maandag 28 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 April 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2004
 >  APRIL 2004 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF APRIL 2004

zaterdag 24 april 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag): • zaterdag 24 april 2004, 10.00-17.00 uur: Over vrouwentijdschriften gesproken ...,Symposium van het Persmuseum en de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis. Met Hedy d'Ancona, Liesbet van Zoonen, Astrid Feiter, Annemarie van Gaal en Franska Stuy.vrijdag 23 april 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Subsidie Vrouwenalliantie (besluitenlijst vaste Kamercommissie SZW, 20 april 2004). De vaste Kamercommissie SZW besloot op 20 april 2004 vóór het meireces een kort Algemeen Overleg te voeren met minister De Geus (SZW) over zijn beslissing om de structurele subsidie aan de Vrouwenalliantie stop te zetten. Inmiddels is bekend dat dit AO toch pas na het meireces plaatsvindt.
 • Overheid laat kinderopvang vrij (Trouw, 23 april 2004). De kwaliteitseisen die gesteld worden aan kinderopvangcentra vervallen nagenoeg geheel. Zij hoeven niet langer aan wettelijke normen te voldoen ten aanzien van kwaliteit, aantal leidsters per groep of huisvesting. Een wijzigingsvoorstel hiertoe ingediend door de VVD-fractie, kreeg steun van het CDA en de LPF. De oppositie en D66 zijn verbolgen.
 • Kamer aanvaardt Wet kinderopvang (Reformatisch Dagblad, 23 april 2004). De Kamer gaat zonder noemenswaardige wijzigingen akkoord met het wetsvoorstel van minister De Geus (SZW) over kinderopvang. Het is een zwarte dag voor de kinderopvang én de vrouwenbeweging, stelde GroenLinks-Kamerlid Tonkens. In plaats van afbreuk te doen aan de Geus' voorstel voor meer marktwerking scherpte een meerderheid van de Kamer die keuze juist aan.
 • Kamer wil druk op weigerachtige ouder (Nederlands Dagblad, 23 april 2004). De Tweede Kamer wil meer sanctiemiddelen om een gescheiden ouder die weigert afspraken over de kinderen na te komen, onder druk te zetten. In de praktijk trekt de niet-verzorgende ouder, meestal de vader, dan aan het kortste eind. De Kamer vindt dit ongewenst. Een meerderheid steunt het PvdA-voorstel om een ouderschapsplan wettelijk vast te leggen.
 • Drempels opwerpen voor echtscheiding (Reformatorisch Dagblad, 23 april 2004). Crhisten Unie en SGP willlen dat de overheid drempels opwerpt om echtscheidingen te voorkomen. SGP-er Van der Staay denkt aan een verplichte verzoeningspoging door een bemiddelaar.
 • Nathan Vos: Radicale moskee moet desnoods dicht (Telegraaf, 23 april 2004). Een Kamermeerderheid van VVD, CDA en LPF vindt dat de Amsterdamse El Tawheed-moskee gesloten moet worden als blijkt dat daar strafbare feiten gepleegd zijn.
 • SGP wil aanpak moslimboek binnen de wet (Nederlands Dagblad, 23 april 2004). Het boek De weg van de moslim - dat o.m. geweld tegen vrouwen en doden van homo's goedkeurt - en de verspreiding ervan moeten binnen het huidige strafrecht worden aangepakt, vindt de SGP. ,,De ophef is terecht'', zegt Kamerlid Kees van der Staaij. ,,Ik schrik van de inhoud.
 • Roos Tesselaar: Van breipatronen tot vibrator (AD, 23 april 2004). De metamorfose van vrouwenbladen sinds de jaren 30: De tentoonstelling Van Zeep tot Soap in het Amsterdamse Persmuseum bladert door de geschiedenis van het geïllustreerde vrouwentijdschrift. Van Margriet-suikerschepje tot Viva-vibrator. Noot redactie: zie ook onze eerdere aankondiging van het symposium Over vrouwentijdschriften gesproken ... op 24 april en:
 • Moties huiselijk geweld. Brief dd. 21 april 2004 van minister Donner (Justitie aan de Tweede Kamer met zijn reactie op 9 ingediende moties. Hieruit o.m.: de minister ontraadt de motie-Vos die vraagt om alle gemeenten te verplichten om per 2005 een plan van aanpak huiselik geweld te maken. De minister steunt de motie-Dittrich e.a. om bij geweld achter de voordeur registratie naar etniciteit mogelijk te maken.
 • Froukje Santing: Voorstel Verdonk: alleen inburgering vrouw gratis (NRC-Handelsblad, 22 april 2004). Gemeenten gaan alleen nog de inburgeringcursussen betalen voor allochtone vrouwen die hier al verblijven. Andere migranten, ook werkloze, moeten zelf de verplichte inburgering betalen.
 • Sterke groei deeltijdwerk is in jaren van hoogconjunctuur afgedwongen door werknemers (CBS, persbericht 22 april 2004). Nederland heeft het hoogste aandeel deeltijdwerk van de OESO-landen en de groei blijft zich sterk doorzetten. De toename van het arbeidsaanbod van vooral vrouwen speelt hierbij een belangrijke rol. Vraagfactoren zoals de verschuiving van de werkgelegenheid tussen bedrijfstakken hebben bijgedragen aan de groei van deeltijdarbeid. Vraagfactoren alleen kunnen echter het grote verschil in de groei van deeltijdwerk met andere landen niet verklaren. De conclusie is dat gedurende de sterke economische groei van de jaren negentig de Nederlandse bedrijven hebben moeten inspelen op de wensen van het groeiende arbeidsaanbod om voldoende nieuwe werknemers te kunnen aantrekken.
 • De Geus zegt geen extra geld toe voor kinderopvang (De Volkskrant, 22 april 2004). Minister De Geus van Sociale Zaken is niet van plan extra geld uit te trekken voor kinderopvang als blijkt dat werkgevers weigeren daarvoor te betalen. Ook wil de minister de werkgevers niet dwingen bij te dragen in de kinderopvang van hun personeel. De Geus zei dat donderdag tijdens het debat over een wetsvoorstel over kinderopvang in de Tweede Kamer.

