zondag 29 november 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 November 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  NOVEMBER 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF NOVEMBER 2007


donderdag 15 november 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • H. Maassen: Natuurlijk mooier gemaakt (Medisch Contact, 16 november 2007). De esthetische chirurgie is een mannenwereld met vooral vrouwelijke klandizie. Maar is het verfraaien van het uiterlijk wel echte medische zorg? Vier esthetisch chirurgen over hun werk. ‘Als een vrouw een DD-cup wil, dan zal ik daaraan gehoor geven, want dat komt in de natuur ook voor.’ 'De Amerikaanse toestanden die Sunny Bergman (‘een salonsocialistisch grachtengordeltype dat geniet van haar status’) signaleert, bestaan in Nederland niet.'
 • Elma Drayer: Vrouwenhaat, daar moet het debat over gaan (Trouw, 15 november 2007). Buitenlandse kranten besteedden er volop aandacht aan, in Nederland moest ik er met een lantaarntje naar zoeken:The Global Gender Gap Report 2007 van het World Economic Forum. Nederland moet het, net als vorig jaar, doen met een slome twaalfde plaats, vlak onder Groot-Brittannië en Spanje. .. De Franse schrijfster en journaliste Christine Ockrent in haar Zwartboek: „Geen enkele godsdienst, geen enkele traditie mag rechtvaardigen dat vrouwen worden onderworpen of vernederd of dat hun de elementaire individuele rechten worden onthouden.” Daar heeft ze groot gelijk in. En dáár moet het debat over gaan.
 • In abortuskwestie is neutraliteit vrijwel een onmogelijkheid (Trouw, 15 november 2007, hoofdredaktioneel commentaar). ... Het is echter een brug te ver de VBOK in de eerste gesprekken tussen arts en vrouw een rol te laten spelen. Haar voorlichting kan onmogelijk neutraal zijn, beter is het dat gesprek aan de arts en de vrouw over te laten. Daarentegen is het een goede zaak dat de VBOK mee mag praten over de ontwikkeling van een nieuwe abortusrichtlijn. Dat draagt bij aan het vinden van het juiste evenwicht.
 • Gewaagde verspreking in het vuur van de strijd (Volkskrant, 14 november 2007). CDA-Kamerlid Janneke Schermers waagde het om tijdens het debat over de begroting van Volksgezondheid een omstreden abortusstandpunt te verkondigen. ‘Abortus mag alleen plaatsvinden als er sprake is van een noodsituatie’, zei Schermers. Maar toen ging het mis: als ‘objectief’ niet vaststaat dat er sprake is van een noodsituatie, is het, zei Schermers, ‘uiteindelijk niet aan de vrouw’. Koser Kaya (D66): ‘Ik val van mijn stoel!’ Want wie anders dan de vrouw zou moeten bepalen of er van een noodsituatie sprake is? Anouchka van Miltenburg (VVD): ‘Het CDA was twintig jaar geleden een stuk minder conservatief dan nu.’
 • Vrouw draait toch zelf op voor kosten pil (Parool, 14 november 2007). Veel vrouwen draaien volgend jaar zelf op voor de kosten van de anticonceptiepil, hoewel die voor alle leeftijden terugkeert in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Dat komt doordat het kabinet de pil onder het verplichte eigen risico laat vallen. De pil kost 25 tot 95 euro per jaar. Honderden boze gebruikers hebben hun zorgverzekeraar om opheldering gevraagd.
