woensdag 5 augustus 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 169
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  161-170
 >  169 
NIEUWSBRIEF 169
hspace=0

Nieuwsbrief 169 (10 t/m 16 januari 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • abortus:
  • Abortusartsen door regering beschermd (RefD, 11 januari 2005). De regering werkt niet mee aan de vervolging in het buitenland van Nederlandse abortusartsen, die zich bij hun optreden in Nederland aan de wet houden, zo schrijft staassecretaris Ross (VWS) in een brief aan het Nederlands Genootschap van Abortusartsen en aan de Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland. Als een Nederlandse arts in Nederland abortus pleegt bij een vrouw uit een ander land waar abortus is verboden en het land van herkomst van de vrouw in kwestie om uitlevering van de arts verzoekt, zal de regering haar medewerking daaraan weigeren wanneer het feit in Nederland heeft plaatsgevonden.
  • Gevolgen nieuwe uitleveringsregels. Brief dd. januari 2005 van staatssecretaris Ross (VWS) aan Stisan.
 • arbeid en zorg:
  • Parttimers nemen vaker werkster (ND, 10 januari 2005). Tweeverdieners met flexibele werktijden zijn eerder geneigd een werkster of babysitter te nemen dan tweeverdieners met vaste werktijden. Want mensen zijn huiverig voor een onbekende in huis en houden graag een oogje in het zeil. En dat kan gemakkelijker als de werktijden zijn aan te passen. Van een herverdeling in huishoudelijk werk tussen man en vrouw - ooit stokpaardje van de vrouwenbeweging - is weinig terecht gekomen. De werkende vrouw doet minder in huis dan vroeger, de man doet nauwelijks méér. Hij besteedt stofzuigen, strijken en ramen lappen veel liever uit, zo blijkt uuit onderzoek van drs. Esther de Ruijter van de faculteit Sociale Wetenschappen aan Universiteit Utrecht. Op 21 januari hoopt zij op het proefschrift Household outsourcing te promoveren.
  • Uitbesteding van huishoudelijke taken en kinderzorg (nieuwsbericht Universiteit van Utrecht). Esther de Ruijter heeft grootschalig surveyonderzoek, onder 1114 Nederlandse werknemers, gedaan naar de uitbesteding van huishoudelijke taken en zorg, een tijdsbesparende strategie. Uitbesteding blijkt niet vanzelfsprekend. Huishoudens hebben de voorkeur voor een aanbieder die zij zelf kennen, of via via, en hebben daar maar liefst 2 tot 3 euro per uur voor over.
 • armoede:
  • Gijs Herderschee: Aantal armen met baan neemt fors toe (Volkskrant, 14 januari 2005). In Nederland is een onderklasse van 'werkende armen' ontstaan. Het aantal huishoudens met een baan dat langdurig een inkomen rond het minimum heeft, is sinds 1990 verdubbeld tot 250.000. Het betreft vooral zelfstandigen, allochtonen en alleenstaande vrouwen met kinderen, aldus Leo van der Geest van Nyfer. Ook gescheiden vrouwen lopen het risico arm te blijven, ondanks een baan.
 • au-pair:
  • Thea van Beek: Au-pair straks niet aan te slepen (ND, 15 januari 2005). De au pair als traditionele kinderoppas krijgt concurrentie. Sinds kort maken ook volwassenen gebruik van een au pair. Een welkome oplossing voor ouderen en chronisch zieken, want de behoefte aan zorg is groot. Vorige maand begon het bureau World Wide Au Pair & Nanny met de werving van au pairs voor chronisch zieken en ouderen. Deze maand arriveerden de eerste vijf in Nederland. Ze komen uit Tsjechië en Slowakije.
  • Ilse Kuiper: Op een au-pair kun je lang wachten (Trouw, 13 januari 2005). Op een au pair kun je lang wachten: de overheid werkt niet echt mee. Toch kiezen veel ouders sinds kort voor een au pair in plaats van een crèche. De teneur door vrijwel geheel Europa is om ouders te helpen werk en gezin beter te combineren. Nederland vormt hierop een schrijnende uitzondering. Niet alleen stijgen door de nieuwe Wet Kinderopvang de kosten voor veel ouders schrikbarend: als men dan wil uitwijken naar een alternatief, zoals een au pair, blijkt deze weg door strikte overheidsmaatregels veelal afgesloten.
 • Beijing + 10 - Tijd voor actie!
   Beijing + 10 - Tijd voor actie !
   De zaterdag 15 januari gehouden conferentie Beijing + 10 - Tijd voor actie werd bezocht door meer dan 650 vrouwen. Zie:
