dinsdag 20 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 S
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

S

E.H.C. (NORA) SALOMONS

G. (G&EACUTE) SCHAAPMAN

MR. O. (OLGA) SCHELTEMA-DE NIE

MR. A.P. (TINEKE) SCHILTHUIS

DRS. A.J. (ARTHIE) SCHIMMEL

DRS. E.M. (EEGJE) SCHOO

J.M.G. (ANNIE) SCHREIJER-PIERIK

W.B. (WIL) SCHUURMAN

MR. DR. H. (HANNIE) SINGER-DEKKER

DRS. L. (LEONI) SIPKES

DRS. N. (NEELIE) SMIT-KROES

J. C. (JOSÉ) SMITS

H.V. (HAYA) VAN SOMEREN-DOWNER

MR. M.H.J. (MARIAN) SOUTENDIJK-VAN APPELDOORN

A.L.E.C. (ANNE LIZE) VAN DER STOEL

L.P.M. (LAURETTE) SPOELMAN

M. (MIEKE) STERK

MR. J.M. (JOKE) STOFFELS-VAN HAAFTEN

MR. W.J.C. (WILLIE) SWILDENS-ROZENDAAL


E.H.C. (NORA) SALOMONS

PvdA (Partij van de Arbeid) vanaf 1963, behoorde tot Nieuw-Links
Lid Tweede Kamer vanaf 7 december 1972 tot 2 juni 1986

`Veel vrouwen gaan in tegen de partijpolitiek in spreekbeurten en in onderlinge contacten, maar niet in stemgedrag.'
(Salomons in Vrouwen en het Binnenhof, 1985)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerder voor aangelegenheden inzake het midden- en kleinbedrijf, volkshuisvesting en justitie (civielrecht) van de PvdA-Tweede-Kamerfractie

Persoonlijke gegevens
geboren:
Voorburg, 5 augustus 1945 familieachtergrond:
afkomstig uit een sociaal-democratisch milieu; haar vader had een aantal slagerijen in Den Haag
levensbeschouwing:
atheïstisch (1972)
opleiding:
gymnasium-a, rechten (kandidaats) Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam
loopbaan:
medewerkster Rutgersstichting (als student), medewerkster universiteitsblad 'Folia Civitatis'
te Amsterdam (als student), gemeentelijke ombudsvrouw te Amsterdam vanaf oktober 1986
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*al voor haar 18e lid van de Socialistische Jeugd, op haar 18e lid van de PvdA, op aandrang van Irene Vorrink werd ze actief in de partij
*bestuursfuncties in de PvdA Amsterdam
*stemde in 1973 tegen de vorming van het kabinet-Den Uyl
*lid partijbestuur PvdA van 1977 tot 1979
*begin jaren tachtig voorzitter Interparlementaire Groep ten behoeve van Joden in USSR  


G. (GEA) SCHAAPMAN

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 8 juni 1977 tot 16 september 1982

`'Ik wil niet zeggen dat de vrouw in de samenleving onderdrukt wordt, maar wèl, dat ze wordt achtergesteld.'
(Schaapman in Dagblad van Noord-Limburg, 27 mei 1977)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer hoofdzakelijk bezig met onderwijs en emancipatie

Persoonlijke gegevens
geboren:
Haarlem, 7 juli 1926
opleiding:
huishoudschool, MULO-a (avondopleiding), sociale academie (part-time opleiding)
loopbaan:
functie VHK (Vrouwen Hulpkorps) Koninklijke Landmacht te Batavia van november 1946 tot december 1949, gemeenteraadslid van Venlo vanaf september 1974 tot augustus 1977
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gescheiden, 3 zoons
woonplaats:
Venlo  

Nadere bijzonderheden
*was lid partijraad PvdA
*was fractievoorzitter PvdA gemeenteraad van Venlo
*was lid bestuur PvdA gewest Limburg
*was voorzitter Raad van Toezicht Beleid en Advies VARA

Banden met de vrouwenbeweging
*lid hoofdbestuur `Rooie Vrouwen'
PvdA 1970-1976
*secretaris Landelijk Bestuur Stichting Vrouwen en Lokale Omroep van 1985 tot 1989
*projectmedewerker Buro Vrouw en Arbeid Noord- en Midden Limburg van 1986 tot 1987
*voorzitter Emancipatie Platform te Venlo vanaf 1987
*lid Provinciale Werkgroep Vrouwen en Tripartisering van de Arbeidsvoorzieningen vanaf 1990  


