vrijdag 3 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 J
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

J

W. (WIJNIE) JABAAIJ

H. (MINOUCHE) JANMAAT-ABEE

A. (ALIDA) DE JONG

DRS. M.D.TH.M. (MECHTELD) DE JONG

A. (ANNEMARIE) JORRITSMA-LEBBINK

J.A. (JOKE) JORRITSMA-VAN OOSTEN


W. (WIJNIE) JABAAIJ

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 15 september 1977 tot 30 december 1977, en vanaf 1 maart 1979 tot 13 september 1989

'Rebelsheid heb ik altijd gehad. Mijn springerigheid heeft onder de politiek niet geleden, al heb ik me wel enigszins moeten aanpassen. Je vertegenwoordigt toch immers een partij.'
(Leids Dagblad, 3 juni 1989)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met Nederlands-Antilliaanse zaken, minderheden en ontwikkelingssamenwerking. Nam anti-racistische standpunten in. Deed samen met Len Rempt onderzoek naar georganiseerde vrouwenhandel. Stelde in de vroege jaren tachtig vragen over geboorteregeling, de verblijfstitel voor een Turkse vrouw, gelijke behandeling, vrouwenstudies en kledingvoorschriften.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Dordrecht, 13 april 1939
overleden:

Dordrecht, 7 juni 1995
familie-achtergrond:
haar moeder had een hoedenzaak
opleiding:

Kweekschool
loopbaan:
onderwijzeres, lid gemeenteraad van Dordrecht 1970 tot 1978, assistente district-kinderarts
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:

gescheiden, 2 kinderen. Haar zoon Ronald Giphart is schrijver.
woonplaats:

Dordrecht  

Nadere bijzonderheden
*zij werd eervol ontslagen als onderwijzeres toen ze trouwde in 1964
*lid partijraad PvdA 1975 tot 1977
*kwam in de Kamer als opvolgster van Nel Barendregt
*bestuurslid van een ziekenhuis, een kinderdagverblijf en een theater te Dordrecht
*in 1989 stelde zij zich niet meer herkiesbaar voor de Tweede Kamer; zij leed aan multiple sclerose.

Banden met de vrouwenbeweging
*raakte via acties voor crèches betrokken bij de PvdA en de Vrouwenbond
*voorzitter Rooie Vrouwen in de PvdA gewest Zuid-Holland
*lid landelijk bestuur Rooie Vrouwen  


H. (MINOUCHE) JANMAAT-ABEE

CDA (Christen-Democratisch Appèl) vanaf 1975.
Lid Tweede Kamer vanaf 10 juni 1981 tot 16 september 1982, vanaf 22 januari 1985 tot 2 juni 1986, vanaf 30 juli 1986 tot 13 september 1989, en vanaf 16 november 1989 tot 16 mei 1994.

'Zolang de vrouwen in de Kamer en in de politieke partijen nog ondervertegenwoordigd zijn, acht ik vrouwennetwerken als het CDA-Vrouwenberaad en het Kamerbreed Vrouwen Overleg (KVO) hoogst noodzakelijk.'
(rubriek Parlementaria in Vrouwenbelangen, maart/april 1991)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerder volksgezondheid en minderhedenbeleid van de CDA-Tweede-Kamerfractie. Zette zich in voor recht op AAW voor vrouwen, voor kinderopvang en voor een vaste plek van het vak verzorging op school. Zette zich in voor erkenning van alternatieve geneesmiddelen en voor aids-patiënten.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 3 september 1945
levensbeschouwing:

Rooms-Katholiek
opleiding:
middelbare school, secretaresse-opleiding, handelscorrespondentie, politieke cursussen, opleiding verpleging
loopbaan:
werkzaam in de verpleging, docente Nederlands, docente handelscorrespondentie, fractie-assistente CDA Provinciale Staten van Groningen
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 3 kinderen
woonplaats:
Nieuwe Pekela, Groningen  

Nadere bijzonderheden
*lid partijbestuur en partijraad CDA vanaf 1976
*bestuurslid van een woongemeenschap voor geestelijk gehandicapten, een ziekenhuis en een school voor speciaal en voortgezet onderwijs
*liep als Kamerlid stage in Soedan bij Artsen zonder Grenzen.

