zondag 29 november 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 November 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  NOVEMBER 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF NOVEMBER 2007
Oproep aan de Kamerleden in het notaoverleg op woensdag 7 november 2007: Stop de afbraak van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV)woensdag 7 november 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Juridische werkingssfeer VN-Vrouwenverdrag. Brief dd. 7 november 2007 van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag aan de vaste commissie OCW t.b.v. het nota-overleg van 7 november 2007. Het Netwerk formuleert een aantal vragen bij de notitie die minister Plasterk nog op 5 november 2007 aan de Kamer zond. Hieruit o.m.: Wil de minister zijn notitie aanvullen met o.m. een betoog waarom de grote zorg van het CEDAW over de naleving door Nederland niet is gegrond? Wat zijn de standpunten die de Staat der Nederlanden heeft ingenomen bij de diverse rechtszaken en klachten bij het CEDAW over de directe werking van verdragsbepalingen?
 • Helft gesteunde ontwikkelingslanden verbiedt homoseksualiteit (Volkskrant, 7 november 2007). In de helft van de 36 landen waarmee Nederland een ontwikkelingsrelatie heeft, is homoseksualiteit strafbaar. Dat varieert van celstraffen tot de doodstraf. In bijna al deze landen komt discriminatie van homoseksuelen en homofobie voor, zo blijkt uit onderzoek door minister Koenders (OS). Nederlandse ambassades in deze landen gaan actief pleiten voor het afschaffen van de strafbaarstelling van homoseksualiteit en voor bestrijding van discriminatie.
 • B.J. van der Vlies, Gijs Leertrouwer (SGP): Plasterk drijft moeders de deur uit (Trouw, 7 november 2007). Het kabinet komt met extra kinderopvang: moeders moeten werken. Of zij dat zelf willen is niet relevant. Terwijl Rouvoet de muren van het gezinshuis probeert te stutten, drijft Plasterk de vrouwen de deur uit. De vandaag te bespreken Emancipatienota is hiervan een sprekend onderdeel. ’Participatienota’ zou overigens een passender benaming zijn geweest: de nota gaat niet over vrouwen maar over vergrijzing.
 • Juridische werkingssfeer van het VN-Vrouwenverdrag. Brief dd. 5 november 2007 van minister Plasterk (OCW) aan de Tweede Kamer, met het oog op het Nota-overleg van 7 november 2007. Hieruit onder meer:  [...] De Staat is internationaalrechtelijk verplicht om de rechten, vermeld in het Verdrag, te realiseren voor de burger. [...] De vraag of de bepalingen van het VN-Vrouwenverdrag rechtstreekse werking hebben, laat zich niet in algemene zin beantwoorden. Met rechtstreekse werking wordt bedoeld dat een bepaling in rechte afdwingbaar is door een individu. Artikel 93 van de Grondwet bepaalt dat bepalingen van verdragen verbindende kracht hebben, indien zij naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden. Naarmate bepalingen meer algemeen geformuleerd zijn en naarmate zij meer actief optreden van de Staat vereisen, zal des te minder sprake kunnen zijn van rechtstreekse werking. Zulke bepalingen laten deStaat immers ruimte voor diverse beleidskeuzes. Of sprake is van een bepaling die een ieder verbindt en die dus rechtstreekse werking heeft, wordt in laatste instantie bepaald door de rechter in een concreet geval.dinsdag 6 november 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Aanvulling Buitenlandse Zaken op de emancipatienota 2008-2011. Brief van 6 november 2007 van de Ministers Verhagen en Koenders aan de Tweede Kamer.
 • Christen Unie worstelt met homoseksualiteit (Volkskrant, 56 november 2007, hoofdredactioneel commentaar) ...De modernisering van de ChristenUnie, waaraan partijleider Rouvoet zijn politieke positie heeft verbonden, roept spanningen op in de orthodoxe achterban. Hoe begrijpelijk dat ook is, voor de geloofwaardigheid van de CU als christen-sociale partij is het van groot belang dat het congres zich ondubbelzinnig uitspreekt vóór gelijke behandeling van homo’s in de eigen gelederen.
