vrijdag 3 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 G
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

G

M.H.M.F. (TIL) GARDENIERS-BERENDSEN

W. (INEKE) VAN GENT

DRS. N.J. (NEL) GINJAAR-MAAS

DRS. F.CH. (FRANCINE) GISKES

MR. A.M. (ANNEKE) GOUDSMIT

DRS. E.A. (ELS) DE GRAAFF-VAN MEETEREN

S. (SUZE) GROENEWEG

DRS. L.S. (LOUISE) GROENMAN

A.M.C.V. (BERTHE) GROENSMIT-VAN DER KALLEN


M.H.M.F. (TIL) GARDENIERS-BERENDSEN

KVP (Katholieke Volkspartij) / CDA (Christen-Democratisch Appèl). Lid Tweede Kamer vanaf 11 mei 1971 tot 19 december 1977, vanaf 10 juni 1981 tot 9 september 1981, en vanaf 16 september 1982 tot 22 februari 1983

'Te weinig wordt ook door de vrouwen beseft dat het lidmaatschap van de politieke partij de weg is om tot meer vrouwelijke gekozenen te komen.'
(KVP, juli 1971)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met onderwijs, maatschappelijk werk en volksgezondheid Diende in 1973 samen met Hannie van Leeuwen (ARP) een initiatiefvoorstel in over afbreking van zwangerschap; het zogenaamde 'abortus nee, tenzij'-voorstel werd in 1976 ingetrokken.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Rotterdam, 18 februari 1925
familie-achtergrond:
een kritisch milieu waar veel werd gediscussieerd en de roomse tradities in ere werden gehouden. Haar moeder stierf tijdens het eerste oorlogsjaar.
levensbeschouwing:

Rooms-Katholiek
opleiding:
HBS-b op een meisjeslyceum, secretaresse-opleiding
loopbaan:
hoofd exportafdeling textielfabriek, minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk 1977 tot 1981, minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1981 tot 1982, lid Raad van State vanaf 1983
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 3 zonen
woonplaats:
Leiden  

Nadere bijzonderheden
*lid partijbestuur KVP. Zij noemt de totstandkoming van het CDA het belangrijkste van haar politieke loopbaan.
*was en is lid van tientallen besturen vooral gericht op maatschappelijk werk, gezondheidszorg, cultuur en mensenrechten
*bracht verzetskranten rond in de Tweede Wereldoorlog. Die periode bepaalde haar levenshouding. Was lid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Is bestuurslid van de Anne Frank Stichting.
*voorzitter commissie van onderzoek naar de verkiezingsnederlaag van het CDA, 1994

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter Marga Klompé Fonds
*lid bestuur RK Vrouwengilde
*lid van de commissie Vrouw en Partij van de KVP
*lid commissie Science and Arts EVU (Europese Vrouwen Unie)  


W. (INEKE) VAN GENT

GroenLinks Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Mijn drijfveer is rechtvaardigheid. Ik snap niet dat mensen die het voor elkaar hebben zich wentelen in hun comfortabele positie en zich niets aantrekken van mensen die veel minder hebben.' (Opzij, april 1998)

Terreinen/onderwerpen
Houdt zich bezig met volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, welzijn, grote stedenbeleid, emancipatie en arbeidsomstandigheden

Persoonlijke gegevens
geboren:
Arnhem, 21 juni 1957
familie-achtergrond:
liberaal gezin, waar veel over politiek werd gesproken. Haar vader was beroepsmilitair.
opleiding:
HBO maatschappelijk werk
loopbaan:
maatschappelijk werkster, lid gemeenteraad van Groningen 1985 tot 1994, regiohoofd FNV regio Noord tot 1998
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Groningen  

Nadere bijzonderheden
*fractievoorzitter GroenLinks gemeenteraad
*werd op 18 jarige leeftijd actief lid van de PSP (Pacifistisch Socialistische Partij)  


DRS. N.J. (NEL) GINJAAR-MAAS

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie). Lid Tweede Kamer vanaf 4 september 1973 tot 4 november 1982, vanaf 3 juni 1986 tot 14 juli 1986, en vanaf 14 september 1989 tot 25 september 1993

'Met de emancipatie is het nu zover dat je die trein niet meer kunt stoppen.'
(Vrij Nederland, 9 december 1989)