 • Tweederde bijstandontvangers laagopgeleid (CBS webmagazine, 14 november 2007). In de periode 2001–2005 hadden twee op de drie 15–64-jarigen in de bijstand een laag opleidingsniveau. Het opleidingsniveau hangt sterk samen met geslacht en leeftijd.  Ongeveer zes op de tien bijstandsontvangers van 15-64 jaar is vrouw. Hun opleidingsniveau is iets lager dan dat van de mannen. Daarbij neemt het percentage laagopgeleiden bij vrouwen sterk toe vanaf 45 jaar en bij mannen vanaf 55 jaar.woensdag 14 november 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Database met vrijwillgers die zich misdragen (Trouw, 13 november 2007). Er komt een landelijke database met de namen van vrijwilligers die gedragsregels tegen seksueel misbruik overtreden. Aan de hand van deze lijst kunnen organisaties controleren of nieuwe vrijwilligers zich in het verleden hebben misdragen.
 • Referentielijst voor overtreders gedragsregels preventie seksueel misbruik (Justitie, 13 november 2007).Er komt één landelijke set gedragsregels, die organisaties kunnen benutten om seksueel misbruik of ongewenst gedrag te voorkomen. Er komt een landelijke referentielijst van vrijwilligers die de gedragsregels ter voorkoming van seksueel misbruik overtreden. Organisaties kunnen deze lijst raadplegen bij het aanstellen van nieuwe vrijwilligers. De VOG zal niet voor alle vrijwilligers verplicht worden gesteld.
 • VVD presenteert wetsvoorstel tegen gezichtsbedekking (Volkskrant, 13 november 2007). De Tweede Kamerfractie van de VVD presenteert woensdag een wetsvoorstel dat het dragen van gezichtsbedekkende kleding verbiedt. De partij wil een verbod op het dragen van dit soort kledingstukken in het openbaar en in publieke gebouwen.
 • Integratienota 2007-2011 : Zorg dat je er bij hoort! Persbericht VRM, 13 november 2007). Het integratiebeleid vergt de komende jaren beslissende stappen. De werelden van autochtonen en allochtonen zijn veel te veel van elkaar gescheiden en dat leidt tot een groeiend gevoel van onbehagen. Het kabinet onderstreept de urgentie om deze toenemende polarisatie een halt toe te roepen. Voorts: uit het aktieprogramma: Bestrijden eergerelateerd geweld en niet westerse vrouwen activeren tot maatschappelijke participatie en deelname aan de arbeidsmarkt. En: Onderwijs als instrument voor emancipatie van de tweede generatie.
 • Jaarrapport Integratie : Ernstige problemen naast positieve otwikkelingen. Persbericht SCP, 13 november 2007. Hieruit onder meer:
  • De leeftijd waarop men het eerste kind krijgt en het kindertal van de tweede generatie Turkse en Marokkaanse vrouwen benadert steeds meer dat van autochtone vrouwen.
  • Daling aantal huwelijkspartners uit herkomstland
  • Het kindertal van de tweede generatie Turkse en Marokkaanse vrouwen benadert steeds meer met dat van autochtone vrouwen.
  • Alleenstaande moeders komen vaker voor onder niet-westerse allochtonen (met name Surinaamse en Antilliaanse vrouwen) dan onder autochtonen.
  • In 2006 was 16% van de niet-westerse allochtone beroepsbevolking werkloos, tegen 4% van de autochtone bevolking. De werkloosheid onder Marokkaanse vrouwen bedraagt 23%, onder Turkse vrouwen 21% en onder autochtone vrouwen 6%.
  • Ongeveer de helft van de Turkse en Marokkaanse vrouwen van 15-64 jaar heeft hooguit basisonderwijs genoten en zelfs dat vaak niet of maar gedurende een paar jaar. Allochtone meisjes volgen wat vaker havo/vwo dan de jongens, ze vallen minder gauw uit en in het hoger onderwijs (hbo en wo) studeren ze sneller af dan de mannen.
