vrijdag 25 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 037
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  BERICHTEN  >  2003
 >  001 - 050  >  031 - 040  >  037 
Onze selectie uit de lijst van door VWS te korten of te beŽindigen subsidies
[voor de officiŽle lijst: klik hier]

Belangrijkste stukken:

  • Toelichting subsidiebeleid VWS (Ministerie van VWS, 13 november 2003). De herziening van het subsidiebeleid is een ingrijpende operatie. Jaarlijks verstrekt VWS bijna 300 min of meer vaste instellingssubsidies en vele honderden projectsubsidies. De betrokken organisaties worden geconfronteerd met een ingrijpende opschoning en koerswijziging; er is niet eerder bij VWS zo fundamenteel naar subsidiebeleid gekeken. In deze Kamerbrief verduidelijken de minister en staatssecretaris de gemaakte keuzes te. Ze geven aan welke subsidies afvallen en waarom; welke overblijven, en hoe er de komende jaren met subsidies zal worden omgegaan.
  • Subsidiebeleid grondig herzien (MInisterie van VWS, persbericht 22 september 2003). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport herziet zijn subsidiebeleid grondig. De Nota Kennis, Innovatie, Meedoen; beleid begrotingssubsidies VWS schetst de contouren van het nieuwe beleid en biedt houvast voor de toekomst.
  • Nieuw subsidiebeleid VWS. Brief van 22 september 2003 van Minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross-Van Dorp van VWS aan Tweede Kamer.
  • Nota Kennis, Innovatie, Meedoen; beleid begrotingssubsidies VWS. Hieruit: ''Verder zal de structurele subsidiŽring van organisties die zich inzetten voor de emancipatie van vrouwen of homoseksuelen worden gestaakt. Dit is niet een verantwoordelijkheid van VWS''.
  • Voor verdere informatie: zoek - bij voorkeur via Parlando, anders via overheid.nl - naar stukken in dossier 29214, Subsidiebeleid VWS.
Naam instelling Omvang subsidie in 2003 Gesubsidieerde activiteiten Korting

Subsidies die beŽindigd worden wegens voldoende regulier aanbod

Federatie van Vrouwenzelfhulporganisaties (Stichting Zanu) 332.348 Expertisecentrum voor vrouwenzelfhulp 100 %

Tegengaan versnippering

Landelijke Sinti Organisatie (LSO) 85.662 Instellingssubsidie 100 %
Schorerstichting 1.490.973 HIV/AIDS-preventie en hulpverlening 100 %

Geen verantwoordelijkheid VWS

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) 2.666.326 [Kennelijk:] Instellingssubsidie 100 %
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 95.762 [Kennelijk:] Instellingssubsidie 100 %
Vereniging Nederlandse Vrouwenraad 25.564 [Kennelijk:] Instellingssubsidie 100 %
Nederlandse Vereniging Vrouwenbelangen 20.380 [Kennelijk:] Instellingssubsidie 100 %
Zij Actief Katholiek Vrouwennetwerk 83.949 [Kennelijk:] Instellingssubsidie 100 %
Passage Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging 68.000 [Kennelijk:] Instellingssubsidie 100 %
Gay & Lesbian Switchboard 34.034 [Kennelijk:] Instellingssubsidie 100 %
Schorerstichting 529.656 Seksualiteitshulpverlening voor homoseksuelen 100 %

Past niet (meer) bij het beleidsterrein en/of actuele doelstellingen van VWS

Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) 66.015 Bevordering van evenwichtige beeldvorming over minderheden in de media 100 %

Subsidies die mogelijk overgedragen kunnen worden

''Onderstaande subsidies aan instellingen passen niet langer bij het beleidsdomein van VWS. VWS is daarom in gesprek met andere departementen over een mogelijke overdracht van deze subsidies, aangezien de activiteiten wellicht beter passen in een ander beleidsdomein. Indien overdracht mogelijk is, zal dat zo spoedig mogelijk worden geŽffectueerd. Indien overdracht niet mogelijk is, zal de subsidie ten principale worden heroverwogen, met als mogelijk ultieme consequentie dat de subsidie beŽindigd wordt. Deze instellingen krijgen in 2004 in ieder geval een generieke korting van 10%. In het kader van de begrotingsbehandeling van VWS dit jaar zal de Tweede Kamer over de uitkomsten hiervan worden geÔnformeerd''.
FORUM, instituut voor multiculturele ontwikkeling 6.064.758 FORUM is het landelijke expertise- en supportcentrum voor de werkontwikkeling en informatievoorziening op het gebied van het welzijnsbeleid voor minderheden. 10 %
Stichting tegen Vrouwenhandel 260.547 De stichting geeft informatie, hulp en advies gericht op de bescherming en opvang van slachtoffers van vrouwenhandel en het beleid ter bestrijding van vrouwenhandel. 10 %
Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) 379.651 Zorgt voor toegankelijk maken, bundelen en (laten) ontwikkelen van kennis over de aanpak van discriminatie op grond van etniciteit en ras. 10 %
LBL Expertisecentrum Leeftijd en Maatschappij 503.711 Zorgt voor het toegankelijk maken, bundelen en (laten) ontwikkelen van kennis over de aanpak van discriminatie op grond van leeftijd. Deze problematiek speelt met name in situaties op of bij het werk. 10 %
Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) 1.225.985 Het IPP richt zich met name op het bevorderen van politieke participatie. 10 %
Anne Frank Stichting 225.196 De stichting Anne Frank onderhoudt een expertisecentrum ten behoeve van het volgen, signaleren en tegengaan van rechts-extremistische uitingen in Nederland.  10 %
Mr. A. de Graaf stichting 171.489 Deze stichting houdt zich bezig met het ontwikkelen van beleidskennis over prostitutiebeleid (overlast, vrouwenhandel, lokaal beleid). Gezondheid maakt daar onderdeel vanuit, maar slechts als klein onderdeel. 10 %

Instellingen met een aanvullende korting

VWS  is van oordeel dat bij de gesubsidieerde landelijke welzijnsinstellingen behalve de algemene (generieke) korting van 10 procent, een extra korting van 20 procent redelijk en haalbaar is. Eer aantal recente rapporten bevatten namelijk voldoende aanknopingspunten voor aanvullende doelmatigheidswinst, met name door nauwere onderlinge samenwerking en betere afstemming.
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) 14.421.171 verzamelen en ontwikkelen (beleids)kennis en expertise op het gebied van jeugd, gehandicapten, chronisch zieken, ouderen en welzijn. 30 %
Verwey Jonker instituut 1.676.567 Verrichten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken.

 

30 %
Nederlandse Gezinsraad (NGR)

 

610.554 Beleidsanalyse en signalering, en platform- en forumfunctie m.b.t. sociaal-culturele, sociaal-economische, demografische en juridische vraagstukken over relatie- en gezinsvorming. 30 %

Instellingen die (voorlopig) alleen de algemene korting van 10 % krijgen opgelegd

Federatie van Ouderverenigingen 166.128 [Kennelijk:] Instellingssubsidie 10 %
Rutgers NISSO Groep 1.700.000 [Kennelijk:] Instellingssubsidie 10 %
Stiuchting Ambulante FIOM (o.a. hulpverlening zwangerschap, adoptie, preventie) 5.026.183 [Kennelijk:] Instellingssubsidie 10 %
Stichting Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) 35.050 [Kennelijk:] Instellingssubsidie 10 %
Transact 1.740.985 [Kennelijk:] Instellingssubsidie 10 %
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) 256.298 [Kennelijk:] Instellingssubsidie 10 %