vrijdag 3 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 L
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

L

MR. J.J. (INEKE) LAMBERS-HACQUEBARD

DRS. E.D.C.M. (URSIE) LAMBRECHTS

S. (SIEPIE) LANGEDIJK-DE JONG

DRS. F.J. (FROUWKE) LANING-BOERSEMA

J. (HANNIE) VAN LEEUWEN

MR. TH.F. (TREES) LEMAIRE

DRS. J. (JOHANNEKE) LIEMBURG

M.E. (RIE) LIPS-ODINOT

A.M. (ANNE-MARIE) LUCASSEN-STAUTTENER

MR. A.H.S.M. (TON) LUECKERS-BERGMANS


MR. J.J. (INEKE) LAMBERS-HACQUEBARD

D66 (Democraten 66)
Lid Tweede Kamer vanaf vanaf 8 juni 1977 tot 11 september 1981 en vanaf 16 september 1982 tot 30 augustus 1983

'Een voortreffelijk, uitermate hardwerkend kamerlid dat de controletaak van het parlement nog enige inhoud geeft.'
(De Tijd-enquête Politicus van het Jaar 1978)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met milieu-aangelegenheden, verkeer en waterstaat, landbouw en energie-vraagstukken Bracht in 1982 de Interimwet Bodemsanering tot stand

Persoonlijke gegevens
geboren:
Deventer, 12 maart 1946
familie-achtergrond:
vader was economoom-accountant en 'ambtelijk werkzaam'
opleiding:
gymnasium-b tot 1964, rechten Rijksuniversiteit Leiden tot 1969
loopbaan:
onder meer beleidsmedewerkster electriciteitsvoorziening ministerie van Economische Zaken, wetenschappelijk medewerkster Erasmus Universiteit Rotterdam, docent recht HEAO-opleiding te Groningen, part-time beleidsmedewerker milieuzaken gemeente Groningen, staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, voorzitter College van Bestuur Rijkshogeschool te Groningen, inspecteur van het Hoger Onderwijs vanaf 1 maart 1989
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Opende (Groningen)  

Nadere bijzonderheden
*secretaris landelijke werkgroep milieu en energie D66
*lid bestuur D66 provincie Groningen
*fractiesecretaris D66 Tweede Kamer vanaf juni 1981 tot 10 september 1981
*vice-fractievoorzitter D66 Tweede Kamer vanaf september 1982 tot 30 augustus 1983
*verliet de Tweede Kamer wegens langdurige ernstige ziekte van haar man
*publiceerde op het gebied van het milieubeleid  


DRS. E.D.C.M. (URSIE) LAMBRECHTS

D66 (Democraten 1966) vanaf 1981
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994

'Hoe zou een samenleving eruitzien waar bijvoorbeeld geen toneel meer te zien is, geen dans of beeldende kunst?'
(Lambrechts in HP/De Tijd, 11 maart 1994)

Terreinen/onderwerpen
Basis- en speciaal onderwijs, Speciaal onderwijs, Internationalisering Lid van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Persoonlijke gegevens
geboren:
Uden (Noord-Brabant), 14 mei 1955
opleiding:
gymnasium-a RK gymnasium te Uden, geschiedenis en politicologie University of North Carolina (VS), kunstgeschiedenis en onderwijskunde Katholieke Universiteit Nijmegen, cursussen rechten Open Universiteit
loopbaan:
lid Provinciale Staten van Noord-Brabant vanaf 1987
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 kinderen (tweeling)
woonplaats:
Uden  

Nadere bijzonderheden
*free-lance medewerker Gemeentemuseum Arnhem 1981 tot 1983
*lid educatieraad Uden 1982 tot 1986
*lid commissie kunstaankopen gemeente Uden 1982 tot 1986
*cursusleider politieke scholingscursussen Volksuniversiteit
*voorzitter D66 afdeling Uden 1986 tot 1989
*lid bestuur bestuurdersvereniging D66 vanaf 1992
*bestuurslid Bibliotheek te Uden omstreeks oktober 1994  


S. (SIEPIE) LANGEDIJK-DE JONG

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 28 mei 1973 tot 9 juni 1981

