woensdag 8 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 December 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2004
 >  DECEMBER 2004 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF DECEMBER 2004

zaterdag 18  december 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Maarten Huygen: Emancipatie kan niet door bemoeizucht worden afgedwongen (NRC-Handelsblad, 18 december 2004). De ouders op het schoolplein leven niet volgens overheidsrichtlijnen maar kiezen zelf, vindt Maarten Huygen, commentator op reis door de samenleving. Het uitgesleten woord ''emancipatie'' valt niet vaak op de speelplaats.vrijdag 17 december 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Huwelijksmigratie nr 3. Fact sheet van E-Quality, 13 december 2004. Over: ingroeimodel sociale zekerheid en de gevolgen voor vrouwelijke migranten.donderdag 16  december 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Geld voor tussenschoolse opvang dreigt in een groot gat te verdwijnen (FNV Vrouwenbond, bericht 15 december 2004). ''Minister van der Hoeven van onderwijs maakt het wel heel bont met de besteding van geld dat voor de professionalisering van de  tussenschoolse opvang is gereserveerd,'' zegt Tineke van der Kraan, directeur van de FNV Vrouwenbond. Van der Kraan reageert op het voornemen van de minister om de 54 miljoen euro die ze van minister de Geus heeft ''gekregen'' voor de tussenschoolse opvang niet te oormerken. De scholen krijgen het geld van haar met als doel om dat te besteden voor de tussenschoolse opvang, maar ze hoeven niet te verantwoorden of ze het ook echt daarvoor hebben gebruikt.
 • Emancipatie .. en vrijheid (Friesch Dagblad, 14 december 2004, hoofdredactioneel commentaar).  Emancipatie betreft veel meer dan de platte praatjes over gelijkwaardigheid van mensen; over gelijkberechtiging van vrouwen en mannen; emancipatie gaat over de mens die vrij moet zijn in diens handelen, zonder opgelegde beperkingen. De vrijheid om wel of niet te werken en de vrijheid om wel of niet (van de partner) economisch afhankelijk te zijn, zijn uitdrukkingen van emancipatie. De overheid streeft naar een specifieke invulling van emancipatie.
 • Hulpverleners: alarmlijn prostituees (ND, 14 december 2004). De minimumleeftijd waarop prostituees legaal mogen werken moet omhoog van 18 naar 21 jaar. Ook moet er een alarmnummer ('red light alarm') komen die prostituees kan helpen als ze aangeven te willen stoppen met hun werk. Dat zijn enkele van de voorstellen uit het manifest dat door een tiental hulpverleningsinstanties en de ChristenUnie naar de Tweede Kamer is gestuurd. In het manifest stellen de hulpverleningsorganisaties opnieuw grote vraagtekens bij de vrijwilligheid van de prostituee. Ook al is er wettelijk sprake van 'vrijwillige arbeid' de praktijk leert vaak dat er sprake is van drang en dwang.
 • NBP steunt actie geweld tegen vrouwen (NPB, 14 december 2004). Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd schandaal. Het raakt het dagelijks leven van iedereen. Het bestuur van de Nederlandse Politiebond NBP roept zijn leden op zich aan te sluiten bij de campagne Stop Geweld tegen Vrouwen van Amnesty International.
 • Nog geen erkenning contactgroep Islam (Regering.nl, 14 december 2004). Minister Verdonk heeft onderzoek laten doen naar de representativiteit van de twee grootste moslimkoepels in Nederland. Aan de erkenning heeft zij de voorwaarde verbonden dat het CMO zich actief zal inzetten om ook andere islamitische stromingen te betrekken en meer jongeren en vrouwen op te nemen in het bestuur van de organisatie.