Onze andere sites > gelijkebehandeling.nl:

 • Landelijke en lokale samenwerking non-discriminatie wordt doorgelicht (KLHE, 22 april 2004). Het LBR, LBL, het Kenniscentrum Lesbisch en Homo-emancipatiebeleid en E-Quality hebben het initiatief genomen om samen het non-discriminatie werkveld te verkennen om de lokale en landelijke samenwerking te intensiveren en de infrastructuur te verbeteren.
  Een onderdeel van dit traject is een enquête waaruit een beeld kan worden gedestilleerd van de kernkwaliteiten in het veld en welke problemen en lacunes zich voordoen. De initiatiefgroep heeft een zo breed mogelijk scala van non-discriminatieorganisaties uitgenodigd om de enquête (via een internetformulier) in te vullen. De deadline voor de enquête is vrijdag 14 mei. De initiatiefgroep verwerkt alle reacties in een advies, dat wordt uitgebracht aan de deelnemende organisaties en aan de overheid.
  De organisaties die deelnemen aan de enquête, worden ook uitgenodigd voor een brede conferentie, waar de toekomst van de non-discriminatiebeweging wordt besproken. Tijdens deze bijeenkomst, op donderdag 24 juni a.s. van 13.00 - 17.00 uur in Utrecht, worden de resultaten van deze enquête en de daaruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen met het werkveld doorgenomen.

Aktueel > Tijdschriftenrek:

hspace=0

Op Gelijke Voet, april 2004. Met onder meer:
donderdag 22 april 2004

hspace=0 22 april 2004: Girls Day 2004. Technika 10 organiseert de eerste Girls Day in Nederland. Op deze dag, die al jarenlang een groot succes is in de Verenigde Staten en in Duitsland, bezoeken meisjes tussen de 8 en 15 jaar technische afdelingen van uiteenlopende bedrijven en organisaties in heel Nederland. Wie doen er mee? Meer informatie in het persbericht of bij Mineke Knottenbelt.

