zondag 18 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Juli 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  JULI 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF JULI 2007


Naar het archief van deze rubriek ''Nieuw op de site''De redactie was afwezig van 22 juli t/m 19 augustus 2007. Berichten uit deze periode worden later bijgeplaatst onder het kopje 'Nieuwsarchief'.
zaterdag 21 juli 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):
woensdag 18 juli 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Economische zelfstandigheid van vrouwen toegenomen (CBS webmagazine, 18 juli 2007). Tussen 2000 en 2005 is het aandeel economisch zelfstandigen (55%) gelijk gebleven. Het aandeel economisch zelfstandige mannen daalde van 71 procent (2000) naar 68 procent (2005). Bij vrouwen was juist sprake van een stijging van 39 procent (2000) naar 42 procent (2005). Tussen de leeftijdsgroepen zijn sterke verschillen. In de groep 30-55 jaar nam het aandeel zelfstandige mannen af en steeg het aantal zelfstandige vrouwen.In de groep 55-64 jaar nam de economische zelftsandigheid bij zowel mannen als vrouwen toe. 
 • Kabinetsreactie op het verslag van het CEDAW (het comité voor het VN-Vrouwenverdrag). Brief dd. 13 juli 2007 van minister Plasterk (OCW/Emancipatie) aan de Tweede Kamer.
  Hieruit onder meer:
  • Het Kabinet heeft in het coalitieakkoord een Emancipatienota aangekondigd waarin de gezamenlijke ambities op het terrein van het emancipatiebeleid zullen worden beschreven. Daarin zal ook de verantwoordelijkheidsverdeling op rijksniveau worden aangegeven.
  • Het comité is daarnaast kritisch over het feit dat niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) voor subsidie afzonderlijke projectvoorstellen moeten indienen onder de nieuwe emancipatie-subsidieregeling. Het comité beveelt aan deze regeling te evalueren. Deze evaluatie vindt in 2007 plaats.
  • Het comité roept de Staat op om het hoger beroep in de zaak over de uitsluiting van vrouwen door de SGP in te trekken. De Staat heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag in deze zaak, omdat het een zeer principiële kwestie betreft, waarbij verschillende grondrechten en de relatie tussen wetgever en rechter in het geding zijn. Het kabinet is van oordeel dat om die reden een uitspraak in hoger beroep is aangewezen. De openbare zitting in hoger beroep zal in dit najaar zijn.
  • Nederland kent ten aanzien van de arbeidsmarkt geen specifiek antidiscriminatiebeleid dat enkel gericht is op zwarte, migranten-en vluchtelingenvrouwen. Aan deze groep wordt aandacht besteed in het kader van het algemene antidiscriminatiebeleid.
  • In reactie op de zorgen van het comité over het sekseneutrale beleid ten aanzien van huiselijk geweld wordt gemeld dat begin 2008 een landelijk onderzoek naar de aard en omvang van huiselijk geweld van start gaat. Het is de bedoeling dit onderzoek op later tijdstip te herhalen, zodat eventuele veranderingen in de tijd kunnen worden waargenomen.
  • In april 2006 een wettelijke bepaling in werking getreden, op grond waarvan slachtoffers van een zeden- of geweldmisdrijf, ongeacht draagkracht, gratis rechtsbijstand wordt toegekend. Als voorwaarde geldt dat slachtoffers ernstig lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelopen.
  • [Mensenhandel] Het is mogelijk verblijf te verkrijgen om humanitaire redenen. Het beleid kent geen algemeen recht op verblijf toe op basis van slachtofferschap als zodanig, maar biedt wel de mogelijkheid tot weging van humanitaire aspecten, waaronder slachtofferschap. Op grond van deze verblijfstitel, die naar zijn aard niet tijdelijk is, kan bescherming en hulp worden geboden.
  • Het Kabinet is de mogelijkheid van een uitkeringsregeling voor zwangerschapsverlof voor zelfstandigen en meewerkende partners aan het bezien.
  • [Naamrecht] De evaluatie uit 2002 van het sinds 1 januari 1998 geldende naamrecht laat zien dat onder de Nederlandse bevolking een duidelijke voorkeur bestaat voor een keuzestelsel waarin kinderen de naam van de vader of van de moeder krijgen.
  • Binnen de (nieuwe) monitor seksuele gezondheid is vastgelegd dat het anticonceptiegebruik om de twee jaar gemeten wordt. Aan de hand hiervan kan worden bezien of de maatregel invloed heeft gehad op het pilgebruik. Tevens worden elk jaar het aantal tienermoeders en abortussen onder vrouwen gemeten. Deze gegevens geven ook aan hoe het gesteld is met het pilgebruik. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen voor negatieve effecten. dinsdag 17 juli 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Hans Buddingh': Duizenden in zorg ontslag aangezegd (NRC-Handelsblad, 17 juli 2007). Zorgondernemingen hebben de afgelopen weken enkele duizenden huishoudelijke hulpen ontslag aangezegd. Voor vele duizenden anderen dreigt op korte termijn hetzelfde. Zorgbedrijven stellen hun overwegend vrouwelijke werknemers veelal voor na ontslag hetzelfde werk te blijven doen als zogeheten alfahulpen. Dit zijn zelfstandigen zonder sociale rechten, die voor een lager bruto uurtarief van circa 12 euro huishoudelijke hulp verlenen. Staatssecretaris Bussemaker wil dat gemeenten met zorgaanbieders gaan praten bij dreigende ontslagen.
 • Vrouwen krijgen ook in de toekomst te weinig betaald (Volkskrant, 17 juli 2007). Het verschil in salariëring tussen mannen en vrouwen in Europa is nog altijd significant - en dat zal voorlopig niet verbeteren, zo luidt de belangrijkste conclusie uit een rapport over salarisverschillen van de Europese Commissie. In de 27 lidstaten van de huidige Europese Unie kregen vrouwen in 2005 gemiddeld zo'n 15 procent minder betaald dan mannen. In 1995 was dat verschil 17 procent.
 • Eenderde oudere WW'-ers financieel onafhankelijk (Volkskrant, 17 juli 2007). Eenderde van de 100 duizend langdurig werklozen met een WW-uitkering heeft geen economische noodzaak direct werk te zoeken. Dit geldt met name voor 55-plussers en vrouwen tussen 35 en 55 jaar die zorgen voor thuiswonende kinderen.
 • Werkloosheid Nederland laagste van de EU (CBS webmagazine, 16 juli 2007). Hieruit: Werkloosheid onder vrouwen vaak hoger. In de meeste Europese landen zijn er relatief meer vrouwen op zoek naar werk dan mannen. In mei 2007 was in de EU 6,2 procent van de mannen werkloos tegenover 8,0 procent van de vrouwen. In zes lidstaten was de werkloosheid onder vrouwen echter lager dan onder mannen. Dit was het geval in Engeland, Ierland, Letland, Litouwen, Roemenië en Estland.
 • Vijftien gemeenten doen mee aan proef stimulering alleenstaande bijstandouders (SZW. 13 juli 2007). Vijftien gemeenten doen vanaf september mee aan een proef om alleenstaande ouders in de bijstand te prikkelen om (meer) te gaan werken. De proef geldt voor alleenstaande ouders die in deeltijd (gaan) werken en een kind onder de 16 jaar verzorgen. Zij krijgen vanaf september 100 euro per maand extra als stimulans om (meer) te gaan werken en de mogelijkheid te bieden arbeid en zorg voor kinderen te combineren.
 • Bruno Bruins leidt taksforce buitenschoolse opvang (OCW, 13 juli 2007). Staatssecretaris Dijksma laat deze zomer inventariseren welke werkbare oplossingen er zijn om de groeiende wachtlijsten in de buitenschoolse opvang aan te pakken. Een Taskforce onder leiding van Bruno Bruins zal nog voor Prinsjesdag komen met concrete aanbevelingen om de groeiende wachtlijsten het hoofd te kunnen bieden.

