights van de in deze e-mails gebruikte foto’s berusten volledig bij de eigenaar.)
 

Aan alle vrouwen, vrouwenorganisaties en sympathiserende mannen, die zich ergeren aan vrouw-onvriendelijke reclameborden op straat.
  
Amsterdam, 27 januari 2004
 
Beste lezeressen en lezers,  Zoals aangekondigd in de e-mail van 18 december jl., is nu het tijdstip aangebroken voor het voeren van actie tegen vrouw-onvriendelijke billboards in de openbare ruimte. Zowel die eerste e-mail als deze bereiken ruim 600 verschillende adressen, en ik hoop van harte dat zeer veel mensen zullen meedoen, door een brief, e-mail of fax te sturen naar één (of  meer!) van de hieronder gesuggereerde adressen, of naar andere adressen van (jo)uw voorkeur, bv. in eigen woonplaats of regio.NB. Waarschijnlijk is een brief/mail naar de eigen gemeenteraad erg effectief, omdat die in de praktijk vaak beslist over de plaatsing van billboards. Al veel mensen hebben enthousiast en positief op deze actie gereageerd - voor een ''greep'' uit deze reacties: zie hieronder. Hartelijk dank voor deze reacties en voor de vele nuttige adviezen en suggesties! Ook wil ik al degenen bedanken die hebben geholpen.
 • Tip: Om een zo groot mogelijk resultaat te bereiken, zou u/jij BCC’s of (aangepaste) copieën  van (jo)uw brief aan meerdere geadresseerden kunnen sturen. Om enig inzicht te krijgen op het verloop van de campagne, zou ik het erg leuk vinden nog even te horen welke actie u/jij gevoerd hebt + het evt. resultaat ervan. Ik zal hiervan t.z.t. nog een overzichtje rondsturen. Met name voor degenen die kiezen voor het indienen van een klacht bij de Reclame Code Commissie, is het erg handig om van elkaars actie op de hoogte te zijn. 
Heel veel succes en plezier met de actie gewenst!
 
Esther Struikmans
Korte Prinsengracht 7 - I
1013 GN Amsterdam
tel. 4213963

Voorbeelden van adressen waarheen de brieven en e-mails gestuurd kunnen worden
 • Trouw: 
  Redactie Podium
  Trouw, Postbus 859, 1000 AW Amsterdam
  Fax: 020 - 668 03 89 - Tel: 020 - 562 27 51
  redactie @ trouw.nl 
  Brieven max. 250 woorden, artikelen bij voorkeur max. 800 woorden. 
  Inzendingen (ook e-mails) o.v.v. ‘Podium’ moeten zijn voorzien van naam, adres en telefoonnummer. 
   
 • De Volkskrant
  ''Forum'' publiceert artikelen die discussies kunnen uitlokken over actuele onderwerpen. De auteurs schrijven op persoonlijke titel. De lengte van een bijdrage dient bij voorkeur de 1000 woorden niet te overschrijden. Alle e/mails moeten voorzien zijn van naam, adres en tel.nr.
  Tel: 020 - 562 92 22 - Fax: 020 - 562 62 89 
  Email-adres Forum: forum @ volkskrant.nl 
   
 • Reclame Code Commissie (www.reclamecode.nl, tel. 020 - 696 00 19): 
  Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. De klager dient o.v.v. zijn naam-, adres- en woonplaatsgegevens te motiveren waarom hij bepaalde reclame in strijd met de Reclame Code vindt. Bij zijn klacht moeten, als dat mogelijk is, de betreffende reclame, en eventuele andere gegevens waarop de klacht is gebaseerd, worden
  gevoegd. Het adres van de RCC is Postbus 12352, 1100 AJ Amsterdam. De commissie kan verlangen dat de klacht en de daarbij behorende bijlagen in 8-voud worden ingediend.
   
  Wanneer een particulier een klacht indient, is de behandeling van die klacht [in principe] kostenloos. Bedrijven, personen in de uitoefening van hun beroep en organisaties die een klacht indienen, zijn klachtengeld [ŕ EUR 228,- resp. EUR 114,-] verschuldigd.
   