 • Ongewenst gedrag op het werk verder toegenomen (TNO arbeid, 13 december 2004). Uit de analyses blijkt dat seksuele intimidatie, intimidatie en lichamelijk geweld door ‘publiek’ (klanten, leerlingen, patiënten, passagiers e.d.) evenals seksuele intimidatie en lichamelijk geweld door collega’s in de periode 2000-2003 is gestegen. Intimidatie door collega's kwam in 2003 even vaak voor als in 2000.woensdag 15 december 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • PaVEM: taalachterstand opheffen (persbericht PaVEM, 15 december 2004). De Commissie PaVEM (Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen) pleit voor een nationaal actieplan Taal Totaal om de taalachterstand van allochtone vrouwelijke oudkomers aan te pakken. Doel is om al deze vrouwen die de Nederlandse taal nu niet of onvoldoende beheersen, uiterlijk 2010 het inburgeringsexamen te laten halen. De komende zes jaar moet 50 miljoen euro per jaar op tafel komen om jaarlijks 40.000 vrouwen op weg te helpen.
 • Klanten illegale bordelen niet strafbaar (AD, 15 december 2004). Minister Donner van Justitie is niet van plan klanten van bordelen of prostitueés die geen vergunning hebben aan te gaan pakken. Dat zei de bewindsman gisteravond laat in de Tweede Kamer in een debat over prostitutie. ,,Er was vroeger een bordeelverbod, dat is opgeheven. Maar er was en is geen prostitutieverbod'', aldus Donner.
 • Toptelling 2004: groei aandeel vrouwen in hogere functies groeit uiterst traag  (persbericht 13 december 2004, Opportunity). In vergelijking met twee jaar geleden is het aandeel vrouwen in de hoogste lagen van het bedrijfsleven en de non-profit sector slechts minimaal gestegen. Nederland loopt internationaal gezien dan ook nog steeds ver achter. In de 5.000 grootste ondernemingen van Nederland steeg het percentage vrouwen in de Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen van 3,1% (2001) naar 3,8% (2003). Maar bij de 100 grootste ondernemingen daalde het percentage vrouwen van 5,1% (2001) naar 4,8% (2003).
 • Een gelukkige stagnatie (RefD, 13 december 2004). De emancipatie van de vrouw blijft achter bij de streefcijfers, zo blijkt uit de maandag gepubliceerde ”Emancipatiemonitor 2004”. ... Het kabinet zou er daarom goed aan doen om zich niet door dit soort rapporten te laten opjagen. Ook hier geldt dat de maatschappij minder maakbaar is dan velen vroeger wel meenden. Daar komt nog bij dat in principieel opzicht op het nagestreefde gelijkheidsmodel veel is af te dingen.dinsdag 14 december 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Emancipatiemonitor 2004 [2]

 • Emancipatie / Vrouwen zijn er nog niet (Trouw, 14 december 2004, hoofdredactioneel commentaar). Vorig jaar november meende minister De Geus (CDA) van sociale zaken dat de emancipatie nu wel zo'n beetje voltooid was. Althans van autochtone vrouwen. Volgens hem is emancipatie niet langer een thema dat de aandacht van een 'coördinerende bewindspersoon' behoeft. De gisteren gepubliceerde 'Emancipatiemonitor 2004' lijkt die opvatting te logenstraffen  ... De Emancipatiemonitor 2004 bevestigt weer eens dat emancipatie géén vanzelfsprekend proces is. Integendeel. Het vraagt om voortdurende alertheid -bij voorkeur van een 'coördinerende bewindspersoon' die niet terugschrikt voor stimulerende maatregelen. Al was het maar om al die onnodige verspilling van vrouwelijk talent tegen te gaan.
 • Vaart lijkt uit emancipatieproces (Trouw, 13 december 2004). De emancipatie van de vrouw vertraagt. Het streven van het kabinet om in 2010 65 procent van de vrouwelijke beroepsbevolking aan een betaalde baan van minstens twaalf uur per week te hebben, wordt niet gehaald. Geweld tegen vrouwen en meisjes komt nog veelvuldig voor, over een toe- of afname valt weinig te zeggen. Wel wordt vaker aangifte gedaan. Een derde van de mannen en 17% van de vrouwen vinden dat een man in een relatie recht heeft op seks.