'Je mag me geen Dolle Mina noemen ... maar ik sta uiteraard volledig achter hun aktiviteiten.'
(Zwolsche Courant, oktober 1973)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich vooral bezig met Recreatie en Maatschappelijk werk en met Land- en tuinbouw Bracht in 1981 samen met haar fractiegenoot Meijer via een initiatiefvoorstel een wijziging van de Wet op de Bejaardenoorden tot stand waardoor deze instellingen gedemocratiseerd werden

Persoonlijke gegevens
geboren:
28 augustus 1940
familie-achtergrond:
haar vader was rijksambtenaar/zuiveldeskundige
levensbeschouwing:
Nederlands-Hervormd
opleiding:
gymnasium, sociale academie, sociologie in India
loopbaan:
maatschappelijk werkster, lid Provinciale Staten Overijssel, hoofd afdeling gezinsverzorging
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Hardenberg, Heino, Balkbrug, Leek  

Nadere bijzonderheden
*lid partijbestuur PvdA begin jaren zeventig
*staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (belast met ruimtelijke ordening, democratisering van het woningbeheer, woonwagenbeleid en huisvesting gehandicapten) van 11 september 1981 tot 29 mei 1982
*burgemeester van Leek vanaf 1 juni 1984 tot op heden
*publiceerde Rood over Groen Banden met de vrouwenbeweging
*lid presidium 'Rooie Vrouwen'
in de PvdA  


DRS. F.J. (FROUWKE) LANING-BOERSEMA

CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 8 juni 1982 tot 16 september 1982 en vanaf 16 maart 1983 tot 16 mei 1994

'Er komt een moment, voor ons allemaal, dat we het leven terug moeten geven aan God.'
(CDA-krant, 20 februari 1993)

Terreinen/onderwerpen
Volksgezondheid Jeugdwelzijn, onderdelen van justitie, milieu en ontwikkelingssamenwerking Was volksgezondheid-woordvoerder van de CDA-Tweede-Kamerfractie en voorzitter van de vaste Kamercommissie voor het Gehandicaptenbeleid

Persoonlijke gegevens
geboren:
Groningen, 5 juli 1937
familie-achtergrond:
naar eigen zeggen beschermd opgevoed
levensbeschouwing:
Gereformeerd
opleiding:
gymnasium-b, medicijnen Rijksuniversiteit Groningen 1955 tot 1961, artsexamen, 4 april 1963 loopbaan:
huisarts te Vlieland van 1963 tot 1965, daarna te Den Helder tot 1983
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 31 mei 1963, 1 zoon en 2 dochters
woonplaats:
Den Helder  

Nadere bijzonderheden
*was actief in de Nederlandse Vereniging van Medische Polemologie en in de ARP, later in het CDA
*principieel tegen kernwapens, ook als afschrikkingsmiddel
*tegenstander van het legaliseren van euthanasie  


J. (HANNIE) VAN LEEUWEN

ARP (Anti-Revolutionaire Partij) vanaf 1945 / CDA (Christen-Democratisch Appèl) vanaf okt 1980
Lid Tweede Kamer vanaf 15 november 1966 tot 1 april 1978

'Ik doe mijn werk intensief. ... En toch sta je voor bepaalde stukken leed en nood in de samenleving machteloos.'
(Haagsche Courant, 15 augustus 1970)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met defensie, sociale zaken en maatschappelijk werk. Voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid Tweede Kamer vanaf mei 1973 tot januari 1978

Persoonlijke gegevens
geboren:
Delft, 18 januari 1926
familie-achtergrond:
een eenvoudig Delfs gezin; ze mocht niet leren: haar broers gingen voor
levensbeschouwing:
Gereformeerd
opleiding:
MULO, opleiding Maatschappelijk Werkster, enige jaren studie sociologie Vrije Universiteit te Amsterdam
loopbaan:
onder meer vertaalster Bureau Nationale Veiligheid te 's-Gravenhage 1945-1946, ambtenaar accountantsdienst ministerie van Economische Zaken, maatschappelijk werkster gemeente Rijswijk, hoofd afdeling Economische en Sociale voorlichting NCBTB (Ned. Chr. Boeren- en Tuindersbond), gemeenteraadslid en wethouder van Zoetermeer
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Zoetermeer bijnaam:
tante Hannie, Straaljager-Hannie  

Nadere bijzonderheden
*was koerierster in het verzet op de lijn Delft-Rotterdam
*hield een wekelijks radiopraatje in het NCRV-programma 'Podium voor de vrouw'
*lid partijbestuur ARP omstreeks 1970
*vice-fractievoorzitter ARP Tweede Kamer omstreeks maart 1973 tot 26 mei 1977
*lid Eerste Kamer vanaf 13 juni 1995
*groot aantal bestuurlijke nevenfuncties

Banden met de vrouwenbeweging
*presidente van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond
*vice-presidente van het Nederlandse Vrouwen Comité
*voorzitter AR-vrouwencomité  


MR. TH.F. (TREES) LEMAIRE

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 28 maart 1957 tot 16 september 1963

'Je zou de mensen wel moeten laten zien, dat je in de Kamer geen spelletje speelt, maar een situatie probeert te verbeteren.'