 • Nederland komt met onderscheiding mensenrechten (Volkskrant, 6 november 2007).  Nederland komt met een Mensenrechten Tulp om mensen te eren die zich op een bijzondere manier sterk hebben gemaakt voor de mensenrechten, zo schrijft minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) in zijn Nota 'Naar een menswaardig bestaan'. Zo zal Nederland blijven streven naar de wereldwijde afschaffing van de doodstraf, strijden tegen marteling, uitgaan van de vrijheid van godsdienst en de bescherming van religieuze minderheden, de bescherming van vrouwen tegen geweld en discriminatie, de bescherming van kinderen tegen geweld en kinderarbeid en zich inspannen om de discriminatie van homoseksuelen tegen te gaan.
 • Paul Arnoldussen: Arts herkent klap vaak niet (Parool, 5 november 2007). Huiselijk geweld wordt in de medische wereld slecht herkend. De schattingen over hoe vaak het gebeurt, moeten dan ook flink bijgesteld worden, zo concludeert concludeert de Amsterdamse forensisch arts Udo Reijnders.
 • Dick Hofland: SGP-vrouw laatste onder ongelijken (BN/De Stem, 5 november 2007). Een groepje vrouwen heeft geschiedenis geschreven door lid te worden van de SGP. Ze willen een eind aan de heerschappij der mannenbroeders. 'Een SGP-vrouw kan best premier worden.'
 • Marjan Slob: 'De worsteling van een geëmancipeerde vrouw met haar stoute fantasieën' (NRC-Handelsblad, 3 november 2007). Hoe kun je als vrouw geëmancipeerd zijn en toch wegdromen over de prins op het witte paard? Powerfeministes als Heleen Mees en 'stoute vrouwen' als Marlies Dekkers en Heleen van Royen bieden geen uitweg. Op zoek naar de vrijheid van de vrouw, aan de vooravond van het Kamerdebat over de nieuwe emancipatienota.maandag 5 november 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • 'Vaders mogen op zondag weer het vlees snijden' (IkVader.nl, 5 november 2007). Als het aan minister Plasterk ligt mogen vaders op zondag weer het vlees gaan snijden. In zijn Emancipatienota (pdf), die de Tweede Kamer op woensdag 7 november bespreekt, staan vrouwen centraal. Zij worden geacht de kinderen op te voeden en tegelijkertijd meer te gaan werken. Henk Hanssen, hoofdredacteur van IkVader, publiceerde dit weekend een artikel in dagblad Trouw waarin hij Plasterk oproept zijn eenzijdige beleidsvisie te herzien door maatregelen te nemen die mannen in staat stellen hun rol als vader meer gestalte te geven - zodat moeders enigszins ontlast worden van hun dubbele rol. ‘Minister, het is tijd voor eMANcipatie. De belangrijkste reden? Kinderen met betrokken vaders ontwikkelen zich op tal van terreinen beter dan kinderen met (geestelijk) afwezige vaders.’
 • Hoger beroep in SGP-zaak (De Telegraaf, 4 november 2007). De strijd van het proefprocessenfonds Clara Wichmann voor een gelijkwaardige positie van vrouwen in de SGP krijgt maandag een vervolg. Dan dient het hoger beroep in de zaak waardoor de politieke partij haar subsidie van de Staat verloor. Zowel de Staat als het proefprocessenfonds hadden tegen die uitspraak uit 2005 beroep aangetekend. Het fonds wil dat de SGP haar statuten aanpast en vrouwen ook passief kiesrecht geeft en het eist dat de Staat de partij niet gedoogt, zo maakte het dit weekend bekend.
 • Vrouwen lopen achterstand in pensioenopbouw nog niet in (CBS Webmagazine, 5 november 2007). De arbeidsgerelateerde pensioenopbouw (bovenop de AOW) van vrouwen was eind 2005 beduidend lager dan van mannen. Vooral oudere vrouwen hebben minder pensioen uit arbeid opgebouwd.