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Wilma Kieskamp: Flitsscheiding: bloedlink (Trouw, 22 april 2004). Minister Donner van justitie wil de populaire ''flitsscheiding'' verbieden, het scheiden buiten de rechter om. De VVD wil die juist tot norm verheffen. Deskundigen zijn sterk verdeeld over de voor- en nadelen in praktijk. De Kamer praat vandaag over de omgang met kinderen na echtscheiding. De politiek wil dat de overheid zich minder bemoeit met mensen die uit elkaar gaan. Maar ouders moeten weten dat ze verantwoordelijk blijven voor de kinderen.
 • Richard Clevers: Flirten is uitstekend voor je loopbaan. ''Als je aardig bent, krijg je meer gedaan'' (Algemeen Dagblad, 22 april 2004). Flirt er maar lekker op los, op 't werk! Glimlach naar collega's en klanten. Zoek oogcontact met ze. Allemaal erg goed voor je carrière. Althans, dat zegt het groeiend aantal aanbieders van cursussen ''Flirten op het werk''.
 • Werknemers Brits operahuis moeten op hun woorden letten (De Telegraaf, 22 april 2004). Bij de English National Opera lopen voortaan geen schatten of lieverds meer rond. In de strijd tegen seksuele intimidatie zijn dergelijke woorden onder werknemers van het operahuis taboe verklaard. De directie van de organisatie heeft in een nieuw beleidsdocument de overheidsregels over wat beschouwd wordt als 'opdringerig' en seksueel disciminerend gedrag nog eens aangescherpt.
 • Gijs Herderscheê: Werknemer ziet weinig in verlofregelingen (De Volkskrant, 22 april 2004). Het merendeel van de werknemers heeft geen behoefte aan verlofsparen of loopbaanonderbreking. Een ''levensloopregeling'' zal de combinatie van arbeid en zorg maar beperkt verlichten.
 • Itai Mol: Flitsscheider pleegt volgens Duitse wet bigamie (De Volkskrant, 22 april 2004). Haar jeugdliefde vroeg haar ten huwelijk, maar daarvoor moest ze eerst nog even scheiden. Ze wilde alles snel regelen, dus het werd een flitsscheiding. Marca van den Eijnden woont nu in Groningen, haar man in Duitsland.
 • Bart Jungmann: ''Gezinsleven moet worden benadrukt'' (De Volkskrant, 22 april 2004).  Minister Donner van Justitie wil een hogere drempel voor scheidingen. De flitsscheiding moet tot het verleden behoren. De Kamer spreekt vandaag over de plannen. Een groep hoogleraren mengt zich alvast in de discussie. ''Een bezinning op de betekenis van het huwelijk is gewenst....''
 • Weinig animo verlofsparen (AD, 22 april 2004). Inkomensverlies belemmert gebruik van bijzonder verlof. Enkele conclusies uit het SCP-rapport 'Werkt verlof?': Werknemers maken maar spaarzaam gebruik van bijzondere verlofregelingen. Aan de spaarmogelijkheden voor verlof om de loopbaan tijdelijk te onderbreken, hebben de meeste werknemers geen behoefte.
 • Werkt verlof? Het gebruik van verlof en aanpassing arbeidsduur (persbericht Sociaal en Cultureel Planbureau, 22 april 2004). Er is vooral behoefte aan calamiteiten- en zorgverlof. Het verlof werd het vaakst opgenomen in onverwachte situaties. De meeste mannen maken gebruik van zorgverlof bij geboorte van een kind. En: bij een calamiteit heeft 9% van de werknemers wel behoefte aan verlof, maar neemt dit uiteindelijk toch niet op.
  • Werkt verlof? Door Heleen van Luijn en Saskia Keuzenkamp. Uitgave SCP, april 2004. Onderzoek naar de behoefte aan en het gebruik van bijzondere verlofregelingen die werknemers meer mogelijkheden moeten bieden om arbeid en zorgtaken te combineren. Onderzocht werd het gebruik van regelingen voor: verlof voor onverwachte situaties, voor kortdurend zieken, langdurend zieken en stervenden, verlofsparen, loopbaanonder-breking, kraamverlof, ouderschapsverlof en korter werken.
 • Helga Kormos: Niet trouwen, wel kinderen (AD, 21 april 2004). Een kind dat binnen het huwelijk van een man en een vrouw wordt geboren, heeft automatisch twee officiële (juridische) ouders met alle rechten en plichten van dien. Hoe is dat bij ongetrouwde ouders? Met verwijzing naar: 'Niet trouwen, wel kinderen' door mr. Ineke de Hondt.
 • Ook in Zweden is helft ministers vrouw (Trouw, 21 april 2004). Spanje is niet het enige EU-land waar de helft van de regering uit vrouwen bestaat. Ook in Zweden is het aantal ministersposten en staatssecretariaten keung verdeeld tussen vrouwen en mannen. Maar Spanje en Zweden, en in mindere mate Duitsland, Nederland en Finland, zijn de enige lidstaten waar gelijke kansen op het hoogste politieke niveau zichtbaar zijn.