 • Emancipatie blijft achter (ND, 13 december 2004). Het streven van het ministerie van Sociale Zaken om 65 procent van de vrouwelijke beroepsbevolking aan het werk te hebben in 2010, wordt waarschijnlijk niet gehaald. Vorig jaar bedroeg de arbeidsparticipatie van vrouwen nog 55% en er is momenteel sprake van een groei van 1 procentpunt per jaar. Naast de economische malaise is ,,een niet zo krachtig emancipatiebeleid van de overheid'' een van de oorzaken. De gedachte dat vrouwen meer gaan werken als mannen een stapje terugdoen, gaat volgens het SCP en CBS ook maar voor een beperkt deel op. Slechts een op de vijf vrouwen gaat meer werken als de partner de arbeidsduur vermindert.
 • Peiling emancipatie (Volkskrant, 13 december 2004):  De emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt blijft achter bij de streefcijfers, blijkt uit de Emancipatiemonitor. Wiens schuld is dat?  Tussenstand 14 december 1.00 uur :  56%: van niemand, dat eeuwige gezeur over emancipatie! 22%: schuld van de overheid. 12%schuld van de vrouwen. 10% schuld van de mannen.

 • Ontslagen in kinderopvang (Trouw, 14 december 2004). Vakbond: 'Minder vraag naar opvang, en meer financiële nood'. Vakbonden vrezen een golf van ontslagen in de kinderopvang. Bij Stichting Kinderopvang Humanitas verdwijnen al tientallen banen omdat minder ouders gebruikmaken van opvang. Ook bij andere organisaties daalt de vraag en groeien de financiële problemen, signaleren de bonden.
 • Toename deeltijdwerk ook in bedrijfsleven (CBS Webmagazine, 13 december 2004). Bij zowel mannen als vrouwen en in alle bedrijfstakken is het aandeel van deeltijdbanen in de totale werkgelegenheid in de periode 1995-2003 gestegen van gemiddeld 40 naar 46%. Het aantal voltijdsbanen is vanaf 2001 afgenomen.

Gesignaleerd:

 • Verstopte rectificatie groepsverkrachtingen (NRC, 11 december 2004). In de rubriek: lezer schrijft, krant antwoordt, n.a.v. een lezersbrief die er op wijst dat het niet om 200 groepsverkrachtingen ging, maar om 200 daders. maandag 13 december 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Hans Steketee: Een crèche voor de winkelende man -  eindelijk (NRC-Handelsblad, 13 december 2004). Mannen en boodschappen - in Engeland gaan ze nog steeds niet samen. Maar winkelketen M en S heeft de oplossing voor de gevreesde kersttijd: de mannencrèche.

Emancipatiemonitor 2004 [1]

 • Emancipatie van vrouwen stagneert (NRC-Handelsblad, 13 december 2004). De emancipatie van vrouwen in Nederland stagneert en blijft achter bij de kabinetsdoelen. Dit blijkt uit de Emancipatiemonitor 2004, die het Sociaal en Cultureel Planbureau vandaag heeft gepubliceerd. Het SCP wijst nadrukkelijk op het weinig krachtige overheidsbeleid als oorzaak voor de stagnatie. Zo zijn er wel heldere streefdoelen gesteld, maar doet de overheid er weinig aan die ook bekend te maken bij relevante partijen als werkgevers.
 • Dick van Eijck: Maatschappelijke macht krijg je niet in deeltijd (NRC-Handelsblad, 13 december 2004). De emancipatie van vrouwen verloopt trager dan aan het eind van de jaren negentig, concludeert het SCP. De emancipatie is geenszins voltooid. Onderwijs, werk, huishouden en macht zijn de belangrijkste terreinen waarop de verschillen tussen mannen en vrouwen volgens het kabinet kleiner moeten worden. De meeste streefdoelen worden echter niet gehaald.  Op één punt zijn expliciete doelen voor mannen geformuleerd: zij moeten in 2010 minimaal 40% van alle onbetaalde zorgtaken op zich nemen. Tot 1995 nam het aandeel van mannen hierin toe, maar sindsdien is sprake van stagnatie. Mannen staan al jaren op 35%.