MR. O. (OLGA) SCHELTEMA-DE NIE

D66 (Democraten 1966)
Lid Tweede Kamer vanaf 14 september 1989

'Hoe de organisatie van een land in elkaar steekt en hoe een democratie werkt, zijn aspecten die haar mateloos boeien.'
(Nieuwblad van het Noorden, 2 mei 1991)

Terreinen/onderwerpen
Woordvoerder binnenlandse zaken, Nederlandse Antillen en Europese Zaken van de D66-Tweede-Kamerfractie; hield zich eerder ook bezig met ambtenarenzaken en politie Lid van de vaste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken, voor Justitie, voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Persoonlijke gegevens
geboren:
Rotterdam, 11 juni 1939
familie-achtergrond:
haar vader was PSP-er
levensbeschouwing:
Remonstrantse Broederschap
opleiding:
gymnasium-b, rechten Rijksuniversiteit Leiden, post-academische studie aan het Centre Européen Universitaire te Nancy (Frankrijk)
loopbaan:
wetenschappelijk medewerker Rijksuniversiteit Leiden, lid gemeenteraad van Leidschendam, gemeenteraadslid van Haren (Groningen) van 1974 tot 1985, wethouder van Haren van 1974 tot 1978, ambtenaar wetgeving ministerie van Binnenlandse Zaken 1979 tot 1989
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 3 kinderen
woonplaats:
Haren  

Nadere bijzonderheden
*rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Groningen
*vice-voorzitter politiek hoofdbestuur D66 vanaf december 1985 tot september 1989
*waarnemend partijvoorzitter D66 van mei 1986 tot november 1989
*lid fractiebestuur D66 Tweede Kamer
*lid presidium Tweede Kamer: derde ondervoorzitter vanaf september 1995 tot 1998  


MR. A.P. (TINEKE) SCHILTHUIS

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 6 november 1956 tot 22 februari 1967

'Ik vind dat werkgevers het argument van het kostwinnerschap niet moeten hanteren.'
(Schilthuis in Vrij Nederland, 3 juni 1978)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met Justitie, Verkeer en Waterstaat en Landbouw

Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Gravenhage, 29 juni 1921
familie-achtergrond:
haar grootvader was mede-oprichter van de Vrijzinnig Democratische Bond, haar vader was er lid van, maar had als ingenieur bij de Zuiderzeewerken geen tijd voor een actieve rol in de politiek. Vooral haar moeder was vanaf 1933 erg bezorgd over de opkomst van Hitler en de jodenvervolging
opleiding:
Vrije School in Den Haag, rechten Rijksuniversiteit Groningen tot 1947
loopbaan:
hoofdcommies secretarie gemeente Leiden vanaf 1948 tot 1952, secretaris Raad van de Waterstaat 1951 tot november 1956, gemeenteraadslid van Den Haag van 1970 tot 1974, Commissaris van de Koningin in Drenthe van 1 november 1974 tot 30 september 1982, lid Raad van State van 1 oktober 1982 tot 31 mei 1988
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd; geen bewuste keuze
woonplaats:
Den Haag  

Nadere bijzonderheden
*de eerste vrouwelijke Commissaris van de Koningin
*in een enquête van het Nieuwsblad van het Noorden was een meerderheid voor haar benoeming, waarbij vooral vrouwen zich voor haar uitspraken
*voorzitter Vereniging `Voormalig Kamp Westerbork'
*bestuurslid Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten

Banden met de vrouwenbeweging
*was zes jaar secretaris van de Vereniging voor Vrouwenbelangen (VVGS)
*van 1965-1969 vicevoorzitter van de Vrouwenbond in de PvdA  


DRS. A.J. (ARTHIE) SCHIMMEL

D66 (Democraten 1966)
Lid Tweede Kamer vanaf 14 september 1989

'Er zal een beleid moeten worden gevoerd gericht op doorbreking van beeldvorming in termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid. ... Niet alleen vrouwengeschiedenis als eindexamen in het voortgezet onderwijs, maar geïntegreerd in het hele opvoedings- en onderwijstraject.'
(Schimmel in Vrouwenbelangen, september 1990)