Nieuwsarchief:

 • Werkloze burqa-draagster. Antwoord dd. 9 juli 2007 van staatssecretaris Aboutaleb Donner (SZW) op vragen van TK-leden Fritsma en Wilders. Hieruit: Het Kabinet laat een onderzoek instellen of  de huidige voorschriften aanpassing behoeven. Daarnaast zal het kabinet ook een noodzakelijk maatschappelijk debat over het dragen van een boerka met én binnen de moslimgemeenschap faciliteren.
 • Overheid verantwoordelijk voor zwangerschapsuitkering zelfstandigen (CGB, 2 juli 2007). De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) adviseert het kabinet om opnieuw een publieke regeling voor zwangere zelfstandigen in te voeren. Nederland is het enige van de 29 landen in de Europese Economische Ruimte dat in het geheel geen publieke inkomensvoorziening voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandig werkende vrouwen kent. Zo’n voorziening, waarvoor de overheid verantwoordelijk is, blijkt in de praktijk hard nodig.

Oproepen:

 • Vrouwenvertegenwoordiger AVVN 2008 (herhaalde oproep). De Nederlandse Vrouwenraad (NVR) roept geďnteresseerde vrouwen op om zich kandidaat te stellen voor de functie van vrouwenvertegenwoordiger voor de 63e zitting van de VN 2008. Reageren vóór 31 augustus 2007. Meer informatie: Alice Bouman, 070 3469304.maandag 16 juli 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):[ Pagina: 1 2 3  >>>]