  • Overheid verbloemt falen emancipatiebeleid (persbericht Beijing+10 - Tijd voor actie !). In haar rapport The Netherlands Ten Years after Beijing geeft de regering een veel te positief beeld van haar inspanning aan de VN-Commission on the Status of Women. Dit is de conclusie van de Nederlandse NGO-schaduwrapportage ''Zijn de verwachtingen van Beijing uitgekomen? (maandag 17 online op beijing10.nl). De initiatiegroep Beijing+10 Nederland, Tijd voor Actie!  presenteerde deze schaduwrapportage afgelopen zaterdag tijdens een drukbezochte conferentie in Utrecht. 650 vrouwen (en enige mannen) daar aanwezig, maken zich zorgen over de stagnatie van het emancipatiebeleid.
  • Speech Bisi Adeleye-Fayemi : Beijing plus 10: een stap vooruit, een stap terug of pas op de plaats ?
  • Speech Leontine Bijleveld namens de initiatiefgroep voor de conferentie.
 • Europese Unie > sekserichtlijn:
  • Europese Unie | De richtlijn 2004/113/EG tot uitvoering van het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij de toegang tot en de levering van goederen en diensten is op 13 december 2004 aangenomen en op 21 december 2004 gepubliceerd in het Publicatieblad (L 373/37) en daarmee in werking getreden. De implementatietermijn verstrijkt op 21 december 2007.
 • gender budget analysis:
  • Bram Pols: De kunst van het ''gender begroten'' (Haagsche Courant, 15 januari 2005). Sinds de Vierde Wereld Vrouwen Conferentie in Peking, tien jaar geleden, is 'gender bewust begroten' door overheden verplicht. De praktijk leert dat het niet of nauwelijks gebeurt. Toch is het simpeler dan het lijkt. Hoe richt je een schoolplein in dat jongens én meisjes leuk vinden? Drie vrouwen schreven een praktische handleiding.
 • gezondheid > baarmoederhalskanker:
  • Opkomst vrouwen bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Antwoord dd. 10 januari 2005 van minister Hogervorst (VWS) op vragen van TK-lid Arib (PvdA).Bij de opkost van vrouwen bij bevolkingsonderzoek spelen twee patronen een rol: de opkomst is lager in grote steden en lager onder allochtone vrouwen. Deze twee factoren hangen samen: in grote steden wonen relatief en absoluut meer allochtonen. Ook speelt een rol dat allochtone vrouwen vaak niet door een mannelijke huisarts willen worden geholpen. Er is veel gedaan om er voor te zorgen dat het recht van iedere vrouw om door een vrouwelijke arts te worden geholpen ook inderdaad dagelijkse praktijk is.
 • geweld tegen vrouwen:
  • Ellen de Visser: Wat deden vrouwen zelf om geweld te keren? (Volkskrant, 11 januari 2005). Aflevering 5 in de reportageserie over Blijf-Huizen. Uithuilen mag in het Blijf-van-mijn-Lijfhuis, maar daarna komt de spiegel en die is vaak meedogenloos. 'Vrouwen hebben een aandeel in wat hun overkomt', zegt directeur Jacqueline Dingemanse. 'Vaak is in het gezin sprake van een wisselwerking.'
 • homohuwelijk:
  • Nederland schendt verplichting (RefD, 14 januari 2005). Commotie in het Koninkrijk. Aruba wil een in Nederland gesloten homohuwelijk niet erkennen. „Het is gebrek aan respect voor de eigenheid van de eilanden.” Universitair docent staatsrecht Gerhard Hogers (RUG): „Nederland had voordat het homohuwelijk werd ingevoerd, de statutaire verplichting om met Aruba en de Nederlandse Antillen te overleggen. Dat is niet gebeurd. Nederland heeft als land zijn verplichting geschonden.”
  • Aruba als voorbeeld (RefD, 14 januari 2005, hoofdredactioneel comentaar). 'Over het geheel genomen is er over de gang van zaken op de Antillen niet zo veel goeds te zeggen, maar ten aanzien van het homohuwelijk laten ze in ieder geval zien dat ze meer normbesef hebben dan in Nederland het geval is.'
  • Homohuwelijk zet verhoudingen met Aruba op scherp (RefD, 12 januari 2005). Het conflict tussen Aruba en Nederland over het homohuwelijk is door minister De Graaf van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op scherp gezet. Hij verklaarde op de Arubaanse tv dat het eiland maar onafhankelijk moet worden als het weigert homohuwelijken te erkennen. De Arubaanse minister R. Croes van Justitie verwijt Nederland dat het Aruba niet bij de goedkeuring van het homohuwelijk heeft betrokken.
 • homohuwelijk > andere landen:
  • Hooggerechtshof Israel staat adoptie door lesbisch paar toe (Telegraaf, 10 januari 2005). Het Israëlische hooggerechtshof heeft maandag twee lesbische vrouwen toestemming gegeven voor adoptie van elkaars kinderen. De rechters zeiden de specifieke belangen van de kinderen voorop te hebben gesteld, maar voegden eraan toe dat aan de uitspraak geen rechten kunnen worden ontleend bij toekomstige zaken.
 • huwelijk:
  • 'Tot de dood ons scheidt' achterhaald (AD, 10 januari 2005). De helft van Nederland vindt de trouwbelofte 'tot de dood ons scheidt' achterhaald. Een kwart van de bevolking vindt deze huwelijksbelofte nog wel van deze tijd. De rest heeft geen mening. Vooral het niet-kerkelijke deel van Nederland vindt de trouwbelofte niet meer van deze tijd.
 • immigratie/integatie:
  • Verdonk: analfabeten worden niet geweerd (ND, 13 januari 2005). Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken zal haar inburgeringseisen voor allochtonen afzwakken. Van migranten zal zij op advies van de ACVZ niet meer eisen dat ze kunnen lezen en schrijven. De Tweede Kamer wilde dat vooral importbruiden en andere migranten die hier komen in het kader van gezinshereniging, moeten kunnen lezen en schrijven. Die eis staat echter op gespannen voet met het recht om te huwen met wie je wilt en het recht op eerbiediging van het privé-leven. Zie ook:
  • Advies ACVZ inzake motie-Dittrich. Brief dd. 10 januari 2005 van minister Verdonk (VI) aan de Tweede Kamer. De ACVZ is op basis van beleidsmatige en juridische overwegingen tot de conclusie gekomen dat het invoeren van een alfabetiseringseis, naast de entree- en verblijfseisen voor duurzaam verblijf in Nederland die thans in het inburgeringsstelsel zijn voorzien, geen aanbeveling verdient. De minister kan zich daar in het algemeen mee verenigen. Wat betreft de Turkse migranten bestaat er nog onduidelijkheid.
 • kerkgenootschappen:
  • NGK: openstelling ambt bijbels verantwoord (RefD, 10 januari 2005). De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) hebben zaterdag definitief uitgesproken dat openstelling van de ambten van ouderling en predikant voor vrouwen bijbels verantwoord is. Het ambt van predikant wordt nog niet daadwerkelijk opengesteld. Een vorig jaar ingestelde commissie moet de praktische gevolgen hiervan onderzoeken. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld of kerken binnen een regio (classis) die principiële bezwaren hebben tegen de vrouw in het ambt, medeverantwoordelijk dienen te zijn voor het beroepbaar stellen van vrouwelijke predikanten.
 • kinderopvang:
  • Yvonne Noorduyn: De Geus 'hypocriet' over kinderopvang (Volkskrant, 15 januari 2005). Als het vergrijzingsprobleem groeit doordat stellen minder snel kinderen krijgen vanwege de slechte toegankelijkheid van de kinderopvang, dan is minister De Geus van Sociale Zaken degene die daar iets aan moet doen. PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer vindt de uitspraken van De Geus hypocriet. 'De Geus heeft de kinderopvang zelf uitgekleed. Hij moet de oplossing bij zichzelf zoeken.' Jellesma (BOINK): 'Er is een groot potentieel aan vrouwen dat (meer) kan gaan werken. Als De Geus dat ook vindt, dan moet hij daar wat aan doen.
  • Jet Bruinsma: De Geus: meer crèches leiden tot meer kinderen (Volkskrant, 14 januari 2005). Minister de Geus van Sociale Zaken verwacht dat er meer kinderen worden geboren als het aantal crèches wordt uitgebreid. Door een tekort aan mogelijkheden van opvang worden veel minder kinderen geboren dan veel vrouwen en mannen eigenlijk wensen. Dat tekort weerhoudt vrouwen er ook van om langer dan 12 uur per week te gaan werken, terwijl langer werken nodig is om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Het accent ligt doorgaans te veel op de aanpak van de vergrijzing en te weinig op de noodzaak van ontgroening, zei hij.
  • Sylvia Marmelstein: Bonden frustreren moderne kinderopvang (ND, 13 januari 2005). Een deel van de werkgevers in de kinderopvang wil af van de ambtenarenbonden van FNV en CNV. Zij willen in het vervolg alleen nog over de CAO onderhandelen met bonden in de marktsector. ,,Anders lukt het nooit om van de crèches moderne bedrijven te maken'', beweren deze werkgevers. Centrale afspraken over werkwijzen, zoals over de wijze van roosters, staan volgens hen op gespannen voet met de behoefte aan flexibiliteit.