Terreinen/onderwerpen
Sociale Zekerheid, Werkgelegenheid, Financiën Woordvoerder voor sociale zaken, financiën en sociale vernieuwing; hield zich ook bezig met milieubeheer

Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Gravenhage, 2 maart 1953
familie-achtergrond:
jeugd in Middelburg, vader directeur van een vereniging voor kinderzorg, moeder huisvrouw
opleiding:
HBS, politicologie Rijksuniversiteit Leiden
loopbaan:
lerares Maatschappijleer te Rotterdam, directeur Politiek Scholings- en Vormings Instituut D66 vanaf 1979 tot 1985, beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen PTT Nederland, lid Provinciale Staten van Zuid-Holland
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 1 zoon, 1 dochter
woonplaats:
's-Gravenhage  

Nadere bijzonderheden
*was lid van de Parlementaire Enquêtecommissie over de uitvoering van de sociale zekerheid
*was bestuurslid Stichting Kinderopvang Humanitas
*was bestuurslid Stichting Kwaliteit Kinderopvang  


DRS. E.M. (EEGJE) SCHOO

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
Lid Tweede Kamer vanaf 3 juni 1986 tot 19 januari 1987

'Het is een publiek geheim dat Schoo weinig of niets voor het Kamerwerk voelde.'
(de Volkskrant, 21 januari 1987)

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 10 juni 1944
opleiding:
MULO, kweekschool te Amsterdam tot 1966, opvoedkunde (onderwijskunde en theoretische pedagogiek) Universiteit van Amsterdam tot 1972
loopbaan:
onderwijzeres lagere school voor slechthorende kinderen, pedagogisch-didactisch medewerker Montessori-onderwijs landelijke pedagogische centra, werk bij Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, lid Provinciale Staten van Noord-Holland, docente inleiding in de pedagogiek 'Nutsseminarium'
Universiteit van Amsterdam, gemeenteraadslid van Amsterdam, voorzitter Emancipatieraad vanaf mei 1981 tot 3 november 1982, minister voor Ontwikkelingssamenwerking van november 1982 tot juli 1986
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Den Haag  

Nadere bijzonderheden
*bestuurslid `Montessorilyceum'
te Amsterdam
*bestuurslid vereniging bijzondere scholen op algemene grondslag
*lid innovatiecommissie basisonderwijs vanaf 1976 tot 1980
*lid Harmonisatieraad Welzijnsbeleid vanaf 1976 tot 1981
*onder haar voorzitterschap nam de Emancipatieraad onder meer krachtig stelling tegen het kostwinnersbeginsel in de sociale zekerheid

Banden met de vrouwenbeweging
*lid Emancipatiecommissie van 1971 tot 1981
*namens de VVD-vrouwen lid van het abortuscomité Wij Vrouwen Eisen  


J.M.G. (ANNIE) SCHREIJER-PIERIK

CDA (Christen-Democratisch Appèl) vanaf 1 januari 1980
Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

 

Terreinen/onderwerpen
Landbouw

Persoonlijke gegevens
geboren:
Diepenheim (Overijssel), 17 februari 1953
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
Landbouw-Huishoudschool ABTB 1965 tot 1968, MAVO te Delden 1976 tot 1979, kadercursus te Almelo 1985, cursus besturen ABTB te Almelo 1986, cursus landbouwcoöperatie te Deventer 1986
loopbaan:
boerin vanaf 10 juni 1968, lid gemeenteraad van Ambt-Delden 1991 tot 1995, lid Provinciale Staten van Overijssel 1995 tot mei 1998
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 dochters en 1 zoon
woonplaats:
Hengevelde (Overijssel)  

Nadere bijzonderheden
*lid bestuur CDA afdeling Ambt-Delden 1986 tot 1991
*lid bestuur GLTO (Gelderse Land- en Tuinbouworganisatie), vakgroep varkens vanaf 1 januari 1996
*lid bestuur LTO Nederland, vakgroep varkens vanaf 1 januari 1997
*lid bestuur GLTO vanaf 1 januari 1996