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:

Aktueel > Agenda:

 • zondag 2 mei 2004 | Europa is een vrouw. Talkshow met vrouwen uit de politiek, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, media en wetenschap Olv van Margriet van der Linden. Amsterdam, De Balie, 20.00 uur. In samenwerking met BLVD en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.woensdag 21 april 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Levensloop en pensioen (Algemeen Dagblad, 20 april 2004). Vandaag overleggen kabinet, werkgevers en vakcentrales over de toekomst van het prepensioen en een levensloopverlofstelse. Met het levensloopverlof kunnen werknemers sparen voor extra vrije tijd tijdens de loopbaan of om eerder te stoppen met werken.
 • ''Voor vrouw of man jaar zwangerschapsverlof'' (Algemeen Dagblad, 20 april 2004). Vrouwen én mannen moeten de mogelijkheid krijgen om een jaar lang zwangerschapsverlof op te nemen, vindt Beatrijs Smulders. De bekendste verloskundige van Nederland doet die oproep in haar nieuwe boekje ''Agenda voor het eerste jaar na de bevalling''.
 • Algerijnse imam Frankrijk uitgezet (AD, 21 april 2004). Een Algerijnse islamitische geestelijke uit een voorstad van Lyon is door Frankrijk naar Algerije uitgezet. Hij moest terug naar Algerije als gevolg van zijn uitlatingen over het slaan van echtgenotes.
 • Esther Lammers en Wilma van Meteren: Kinderopvang | Het ging om het welzijn van het kind (Trouw, 21 april 2004). Het kabinet wil concurrerende kinderdagverblijven. En kritische ouders en peuters, die kwaliteit eisen tegen een redelijke prijs. De nieuwe wet op de kinderopvang, die de Tweede Kamer vandaag bespreekt, zal volgens critici echter leiden tot kostenstijging en kwaliteitsdaling.
 • Meer geld voor kinderopvang (Trouw, 21 april 2004). Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet ouders blijft bijspringen die geen bijdrage van hun werkgever krijgen voor kinderopvang.
 • De kwaliteit van kinderopvang. Brief dd. 21 april 2004 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van het boek:
  • De kwaliteit van kinderopvang. Door M.H. van IJzendoorn, L.W.C. Tavecchio en J.M.A. Riksen-Walraven, verbonden aan het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO).
 • Tweede Kamer benoemt opvolgend griffier (persbericht Tweede Kamer dd. 20 april 2004). De Tweede Kamer heeft in haar vergadering van 20 april 2004 mevrouw mr. J.E. Biesheuvel-Vermeijden benoemd tot opvolgend griffier. Zie ook de bijgevoegde levensbeschrijving. Hieruit: Mevrouw Biesheuvel heeft verschillende publikaties op haar naam staan, voornamelijk over emancipatie.
 • Commission on Human Rights adopts resolutions on rights of women and children, specific groups, indigenous issues (persbericht Verenigde Naties, 20 april 2004). On women’s rights, the Commission adopted by consensus a resolution on the elimination of violence against women in which it strongly condemned physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse, dowry-related violence, marital rape, female infanticide, female genital mutilation, and crimes committed against women in the name of honour.
 • Zorg extra belast door huiselijk geweld (Reformatorisch Dagblad, 21 april 2004). Mensen die ooit te maken hebben gehad met huiselijk geweld doen vaker dan anderen een beroep op de gezondheidszorg. Volgens Bos (GGD Drenthe) is voor het eerst cijfermatig verband tussen huiselijk geweld en zondheidszorg aangetoond.
 • Lodewijk Dros: Gids voor de moslim (Trouw, 21 april 2004). Een modern standaardwerk, gekocht in de Amsterdamse El Tawheed moskee, roept op tot de gewapende heilige oorlog tegen ongelovigen, tot het slaan van vrouwen en executie van homoseksuelen en van moslims die de geloofswaarheden niet letterlijk nemen.
 • Lodewijk Dros: Moskee promoot homohaat (Trouw, 21 april 2004). De Amsterdamse moskee El Tawheed blijkt ook Nederlandstalige lectuur te verkopen waarin wordt opgeroepen tot de djihad (gewapende strijd) tegen ''ongelovigen'' en het doden van homoseksuelen. Onlangs raakte het gebedshuis in opspraak door zijn pleidooi voor vrouwenbesnijdenis.
 • Kamer heeft moeite met plannen kinderopvang (Reformatorisch Dagblad, 21 april 2004). Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft moeite met de plannen van minister De Geus (Sociale Zaken) voor de kinderopvang. De bewindsman wil vanaf 2008 niet meer bijspringen als werkgevers weigeren een aandeel in de kosten leveren. PvdA, SP, GroenLinks, LPF, D66 en ChristenUnie willen dat hij dat wel doet.
 • Saoedische tv-ster pikt het niet langer (AD, 21 april 2004). Met een gedurfde actie heeft een populaire tv-presentatrice in Saoedi-Arabië een van de vele taboes in haar zeer conservatieve land, vrouwenmishandeling, tot gespreksstof gemaakt.