 • Zoenende homo's in openbaar aanstootgevend (Volkskrant, 13 november 2007). Homoseksuele mannen en vrouwen die in het openbaar blijk geven van hun seksuele voorkeur kunnen nog altijd op veel afkeuring rekenen, zo concludeert het SCP. Bijna de helft van de ondervraagden heeft moeite met zoenende mannen,  ruim 30 procent vindt zoenende vrouwen aanstootgevend. Van de strenggelovigen oordeelt 48% negatief over homo's. Zie ook ons eerder bericht:
 • Wilfired van der Bles, Nicole Lucas: Artsen laken advies club tegen abortus. Voorlichting is niet neutraal  (Trouw, 13 november 2007). Artsen mogen ongewenst zwangere vrouwen die een abortus overwegen niet doorverwijzen naar hulpverleners van de Vereniging tot bescherming van het ongeboren kind (VBOK) . Dat is in strijd met de beroepscode van artsen die voorschrijft dat deze vrouwen neutraal worden voorgelicht en niet naar een bepaalde oplossing toegepraat, stelt Willem Beekhuizen. Staatssecretaris Bussemaker betrekt de anti-abortusorganisatie VBOK bij een nieuwe abortusrichtlijn.  Beekhuizen accepteert dat, maar wel onder voorbehoud dat belangrijke principes niet overboord worden gezet.
 • Reactie LNV op eindadvies VCE. Brief dd. 12 november 2007 van minister Verburg (LNV) aan de Tweede Kamer. Hieruit: Ik herken mij in het beeld dat de VCE inzake LNV schetst.. De VCE-rapportage is voor mij een stimulans om een nieuwe impuls te geven aan het gender- en diversiteitsdenken binnen LNV. Voorts: Tevens stuur ik hierbij de LNV-emancipatiebijdrage (oorspronkelijk geschreven als bijlage bij de Emancipatienota) waarin tot uitdrukking komt hoe LNV de komende jaren emancipatie en diversiteit in haar beleid borgt en verankert.dinsdag 13 november 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Kritiek abortusartsen op VBOK (Het Parool, 13 december 2007). Abortusartsen hebben kritiek op anti-abortusorganisatie VBOK. De organisatie wordt door staatssecretaris Jet Bussemaker betrokken bij het opstellen van een nieuwe richtlijn voor het afbreken van zwangerschappen. De artsen zijn echter bang dat de organisatie niet in staat is om neutraal advies aan vrouwen te geven.
 • Ter Horst wil meer allochtonen en vrouwen bij politie (Ministerie van BZK, 12 november 2007).
  Minister Ter Horst (BZK) wil de komende drie jaar de helft van de vacatures in de leiding van de Nederlandse politiekorpsen laten vervullen door vrouwen en allochtonen. Naar verwachting gaat het tot 2011 om ongeveer tien vrouwen of allochtonen. Bij vacatures voor hogere functies buiten de korpsleiding wil Ter Horst dat 30 procent door vrouwen of allochtonen wordt vervuld. Naar schatting gaat het hier om ongeveer 10 van de verwachte 35 vacatures. Met een speciaal programma wil de minister mensen van buiten de politie aantrekken in topfuncties. Daarin komt speciale aandacht voor vrouwen en allochtonen.
  Dit schrijft minister Ter Horst aan de Tweede Kamer. Zij wil niet alleen in de top van de politiekorpsen meer allochtonen, maar ook in de gewone functies. Begin 2011 moet het aantal allochtonen bij de politie gestegen zijn naar 8,5 procent. In 2006 lag dit percentage nog op 6,4. Een talentenprogramma voor politiemensen in de schalen 9 t/m 12 moet de doorstroom naar hogere functies stimuleren; daarvan zullen ook vrouwen en allochtonen profiteren. Om de politiekorpsen te stimuleren de afspraken te halen, is 2,6 miljoen euro per jaar beschikbaar in de vorm van prestatiebeloning.maandag 12 november 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Nagekomen - schriftelijke - antwoorden op vragen Tweede Kamer in eerste termijn notaoverleg Emancipatiebeleid (Ministerie van OCW, 9 november 2007)
  • NB: tekst pas op 12-11-2007 online bij OCW en om 18:32 nog niet beschikbaar op Parlando.