 • onderwijs > opvoeding:
  • Gonny ten Haaft: School moet kinderen weer gaan opvoeden (Trouw, 12 januari 2005). Morgen is het een jaar geleden dat Hans van Wieren, conrector van het Terra College in Den Haag, door een leerling werd neergeschoten. Directievoorzitter Westbroek: 'Scholen zijn te veel uitgegaan van het kind als tabula rasa, een onbeschreven blad. In een multiculturele samenleving kan dat niet meer. ...Ik vond het opvallend hoeveel tijd de docenten aan kleine en grote voorvallen moesten besteden. Jongens die aan een meisje zitten, vechtpartijtjes, dat soort dingen.'
 • ouderschap:
  • Eveline Brandt: Adviesbureaus voor ouders-in-spé (Trouw, 15 januari 2005). De zorg voor zwangeren in Nederland is achterhaald. Al vóór de bevruchting moeten aanstaande ouders adviezen krijgen over een verantwoorde, gezonde zwangerschap. Prof.dr. E. Steegers, hoofd verloskunde en prenatale geneeskunde in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam: ''We doen het niet goed in Nederland. De sterfte onder baby's rond de bevalling daalt al jaren niet meer; in Europees verband scoren we daarmee slecht. De sterfte onder jonge moeders lijkt zelfs iets toe te nemen, met zwangerschapsvergiftiging als voornaamste oorzaak.''
 • religieuze symbolen > Hof Rechten van de Mens:
  • Eva Brems: Hoofddoek verbieden mag van Straatsburg (Liberales, nieuwsbrief 14 januari 2005). Bespreking van Hof Mensenrechten, Leyla ªahin tegen Turkije, 29 juni 2004. Zie ook Eva Brems, “De hoofddoek als constitutionele kopzorg”, T.B.P., 2004, 323-360.
 • seksualiteit:
  • Albert Kok: Seks? Nee dank je (AD, 12 januari 2005). Seks is uit. Nederlanders vreeën het afgelopen jaar 20 procent minder dan in 2003, zo tonen nieuwe cijfers. Waar dat aan ligt? ,,Steeds meer mensen geven aan dat ze zich overbelast voelen'', aldus seksuoloog Vera Steenhart. ,,Ook krijg ik de laatste tijd opvallend vaak verhalen te horen van mannen die er de brui aan geven. Dat kan te maken hebben met een verhoogde werkdruk; het kan ook zijn dat ze zich geïntimideerd voelen door vrouwen die steeds preciezer aangeven wat ze wel en niet prettig vinden.''
  • We doen het minder vaak (AD, 12 januari 2005). De Nederlander doet het nu gemiddeld krap twee keer per week (103 keer per jaar). In 2003 was dat nog ruim 2,3 keer per week (120 keer per jaar). mannen hebben vaker zin in seks dan vrouwen. En: Vrouwen hebben vaker dan mannen seks zonder daar plezier aan te beleven (11 versus 5%). Ook klagen vrouwen vaker dan mannen over pijn tijdens het vrijen (14 versus 5%).
 • 'Submission' > andere landen:
  • Petra Sjouwerman: Deense rel over 'Submission' zakt in elkaar (Trouw, 15 januari 2005). De twintig moslims die in december anoniem aangifte deden tegen de Deense publieke omroep wegens de uitzending van Theo van Gogh's film 'Submission', lijken zijn van de aardbodem verdwenen. De advocaat van deze groep, Laue Traberg Smidt, zat op zijn eentje achter deze aangifte.
 • vaderschapstest > andere landen:
  • Arjan Paans: Stiekeme vaderschapstest in Duitsland onwettig (AD, 13 januari 2005). Stiekeme vaderschapstests gelden niet als bewijs in een rechtszaak, zo besliste gisteren het hoogste Duitse gerechtshof in Karlsruhe in een rechtszaak van twee mannen die wilden aantonen dat zij niet de vaders van hun kinderen zijn. Hoewel de vaders zich in hun vermoeden gesterkt zagen, liet de rechtbank het bewijs niet toe omdat het onrechtmatig verkregen was.
 • Verenigde Naties > CEDAW, 32e zitting:
 • vrouwen in topposities:
  • Gijs Herderschee: Agnes Jongerius is logische opvolger De Waal (Volkskrant, 15 januari 2005). Het lijkt erop dat bij het eeuwfeest van de FNV de emancipatie van de arbeider zover is dat een vrouw de leiding krijgt. Maar het is eerder gebeurd dat een vrouwelijke vice-voorzitter op het laatste moment werd gepasseerd. Zo verkozen de bonden in 1997 Lodewijk de Waal boven Ella Vogelaar, die verbitterd vertrok. Na drie vrouwelijke vice-voorzitters die de hoogste post misten - Karin Adelmund, Ella Vogelaar en Kitty Roozemond - lijkt het voor een emancipatiebeweging ondenkbaar weer een vrouw te passeren.
 • vrouw en recht:

hspace=0

VROUW EN RECHT

Deze nieuwe online catalogus op de site van het IIAV omvat boeken, tijdschriften en artikelen over Vrouw en Recht uit de collectie van het onlangs opgeheven Clara Wichmann Instituut.

De catalogus bestaat uit:

U kunt de afzonderlijke catalogi raadplegen of

De titels in bovenstaande collectie zijn bij het IIAV aanwezig en kunnen aangevraagd worden. U kunt ook online boeken te leen vragen of fotokopieën van documenten bestellen.


NIEUWSARCHIEF (berichten van vóór 10 januari 2005)

 • kerkgenootschappen:
  • Nederlands-gereformeerden definitief voor 'vrouw in ambt' (Volkskrant, 8 januari 2005). De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) hebben er zaterdag in Lelystad definitief voor gekozen dat vrouwen ouderling en predikant kunnen worden. Plaatselijke kerken zijn niet verplicht vrouwelijke ouderlingen en predikanten te accepteren. Vrouwen kunnen vanaf nu wel ouderling worden, maar nog geen predikant.
 • noodhulp > andere landen:
  • De 'vergeten' hulpgoederen: slip, maandverband en keukenpotten (RD, 6 januari 2005).De hulpverlening in de getroffen kustregio’s van Sri Lanka is goed op stoom gekomen, maar vooral vrouwen lijken nogal eens vergeten. In de grote hoeveelheid aangeleverde goederen missen zeer geregeld zaken als damesslips, maandverband en keukenpotten. In de hulpverleningworden ook vaker vrouwen ingezet, omdat die de noden van hun seksegenoten in de getroffen gebieden beter kunnen bespreken dan mannelijke hulpverleners.
 • vrouwen met islamitische achtergrond:
  • Emancipatie van vrouwen met een islamitische achtergrond. Factsheet E-Quality, 23 december 2004. Doel van deze factsheet is bekendheid geven aan inzichten van feministen met een islamitische achtergrond. En tevens sociaal-economische componenten toevoegen in de discussie over de positie van vrouwen met een islamitische achtergrond, evenals processen van stereotypering en uitsluiting. Deze inzichten kunnen ervoor zorgen dat beleid optimaal de emancipatie en integratie van vrouwen met een islamitische achtergrond ten goede komt.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


AKTUEEL 

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Prijzen en lezingen:

 • Moedergroep De Olifanten wint het Krispijntje (Dordrecht.nl, 10 januari 2005). Moedergroep De Olifanten heeft het Krispijntje 2005 gewonnen. Wethouder Aaike Kamsteeg reikte de prijs uit. In  vijf jaar zijn De Olifanten uitgegroeid tot een begrip in Oud Krispijn (Dordrecht). Meer dan 150 vrouwen van verschillende culturen bezoeken jaarlijks De Olifanten. Meer dan 40 vrouwen hebben twee keer per week Nederlandse les onder begeleiding van 15 vrijwilligers. Zij hebben een eigen leerlijn gemaakt om de Nederlandse taal te leren: van oudere allochtone vrouw die analfabete is tot Nederlandse op Mavo-niveau.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.