Banden met de vrouwenbeweging
*lid bestuur Katholiek Vrouwen Gilde 1982 - 1986  


W.B. (WIL) SCHUURMAN

CP (Centrum Partij) tot 1982 / CD (Centrum-Democraten)
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994 tot 19 mei 1998

Werd op 28 maart 1995 veroordeeld tot een boete van f 1000 vanwege discriminerende uitspraken tijdens tv-uitzendingen van de CD (bron: biografie Schuurman, Parlementair Documentatie Centrum)

Terreinen/onderwerpen
Was lid van de vaste Kamercommissies voor landbouw, natuurbeheer em visserij en voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken. Tevens was ze lid van de algemene commissie voor Europese Zaken en van de commissie voor de werkwijze der Kamer

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 6 maart 1943
familie-achtergrond:
een communistisch milieu
opleiding:
lagere school
loopbaan:
verkoopster Modemagazijn 'De Bonneterie'
te 's-Gravenhage, administratief medewerkster firma Beiersdorf, gemeenteraadslid van 's-Gravenhage van 1990 tot mei 1994
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
sinds juni 1996 echtgenote van CD-leider Janmaat
woonplaats:
Den Haag  

Nadere bijzonderheden
*partijsecretaris en de onbetwiste nummer 2 van de CD
*voerde in de Kamer vrijwel nooit het woord  


MR. DR. H. (HANNIE) SINGER-DEKKER

PvdA (Partij van de Arbeid) vanaf 1947
Lid Tweede Kamer vanaf 5 juni 1963 tot 15 mei 1970

'Ik zou niet weten welk redelijk argument zou kunnen worden aangevoerd voor ongelijke betaling als vrouwen werkelijk hetzelfde werk doen als mannen.'
(Haagsche Courant, februari 1967)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie en sociale zaken Was speciaal geïnteresseerd in het gevangeniswezen Was voorzitter van de bijzondere commissie voor de Herziening van het Echtscheidingsrecht van de Tweede Kamer, 1969-1970

Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Gravenhage, 1 oktober 1917
familie-achtergrond:
vader was bibliothecaris van het CBS en stierf toen zij nog geen jaar was; moeder nam toen haar oude baan weer op als hoofd van de typekamer van het CBS.
levensbeschouwing:
aanvankelijk Rooms-Katholiek, humanistisch; lid Vrijdenkers Vereniging 'De Dageraad'
opleiding:
gymnasium-a, rechten Rijksuniversiteit Leiden, promotie rechten Katholieke Universiteit Nijmegen 1974
loopbaan:
jurist Centraal Beheer (hoofdcommies vanaf 1946), hoofd bureau arbeidsrecht Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) tot 1952, sociaal-juridisch medewerker 'Het Parool'
van 1952 tot 1963, wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen vanaf mei 1970
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, kinderloos
woonplaats:
Rijswijk en Gouda  

Nadere bijzonderheden
*bestuurslid Sociale Verzekeringsbank
*lid Centrale Raad voor Gevangeniswezen, Psychopatenzorg en Reclassering
*rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Arnhem
*lid Curatorium Stichting Consultatiebureaus Huwelijks- en Geslachtsleven NVSH

Banden met de vrouwenbeweging
*Vrouwenbond van de PvdA, voorzitter vanaf 1965
*lid Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen  


DRS. L. (LEONI) SIPKES

GroenLinks
Lid Tweede Kamer van 8 november 1990 tot 19 mei 1998

'Er zou een nieuwe internationale moraal moeten ontstaan die ingrijpen op grond van het schenden van het mensenrechten mogelijk maakt.'
(Sipkes in Groene Amsterdammer, 31 oktober 1990)

Terreinen/onderwerpen
Was in de Tweede Kamer woordvoerder buitenlandse zaken, defensie, Antilliaanse Zaken, ontwikkelingssamenwerking en justitie (vreemdelingenbeleid) Ondervoorzitter vaste Kamercommissie voor de Minderheden van maart tot september 1991

Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Gravenhage, 2 april 1949
familie-achtergrond:
gereformeerd gezin, ouders gingen uit elkaar toen zij zes jaar was.
opleiding:
MMS (studie afgebroken), MULO-a, Colloquium doctum, 1980, politicologie Katholieke Universiteit Nijmegen van 1980 tot april 1985 (studierichting: internationale betrekkingen)
loopbaan:
doktersassistente, werkzaam bij organisatie 'Kerk en Vrede', coördinatrice NIO (Nederlandse Vereniging voor een Nieuw Internationaal Ontwikkelingsbeleid) 1986-1988, hoofd bureau Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie van 1988 tot november 1990
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd geweest, samenwonend met vrouw, 2 dochters en 1 zoon
woonplaats:
Apeldoorn en Voorburg  

Nadere bijzonderheden
*was actief in de PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij) en in de vredesbeweging
*door een actie van het PSP-vrouwenoverleg belandde ze op de derde plaats van de kandidatenlijst
*fractiesecretaris GroenLinks Tweede Kamer, mei 1994 tot mei 1998
*lid bestuur Stichting Maatschappij en Krijgsmacht

Banden met de vrouwenbeweging
*was voorzitter werkgroep 'Vrouwen tegen Kernwapens'
*lid Vrouwen en Schulden overleg 1987-1988  


DRS. N. (NEELIE) SMIT-KROES

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
Lid Tweede Kamer vanaf 3 maart 1971 tot 28 december 1977, van 27 augustus 1981 tot 3 november 1982 en van 3 juni 1986 tot 14 juli 1986

'Mannen wordt nooit gevraagd of ze hun baan wel met hun gezin kunnen combineren.'
(Nieuwsblad van het Noorden, 18 juni 1983

Terreinen/onderwerpen
Was onderwijs-woordvoerster van de VVD-Tweede-Kamerfractie; hield zich verder onder meer bezig met verkeer en waterstaat

Persoonlijke gegevens
geboren:
Rotterdam, 19 juli 1941
familie-achtergrond:
vader begon in 1948 een vervoersbedrijf
levensbeschouwing:
Nederlands Hervormd: vrijzinnig
opleiding:
HBS-a, economie Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam van 1958 tot 1965
loopbaan:
lid Raad van Bestuur zwaartransportbedrijf ZwaTra vanaf 1965, wetenschappelijk medewerkster Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam tot 1971, gemeenteraadslid van Rotterdam tot mei 1972, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (onder meer belast met PTT-zaken en vervoersaangelegenheden) 1977 tot 1981, minister van Verkeer en Waterstaat 1982 tot 1989, president Nijenrode Universiteit voor bedrijfskunde vanaf 1 juni 1991
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd (tweede huwelijk); heet sinds 1991 N. Kroes, 1 zoon
woonplaats:
Rotterdam  

Nadere bijzonderheden
*bracht tussen 1981 en 1989 een tiental wetten tot stand, waaronder samen met minister Ruding in 1985 de Postbankwet en in 1986 de wet Personenvervoer
*bekleedt een zeer groot aantal bestuurlijke nevenfuncties

Banden met de vrouwenbeweging
*praeses bestuur Rotterdamse Vrouwelijke Studenten Vereniging te Rotterdam omstreeks 1961
*was bestuurslid Vrouwen in de VVD
*voorzitter commissie Werkende Vrouw  


J. C. (JOSÉ) SMITS

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Gehandicapten tellen niet mee, allochtonen hebben grote moeite om als gewone mensen behandeld te worden. Gelijke kansen en weerbaarheid, daar het het om.'
(Haarlems Dagblad, 2 december 1997)

Terreinen/onderwerpen
Voelt zich zeer betrokken bij de het integratiebeleid voor de gahandicapten en de sociale zekerheid

Persoonlijke gegevens
geboren:
Zoetermeer, 24 juni 1957
opleiding:
atheneum Sint Maartenscollege te Voorburg, rechten (niet voltooid), Nederlands (niet voltooid)
loopbaan:
serveerster, redactie-assistent Stam Tijdschriften te 's-Gravenhage, journalist (als laatste bij 'de Volkskrant')
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
samenwonend met een vrouw, 2 dochters en 1 zoon
woonplaats:
Heemstede  

Nadere bijzonderheden
*lid Adviesraad Stichting Ombudsvrouw Amsterdam 1988 tot 1991
*bestuurslid VOGG (Vereniging Ouders van verstandelijk gehandicapten) vanaf 1997
*adviseur Stichting Hulp aan Kinderen met Hersenbeschadiging  