 • Kabinet werkt niet resultaatgericht bij naleven verplichtingen Vrouwenverdrag. Intenties en goede bedoelingen volstaan niet (Amnesty International, Nieuwsbrief Artikel 2, 7 november 2007).  Het Vrouwenverdrag van de VN bestaat al sinds 1979. Nederland heeft dit verdrag al lang ondertekend en geratificeerd. De belangrijkste doelstelling van het verdrag is het uitbannen van discriminatie en onderdrukking van vrouwen. Met alleen een handtekening is een land er nog niet. Een geratificeerd verdrag schept verplichtingen om beleid te ontwikkelen.
 • Laura Baars: Met recht te laat op het werk (Trouw, 12 november 2007).  Werkgevers moeten het mantelzorgers gemakkelijker maken met verlof en flexibele werktijden, vindt dit kabinet. Dat komt de werksituatie ten goede. ’Ik hoef me niet meer schuldig te voelen.’ Volgens de definitie van Mezzo is iedereen mantelzorger die minimaal 3 maanden achtereen wekelijks meer dan 8 uur onbetaalde zorg verleent aan een naaste met een chronische ziekte of handicap. Ofwel, volgens CBS,  1,3 miljoen mantelzorgers met een betaalde baan.
 • HLBF niet tevreden met homo-nota (GayKrant, november 2007). De HLBF is niet tevreden met de financiële onderbouwing van de homo-nota zoals die door minister Plasterk werd gepresenteerd. Voorzitter André van Wanrooij reageert teleurgesteld: “Ondanks de ambitie en goede bedoelingen gaat het kabinet voorbij aan vele vrijwilligersorganisaties in Nederland. Het lijkt wel alsof het kabinet onder één organisatie de gehele homobeweging wenst te scharen. Daarbij volledig voorbijgaand aan de diversiteit van de homogemeenschap in Nederland. Op dit punt had ik van Minister Plasterk toch een meer afgewogen beleid verwacht.”zaterdag 10 november 2007

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Alimentatie voor de vrouw kan korter als de man co-ouder wil zijn (Trouw, 10 november 2007, commentaar). Duitsland past de regels voor alimentatie aan. De nieuwe wet is helder en modern, en verdient daarom navolging in Nederland. Een nieuwe, beperkte alimentatieregeling kan een stimulans zijn voor grotere economische zelfstandigheid van de vrouw. Twaalf jaren financieel afhankelijk zijn van je ex-man heeft namelijk weinig met emancipatie te maken.
 • Geweld tegen homo's apart geregistreerd (DePers, 10 november 2007). Geweld tegen homo's wordt voortaan apart geregistreerd. . De maatregel is een onderdeel van de homo-emancipatienota van minister van OCW Plasterk. Het kabinet trekt verder meer geld uit voor voorlichting over homoseksualiteit, met name op middelbare scholen. 'Homo's moeten openlijk kunnen uitkomen voor hun seksuele geaardheid. Dat is nog altijd niet vanzelfsprekend', zei Plasterk. Hij wil zich met name richten op scholen met veel islamitische of orthodox-christelijke leerlingen.