 • Plan emancipatie hapert (Volkskrant, 13 december 2004). De emancipatie van de Nederlandse vrouw loopt achter bij de doelstellingen van het kabinet. Uit de Emancipatiemonitor, een tweejaarlijkse studie die vandaag wordt gepubliceerd, blijken de meeste streefcijfers voor 2010 niet haalbaar. Het beleid is vooral gericht op de emancipatie van de allochtone vrouw. De vertraging van het emancipatieproces wordt veroorzaakt door de economische malaise en door het 'niet zo krachtig' emancipatiebeleid van de overheid.
hspace=0
 • Aanbiedingsbrief Minister De Geus (Ministerie van SZW, 13 december 2004).
 • Emancipatieproces loopt achter bij streefcijfers (SCP.nl, 13 december 2004). Enkele conclusies uit de SCP/CBS-publicatie Emancipatiemonitor 2004:
  • De arbeidsdeelname van vrouwen is toegenomen van 39% in 1990 tot 55% in 2003. De arbeidsdeelname van Turkse vrouwen ligt op 29%, die van Marokkaanse vrouwen op 28%.
  • Het aandeel vrouwen dat haar baan opzegt na de geboorte van het eerste kind is sterk gedaald van een kwart in 1997 naar 10% in 2003. In 1990 had de helft van de werkende vrouwen in Nederland een deeltijdbaan, in 2003 is dit aandeel toegenomen tot 66%.
  • Het aandeel economisch zelfstandige vrouwen (met een inkomen van tenminste 70% van het netto minimumloon), is gestegen van 25% in 1990 tot 41% in 2001.
  • Het aandeel van vrouwen in managementfuncties lag in 2002 in het bedrijfsleven op 13%; in de niet-commerciële dienstverlening lag dit percentage op 36%.
  • Bijna 60% van de werkgevers is van mening dat deeltijdarbeid niet samen gaat met het vervullen van een hogere leidinggevende functie.
  • Bijna de helft van de vrouwen en mannen vindt in 2002 dat het gezinsleven er onder lijdt als een moeder een volledige baan heeft, tegen een kwart in 1991.
  • De participatiecijfers van vrouwen lopen achter bij de streefcijfers uit het Meerjarenbeleidsplan (2000-2010) van het ministerie van SZW.

 • Meer invloed slachtoffers op strafproces (ND, 12 december 2004).  Slachtoffers mogen straks zelf verklaringen toevoegen aan het strafdossier, zodat alle deelnemers aan het proces kunnen zien welke gevolgen een ongeluk of misdrijf heeft gehad, zo heeft het kabinet voorgesteld.  Ook wil het kabinet nu in de wet formaliseren dat slachtoffers meer informatie krijgen over de processtukken en over de mogelijkheden van schadevergoeding. Verder krijgen ze recht op bijstand van een raadsman of tolk.
 • Versterking positie slachtoffer in strafproces (persbericht Justitie, 10 december 2004). Slachtoffers van misdrijven krijgen in het strafproces niet alleen meer, maar ook eigen rechten. Dit sluit aan bij de wens van politiek en maatschappij om de positie van het slachtoffer in het strafproces te versterken. Op 1 januari 2005 wordt al het spreekrecht van slachtoffers ingevoerd voor misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van acht jaar of meer (zoals moord, doodslag, verkrachting en diefstal met geweld) en een aantal met name genoemde delicten als mishandeling, bedreiging en stalking
 • Maarten Vermeulen: Verkrachting als vermaak (ND, 12 december 2004).  Aanranders, dat zijn vieze mannen die meisjes de bosjes in trekken. Daar hebben de jonge daders van een groepsverkrachting niets mee te maken, vinden ze zelf. ,,Het dringt niet door dat ze iets verkeerd doen.'' Waarom sommige vriendengroepen zo drastisch de fout ingaan, is niet onderzocht. Duidelijk is wel dat het veel te maken heeft met de seksuele moraal en opvattingen over relaties, bij jongens én bij meisjes.
 • Nationaal Actieplan tegen mensenhandel (persbericht ministerraad/Justitie, 10 december 2004). Door gerichte voorlichting moeten gevallen van mensenhandel eerder worden herkend en zo mogelijk voorkomen. Het aantal plaatsen voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel wordt met tweehonderd uitgebreid. Het actieplan is tevens de kabinetsreactie op de derde rapportage van de Nationale Rapporteur Mensenhandel. 