  Uit de Nederlandse Reclame Code:
  ''2. Reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.
   3. Reclame mag niet strijdig zijn met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden.
   4. Reclame mag niet nodeloos kwetsend zij, noch een bedreiging inhouden voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid.'' 
    
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
  t.a.v. Minister M.J.A. (Maria) van der Hoeven
  Postbus 16375 - 2500 BJ Den Haag
  info @ minocw.nl -
  www.minocw.nl 
    
 • Ministerie van Verkeer & Waterstaat
  t.a.v. Minister K. (Karla) Peijs (CDA) of
  t.a.v. Staatssecretaris mw. M.H. Schultz van Haegen (VVD)
  Postbus 20901 - 2500 EX Den Haag
  Tel: 070 - 351 61 71 - Fax: 070 - 351 19 47
  venwinfo @ postbus51.nl -
  www.minvenw.nl 
   
 • Eerste Kamer der Staten Generaal 
  Postbus 20017
  2500 EA Den Haag
  Tel: 070 - 356 02 38
  Fax: 070 - 364 45 66
  www.parlement.com
    
 • Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Postbus 20018
  2500 EA Den Haag
  Tel 070-318 2211

Een greep uit de reacties
(van degenen die de voor-aankondiging van de actie hebben ontvangen):
 • Ik vind je initiatief tegen de vaak smakeloze billboards erg goed! Ik erger me er zelf ook vaak aan (...).
 • Ik wil graag meedoen met je actie (...). Ik ben blij dat je dit initiatief hebt genomen.
 • Ik vind het belangrijk op te passen, negatieve aandacht te geven aan onderwerpen die je ‘tegen’ staan, in dit geval vrouwonvriendelijke reclameborden. Hiermee loop je risico, naar mijn mening, dat je degenen die het maken of leuk vinden [in de kaart speelt] in hun stereotiepe [image] van ‘naughty but nice’ jongens.
 • Het lijkt me ‘n goed idee om eens wat geluiden tegen vrouw-onvriendelijke reclame te uiten.
 • Ik doe graag mee met je schrijf- mail/acties.
 • Goed plan!
 • Een uitstekende actie.
 • Graag wil ik meedoen met je campagne. Lijkt me een prima initiatief. (...) Succes met je actie.
 • Wat een goed initiatief!
 • Dolle Mina revisited. Maar die strijd is nooit uitgestreden.
 • Fantastisch initiatief!