Gesignaleerd:

 • 22 april 2004: Girls Day 2004. Technika 10 organiseert de eerste Girls Day in Nederland. Op deze dag, die al jarenlang een groot succes is in de Verenigde Staten en in Duitsland, bezoeken meisjes tussen de 8 en 15 jaar technische afdelingen van uiteenlopende bedrijven en organisaties in heel Nederland. Wie doen er mee? Meer informatie bij Mineke Knottenbelt.dinsdag 20 april 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Piet H. de Jong: De ''vrouw-van'' heeft het niet gemakkelijk (Nederlands Dagblad, 20 april 2004). Peter Rehwinkel, auteur van de bundel ''Getrouwd met de premier'': Wat moet je allemaal in huis hebben om een goede premiersvrouw te zijn? Een scherp oordeelsvermogen, flexibiliteit, inschikkelijkheid en vooral bestand zijn tegen het vele alleen-zijn.
 • PvdA waarschuwt ouders tegen effecten echtscheiding (Nederlands Dagblad. 20 april 2004). De PvdA wil met een publiekscampagne ouders wijzen op de ingrijpende gevolgen van een echtscheiding voor hun kinderen. Als ouders toch besluiten te scheiden moeten ze eerst een ''ouderschapsplan'' opstellen.
 • Als je een carrière wilt moet je er gewoon voor gaan (Sp!ts, 19 april 2004). Of Nederlandse vrouwen minder ambitieus zijn dan mannen? Daar kun je zo geen antwoord op geven, vindt Mariëtte Barnhoorn, zakenvrouw van het jaar 2004 en directeur van de Luba Groep, een uitzendorganisatie. Dat is heel wisselend, ook lang niet alle mannen zijn zo ambitieus dat ze de top willen bereiken. ... Je krijgt soms alleen wel eens het idee dat alleen vrouwen kinderen hebben en mannen niet.
 • Vrouwen en oorlog (Nieuwsbericht Rode Kruis, 18 april 2004). Het Internationale Comité van het Rode Kruis heeft nieuwe richtlijnen uitgebracht voor het werken met vrouwen in conflictsituaties. Kernpunt is het betrekken van vrouwen in de planning, uitvoering en evaluatie van voor hen bestemde hulpprogramma's.
 • Hoogleraarsbenoeming Kea Tijdens (persbericht AIAS, 19 april 2004). Onderzoekscoördinator, Kea (Dr K.G.) Tijdens,  is per 1 juli 2004 benoemd op de leerstoel Arbeid, Organisatie en Emancipatie aan de sociale faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel werd voorheen bezet door Prof. dr Anneke Van Doorne-Huiskes. Zij is in het bijzonder betrokken bij de analyse van CAO's, van beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen, huishoudelijke arbeid, part-time arbeid, beroepen en ICT en de (Vrouwen)Loonwijzer.