  Pensioenopbouw vrouwen vertoont stijgende lijn | Bij de 55-plussers lag het opgebouwde pensioen bij de vrouwen 80 procent lager dan bij de mannen. Bij de 40-50-jarige vrouwen was het opgebouwde pensioen uit arbeid de helft van dat van de mannen van die leeftijd.
  De stijgende lijn in pensioenopbouw onder vrouwen is te verklaren uit het feit de afgelopen decennia meer vrouwen zijn gaan werken en ook beter betaalde functies hebben. Bovendien is sinds het begin van de jaren negentig een ongelijke behandeling van mannen en vrouwen en van deeltijdwerkers en voltijdwerkers in pensioenregelingen niet meer toegestaan.
 • Wolter Huttinga: Verkrachting wordt bestraft (Trouw, 5 november 2007). Ze zijn vaak twee keer slachtoffer: vrouwen uit Darfur die zijn verkracht. Hun familie wil daarna vaak niets meer met ze te maken hebben. Hulporganisaties weten niet goed wat te doen. Minister Koenders wil vrouwenrechten hoger op de agenda.
 • Sybilla Claus: 'Tekort aan aandacht voor vrouwen rechtzetten ' (Trouw, 5 november 2007). Interview metminister Bert Koenders (OS). „Je moet het aandurven over verkrachting te beginnen, want meestal gaat het daar niet over in diplomatiek overleg. ... Doordat het Nederlandse ontwikkelingsbeleid gericht is op sectoren als onderwijs en gezondheidszorg, is de aandacht voor vrouwen ook verminderd. Dat gaan we rechtzetten door in meerjarenplannen van de ambassades hiervoor fondsen en mensen vrij te maken.”
 • CU weert homo's niet, vanwege geaardheid (ND, 3 november 2007). Zowel homo's als hetero's zijn welkom bij de ChristenUnie. Homo's worden niet vanwege hun geaardheid uit bestuurlijke of vertegenwoordigende functies geweerd. Homo-organisatie COC vindt dit standpunt niet expliciet genoeg. D66-Kamerlid Boris van der Ham wil van haar weten of discriminatie van homo’s - mocht het partijcongres van de CU Lonts standpunt overnemen - reden kan zijn de overheidssubsidie aan de ChristenUnie stop te zetten.
  • VVD doet aangifte tegen van Lont (ND, 3 november 2007). De VVD-fractie in Amsterdam-Zuidoost gaat aangifte doen tegen ChristenUnie-deelraadslid Yvette Lont. ,,Wat zij doet is je reinste discriminatie'', zegt fractievoorzitter Eddy Meyer.
zondag 4 november 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Hoger beroep Clara Wichmann in SGP-zaak (Clara Wichmann Proefprocessenfonds, 3 november 2007). De SGP moet zijn statuten wijzigen zodat vrouwen volwaardig lid kunnen worden en ook het passief kiesrecht krijgen en de Staat mag een partij die vrouwen discrimineert, zoals de SGP, niet gedogen en subsidiëren. Dat vindt de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met vier andere maatschappelijke organisaties. Op 5 november om 10:00 dient in Den Haag het hoger beroep in de SGP-zaak.
 • Verantwoordelijkheidsverdeling op het terrein van emancipatie. Brief dd. 2 november 2007 van minister Plasterk (OCW/Emancipatie) aan de Tweede Kamer. De minister noemt een vijftal taken waar hij als coordinerend minister verantwoordelijk voor is:
  • opstellen van een algemeen emancipatiekader
  • ondersteunen van departementen bij de verankering van het emancipatieproces
  • een aanjagende en ondersteunende rol bij het bevroderen van het emancipatieproces in de samenleving
  • verantwoordelijk van de internationale vertegenwoordiging op het terrein van emancipatie en een coordinerende rol in de uitvoering in Nederland van het VN-Vrouwenverdrag en het Beijing Platform for Action
  • bieden van een goede kennisinfrastructuur op het gebied van emancipatie
  • tenslotte: in algemene zin verantwoordelijk voor de monitoring en toetsing van de voortgang op het terrein van emancipatie in Nederland (de stand in het land). In dit verband laat ik tweejaarlijks de Emancipatiemonitor opstellen.
