woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 184
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  181-190
 >  184 
NIEUWSBRIEF 184
hspace=0

Nieuwsbrief 184 (25 april t/m 1 mei 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

Aletta Jacobs 1854-1929

Op 28 april 2005 werd in de Tweede Kamer de  tentoonstelling 'Aletta Jacobs en het verlangen naar de politiek' geopend [zie ook de speech van Kamervoorzitter Frans Weisglas]. De tentoonstelling is van 2 mei t/m 4 november 2005 voor het publiek toegankelijk in de Statenpassage van de Tweede Kamer, Lange Poten 4, Den Haag. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Voorafgaand overhandigde historica Mineke Bosch de door haar geschreven biografie van Aletta Jacobs aan minister Maria van der Hoeven van OCW. Dit boek 'Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid. Aletta Jacobs 1854-1929' is vanaf vandaag in de handel.

Meer online informatie over Aletta Jacobs vindt u op alettajacobs.org    

 • arbeid > seksuele intimidatie:
  • Werknemers vinden huidige wetgeving tegen ongewenste intimiteiten op het werk voldoende. Megajobs-onderzoek toont geen draagvlak kabinetsplan voor omkering bewijslast (Dotwise, 26 april 2005). In opdracht van vacaturesite MegaJobs heeft DotWise onderzoek gedaan naar de gevoelens van de Nederlander als het gaat om ongewenste intimiteiten op de werkvloer. Uit dit onderzoek kan de conclusie getrokken worden dat er geen breed draagvlak is voor het kabinetsplan om de bewijslast om te keren als het gaat om dergelijke handtastelijkheden. Ongewenste intimiteiten kwamen recent weer in de publiciteit toen de heer Lubbers bij de VN ontslag moest nemen. Het kabinet kondigde recent aan de problematiek rond ongewenste intimiteiten onder de werking van de Wet Gelijke Behandeling te brengen, met als gevolg dat bij klachten een omgekeerde bewijslast geldt. MegaJobs wilde weten wat de mening is.
  • Ruurd Ubels: Ongewenst of aanleiding geven? (ND, 27 april 2005). Als het aan het kabinet ligt, dan wordt de bewijslast voor het straffen van ongewenste intimiteiten op het werk omgedraaid. Nee, zeggen de meeste ondervraagden in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de vacaturesite MegaJobs. Ruim tweederde van de mannen én vrouwen vindt de huidige wetgeving voldoende. .... Mannen zijn op het punt vankleding dus wat rekkelijker dan vrouwen. Zou dat de reden zijn dat 20% van de ondervraagde vrouwen het geen gek idee vindt in CAO's meer op te nemen over wat (on)gewenst is op de werkvloer?
 • arbeid en zorg:
  • Minister De Geus: Maak managers met kinderen regisseur van hun eigen werktijd en plaats (SZW, 28 april 2005). Die oproep deed minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan werkgevers in een toespraak bij de slotmanifestatie van het Ambassadeursnetwerk 2004/2005 op donderdag 28 april in Rotterdam. Als managers met kinderen meer vrijheid krijgen om hun werktijden en plaats te kiezen zal het aantal vrouwen in topfuncties zal toenemen. De minister blijft het Ambassadeursnetwerk financieel ondersteunen.
  • 'Af van negen tot vijf- cultuur' (AD, 28 april 2005).  De werktijden van werknemers moeten volgens minister De Geus van Sociale Zaken flexibeler. Tijdens de zogeheten Tijdsconferentie in Rotterdam riep de bewindsman werkgevers vandaag op mee te werken aan een omslag in de bedrijfscultuur om een einde te maken aan het ,,negen tot vijf-patroon''. De acht-urige werkdag zou volgens De Geus niet meer tussen 9.00 en 17.00 uur moeten afspelen, maar tussen 7.00 en 19.00 uur. Dat geeft werknemers meer ruimte voor combinatie van arbeid en zorg, en biedt werkgevers bedrijfstijdverlenging zonder overwerktoeslag.