H.V. (HAYA) VAN SOMEREN-DOWNER

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) 1948
Lid Tweede Kamer van 20 maart 1959 tot 30 september 1968

'Als vrije mensen zullen wij in geweten stemmen.'
(Fractievoorzitster Van Someren van de VVD-Eerste Kamerfractie voor de stemming over de PvdA/VVD-abortuswet, geciteerd in Outshoorn, De politieke strijd rondom de abortuswetgeving)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met media-zaken en onderwijs; ook met verkeer en waterstaat Stemde in 1976 tegen de PvdA/VVD-abortuswet Voorzitter vaste commissie Nederlandse-Antilliaanse Zaken Eerste Kamer van januari 1979 tot 12 november 1980

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 5 juli 1926 overleden:
Rotterdam, 12 november 1980
familie-achtergrond:
vader was makelaar in tabak; ze kwam op gespannen voet met haar familie omdat haar ouders sympathie koesterden voor de NSB
levensbeschouwing:
Remonstrants
opleiding:
gymnasium a en b Barlaeusgymnasium te Amsterdam, geschiedenis en wijsbegeerte (niet voltooid) Gemeente Universiteit van Amsterdam 1946 tot 1948, geschiedenis (kandidaats) en wijsbegeerte (kandidaats) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, 1948 tot 1953
loopbaan:
redacteur kunst 'De Telegraaf'
1953 tot 1958, parlementair redacteur 'De Telegraaf'
1958 tot maart 1959, lid Provinciale Staten van Zuid-Holland 1966 tot 1969, lid Rijnmond-raad 1970 tot 1974, lid Eerste Kamer van 1974 tot 1980 (voor: Groep III)
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 26 oktober 1954, 1 zoon en 2 (stief)kinderen uit eerste huwelijk van haar echtgenoot
woonplaats:
Amsterdam, Rotterdam  

Nadere bijzonderheden
*was het eerste vrouwelijke Tweede-Kamerlid dat tijdens haar kamerlidmaatschap een kind kreeg (19 augustus 1965)
*voorzitter VVD van 29 maart 1969 tot 15 maart 1975
*was met Wiegel en Van Riel ('de drie H's') in de jaren zeventig gezichtsbepalend voor de VVD
*fractievoorzitter VVD Eerste Kamer van juni 1976 tot november 1980
*tijdens haar voorzitterschap van de VVD steeg het ledental van die partij van 30.000 naar 80.000

Banden met de vrouwenbeweging
*werkte voor de Vereniging voor Vrouwenbelangen mee aan een cursus Algemene Politieke Vorming voor de Vrouw  


MR. M.H.J. (MARIAN) SOUTENDIJK-VAN APPELDOORN

CDA (Christen-Democratisch Appèl) vanaf 1979
Lid Tweede Kamer vanaf 3 juni 1986 tot 19 mei 1998

'Ik denk dat ik als vrouw toch anders tegen de knelpunten in onze samenleving voor vrouwen aankijk dan de mannen in onze fractie.'
(Eindhovens Dagblad, 23 mei 1986)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerder justitie en emancipatiebeleid van de CDA-Tweede-Kamerfractie; hield zich ook bezig met volkshuisvesting Heeft zich samen met de PvdA met succes verzet tegen een grote bezuiniging op de jeugdhulpverlening en heeft zich sterk gemaakt voor een regeling van het ouderschapsverlof. Haar voorstel om het zwangerschaps- en bevallingsverlof te verlengen is aangenomen.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Utrecht, 4 september 1948
levensbeschouwing:
Nederlands Hervormd
opleiding:
middelbaar onderwijs `Reformatorisch College Blaucapel'
te Utrecht, VWO (staatsexamen), pedagogische academie, rechten Katholieke Hogeschool te Tilburg 1979 tot juni 1984
loopbaan:
onderwijzeres, griffier Arrondissementsrechtbank te Breda, wetenschappelijk assistent Katholieke Hogeschool te Tilburg, docent Katholieke Hogeschool te Tilburg januari tot juni 1986, lid gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten vanaf 14 april tot begin juli 1998
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
getrouwd, geen kinderen
woonplaats:
Nuenen  