 • Aanvulling op de Rijksbrede emancipatieagenda beleidsterrein OCW. Brief dd. 1 november 2007 van minister Plasterk (OCW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van:
 • Netwerk VN-Vrouwenverdrag: Aanvullend commentaar op de emancipatienota Vrouwen meer kansen geven. Dit commentaar omvat de punten die Margreet de Boer namens het Netwerk noemde tijdens de Rondetafelbijeenkomst met de Tweede Kamer, 1 november 2007, alsmede een enkele aanvullingen. Hieruit o.m.:
  • Het op de laatste pagina genoemde uitgangspunt dat internationale documenten (indicatoren, normen) meer richtinggevend zouden moeten zijn ten aanzien van het nationale emancipatiebeleid is in de emancipatienota zelf niet toegepast.
  • het laten vallen van de doelstelling om zorgtaken beter te verdelen tussen mannen en vrouwen, en daarom binnen het emancipatiebeleid in te zetten op een betere participatie van mannen in de zorgtaken is niet in overeenstemming met internationale normen.
  • Ook het vrijwel afschaffen van het subsidiebeleid waarbij vrouwenorganisaties subsidie kunnen aanvragen is niet in overeenstemming met internationale normen, waaronder die uit het VN-vrouwenverdrag en het Beijing Platform for Action.
 • Geen homo-motie op congres Christen Unie (Volkskrant, 2 november 2007). Het deelraadslid Yvette Lont ziet voorlopig af van het indienen van een omstreden motie over homoseksuelen tijdens het komende congres van de ChristenUnie. ‘Door een stevig gesprek met een delegatie van het landelijk bestuur hebben wij het vertrouwen gekregen dat er een inhoudelijke discussie op dit punt gaat plaatsvinden binnen de partij.
 • Henk Noort: Softies, macha's en winkeldochters (FD, 3 november 2007). De emancipatie heeft veel goeds gebracht. Mannen zorgen meer dan ooit en de arbeidsparticipatie van vrouwen is zonder precedent. Maar dat heeft ook onze sekserollen door elkaar gegooid. Vrouwen die mannenwerk doen, gaan zich immers mannelijk gedragen en omgekeerd. Zij zoeken andere rolmodellen en zetten zich af tegen hun eigen sekse. Vandaar al die softies en macha’s.zaterdag 3 november 2007

Aktueel > Agenda:

Vanaf zaterdag 17 november 2007: Concerten met muziek van vrouwelijke componisten rond 1898

In de zomer van 1898 werd in Den Haag de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid georganiseerd. [...] In de grote congreshal werden naast lezingen en demonstraties (o.a. van de Dames Wielrijdsters-Club 'Hazewind') regelmatig concerten gegeven met composities van Nederlandse vrouwen. Ensemble PianVoce ging op zoek naar deze muziek. In het Nederlands Muziek Instituut, het Haags Gemeentearchief en de muziekafdeling van de Openbare Bibliotheek Den Haag ontdekten zij interessante en leuke composities van bekende vrouwen zoals Catharina van Rennes, Hendrika van Tussen broek en Bertha (Frensel Wegener) Koopman. Heel verrassend waren de onbekende, maar prachtige liederen van Cornélie van Oosterzee, Anna Maria Gouda, en Betsy Figee.