 • Sheila Sitalsing: 1,5 miljoen erbij voor homovoorlichting (Volkskrant, 10 november 2007). Omdat met name in ‘sommige’ allochtone en streng christelijke kringen homoseksualiteit wordt afgekeurd, trekt minister Ronald Plasterk (PvdA, Emancipatie) extra geld uit voor voorlichting over homo’s en lesbiennes. Het voorlichtingsbudget stijgt van 1 miljoen naar 2,5 miljoen euro voor 2008. Een reeks ‘zachte’ initiatieven moet bewerkstelligen dat iedereen homo’s volstrekt normaal gaat vinden. Deze sociale acceptatie laat volgens Plasterk nog zeer te wensen over
 • Gewoon homo zijn (Persbericht OCW, 9 november 2007). De ministerraad stemt op voorstel van minister Plasterk in met de nota lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 2008-2011, getiteld: Gewoon homo zijn. Het kabinet geeft daarin aan discriminatie en geweld jegens homoseksuelen krachtig te willen bestrijden en meer aandacht te willen geven aan het belang van respect voor verschil. Daarmee wordt de sociale acceptatie van homoseksualiteit bevorderd. In 2008 is 2,5 miljoen euro beschikbaar voor homo-emancipatie. Dit geld is onder meer bedoeld voor maatschappelijke organisaties, actieve burgers en homo-organisaties. Voorts onder meer:
  • Zchtbaarheid van homoseksuelen in de samenleving niet mag wijken voor geweld, intimidatie of discriminatie. Homofoob geweld zal geregistreerd worden en de aanpak van politie en Openbaar Ministerie van geweld en discriminatie tegen homoseksuelen wordt aangescherpt.
  • OCW besteedt 90 miljoen euro aan scholen voor een veilig schoolklimaat. Dit zal nadrukkelijk ook ten goede moeten komen aan acceptatie van homo’s op school.
  • De Commissie Gelijke Behandeling ontwikkelt een gedragscode voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, met aandacht voor omgaan met homoseksualiteit.
  • Nieuw is dat het kabinet zogeheten maatschappelijke ‘gay & straight allianties’ gaat stimuleren en het ‘uit de kast kunnen komen’ op school, op het werk, in de sport en het welzijn en in zorg voor ouderen gaat steunen.
 • Lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 2008-2001. Brief dd. 9 november 2007 van minister Plasterk (OCW/Emancipatie) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van:
 • Zestig jaar homo-emancipatie (RefD, 8 november 2007). De laatste zestig jaar heeft de homobeweging veel rechten en verworvenheden weten op te bouwen. Een overzicht.
 • Vrouwen sterker benadeeld in islamitische landen (Trouw, 8 november 2007). Islamitische landen lopen achter bij het tegengaan van vrouwendiscriminatie. Vrouwen in islamitische landen vinden moeilijker een baan, komen minder makkelijker in de politiek en worden minder snel gelijkwaardig beloond dan in de rest van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van het World Economic Forum, dat de positie van vrouwen in 128 landen onderzocht.
 • Eenderde Turkse vrouwen kent huiselijk geweld (AD, 8 november 2007). Meer dan eenderde van de getrouwde Turkse vrouwen is minstens eenkeer slachtoffer geworden van huiselijk geweld, zo blijkt uit een peiling onder 1800 vrouwen door twee universiteiten in Istanbul. 4% daarvan zegt vaak te worden geslagen of geduwd door hun echtgenoot.vrijdag 9 november 2007

Reacties op de Emancipatienota 2008-2011:

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Vrouwen in het burgemeestersambt (Ministerie van BZK, 8 november 2007). Minister Ter Horst gaat een impuls geven om meer vrouwen in bestuurlijke en politieke functies aan het werk te krijgen. Zij gaat speciaal aandacht besteden aan de instroom van vrouwen in het burgemeestersambt. Dit doet zij naar aanleiding van de emancipatiemonitor 2006 dat laat zien dat er vrijwel in alle bestuurlijke en politieke functies nog sprake is van een ondervertegenwoordiging van vrouwen. In het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010 van het vorige kabinet was als streefcijfer opgenomen het vergroten van het aandeel vrouwen in politieke functies tot minimaal 45 procent in 2010.donderdag 8 november 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

Kamerbehandeling Emancipatienota 'Meer kansen aan vrouwen geven' (7 november 2007)
(bespreking wordt volgende week voortgezet)

 • Volledige tekst van het Kamerdebat over de emancipatienota (tweedekamer.nl, 8 november 2007). Stenografisch verslag van de eerste termijn van het notaoverleg over de Emancipatienota van het kabinet.