Nadere bijzonderheden
*inspirerend boek: Majoor Frans van T. Bosboom Toussaint, over het emancipatieproces van een vrouw in de vorige eeuw
*op de CDA-verkiezingslijst gekomen met steun van het CDA-Vrouwenberaad
*lid bestuur Stichting Afstammingsrecht
*kwam in aanvaring met haar fractie toen ze uit de school klapte over de strategie van het CDA in de parlementaire enquête naar opsporingsmethoden van justitie en politie

Banden met de vrouwenbeweging
*secretaris provinciaal Vrouwenberaad CDA Noord-Brabant 1982 tot 1985
*lid landelijke raad CDA Vrouwenberaad 1982 tot 1985  


A.L.E.C. (ANNE LIZE) VAN DER STOEL

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) vanaf 1976
Lid Tweede Kamer van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998

'Wanneer je geen positieve actie toepast, houd je de huidige ongelijke posities van mannen en (allochtone) vrouwen in stand.'
(Vrouwenbelangen, sept/okt. 1991)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer bezig met sociale zaken en justitie (onder meer vrouwen- en homo-emancipatie) en met Antilliaanse zaken

Persoonlijke gegevens
geboren:
Bergen op Zoom, 18 december 1954
familie-achtergrond:
haar vader was dominee en lid van de ARP; werd door de Duitsers gevangen genomen
opleiding:
MMS, Nederlands Nieuwe Lerarenopleiding, colloquium doctum, rechten Universiteit van Amsterdam van 1980 tot 1981
loopbaan:
medewerker VVD-Tweede-Kamerleden Braams, Dees en Jacobs van 1980 tot 1985, lid gemeenteraad van Amsterdam van 1982 tot april 1994, lid Emancipatieraad van 1985 tot 1991, voorzitter bestuur SNV van 1991 tot 1994
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*een van haar grote voorbeelden is de onconventionele in 1990 overleden VVD-politica Annelien Kappeyne van de Coppello
*bekleedde tal van bestuurlijke functies in de JOVD en de VVD

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter bestuur van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging van 1988 tot 1993
*voorzitter bestuur Toplink omstreeks 1997
*tal van bestuursfuncties in de vrouwen- en homobeweging  


L.P.M. (LAURETTE) SPOELMAN

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Gezien mijn vakbondsachtergrond zou ik mij graag bezig willen houden met sociale zekerheid en werkgelegenheid, het liefst in relatie met gehandicaptenbeleid.'
(Pro Binnenhof, mei 1998)

Persoonlijke gegevens
geboren:
Oldenzaal, 16 oktober 1964
opleiding:
Rietveld-Academie (grafische vormgeving), PR en marketing
loopbaan:
lid bestuur CNV-jongeren, directeur COC
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Utrecht  

Nadere bijzonderheden
*hoopt bij te dragen aan een verbetering van de arbeidspositie van gehandicapten  


M. (MIEKE) STERK

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 30 augustus 1994 tot 19 mei 1998

'In de Kamer worden we regelmatig voor het lapje gehouden. Het is dan leuk in zo'n zomerstage een tipje van de sluier op te lichten.'
(NRC Handelsblad, 18 juli 1997)

Terreinen/onderwerpen
Was lid van de vaste Kamercommissies voor defensie, voor onderwijs, cultuur en wetenschappen en voor volksgezondheid, welzijn en sport

Persoonlijke gegevens
geboren:
Haarlem, 5 januari 1946
familie-achtergrond:
'een fanatiek SDAP-milieu'
opleiding:
gymnasium-a, Sociale Academie: cultureel werk, cursussen: onder andere `Vrouw en management'
loopbaan:
vormingswerker onder jongeren in Zaandam, coördinator afdeling WSW en leider afdeling Vorming, Oriëntatie en Schakelen Damlandcollege te Zaandam
woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*was ooit een van Nederlands beste atletes; deed mee aan de Olympische Spelen van 1968
*weigerde in 1970 deel te nemen aan de Europese atletiekkampioenschappen in Athene, vanwege het Griekse kolonelsregime
*lid WSW-commissie Zaandam omstreeks maart 1995
*lid stuurgroep beeldvorming omstreeks maart 1995
*lid Amsterdam top-sportstad omstreeks maart 1995  