  • Bijna de helft van alle Nederanders zit in tijdnood (SZW, 28 april 2005). Bijna de helft (44%) van alle Nederlanders heeft moeite om tijdsproblemen het hoofd te bieden. Deze (nog steeds groeiende) groep vindt het moeilijk om met tijdsdruk om te gaan en om werk en zorgtaken te combineren, blijkt uit onderzoek van bureau Motivaction, vandaag gepresenteerd op de Tijdconferentie van het ministerie van SZW. Tijdsproblemen hebben een sociaal economische en een culturele achtergrond. Inkomen, werk en Aanwezigheid van voorzieningen spelen een rol, maar ook mentaliteit. Autochtonen zijn erg gericht op tijd, maar Turke en Marokkaanse Nederlanders gaan daar meer ontspannen mee om.
  • Nederlanders lijden het meest onder tijdsdruk (Marketingonline, 25 april 2005). Nederlanders ervaren steeds meer tijdsdruk, aldus onderzoek van. PPGH/JWT. Vrouwen geven daarbij nog wat vaker dan mannen aan tijd tekort te komen. Toch lijken de mannen tot 40 jaar het zwaarst onder druk te staan: driekwart van de jonge mannen zegt weinig tijd te hebben en maar liefst 52% geeft te kennen weinig tijd én weinig geld te hebben. Bij mannen verschuift dat beeld als zij ouder worden, maar bij vrouwen juist veel minder: bij velen blijft het gevoel van te weinig tijd en geld hebben hoog.
 • arbeid > arbeid en zorg > verlofregelingen:
  • Werknemers met doodziek familielid krijgen verlofrecht (Volkskrant, 26 april 2005). Werknemers krijgen vanaf 1 juni recht op onbetaald verlof om te zorgen voor hun doodzieke partner, kind of ouder. De werkgever kan het zogeheten langdurend zorgverlof alleen weigeren als hij de medewerker niet kan missen wegens ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang’.
  • Werknemers krijgen vanaf 1 juni 2005 recht op langdurig zorgverlof (persbericht SZW, 26 april 2005). De Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van het Wetsvoorstel langdurend zorgverlof per 1 juni 2005. Hierdoor krijgen werknemers het wettelijke recht onbetaald verlof op te nemen om te zorgen voor een levensbedreigend zieke partner, kind of ouder. De totale duur van dit zorgverlof is maximaal 6 keer de wekelijkse arbeidsduur in een periode van 12 achtereenvolgende maanden, bij voorkeur op te nemen in deeltijd. Het recht is overigens wel geclausuleerd: de werkgever kan het vanwege zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang weigeren. Minister De Geus ziet dit als sluitstuk van de Wet arbeid en zorg.
 • arbeid > sociale zekerheid > allochtone vrouwen:
  • Nieuwe reïntegratiemethode allochtone vrouwen succesvol (persbericht UWV, 25 april 2005). De nieuwe methode van UWV om lager opgeleide, allochtone vrouwen met een WAO-uitkering te reïntegreren is succesvol. 20% procent van de vrouwen kwam weer aan het werk, tegen 6,5 procent van de vrouwen die niet volgens deze methode werden begeleid. Succesfactoren: partners betrekken en cliënten uit hun isolement halen. 
 • arbeid > sociale zekerheid > passende arbeid:
  • Kamer: Prostitutie geldt nooit als passende arbeid (RefD, 27 april 2005). Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft officieel vastgelegd dat prostitutie of daaraan verwante banen nooit kunnen gelden als passende arbeid. Een motie van de SGP om prostitutievacatures te weren van de websites van het CWI haalde geen meerderheid.
  • Prostitutie geen passend werk (ND, 27 april 2005). De Tweede Kamer vindt dat een baan in de prostitutiebranche niet mag gelden als passend arbeidsaanbod voor werkzoekenden. Een motie van ChristenUnie-kamerlid Rouvoet van die strekking kreeg gisteren instemming van een meerderheid van het parlement. Volgens de Kameruitspraak mag het begrip 'passende arbeid' niet van toepassing zijn op de hele prostitutiebranche. Ook werk achter de bar of schoonmaakwerkzaamheden in een bordeel valt daaronder.