 • Meer aandacht voor agressie en geweld op de werkvloer (persbericht SZW, 10 december 2004). In ‘Evaluatie van de Arbowet inzake ongewenste omgangsvormen’ is nagegaan hoeveel agressie, geweld en seksuele intimidatie voorkomen op de werkvloer en wat werkgevers eraan doen. Intimiderend en agressief gedrag en ook fysiek geweld is toegenomen. 
  • Aanbiedingsbrief dd. 10 december 2004 van staatssecretaris Van Hoof (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit o.m. : Een echte aanpak van ongewenst e omgangsvormen zit nog niet voldoende tussen de oren van de chefs en hun werknemers. De Staatssecretaris laat in 2005 een onderzoek doen naar good practices inzake preventie en aanpak.
  • Yvonne van Dam en Mirjam van Engelen: Eindrapport 'Evaluatie van de Arbo-wet inzake ongewenste omgangsvormen.  In het rapport wordt uitvoerig aandacht besteed aan seksuele intimidatie, en ook aan discriminatie. Hieruit o.m. : 9% werd slachtoffer van seksuele intimidatie door klanten, 5% van seksuele intimidatie door chefs/collega's. Samenvatting v.a. bladz 7.vrijdag 10 december 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Tienermeisjes blijven thuis om naaktfoto's (AD, 10 december 2004). Bijna tweehonderd tienermeisjes per jaar durven niet meer naar school omdat naaktfoto's en filmpjes van hen via ex-vriendjes op internet zijn gezet. Het Meldpunt Kinderporno krijgt daarover gemiddeld vijftien meldingen van verontruste ouders per maand.
 • Gerechtshof Canada staat homohuwelijk toe (RefD, 10 december 2004). Het hooggerechtshof van Canada heeft donderdag beslist dat de Canadese grondwet het huwelijk toestaat tussen personen van dezelfde sekse. Premier Paul Martin beloofde nu met een wetsvoorstel te zullen komen dat het homohuwelijk in heel Canada legaliseert.
 • Aanbieding 2005 Taskforce Vrouwen, Velligheid en Conflict. Brief dd. 9 december 2004 van minister De Geus (SZW), ter aanbieding van:
 • Morning-afterpil zonder recept (RefD, 9 december 2004). De morning–afterpil is zonder doktersrecept te koop, zo meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG gaf afgelopen zomer al aan geen bezwaar te hebben tegen verkoop van de pil die na gemeenschap zwangerschap moet voorkomen.
 • Ron Meerhof: Jeugdzedenzaken uit juridische sfeer (Volkskrant 9 december 2004). We moeten het systeem saneren, zegt Doreleijers op een congres over jeugdige zedendelinquenten. De Leidse hoogleraar Moerings: Voor 1980 wisten we nog helemaal niets. De Eerste Kamer, aangevoerd door senator Brongersma, was toen vooral bezig pedofilie aanvaard te krijgen. De tweede feministische golf zorgde voor een omslag van 180 graden. Alles werd een zedendelict en we onderzochten rijp, groen en geel. Het lijkt erop dat aanranding en verkrachting bij zulke jongens niet meer is dan een onderdeel van een algemenere, antisociale levenshouding, zegt onderzoeker Anton van Wijk.
 • Werkgeversbijdrage voor kinderopvang. Antwoord dd. 8 december 2004 van  minister De Geus (SZW) op vragen van TK-lid Smilde. Hieruit: Ik zal de organisaties van werkgevers en werknemers blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid bij de totstandkoming van goede kinderopvangregelingen.
 • Dagindeling. Brief dd. 8 december 2004 van minister De Geus (SZW) over resterende vragen AO Kabinetsstandpunt Dagindeling. Met o.m. een reactie op de motie-Weekers (geen gelden naar publiciteitscampagnes),  opsomming van actie inzake aanbevelingen Stuurgroep Dagindeling en optimale benutting ESF-gelden.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4  >>>]