 • Plasterk: Geen nieuwe preutsheid (ND, 8 november 2007). Minister Ronald Plasterk (Onderwijs) bindt uit volle overtuiging de strijd aan met uitwassen van de geseksualiseerde samenleving. ,,Het is beleid dat ik zelf heb ingezet. Absoluut geen nieuwe preutsheid die is afgedwongen door de christelijke coalitiepartners''. Tijdens het debat bleek dat een groot deel van de Tweede Kamer (PvdA, D66, GroenLinks, VVD) vindt dat in Plasterks nota wel veel aandacht is voor vrouwen, maar te weinig voor mannen als het gaat om emancipatie. ,,Mannen zullen meer zorgtaken, onbetaalde arbeid en mantelzorg op zich moeten nemen om vrouwen in staat te stellen een goede carrière te ontwikkelen'', zei Mariëtte Hamer (PvdA).
 • 'Mannen onderbelicht in emancipatienota Plasterk' (Trouw, 8 november 2007). De Tweede Kamer heeft minister Plasterk het vuur na aan de schenen gelegd over zijn emancipatienota. De meest terugkerende klacht: het ontbreken van de rol van de man. Karabulut (SP): „Die emancipatienota is een lege huls, minister Plasterk gaat zijn doelstelling niet halen.” Koser Kaya (D66):  „De minister sluist alle vragen door naar zijn collega’s en gaf nergens antwoord op. Zijn betrokkenheid zal vast aanwezig zijn, maar het is duidelijk dat Plasterk geen kennis van zaken heeft. Het ontbreekt hem aan fundamentele visie.” Ook de opvallend afwezige rol van de man in het emancipatieproces ergert veel fracties. „Alleen de allochtone mannen komen even aan bod”, concludeert Karabulut. „Vrouwen moeten vrijwilligerswerk doen, mantelzorg, kinderen krijgen, ze opvoeden en dan ook nog eens meer gaan werken.” Arib (PvdA) is vooral teleurgesteld dat Plasterk geen prioriteit geeft aan allochtone vrouwen die het wel goed doen. „Deze Turkse en Marokkaanse vrouwen zitten ondanks alle druk van hun ouders en broers op het hbo en doen het prima. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen begeleiding nodig hebben als ze bijvoorbeeld dreigen uitgehuwelijkt te worden. Onbegrijpelijk dat Plasterk zich daar niet druk om maakt.” De bewindsman kan zich voorstellen dat uit zijn emancipatienota het beeld is ontstaan dat emancipatie alleen een vrouwenprobleem is. „Maar dat is niet mijn bedoeling geweest. Als het gaat om de rol van mannen wil ik niet vaststellen dat mannen meer sokken moeten gaan wassen.”
 • Ook man moet emanciperen (Het Parool, 7 november 2007). Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat minister Ronald Plasterk van Emancipatie te weinig aandacht besteedt aan de rol van mannen in de emancipatie. PvdA, VVD, GroenLinks en D66 vinden dat Plasterk de verantwoordelijkheid te veel bij vrouwen legt.
 • GroenLinks wil aandacht voor mannen (GL, 7 november 2007). Mannen krijgen te weinig aandacht in de Emancipatienota van Plasterk, terwijl zij hard nodig zijn voor de emancipatie. GroenLinks wil twee weken betaald vaderverlof en een assertiviteitstraining die mannen aanmoedigt om hun zorgrechten op te eisen. Bedrijven die vrouwen minder betalen dan mannen, moeten worden opgespoord en beboet. Minister Plasterk krijgt van GroenLinks een dikke onvoldoende voor zijn Emancipatienota. Hoewel De Geus al niet bepaald de gedroomde emancipatie-minister was  hij verklaarde de emanciptatie als voltooid  is de nota van Plasterk nog treuriger.