Terreinen/onderwerpen
Hield zich als Tweede-Kamerlid vooral bezig met volkshuisvesting en sociale zaken

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 15 januari 1919
familie-achtergrond:
vader was kunsthandelaar/galeriehouder te Amsterdam
opleiding:
gymnasium-a, rechten: civiel-rechtelijke richting Gemeente Universiteit Amsterdam tot 1943
loopbaan:
functie GAK (Gewestelijk Administratie Kantoor) vanaf 1943 tot 1945, sociaal-economisch redacteur Het Parool, medewerkster afdeling dokumentaires VARA vanaf 1963 tot 1965, zelfstandig kunsthandelaarster-/galeriehoudster te Amsterdam 1965 tot 1983: ze nam de zaak van haar vader over.
burgerlijke staat:
ongehuwd
woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*voorkeur voor sociale vraagstukken gekregen via moeder, die als meisje al lid was van de SDAP
*nam ontslag, omdat ze het fractiewerk als te collectivistisch ging ervaren, waardoor ze vond dat haar werk te weinig rendement had
*plaatsvervangend kroonlid SER: commissie sociale verzekeringen, vanaf 1965 tot 1989
*lid diverse commissies van de Wiardi Beckman Stichting

Banden met de vrouwenbeweging
*kandidaatstelling via selectie door de vrouwenbond van de PvdA in Gewest Gelderland  


DRS. J. (JOHANNEKE) LIEMBURG

PvdA (Partij van de Arbeid) vanaf 1973
Lid Tweede Kamer vanaf vanaf 17 mei 1994 tot 19 mei 1998

'Mijn grootmoeder vertelde dat mijn grootvader anarchist was geweest en wat dat inhield. Zo is mijn politieke belangstelling gewekt.'
(Nieuwsblad van het Noorden, 30 april 1994)

Terreinen/onderwerpen
Was onderwijswoordvoerster van de PvdA-Tweede-Kamerfractie Was lid van de vaste Kamercommissies voor financiën, en voor onderwijs, cultuur en wetenschappen

Persoonlijke gegevens
geboren:
Terwispel, 19 juli 1952
familie-achtergrond:
ze komt niet uit een rood gezin. Thuis werd niet aan politiek gedaan.
opleiding:
HBS-a, politicologie: bestuurlijke richting, Universiteit van Amsterdam 1973 tot 1981
loopbaan:
journalist Leeuwarder Courant van 1970 tot 1973, stafmedewerker Fryske Kultuerried van 1976 tot 1981, lid Provinciale Staten van Friesland tot maart 1995, lid Gedeputeerde Staten van Friesland van 1987 tot 1994, persoonlijk medewerker van een Tweede-Kamerlid
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 kinderen
woonplaats:
Leeuwarden  

Nadere bijzonderheden
*actief in de PvdA Leeuwarden
*fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten van Friesland van 1981 tot maart 1995
*lid partijbestuur PvdA vanaf februari 1995
*lid Adviescommissie kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 1998, 1997

Banden met de vrouwenbeweging
*lid kerngroep Rooie Vrouwen  


M.E. (RIE) LIPS-ODINOT

CPN (Communistische Partij Nederland) tot 1958 / Bruggroep
Lid Tweede Kamer vanaf 16 oktober 1951 tot 2 juli 1956 en vanaf 6 november 1956 tot 19 maart 1959

'We hadden alleen elkaar en ik verbrak de rij door openlijk te twijfelen aan Stalin.'
(Vrij Nederland, 15 september 1990)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met volksgezondheid, maatschappelijk werk, justitie (voogdij, adoptie), sociale zaken en defensie-personeel Kwam op voor gelijke betaling van mannen en vrouwen (1955) en voor de handelingsbekwaamheid van gehuwde vrouwen (1956)