MR. J.M. (JOKE) STOFFELS-VAN HAAFTEN

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
Lid Tweede Kamer vanaf 22 december 1955 tot 22 februari 1967

'Het is een deel van de taak der vrouwelijke kamerleden de ongelijkheid der sexen te laten verdwijnen.'
(Haya van Someren in de Telegraaf (z.d.) in een artikel over Mr. J.M. Stoffels- van Haaften)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken, Justitie en aangelegenheden betreffende Nieuw-Guinea en andere Overzeese Rijksdelen Haar maidenspeech ging over de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw. Ze speelde een belangrijke rol in het debat over de afschaffing hiervan. Vice-president van de Tweede Kamer 1959-1967, de eerste vrouw in die functie

Persoonlijke gegevens
geboren:
Est en Opijnen (Gelderland), 28 april 1917 overleden:
Zeist, 18 maart 1992
levensbeschouwing:
geen godsdienst
opleiding:
gymnasium te Tiel, rechten Rijksuniversiteit Utrecht tot 1940
loopbaan:
functie in het verzekeringswezen, lid Provinciale Staten van Noord-Holland van juli 1950 tot 1960, advocaat van 1950 tot 1954, burgemeester van Heiloo van 1 okt 1968 tot 31 mei 1972, burgemeester van Soest van 1 juni 1972 tot 31 december 1979
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 1 dochter, 2e huwelijk in 1967
woonplaats:
Haarlem, Utrecht  

Nadere bijzonderheden
*was op 29 september 1959 in de avondvergadering de eerste vrouw op de voorzittersstoel van de Tweede Kamer
*lid Nederlandse delegatie in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vanaf 1957 tot 1958
*lid Raadgevende Vergadering Raad van Europa en West-Europese Unie van januari 1957 tot april 1967
*lid Interparlementaire Beneluxraad vanaf 1959 tot 1967, in 1964 gekozen tot voorzitter van het zog. Beneluxparlement
*was in 1968 de de vijfde vrouw die in Nederland tot burgemeester werd benoemd

Banden met de vrouwenbeweging
*president Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
*voorzitter Nederlands Vrouwen Comité 1961 tot 1968
*bestuurslid Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding omstreeks 1983  


MR. W.J.C. (WILLIE) SWILDENS-ROZENDAAL

PvdA (Partij van de Arbeid) vanaf 1972
Lid Tweede Kamer vanaf 3 juni 1986 tot 16 mei 1994 en vanaf 30 augustus 1994

'Het is nog steeds nodig om specifiek beleid voor vrouwen te voeren. ... Er wordt absoluut nog niet automatisch rekening gehouden door beleidsmakers met specifieke vrouwenbelangen.'
(Rooie Vrouwen Magazine, mei 1992)

Terreinen/onderwerpen
Justitie en natuurbeleid, medisch ethische zaken en biotechnologie Ze droeg bij aan wetgeving op het gebied van milieuzaken, burgerlijk recht, gelijke behandeling, antidiscriminatie, aansprakelijkheid kernongevallen, zedelijkheidswetgeving en dierenwelzijn Voorzitter vaste commissie voor Justitie Tweede Kamer vanaf november 1989 tot 16 mei 1994, ondervoorzitter vanaf oktober 1994

Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Gravenhage, 17 februari 1945
opleiding:
gymnasium-a 'Coornhert Gymnasium'
te Gouda, rechten Universiteit van Amsterdam
loopbaan:
werkzaam in Rechtswinkel, vertaalster voor een uitgeverij, juridisch medewerker PvdA-Kamerlid Kosto vanaf 1981 tot juni 1986, lid Provinciale Staten van Noord-Holland vanaf 1982 tot eind 1986
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 kinderen, 4 kleinkinderen
woonplaats:
Zuiderwoude  

Nadere bijzonderheden
*kreeg vooral bekendheid als PvdA-woordvoerder over euthanasie, homobeleid en dierenbescherming
*ze was de dierenbeschermer van het jaar 1996
*interesseert zich voor geschiedenis, speciaal kunstgeschiedenis. Rita May Brown is een van haar favoriete auteurs.

Banden met de vrouwenbeweging
*actief in de Rooie Vrouwen