 • Eindverslag expertcommissie sekse en etniciteit. Brief dd. 19 april 2004 van minister Hoogervorst (VWS) aan de Tweede Kamer met zijn reactie op het eindverslag en de beleidsaanbevelingen van de expertcommissie sekse en etniciteit, een commissie die per februari 2003 is opgeheven. Hieruit o.m: Aandacht voor de factoren sekse en etniciteit is primair een verantwoordelijkheid van het veld en burgers zelf. En: ZonMw is verzocht om een vervolgonderzoek naar de relatie tussen sociaal-economische gezondheidsverschillen, sekse en etniciteit te laten verrichten.
 • hspace=0  Interview Nobelprijswinnaar Shirin Ebadi (Twee Vandaag, 17 april 2004). De Iraanse nobelprijswinnaar Shirin Ebadi is in nederland. Zij is de eerste Iraanse Nobelprijswinnaar.Zij kreeg de prijs afgelopen november voor haar strijd op het gebied van mensenrechten en democratie.
 • Annelies Smit: Veel meer huisartsen misbruiken patiënt (AD, 20 april 2004). Tanja Zondervan (stichting Misbruik door hulpverleners) is geschokt over de uitkomsten van een onderzoek naar seks met patiënten door huisartsen. ''Dat 4% van de mannelijke huisartsen zich ooit heeft vergrepen aan een patiënt is het topje van de ijsberg, het is een naïef laag getal.De daders zijn ondervraagd, die geven natuurlijk niet massaal hun foute gedrag toe. In Canada is de vrouwelijke bevolking ondervraagd: 8 procent gaf aan ooit seksueel te zijn misbruikt door een hulpverlener.''
 • Omgangsregeling verplicht na scheiding (Rotterdams Dagblad, 19 april 2004). Wie wil scheiden, moet direct na de scheiding wettelijk worden verplicht een goede omgangsregeling voor de kinderen vast te leggen. Lukt dat niet door onderling afspraken te maken, dan moeten ouders daarbij begeleid worden. Desnoods moet de rechter de ouders kunnen dwingen deze hulpverlening te aanvaarden. Daarvoor pleitte de Rotterdamse Stichting Horizon bij minister Donner (Justitie), die het eerste exemplaar van het boek 'Omgang zonder verlies' in ontvangst nam.
 • Steeds meer vrouwelijke gepromoveerden (CBS Webmagazine, 19 april 2004). In studiejaar 2002/’03 rondden zo’n 2 600 personen succesvol een proefschrift af. Het aandeel vrouwelijke gepromoveerden is sterk toegenomen, van 27% in 1994/'95 tot 41% in 2002/'03. Bij gedrag en maatschappij ging het om 57%, bij techniek om 20%.
 • Aantal bewoners van instellingen en tehuizen daalt niet verder (CBS Webmagazine, 19 april 2004). Op 1 januari 2003 telde Nederland ruim 217.000 personen die in een instelling of tehuis wonen. Het aandeel vrouwen in instellingen en tehuizen daalde de afgelopen jaren sterker dan het aandeel mannen, nl. 5% tegen 4%. Waarschijnlijk speelt de ontwikkeling in de levensverwachting hierbij een rol. De levensverwachting van mannen stijgt, terwijl deze voor vrouwen gelijk blijft. Meer mannen komen er alleen voor te staan, waardoor de behoefte aan - permanente - verpleging en verzorging stijgt.