Berichten uit de media m.b.t. beeldvorming over vrouwen
 • Beeldvorming over vrouwen in alle uitingsvormen van de samenleving (politiek, hulpverlening, godsdienst, taal en media) is nog steeds overwegend stereotiep, negatief en gewelddadig. Deze beeldvorming kan leiden tot meer geweld en discriminatie van vrouwen. Door de dagelijkse stroom van deze beelden kan het zelfbeeld van vrouwen negatief beďnvloed worden. (Conclusies symposium ''Beeldvorming over vrouwen'', Tiltenberg, 1995)
 • Bovag-garages moeten foto’s van schaars geklede en naakte vrouwen van de muur halen. Als ze dat niet doen, wordt het lidmaatschap ingetrokken. Met de maatregel wil de Bovag het imago van de bedrijfstak verhogen. (Volkskrant, 16-06-2000).
 • Dordrecht beboet voortaan buitenreclame die niet voldoet aan de eisen van de Reclame Code Commissie met 10.000 NLG. (...) De gemeente wil hiermee aanstootgevende reclame tegengaan. (NRC 06-01-1999). [Opm.: Een gemeente kan in een contract dat zij als eigenaar van gronden (wegen, parken, e.d.) sluit met een reclame-exploitant, een artikel opnemen dat zij, als eigenaar van de grond, wil dat op de aan de exploitant in gebruik gegeven grond geen reclame wordt gemaakt die aanstootgevend is.]
 • Nederland kent geen wettelijke bepaling over sexistische reclame, zoals bijv. Noorwegen. Volgens de Reclame Code Commissie dient reclame in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.
 • Uit onderzoek blijkt dat veel vrouwen zich onveilig voelen in een bus- of tramhokje waarin een afbeelding hangt van een naakte of schaars geklede vrouw.
 • Het slankheidsideaal in de Westerse cultuur leidt ertoe dat meisjes steeds jonger en drastischer beginnen te lijnen. Zij zijn potentiële slachtoffers van anorexia en boulimia, volgens dr. W. Vandereijcken en dr. G. Noorderbos van de Universiteit van Leiden. ‘Er zijn meisjes die op hun elfde, twaalfde jaar gaan lijnen’, aldus Noorderbos (N.U. 17-11-1998).
 • Veel rolgedrag krijgen kinderen doorgegeven zonder dat ouders het in de gaten hebben. Zo blijkt dat meisjes aan tafel vaak minder tijd krijgen om hun verhaal te doen, worden ze vaker onderbroken en niet geloofd of meer tegengesproken dan jongens’. (Onderzoeker P. Broche in de Volkskrant, 28-09-1998).
 • Vrouwen verdienen structureel minder dan mannen op de arbeidsmarkt.
 • De helft van de vrouwen in Europa heeft te maken met ongewenste seksuele intimiteiten op het werk. (Volkskrant, 19-04-2002).
 • In de actualiteitenprogramma’s is nog steeds zo’n 95% van de opgevoerde deskundigen man (Telegraaf 13-01-2001).
 • Meldpunt Discriminatie Amsterdam: ‘Discriminatie op grond van klachten in 1999: [o.a.] geslacht 23, leeftijd 20, nationaliteit 23 [klachten]’. (Telegraaf, 13-01-2001).
 • Vier procent van de topfuncties in politiek en bestuur in Nederland wordt ingevuld door een vrouw.
 • In tekst en beeld worden vrouwen altijd weer beschreven of afgebeeld in termen van hun lichaam. (...) Het ligt dan ook voor de hand dat stereotiepe beeldvorming van vrouwen het beste doorbroken kan worden door het vrouwelijk lichaam zoveel mogelijk buiten beschouwing te laten. (...) Zolang vrouwen (...) automatisch aan hun lichaam/vrouw-zijn gekoppeld worden in de media [over voormalig minister Sorgdrager bijvoorbeeld: ‘bang hertje’, ‘wulpse Winnie’, ‘charmant’ en ‘sexiest politician of Europe’], zolang zullen zij grote moeite hebben om hun gezag en autoriteit te laten gelden. (Effectief Beeldvormen, A. Smelik (red.) 1999).

Voorbeeld-tekst brief/e-mail (mag worden gecopieerd/gedownload)
 • Variant 1: brief / e-mail aan bv. een (landelijke / locale) politicus, een politieke organisatie of gemeenteraad.

  Geachte mevrouw / heer,

  Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende: sinds geruime tijd erger ik mij - en vele Nederlanders met mij - aan vrouw-onvriendelijke reclameborden langs de openbare weg, op stations en in tram-/bushokjes, waarop vrouwen naakt of schaarsgekleed en specifiek als lustobject staan afgebeeld. Het betreft hierbij zowel billboards waarin een functionele relatie bestaat tussen het model en het product (bijvoorbeeld in het geval van lingerie-reclame) als reclame waarin in het geheel geen sprake is van een dergelijke functionele relatie (bijvoorbeeld in het geval van een verleidelijk poserende en schaars geklede vrouw in een auto- of computerreclame). Ook is er nogal eens sprake van een dubbelzinnige, insinuerende tekst (bijvoorbeeld ‘Billboard’ bij de Sloggy-reclame met daarop de in Sloggy-slipjes gehulde billen van enkele jonge vrouwen of, in het geval van onderstaande reclame: ‘Toneelgroep Amsterdam neemt de Stadsschouwburg’, wat een duidelijke dubbelzinnige en vulgair-erotische betekenis heeft, zeker in combinatie met de afbeelding.)