Banden met de vrouwenbeweging
*lid van het Landelijk Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid
*het Feministisch weekblad Opzij wilde haar als staatssecretaris voor emancipatiezaken  


A. (ALIDA) DE JONG

SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij)
Lid Tweede Kamer vanaf 29 september 1931 tot 6 mei 1933

'Wij hebben Alida de Jong gehoord in vergaderingen van beschouwende aard, waar zij haar publiek wist te boeien, wij hebben haar gehoord in stormachtige vergaderingen vol mannen, die in oppositie waren. Zij bleef de situatie de baas en wist de vergadering te overtuigen.'
(Het Volk, 15 juni 1927, ter gelegenheid van haar jubileum als vakbondsvrouw)

Terreinen/onderwerpen
Economische zaken en arbeid, defensie en sociale zaken. Op haar aandringen werd in 1932 de leeftijdsgrens voor werklozensteun aan alleenstaande vrouwen verlaagd van 35 naar 25 jaar.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 18 december 1885
overleden:

vernietigingskamp Sobibor (Polen), 9 juli 1943
familie-achtergrond:
Haar vader was diamantbewerker en melkslijter. Haar moeder was de dochter van een joodse melkboer. Tante van Lou de Jong.
levensbeschouwing:
Nederlands Israëlitisch
opleiding:
herhalingsonderwijs, opleiding tot naaister
loopbaan:
kostuumnaaister in confectieindustrie, bestuurder Nederlandse Bond van arbeiders en arbeidsters in de kledingindustrie 1912 tot 1940. Lid gemeenteraad van Amsterdam 1935 tot 1940, toen de Duitse bezetter haar uit de raad zette
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:

ongehuwd
woonplaats:
Amsterdam
bijnaam:
Mies en Arbeidster  

Nadere bijzonderheden
*lid bestuur SDAP federatie Amsterdam 1927 tot 1929
*tijdens het kerstreces in 1931 en 1932 hield zij zich bezig met stakingen
*lid plaatselijke commissie van toezicht op de openbare scholen voor nijverheidsonderwijs, op de verzorgingstehuizen voor ouden van dagen en het weduwenhof
*werd op 20 juni 1943 bij een razzia opgepakt en naar Westerbork vervoerd. Op 6 juli werden zij en haar zuster op transport gesteld naar het vernietigingskamp Sobibor. Zij schreven op die dag aan een vriendin: 'Wij vertrekken naar een onbekend oord... Wij zullen ons uiterste best doen de zaak te overleven... Wij zijn ongebroken.'

Banden met de vrouwenbeweging
*tweede voorzitter NaaistersBond 'Allen Een'
vanaf 1904
*lid bestuur Sociaal-Democratische Vrouwenclub te Amsterdam
*een in 1984 door de Vrouwenbond FNV opgerichte opleiding voor herintredende vrouwen is naar haar genoemd  


DRS. M.D.TH.M. (MECHTELD) DE JONG

CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 16 november 1989 tot 16 september 1994

'Nu kan ik zelf, samen met de fractie, beslissingen nemen.'
(Het Binnenhof, 16 november 1989)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerder Natuurbeheer, Milieubeheer en Ruimtelijke Ordening van de CDA-Tweede-Kamerfractie.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Maastricht, 1 april 1939
levensbeschouwing:

Rooms-Katholiek
opleiding:
Gymnnasium-b, biologie Rijksuniversiteit Utrecht, wetenschappelijk medewerkster St. Radboud-ziekenhuis Nijmegen, lerares biologie, lerares verpleegstersopleiding en analistenschool, milieu-planoloog en plaatsvervangend hoofd bureau natuur Provincie Zuid-Holland 1973 tot 1989
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd (2 x), 6 kinderen
woonplaats:

Delft  

Nadere bijzonderheden
*lid bestuur CDA afdeling Delft vanaf 1987
*lid Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden Zuid-Holland
*lid algemeen bestuur Vogelbescherming 1986 tot 1993
*lid Raad van Toezicht St. Clara Ziekenhuis te Rotterdam 1990 tot 1993

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter Vrouwenberaad CDA Delft, 1990  


A. (ANNEMARIE) JORRITSMA-LEBBINK

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
Lid Tweede Kamer vanaf 16 september 1982 tot 2 juni 1986, vanaf 30 juli 1986 tot 22 augustus 1994, vanaf 19 mei 1998 tot 3 augustus 1998

'De onweerstaanbare opkomst van Jorritsma-Lebbink is een feit.'
(Guikje Roethof in De Groene Amsterdammer, 21 februari 1990)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerder verkeer en waterstaat van de VVD-Tweede-Kamerfactie; hield zich ook bezig met onderwijs en volkshuisvesting en met de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Lid programmacommissie emancipatie Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1989 tot 1994

Persoonlijke gegevens
geboren:
Hengelo, 1 juni 1950
familie-achtergrond:
molenaarsdochter uit de Achterhoek. Thuis werd niet over politiek gesproken want als middenstander werd je niet geacht je politieke voorkeur uit te spreken.
opleiding:
MMS, school voor Toeristische Vorming, Instituut Schoevers, kadercursus discussie en vergadertechniek, vormingscursus VVD
loopbaan:
medewerkster reisbureau, secretaresse, exportmanager, lid gemeenteraad van Bolsward 1978 tot 1989, minister van Verkeer en Waterstaat 1994 tot 1998, Minister van Economische Zaken vanaf 1998
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 kinderen
woonplaats:
Bolsward  

Nadere bijzonderheden
*werd in 1994 minister van Verkeer en Waterstaat in het eerste paarse kabinet, is vanaf augustus 1998 minister van Economische Zaken en vice-premier in het tweede paarse kabinet
*in 1997 kreeg zij de Jacoba van Beierenprijs 1997 vanwege de slagvaardige aanpak van de verbetering van de rivierdijken
*lid Raad van Bestuur Perscentrum Nieuwspoort 1990 tot 1994

Banden met de vrouwenbeweging
*secretaris Provinciale Vrouwen in de VVD 1980 tot 1994 en plaatsvervangend lid adviesraad Vrouwen in de VVD
*schreef in de rubriek Parlementaria van het blad van de Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap
*voorzitter Kamerbreed Vrouwen Overleg in 1985, in 1987 secretaris
*won in 1994 de Netwerkprijs van de Stichting VrouwenNetwerk Nederland  


J.A. (JOKE) JORRITSMA-VAN OOSTEN

D66 (Democraten 1966)
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994 tot 19 mei 1998

'D66 weet wat het is te functioneren in een ontzuilde maatschappij. Voor mij staan respect voor anderen en tolerantie bovenaan.'
(Provinciale Zeeuwse Courant, 18 april 1994)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerster onderwijs en economische zaken van de D66-Tweede-Kamerfractie. Milieu en energiebeleid.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Enschede, 9 oktober 1941
opleiding:

kandidaats chemie Rijksuniversiteit Leiden. mo-b
loopbaan:
lerares scheikunde en schooldekaan, lid Provinciale Staten van Zeeland
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Middelburg  

Nadere bijzonderheden
*fractievoorzitter D66 Provinciale Staten van Zeeland 1991 tot 1994 *voorzitter D66 regio Zeeland 1982 tot 1985
*lid landelijke adviesraad D66
*lid Stichting Podiumkunsten Middelburg
*lid Raad van Commissarissen Delta Nutsbedrijven

Banden met de vrouwenbeweging
*lid emancipatiewerkgroep D66 regio Zeeland begin jaren 80