PianVoce heeft hieruit een keuze gemaakt en brengt die ten gehore in het mooie gebouw van het Haags Historisch Museum aan de Korte Vijverberg 7. Tevens is er gelegenheid tot een rondleiding in het museum waarbij de bezoeker beelden te zien krijgt van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, de nieuwe reformkleding en de 'moderne' poppenhuizen

De data van de concerten zijn: zaterdag 17, 24 november en 1 december om 17.00 uur, rondleiding 15.30 uur, zondag 18 en 25 november om 11.00 uur, rondleiding 12.30 uur. zondag 2 december om 14.00 uur, rondleiding 15.30 uur. Toegangsprijs € 11,50 incl. rondleiding en consumptie, excl. toegang museum. Reservering en kaartverkoop: Haags Historisch Museum 070 3646940 of info@haagshistorischmuseum.nl

 
vrijdag 2 november 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Tweede Kamer | Brief van 1 november 2007 van Minister Donner (SZW) over de bijdrage van SZW aan het emancipatiebeleid 2008-2011. De Emancipatienota van het kabinet (28 september 2007) behandelt alleen de 'prioritaire thema's'. De departementen sturen de Tweede Kamer zelf een beschrijving toe van hun bijdragen aan het emancipatiebeleid 2008-2011. Gisteren verscheen de bijdrage van SZW. Een compleet overzicht is te vinden op de website van de Visitatiecommissie Emancipatie.
 • ChristenUnie moet duidelijk zijn over positie homo's (Trouw, hoofdredaktioneel commentaar, 2 november 2007). [...] Duidelijkheid is dus gewenst en zelfs urgent. Dubbelzinnigheid over de gelijkwaardige positie van homo's is onwenselijk in een immigratiesamenleving, waar het moeilijker is de kernwaarden, zoals de gelijkwaardigheid van homo's en hetero's, overeind te houden.
 • Cees van der Laan: CU moet debat aangaan over homoseksuelen (Trouw, 2 november 2007). Met haar aangekondigde anti-homo-motie prikte de lokale CU-politicus Yvette Lont-Eersel in de open zenuw van de ChristenUnie.
 • 'Geen aktieve rol homo's  in ChristenUnie' (Volkskrant, 1 november 2007). Tweederde van de lokale voorzitters van de ChristenUnie (CU) vindt dat iemand met een homoseksuele relatie niet actief kan zijn voor de partij als bestuurder of als volksvertegenwoordiger. De discussie binnen de CU over dit thema is opgelaaid nadat het Amsterdamse ChristenUnie-raadslid Yvette Lont heeft gezegd dat homoseksuelen haar partij niet mogen vertegenwoordigen.
  • TK-lid Van der Ham (D66) zet het congres van de ChristenUnie onder druk door schriftelijke vragen te stellen aan minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken. Hij wil weten of de ChristenUnie wegens het discrimineren van homo's eenzelfde lot boven het hoofd hangt als de SGP. De subsidie van de overheid aan de SGP is stopgezet omdat die partij vrouwen discrimineert.
 • Nederlandse Vrouwenraad pleit voor grotere rol vrouwenorganisaties in emancipatieproces (NVR, 1 november 2007). Emancipatie is een proces waarin vrouwen zelf de meest actieve rol moeten kunnen spelen. De 45 vrouwenorganisaties van de NVR willen niet doelgroep zijn, maar actor in hun eigen ontwikkeling. Concreet vindt de NVR dat het emancipatiegeld besteed zou moeten worden aan de vrouwen zelf. Als vrijwilligersorganisaties krijgen ze echter geen financiële ondersteuning voor hun structurele bijdrage. In dit verband verwijst de NVR naar de kritische uitspraken van het Comité van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) over de financieringsstructuur van vrouwenorganisaties door de Nederlandse overheid.
 • Joep Schrijvers: Bloeden (Management Team, 1 november 2007). De vruchtbare dames van Nederland zijn in een helse strijd verwikkeld. Aan de ene kant heb je de fulltime feministen rond Macha Mees, columniste bij NRC-Handelsblad, die diep in de leer van 'The minimal motherhood' is. Aan de andere heb je de moeders met ambitie, die gaan voor hun moederschap en tegelijkertijd hun professionele ambities volgen. Heel veel mannen zijn stinkend jaloers op hun vrouwen.Oud-columnist Plasterk fluit in zijn emancipatienota hetzelfde liedje als Mees.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]