  Mijns inziens is de overdaad aan dergelijke reclames, met name wanneer deze (i.t.t. reclames op televisie, op internet en in de kranten) door hun plaatsing langs de openbare weg niet te ontlopen zijn, schadelijk voor het zelfbeeld van vrouwen en voor het vrouwbeeld van mannen. Met name kinderen en tieners, die dagelijks met deze beelden geconfronteerd worden, worden er sterk (negatief) door beďnvloed. Uit onderzoek is gebleken dat respect voor vrouwen (zowel onder mannen als onder vrouwen zelf) en kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt afnemen, terwijl geweld (mishandeling, verkrachting) tegen vrouwen en psychische problemen bij vrouwen (bijvoorbeeld anorexia) toenemen door de voortdurende affichering van vrouwen als dom lustobject zonder visie en persoonlijkheid. (Zie o.a. publicaties in N.U. van 17-11-1998, de Volkskrant van 28-09-1998 & 19-04-2002 en de Telegraaf van 13-01-2001.) De trend van de laatste maanden, dat geregeld vrouwen worden afgebeeld zonder hoofd of gezicht, soms zelfs met een geheel naakt, frontaal gefotografeerd lichaam, is wat dit betreft zorgwekkend: het de-humaniseert de vrouw, en daarmee de mens.

  Ik roep u als politicus op te doen wat in uw vermogen ligt om de verschijning van vrouw- onvriendelijke reclamesin de openbare ruimte tegen te gaan, met name door het aanscherpen van de regelgeving en/of het aanzwengelen van het publieke debat hierover. Graag zou ik van u een reactie mogen ontvangen. Ik dank u hartelijk voor de te nemen moeite.

  Hoogachtend,

 • Variant 2: Brief (klacht) aan de Reclame Code Commissie.

  < Zie Variant 1 > en laatste alinea vervangen door:

  Hierbij wil ik een klacht indienen tegen onderstaand billboard, dat daarbij geldt als pars pro toto: het is (helaas) slechts één van de zeer vele voorbeelden van vrouw-onvriendelijke reclames. Concrete bezwaren tegen onderstaand billboard zijn de combinatie van :

1. Een sexistisch en onvolledig afgebeeld vrouwenlichaam zonder hoofd / gezicht;

2. De dubbelzinnige, quasi-grappige tekst, waarbij gesuggereerd wordt dat iemand da afgebeelde vrouw van achteren gaat penetreren zonder haar te kennen. Haar gezicht zien we immers niet;

3. Het gebrek aan functionele relatie tussen afgebeeld model en hetgeen waarvoor reclame wordt gemaakt: een theater- en filmfestival;

4. De suggestie van mishandeling/sm door de rode striemen op de billen van de afgebeelde vrouw.

Aangezien onderstaand billboard zich in de openbare ruimte bevindt, zien ook kinderen en tieners deze afbeelding. Gezien hun beďnvloedbaarheid en jonge leeftijd is het mijns inziens zeer kwalijk als zij met genoemde aspecten geconfronteerd worden.

Omdat ik de discussie graag breder zou willen voeren dan alleen met betrekking tot afgebeeld billboard, zou ik u willen voorstellen uw criteria (artikelen 2, 3 en 4 van de Reclame Code) aan te scherpen en te verduidelijken, door te stellen dat er een functionele relatie moet bestaan tussen afgebeeld object en product, dat vrouwen niet seksistisch (schaarsgekleed / naakt, ontdaan van gezicht / hoofd en/of in erotische pose) mogen worden afgebeeld en dat er geen (erotisch-) dubbelzinnige toespelingen in de tekst gemaakt worden in billboardreclames.

Als voorbeelden van positieve billboard-reclames, waarin vrouwen centraal staan wil ik noemen de actuele ‘Glimlach van de Mona Lisa’-reclame en de GVB-reclame van enkele jaren terug, waarop een goeduitziende, in conducteurskleding gestoken Antilliaanse vrouw de laatste hand aan haar kapsel legt, terwijl haar dochtertje bewonderend naar haar opkijkt.

 • Variant 3: Een ingezonden artikel/brief voor een locale of landelijke krant

  Zo'n brief
  kan het best aan de hand van een eigen tekst.