 • arbeid > sociale zekerheid > pensioen:
  • Een slimme meid, maar niet op haar toekomst voorbereid (Sp!ts., 25 april 2005). Slechts 41 procent van de vrouwen is economisch zelfstandig, en veel vrouwen blijken slecht op de hoogte te zijn van het eigen pensioen. En dat terwijl vrouwen na hun pensionering veel vaker dan mannen aangewezen zijn op het inkomen van hun partner. Bovendien kunnen vrouwen zich na hun pensionering in mindere mate dan mannen bedruipen door opbrengsten uit vermogen, intering op vermogen of inkomen uit lijfrentevoorzieningen.
 • arbeid > sociale zekerheid > migranten:
  • Minder recht migrant op sociale zekerheid (Volkskrant, 29 april 2005).  De Nederlandse sociale zekerheid wordt beperkt voor migranten. Een Kamermeerderheid van CDA, VVD en PvdA stemt daarmee in. ‘De verzorgingsstaat is een nationaal arrangement, door Nederlanders bij elkaar gespaard’, aldus PvdA-Kamerlid Adelmund. Het gaat daarbij onder meer om een bijbetaling voor de AOW, een uitgebreidere garantstelling door de werkgever of partner en een verlenging van de periode waarin het verblijfsrecht van de migrant afhankelijk is van de Nederlandse partner (van drie naar vijf jaar). Het kabinet kreeg onvoldoende steun voor het plan migranten pas na enige tijd recht te geven op een bijstandsuitkering.
 • arbeid > werkgelegenheid:
  • Banengroei collectieve sector voorbij (CBS Webmagazine, 25 april 2005). In 2004 kwam een einde aan een periode van historisch hoge banengroei. In de zorgsector was het aantal banen in 2004 met 1,1 miljoen anderhalf keer zo hoog als in 1990. Vooral vrouwen profiteerden hiervan: bijna de helft van de vrouwelijke werknemers heeft nu een baan in de collectieve sector. Nu de banengroei in de collectieve sector vermindert treft dit vrouwen dan ook het hardst. Terwijl de werkloosheid onder mannen vrijwel is gestabiliseerd, is het aantal werkloze vrouwen begin 2005 verder opgelopen.
 • discriminatie > religie: 
  • Moslima voor CGB: pc-school discrimineert (RefD, 28 april 2005). Een niet-belijdende moslima heeft bij de Commissie Gelijke Behandeling een protestants-christelijke school beschuldigd van discriminatie. Zij had aangegeven niet-belijdend moslima te zijn. De school concludeerde vervolgens dat zij geen enkele affiniteit had met het christelijk onderwijs, en wees haar af voor de functie van rooster-maker.
 • geweld tegen vrouwen > conflictsituaties > Verenigde Naties:
  • Weer seksschandaal blauwhelmen (RefD, 29 april 2005). De Verenigde Naties hebben toegegeven dat blauwhelmenn in Liberia zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik.
 • gelijkheid:
  • Ruud van Heese en Lex Oomkes: Wouter Bos: grotere ongelijkheid is noodzaak (Trouw, 29 april 2005). In Nederland is de mondige middenklasse dominant, maar zijn ook nog steeds veel mensen afhankelijk van de overheid. Dat plaatst de overheid voor heel andere taken en vergt een nieuwe invulling van het begrip solidariteit.  ‘De PvdA moet meer ongelijkheid accepteren als onvermijdelijk gevolg van een grondige maatschappelijke analyse. Meer ongelijkheid is nodig om de solidariteit overeind te houden.’
 • (her)verdeling arbeid binnenshuis > Frankrijk:
  • Frank Renout: Franse man wil niet aan de strijk (AD, 29 april 2005). De Franse vrouw baalt... van haar man. Die doet namelijk niks in het huishouden. Wat zou helpen, een cursusje strijken? Franse vrouwen besteden per week gemiddeld 16 uur aan het huishouden, de mannen 6 uur. Tel daar ook nog eens bij op dat vooral vrouwelijke 30'ers veel meer tijd aan hun kinderen besteden dan de vaders, en de verhoudingen zijn duidelijk.
 • inkomen:
  • Toekomstige inkomenspositie vrouwen. Brief dd. 28 april 2005 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer.Gegevens over opgebouwde pensioenaanspraken van vrouwen zijn nog niet beschikbaar, het CBS werkt aan de ontwikkeling van statistieken. Vanaf eind 2005 verschijnt een jaarlikse statistiek met aanspraken op de AOW. CBS werkt aan pilots inzake de tweede pijler (collectieve pnensieoen) en de derde pijler (individueel opgebouwde pensioenrechten).
 • kinderopvang:
  • VVD: minder kinderbijslag, meer opvang (RefD, 26 apri 2005). VVD-er Weekers: Ouders die thuisblijven om voor huhn kinderen te zorgen moeten minder kinderbijslag gaan ontvangen. Het geld kan beter worden ingezet om werkende ouders te compenseren voor de kosten van kinderopvang. Minister De Geus (SZW) reageerde niet positief.
 • homohuwelijk > Spanje:
  • Henk van den Boom: Spaanse boycot van homohuwelijken (ND, 28 april 2005). Een flink aantal Spaanse burgemeesters heeft laten weten geen homo's en lesbiënnes te willen trouwen, wanneer in juni de wet op het homohuwelijk van kracht wordt. De rooms-katholieke bisschoppen in Spanje steunen de (gekozen) burgervaders in deze vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. Het homohuwelijk heeft een scherpe scheidslijn getrokken door de Spaanse samenleving.
  • Burgemeesters Spanje willen geen homo's trouwen (RefD, 27 april 2005). Conservatieve burgemeesters in enkele Spaanse steden, zoals Valladolid, Leon en Avila, zullen geen homohuwelijken sluiten. Vorige week nam het parlement een wet aan die het homohuwelijk mogelijk maakt.
 • meisjessoldaten > internationaal:
  • 120.000 meisjes gedwongen in leger (ND, 26 april 2005). Meer dan 120.000 meisjes en jonge vrouwen zijn momenteel tegen hun wil betrokken bij gewapende conflicten in de wereld. Wereldwijd zijn vele tienduizenden meisjes, sommigen niet ouder dan acht, ontvoerd en gedwongen in legers en rebellengroepen te vechten, huishoudelijk werk te verrichten en als seksslaaf dienst te doen, aldus Save the Children. ,,Er moet dringend iets gedaan worden aan deze onthutsende schendingen van de rechten van meisjes'', aldus directeur Mike Aaronson. Volgens 'Save The Children' sneuvelen veel meisjes in de gewapende conflicten. ,,De meesten worden ook verkracht en seksueel misbruikt. Velen raken gewond of blijven voor hun leven invalide.'
  • Het verborgen meisjesleger: seksslaaf en soldaat (De Volkskrant, 25 april 2005). Meer dan 120.000 meisjes en jonge vrouwen zijn momenteel tegen hun wil betrokken bij gewapende conflicten in de wereld. Ze fungeren, veelal na ontvoering, als kindsoldaat, huishoudelijk werkster voor militairen en in vrijwel alle gevallen als seksslaaf. Dat blijkt uit een maandag verschenen rapport van de internationale hulporganisatie Save The Children.
 • 'troostmeisjes':
  • Marianne Boissevain: Groep rechtse Japanse historici schrapten 'troostmeisjes' (Volkskrant, 26 april 2005). Een gezelschap nationalistische historici in Japan schreef het boek dat vooral in China stof deed opwaaien. Maar ook in andere geschiedenisboeken staat niets over troostmeisjes.De rechtse historicus Fujioka maakte zich vooral kwaad over ‘de leugen’ van de troostmeisjes. ‘Troostmeisjes waren geen seksslavinnen, het waren doodgewone prostituees’, verkondigde hij aan wie het maar horen wilde.  
 • verkeersdoden:
  • Sterke daling aantal verkeersdoden (CBS, 27 april 2005). In 2004 is het aantal verkeersdoden gedaald tot 19%, ofwel 881 personen. De daling geldt vooral voor mannen en kinderen. Het aantal mannelijke slachtoffers nam af met 22%, dat onder vrouwen met 12%. Ondanks de sterke daling maken mannen nog steeds 70% uit van de dodelijke verkeersslachtoffers. De meeste verkeersdoden zijn in 2004 gevallen onder de 20-29-jarigen, nl. 182.
 • voortplanting > andere landen:
  • John Elliott: Hulp voor abortus-baby's (ND, 29 april 2005). Prolife-groepen in de Verenigde staten zijn blij met stappen die het federale Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid zet om de Wet op levend geboren baby's te verbeteren. De wet biedt bescherming aan baby's die bij mislukte abortussen levend geboren worden. Het is in strijd met de Wet op medische zorg bij noodgevallen, zulke baby's niet de hulp te geven die ze nodig hebben.
  • Maken van therapeutische baby's toegestaan (Volkskrant, 28 apri 2005). Het maken van een ‘therapeutische baby’ voor de medische behandeling van een ziek broertje of zusje is legaal. Dat oordeel hebben de Law Lords, de hoogste gerechtelijke instantie van Groot-Brittannië, donderdag uitgesproken, en daarmee de eerdere beslissing van het Hof van Beroep bevestigd. Hiermee is een eind gekomen aan de juridische strijd rond de ‘therapeutische baby's’. Comment on Reproductive Ethics (Core), een groepering ter bezinning op bio-ethische kwesties, was die strijd aangegaan.
 • vruchtbaarheidsbehandeling:
  • Esther Rosenberg: Minder ivf door kosten (NRC-Handelsblad, 30 april 2005). Sinds vruchtbaarheidsbehandelingen nog maar deels door het ziekenfonds worden vergoed, is het aantal armere en allochtone patiënten dat voor een eerste behandeling in een IVF-kliniek komt afgenomen, zo constateren grote ivf-centra. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat het aantal allochtone patiënten en vrouwen uit de slechtere 'postcodegebieden' vorig jaar is gedaald. 
  • Ellen de Visser: Hoge leeftijd IVF-vaders irrelevant (Volkskrant, 30 april 2005). Oudere mannen die met een (veel) jongere partner een kind willen via een vruchtbaarheidsbehandeling moeten daartoe de kans krijgen. De leeftijdsgrens van 55 à 65 jaar, die bijna de helft van alle IVF-klinieken hanteert, moet worden losgelaten. Vooralsnog blijkt uit geen enkel onderzoek dat een hoge leeftijd van vaders negatieve medische of psychosociale gevolgen heeft voor hun kinderen. Vrouwen kunnen tot hun 41ste in IVF-klinieken terecht. Voor eiceldonatie, waarbij eicellen van jongere vrouwen worden gebruikt, ligt de grens op 45 jaar. Boven die leeftijd zijn volgens artsen de medische risico's te groot.
  • Zorgverzekeraar wil ivf-medicijn toch vergoeden (RefD, 29 april 2005). Zorgverzekeraar VGZ wil het goedkope hormoonmiddel voor een vriuchtbaarheidsbehandeling volledig gaan vergoeden.
  • Ronald van Genen: Woede om bijdrage ivf-medicijn (AD, 29 april 2005). Vrouwen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan, zoals ivf, moeten van minister Hoogervorst (Volksgezondheid) bijbetalen voor het goedkoopste hormoonmiddel. Alternatieven die vele malen duurder zijn maar volgens medici niet beter werken, worden wel volledig vergoed.
 • vrijetijd > ouderen:
  • Loek Mulder: 'Hangbejaarden' verbannen (AD, 27 april 2005). Zo'n tien ouderen mogen niet meer samenscholen bij het winkelcentrum in Oude Pekela. De ouderen, vooral mannen die de pensioenleeftijd royaal zijn gepasseerd, zouden in de weg staan, etalages blokkeren, roken en roddelen over het winkelend publiek. Ze waren kortom hinderlijk aanwezig, vonden de middenstanders. Zelf denken de hangbejaarden er heel anders over. Ze stonden er altijd maar gewoon een beetje te kletsen en te lachen. Voetbal is het favoriete gespreksonderwerp. En ook passerend vrouwelijk schoon wordt uitgebreid besproken. Maar overlast hebben ze nog nooit veroorzaakt, vinden ze zelf.