Persoonlijke gegevens
geboren:
Hilversum, 4 mei 1908 overleden:
Hilversum, 26 januari 1998
familie-achtergrond:
haar vader was werkzaam bij een timmerman; was later aannemer, maar ging failliet en kwam zonder werk.
levensbeschouwing:
Ned. Hervormd opgevoed, brak later geheel met de kerk
opleiding:
twee jaar huishoudschool
loopbaan:
kinderverzorgster, lid gemeenteraad van Hilversum vanaf 5 september 1946 tot 6 december 1949, lid Provinciale Staten van Noord-Holland vanaf 4 juni 1950 tot 6 juni 1962
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 1928 (echtgenoot overleden in een Duits kamp), tweede huwelijk in 1947, twee kinderen uit eerste huwelijk
woonplaats:
Hilversum  

Nadere bijzonderheden
*in de jaren dertig actief in het comité 'Hulp aan Spanje'
en ten behoeve van Duits-joodse vluchtelingen
*verborg in 1940-1941 Duitse vluchtelingen in haar huis
*communist geworden in het concentratiekamp Ravensbrück

Banden met de vrouwenbeweging
*lid van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs
*lid van het Vrouwencomité tegen Oorlog en Fascisme
*in 1946 mede-oprichter en van 1950 tot 1958 voorzitter van de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB)  


A.M. (ANNE-MARIE) LUCASSEN-STAUTTENER

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) vanaf 1972
Lid Tweede Kamer vanaf 11 november 1982 tot 2 juni 1986

'Ik vind wel dat er meer vrouwen in de Kamer moeten komen. Gewoon de helft vrouwen.'
(Vrouwen en het Binnenhof, 1985)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met justitie, geestelijke volksgezondheid en maatschappelijk werk

Persoonlijke gegevens
geboren:
Buitenzorg (Nederlands-Indië), 21 mei 1942
familie-achtergrond:
haar ouders stemden vanaf de oprichting van de VVD op deze partij
opleiding:
openbare middelbare school te 's-Gravenhage en te Assen, MO-pedagogiek Rijksuniversiteit Utrecht vanaf 1962 tot april 1968, kadercursussen VVD
loopbaan:
lerares maatschappijleer omstreeks 1967, pedagogisch medewerker internaat vanaf 1968 tot 1971, voorlichtster family-planning en opvoeding Nederlandse Antillen, doktersassistente vanaf 1971 tot 1975
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gescheiden, 2 kinderen
woonplaats:
Abcoude  

Nadere bijzonderheden
*lid algemeen bestuur VVD kamercentrale Utrecht vanaf 1978 tot 1981
*lid dagelijks bestuur VVD kamercentrale Utrecht vanaf 1981 tot november 1982
*bestuurslid (de enige niet-katholiek) van de St. Elisabethkliniek, vroedvrouwenschool te Heerlen

Banden met de vrouwenbeweging
*lid landelijk hoofdbestuur Stichting Organisatie Vrouwen in de VVD  


MR. A.H.S.M. (TON) LUECKERS-BERGMANS

KVP (Katholieke Volkspartij)
Lid Tweede Kamer vanaf 22 januari 1974 tot 7 juni 1977

'Wat nodig is: verbetering van de positie van de vrouw in de fiscale en sociale wetgeving.'
(De Limburger, 29 maart 1975)

Terreinen/onderwerpen
Was justitie-woordvoerder van de KVP-Tweede-Kamerfractie

Persoonlijke gegevens
geboren:
Geleen, 8 november 1926
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
M.M.O. R.K. school te Sittard, staatsexamen gymnasium, rechten Katholieke Universiteit Nijmegen vanaf 1947 tot 1951, rechten (doctoraal) Katholieke Universiteit Nijmegen vanaf 1959 tot 1961 loopbaan:
directiesecretaresse vanaf 1951 tot 1953, advocaat en procureur te Heerlen vanaf 1961
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd (echtgenoot overleden), 3 kinderen
woonplaats:
Heerlen  

Nadere bijzonderheden
*kwam in de Kamer als opvolger van het overleden Limburgse Kamerlid Jan Heymans
*was na Truus Kok de tweede Limburgse vrouw in het parlement
*lid algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten vanaf 1979 tot 1983

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter vrouwenorganisatie KVP 1970 tot 1978
*lid hoofdbestuur Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding