woensdag 27 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 049
 Citaten
 Oproep IWTC
 Oproep WICEJ
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  BERICHTEN  >  2003
 >  001 - 050  >  041 - 050  >  049 

Stopzetting Nederlandse steun aan UNIFEM, het vrouwenfonds van de Verenigde Naties ?


Stand van zaken: In de Tweede Kamer ligt een motie Karimi op tafel, waarin wordt gevraagd de Nederlandse bijdrage aan UNIFEM niet stop te zetten. Minister van Ardenne is het eens met de indieners dat deze ingreep UNIFEM niet mag treffen, maar zij ontraadt de motie, want zij wil de dreiging van stopzetting gebruiken als drukmiddel om gender mainstreaming binnen de VN te verbeteren. Of en wanneer de motie in stemming komt is nog niet bekend.

[De redactie van emancipatie.nl volgt dit onderwerp op enige afstand, en houdt zich aanbevolen voor signalen over actuele ontwikkelingen: mail ons.]


Kabinet: steun aan UNIFEM onmiddellijk stopzetten

In de begroting 2004 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is - zonder veel toelichting - voorzien in onmiddellijke stopzetting van de Nederlandse bijdrage aan UNIFEM, het vrouwenfonds van de Verenigde Naties. Dat is opmerkelijk, omdat Nederland momenteel het voorzitterschap bekleedt van het Raadgevend ComitÚ van UNIFEM en uit dien hoofde leiding zal geven aan de onderhandelingen over de resolutie die iedere twee jaar hierover wordt aangenomen. Doel van de resolutie is de aandacht van donoren en overige VN-lidstaten voor UNIFEM levend te houden.

Standpuntbepaling door Tweede Kamer

Het voornemen van het Nederlandse kabinet behoeft nog goedkeuring van de Tweede Kamer. De besluitvorming vindt plaats in het reguliere kader van de behandeling van de BuiZa/OS-begroting 2004, zij het via de gebruikelijke Algemeen Overleggen over specifieke onderwerpen.

De Kamer heeft ter voorbereiding van het debat een reeks vragen gesteld. Over UNIFEM is onder meer gevraagd:

  • ''Reproductief gezondheidsbeleid gebaseerd op de uitgangpunten van Ca´ro is een belangrijk doel in het beleid. Hoe verhoudt zich dit tot de voorgenomen afbouw en stopzetting van de steun aan Unifem?'' (Lijst van vragen over de Notitie Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, vraag 11)
  • ''De minister pleit voor meer internationale allianties en wil zich actief inzetten. Hoe verhoudt zich deze inspanning met de korting op Unifem, waar Nederland momenteel zelfs het voorzitterschap van bekleedt?'' (Lijst van vragen over de Notitie Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, vraag 40).

Minister van Ardenne heeft deze en andere vragen over het beleid t.a.v. UNIFEM beantwoord en daarbij vastgehouden aan haar voornemens. Voor de tekst van de antwoorden, zie de aparte pagina Citaten.

De problematiek kwam uitvoerig aan de orde in een Nota-overleg op 17 november 2003 over het beleid van Ontwikkelingssamenwerking voor de komende jaren. Zie het ongecorrigeerd stenogram terzake [zoek op UNIFEM]. Een door TK-lid Karimi ingediende motie (TK 29234, nr.  13) vraagt om het besluit tot stopzetting van de bijdrage aan UNIFEM terug te draaien. Minister Van Ardenne ontraadt deze motie aldus:

Ten aanzien van de motie van mevrouw Karimi op stuk nr. 13 over UNIFEM zijn wij in overleg met UNDP, UNHCR en met UNIFEM bezig na te gaan hoe de genderbenadering binnen de VN als instelling kan worden verbeterd. In hoeverre wij de Nederlandse bijdrage aan UNIFEM nog kunnen terugdraaien of zullen terugdraaien, houdt daarmee verband. Daarop wil ik niet vooruitlopen. Ik ontraad de aanneming van deze motie omdat zij te vroeg komt. Wij zijn net begonnen met deze discussie, waaraan het Verenigde Koninkrijk ook meedoet, zoals ik al zei. Laten wij dat nog niet zo vaststellen. Met een dergelijke notitie wordt mijns inziens ook de druk te veel van de ketel afgehaald. Ik ben het met de Kamerleden eens dat deze ingreep UNIFEM niet mag treffen, maar wij moeten de druk opvoeren op de andere organisaties en dit is de beste manier om dat te doen. Uiteindelijk zullen wij een wijs besluit nemen als wij een goed besluit bij de VN-organisaties tot stand kunnen brengen. Ik ontraad dus de aanneming van deze motie ten sterkste.

Ongerustheid bij (intern)ationale vrouwenorganisaties

Het Nederlandse voornemen heeft in elk geval ongerustheid gewekt bij (inter)nationale vrouwenorganisaties.

  • Zo heeft de Women's International Coalition for Economic Justice een oproep laten uitgaan om bij Minister Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking te pleiten voor handhaving van de Nederlandse bijdrage aan UNIFEM.
  • Het International Women's Tribune Center verspreidde via Women's Global Net (Issue 238) een vergelijkbare oproep.
  • De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen schreef op 17 november 2003 een brief aan de voorziter van de Vaste TK-Commissie voor Buitenlandse Zaken over de Nederlandse bijdrage aan UNIFEM

Enkele relevante perspublicaties (chronologische volgorde, meest recente bovenaan)

Zie voor bronvermeldingen onze pagina met citaten