NIEUWSARCHIEF (berichten van vóór 25 april 2005

 • arbeid > seksuele intimidatie:
  • Ontslag na seksuele intimidatie (NRC-Handelsblad, 23 april 2005). 'Dat dit mij kan overkomen, een regelrechte aanranding door iemand waar ik al jaren mee werk. En dat ik dan vervolgens het veld kan ruimen'.
 • seksueel misbruik > r.k.-kerk:
  • Paus hinderde onderzoek naar kindermisbruik (Volkskrant, 24 april 2005). Paus Benedictus XVI heeft vier jaar geleden geprobeerd beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen door priesters binnen de deuren van de Rooms-Katholieke kerk te houden. Daardoor heeft hij volgens advocaten van slachtoffers de rechtsgang belemmerd, aldus de Britse krant The Observer.
 • theologie:
  • Lodewijk Dros: Devotie / Theologes zoeken alles liever dan die ene waarheid (Trouw, 23 april 2005). Theologen Ida Overdijk en Manuela Kalsky stelden een boek met vrouwenessays samen, 'Moderne Devoties'. Tegen het harde maatschappelijke debat en tegen het koloniale monodenken. Veertien vrouwen doen verslag van hun overtuiging. Of ze nu moslim zijn (Naïma Azough), hindoe (Cándani), Joods (Tamarah Benima) of christen (Rémi van der Elzen), met leerstelligheid hebben ze weinig op. Wel met andere godsdiensten. Naast Jezus zijn dat Boeddha, Gurdjieff, Mohammed.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ACTUEEL

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0 Xandra Schutte - journalist / hoofdredacteur - radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 29 april 2005). Ze was de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van een Nederlands opinieblad. Xandra Schutte leidde Vrij Nederland ruim drie jaar met vaste en succesvolle hand. Maar in september vorig jaar brak er tussen haar en de redactie een vertrouwenscrisis uit, die ertoe leidde dat ze opstapte. Nu keert ze terug in bladenland, als adjunct-hoofdredacteur van het tijdschrift La vie en rose.:


VARIA

Aangestreept:

 • ''Vrouwen zijn niet beter of slechter dan mannen. Je kunt ze wel tot goed gedachtenlezen makkelijker motiveren. Als je tegen vrouwen zegt dat ze er in het algemeen beter in zijn om aan te voelen wat iemand denkt, gaan ze het inderdaad ook beter doen. Mannen zijn overigens ook te motiveren, al moesten we bij hen wat langer zoeken naar een manier om dat te doen. Uiteindelijk bleek dat mannen beter gaan presteren als je ze voor hun goede antwoorden betaalt''. 
  • Onderzoeker Ickes over intuïtie, geciteerd in: Ellen de Bruin - Samen alleen. Stabiele relatie is gebaat bij wederzijds onbegrip (NRC-Handelsblad, 30 april 2005).

Signalementen:

 • Annelieke Dijkstra: Vaders zijn 'moedermafia' beu (AD, 29 april 2005). Ze voeren een kinderwagentest uit op de racebaan, schrijven over seks na de bevalling en laten vaders aan het woord over 'die ellendige negen maanden'. De makers van het nieuwe tijdschrift Papa! zijn de 'moedermaffia' zat. Er is bewust gekozen voor verkoopplekken waar mannen niet vaak komen. Meijer: ,,We gaan er namelijk vanuit dat niet mannen, maar vrouwen dit blad kopen. Zij duwt het vervolgens onder zijn neus, want ze wil maar al te graag dat hij betrokken is.''
 • Vrouwenkiesrecht. In de VPRO-uitzending over Beschaving (24 april 2005) werd het debat over vrouwenkiesrecht nagespeeld dat in 1919 vrouwenkiesrecht werd aangenomen. Tot op heden de grootste bestuurlijke vernieuwing in Nederland. Opvallend is de overeenkomst in argumenten die destijds gebruikt werden met argumenten die vandaag de dag bij andere bestuurlijke vernieuwingen worden genoemd. Hier  letterlijke stukken uit de tekst. 


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.