Nieuwsarchief:

 • hspace=0  Lobstar Modeshow (Twee Vandaag, 3 april 2004). Lobstar is de naam van een kledinglijn die Jeannette van Beveren en Paula van der Post hebben opgezet voor vrouwen met één borst. Beiden hebben een borstamputatie ondergaan en wilden geen prothese dragen.

Gesignaleerd:

 • Foute mannen. Je zult er maar aan verslaafd zijn. Zondag 25 april, 22.40 uur net 3, vraagt programmamaker Hansje van Etten in VPRO’s Het Geluk van Nederland: waarom? De therapeuten Sybille Labrijn en Carolien Roodvoets zetten ze in hun boek ''Nu alleen de liefde nog'' op een rijtje: de Don Juans, getrouwde mannen, machtige mannen, romantische dronkelappen of gesloten oesters. Allemaal aantrekkelijk, maar op hun eigen manier onbereikbaar en dus niet geschikt als vaste partner. Foute mannen dus.maandag 19 april 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Minister De Geus: verhoging arbeidsdeelname belangrijker dan arbeidsmigratie (persbericht ministerie van SZW, 19 april 2004). Om een solide draagvlak onder de verzorgingsstaat te behouden is het belangrijk dat meer mensen werken dan nu het geval is. In een vergrijsde en ontgroende samenleving is het niet verantwoord dat veel jongeren uitvallen uit het onderwijs, dat de arbeidsdeelname van vrouwen nog relatief laag is, gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan de kant blijven staan en ouderen vervroegd blijven uittreden.
 • Vrouwen vertrouwen partner anti-conceptiepil niet toe (TNS NIPO, persbericht 19 april 2004). Vier op de vijf Nederlanders van 18 jaar en ouder vinden een anticonceptiepil voor mannen een goede zaak, maar de bereidheid om gebruik te maken van deze mannenpil is laag. Vrouwen zijn hierin terughoudender dan mannen. Zij geven de regie niet graag uit handen, omdat zij uiteindelijk de consequentie moeten dragen als de pil niet juist wordt ingenomen.
 • PvdA: Echtscheiden pas ná regeling voor de kinderen (PvdA, 19 april 2004). Partners met kinderen die willen scheiden, moeten voortaan eerst een gezamenlijk ouderschapsplan opstellen waarin zij aangeven hoe zij het voortdurende ouderschap over hun kinderen vormgeven. Dit is een van de voorstellen die de PvdA-fractie in de Tweede Kamer vandaag presenteert in ''Ouder blijf je'', een notitie over ouderschap en scheiding. De PvdA pleit bij monde van Tweede-Kamerlid Ella Kalsbeek voor een verregaande dejuridisering van het beleid rond scheiding en omgang.
 • Werkgevers, CNV, MHP bekritiseren nieuw idee prepensioen (Financiële Telegraaf, 16 april 2004). CNV-voorman D. Terpstra noemt het plan voor één collectieve verlof- en prepensioenregeling inhoudelijk en procedureel onjuist.  Het CNV wil een waterscheiding tussen verlofsparen en vroegpensioen. Zie ook ons eerder bericht:
 • Sterk: Hard optreden tegen aanmoediging geweld tegen vrouwen in moskee (CDA, 16 april 2004). CDA-Kamerlid Sterk heeft minister Verdonk (VI) vragen gesteld over de lectuur die in de El Tawheedmoskee wordt aangeboden. Verdonk zei dat het Openbaar Ministerie onderzoekt of dit strafrechtelijk kan worden vervolgd. Sterk vindt dat het bewuste boek verboden moet worden.
 • GroenLinks wil recht op kinderopvang wettelijk vastleggen (GroenLinks.nl, 16 april 2004). Ouders hebben recht op kinderopvang en mogen financieel niet afhankelijk zijn van vrijwillige bijdragen van werkgevers. Groenlinks heeft een initiatiefwet in voorbereiding om het recht op kinderopvang wettelijk vast te leggen. Ouders krijgen recht op een persoonsgebonden budget waarmee zij de kinderopvang naar eigen wensen kunnen regelen. De werkgeversbijdrage wordt verplicht.
 • Pay Uun Hiu: Hoogervorst wil huisartsen aanspreken op seksuele moraal (De Volkskrant, 19 april 2004). Minister Hoogervorst van Volksgezondheid zegt geschrokken te zijn van een onderzoek waaruit blijkt dat 3,3 procent van de huisartsen ooit seksueel contact heeft gehad met een patiënt. De minister wil huisartsen aanspreken op hun seksuele moraal.

Nieuwsarchief:

 • Joop Bouma: Implanon | Medicijn toegelaten na geknoei (Trouw, 10 april 2004, tijdelijke link). De Europese registratie van het anticonceptiemiddel Implanon is deels gebaseerd op onjuiste onderzoeksgegevens. Dit hebben fabrikant Organon en het Nederlandse College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) bekendgemaakt. Bij een inspectie zijn onregelmatigheden ontdekt in twee Indonesische studies, die zijn gebruikt om het middel geregistreerd te krijgen.

Actueel > agenda:

 • 22,23 en 25 april 2004: Girls Day Almere. Girlsday is een internationale meidendag met als doel meisjes ( 7 - 15 jaar) kennis te laten maken met techniek. Organisatie: De Schoor, Almere.
 • zodag 20 juni 2004: Sponsorloop Utrecht. Amnesty International organiseert voor de 17e keer de Sponsorloop Utrecht. De opbrengst is bestemd voor de Campagne Stop Geweld Tegen Vrouwen. Meer informatie: Amnesty Utrecht, 030-2318803 en info@amnestyutrecht.nl.

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]