 • PvdA biedt Plan van de Man aan (PvdA, 7 november 2007). Tijdens het overleg over de emancipatienota ‘Meer kansen voor meer vrouwen’ heeft PvdA vice-fractievoorzitter Mariëtte Hamer het ‘Plan van de Man’ aangeboden aan minister Plasterk. Emancipatie is immers niet alleen een zaak van vrouwen, maar ook van mannen. Mariëtte Hamer: 'Emancipatie moet van twee kanten komen. Als mannen niet de kans krijgen om mee te emanciperen komen we niet verder!'
 • Claudia Kammer: Plasterk moet uitleggen waarom de man ontbreekt (NRC-Handelsblad, 7 november 2007). Vandaag spreekt de Kamer met minister Plasterk over zijn Emancipatienota. Waarom ontbreken de mannen daarin? Dat 'is echt een opvallende tekortkoming'.
 • Sheila Kamerman: En ook de goede rolmodellen worden genegeerd (NRC-Handelsblad, 7 november 2007). Met veel allochtone meisjes gaat het goed. Maar zij worden niet genoemd in de Emancipatienota. 'De aandacht is vooral gericht op wat er níét goed gaat.'
 • Felicitaties met de nieuwe emancipatienota! Brief dd. 5 november 2007 van PepInternational aan minister Plasterk (emancipatie) en de vaste kamercommissies betrokken bij de behandeling van de emancipatienota. Opstellers Conny Bergé (PepInternational) en Inge Stemmler (St. Gender Budgeting) schrijven ter toelichting:
   Jullie zullen het met ons eens zijn dat de emancipatienota van het kabinet niet echt uitblinkt in de zo noodzakelijke krachtige beleidsmaatregelen. Het leek ons daarom leuk, zeker gezien onze 40-jarige ervaring op dit terrein, om de boel eens op zijn kop te zetten en het gehele kabinet te feliciteren met de 10 belangrijke maatregelen die zij zg. genomen zouden hebben. WAS DAT MAAR WAAR !. We hopen dat ook jullie hierin nog wat inspiratie kunnen vinden om met elkaar te blijven knokken voor werkelijk structurele, integrale en kwalitatieve maatregelen.

 • hspace=0  Pink Lady Cab verboden voor mannen (Algemeen Dagblad, 7 november 2007).  In Tilburg rijdt sinds dinsdag de eerste taxidienst in Nederland alleen voor vrouwen. De zogenaamde Pink Lady Cab wordt ook alleen door vrouwen bestuurd. De gedachte achter deze dienst is dat vrouwen zich meer op hun gemak voelen bij chauffeurs van hun eigen geslacht. [Filmpje: Omroep Brabant]
 • Wijziging van ontslagrecht niet over de rug van de vrouw (FNV-e-magazine, 7 november 2007). Sociale Zaken stelt in haar emancipatiebeleid dat het huidige ontslagrecht een obstakel vormt voor werkgevers om ‘meer risico te nemen bij het aannemen van personeel, waaronder vrouwen.’ En: ‘De doelstellingen op het gebied van arbeidsparticipatie komen in gevaar door het huidige ontslagrecht te handhaven.’ FNV-federatiebestuurder Wilna Wind:  “Het is toch werkelijk van de zotte dat je het werkgevers eerst makkelijker moet maken om mensen te ontslaan, voordat ze vrouwen kunnen aannemen?” Zie ook:
 • Laat militairen eerste levensjaar kind thuisblijven (CU,6 november 2007). Militairen met jonge kinderen krijgen mogelijk vrijstelling van buitenlandse missies om het eerste levensjaar van hun kind mee te maken. Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap (CDA) reageerde maandag positief op het voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind.
 • Heleen Mees: Vrouw, fantasie en emancipatie (NRC-Handelsblad, 7 november 2007). Dat sommige vrouwen dromen bij de Bouqetreeks over de prins op het witte paard, tekent de verhoudingen in de door mannen gedomineerde samenleving.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]