Terreinen/onderwerpen
Was onderwijs-woordvoerder van de VVD-Tweede-Kamerfractie en voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen. Bracht in 1981 een initiatiefwet inzake de MO-opleidingen totstand. Midden- en Kleinbedrijf

Persoonlijke gegevens
geboren:
Rotterdam, 7 mei 1931
levensbeschouwing:
Nederlands Hervormd
opleiding:
HBS-b, Chemie Rijksuniversiteit Leiden
loopbaan:
docente scheikunde en maatschappijleer, staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen 1982 tot 1989, voorzitter stuurgroep profiel tweede fase HAVO/VWO vanaf 1993
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 3 kinderen
woonplaats:
Rijswijk  

Nadere bijzonderheden
*voorzitter Studie- en ontwikkelingscentrum voor de volwasseneneducatie
*lid bestuur NCB (Nederlands Centrum Buitenlanders)
*bestuurslid van diverse onderwijs-organisaties/instellingen

Banden met de vrouwenbeweging
*vice-voorzitter Vrouwen in de VVD
*voorzitter Vrouwenbelangen afdeling Den Haag
*tijdens haar staatssecretariaat was vrouwengeschiedenis een speciaal onderwerp voor het eindexamen  


DRS. F.CH. (FRANCINE) GISKES

D66 (Democraten 1966)
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994

'Het is een van de leukste banen van Nederland. Ik hou ervan om me overal tegenaan te bemoeien, om de verantwoording mede te dragen.'
(Haarlems Dagblad, 5 mei 1998)

Terreinen/onderwerpen
Financiën (belastingen) en volksverzekeringen Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en infrastructuur

Persoonlijke gegevens
geboren:
Delft, 18 april 1951
opleiding:
gymnasium-b, studie 1 jaar in de VS, doctoraal economische geografie en planologie universiteiten van Groningen en Amsterdam
loopbaan:
medewerker stedenbouwkundig adviesbureau, diverse functies op het ministerie van VROM, hoofd bureau Onderzoek en Statistiek gemeente Haarlem
samenlevingsvorm:
samenwonend, 3 dochters
woonplaats:
Heemstede  

Nadere bijzonderheden
*was bestuurslid en later voorzitter D66 regio Noord-Holland
*lid bestuur Stichting W. Steigenga-leerstoel UvA
*lid College van Curatoren Hogeschool Alkmaar

Banden met de vrouwenbeweging
*geen formele, veel informele  


MR. A.M. (ANNEKE) GOUDSMIT

D66 (Democraten 66)
Lid Tweede Kamer vanaf vanaf 23 februari 1967 tot 30 november 1974

'Het debat over de Drie van Breda (1972) was het enige moment tijdens mijn hele Kamerlidmaatschap dat ik mij zeer bewust vertegenwoordiger voelde van waarschijnlijk niet eens mijn eigen kiezers, maar van een groep Nederlanders die gehoord moest worden.'
(Het Vrije Volk, 13 december 1975)

Terreinen/onderwerpen
Justitie en Binnenlandse Zaken, onder andere ondervoorzitter vaste Commissie voor Justitie in de Tweede Kamer en minister van Justitie in het schaduw-kabinet van PvdA, D66 en PPR in 1971 Abortuswetgeving. In 1974 wilde Goudsmit een motie indienen om het ingrijpen van Minister Van Agt in de Bloemenhovekliniek te verhinderen. Haar fractie ondersteunde dit niet. Dit leidde tot haar aftreden. Diende 3 initiatiefwetsvoorstellen in. De wijziging van de zondagswet haalde het: zwembaden moeten ook op zondag geopend zijn.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 12 juli 1933
familie-achtergrond:
joods. In de oorlog was zij samen met haar broer ondergedoken in Amsterdam. Van februari 1944 tot 1945 met broer en ouders.
opleiding:
gymnasium-b, enkele jaren psychologie, Rechten Gemeentelijke Universiteit Amsterdam
loopbaan:
advocaat en procureur, raadsheer Gerechtshof
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
in 1973 gehuwd
woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*in november 1972 was zij kandidaat-bewindsvrouw in het deelkabinet Den Uyl/Van Agt. Weigerde echter staatssecretaris van Justitie te worden onder Van Agt.
*voorzitter stichtingsbestuur Bloemenhovekliniek vanaf 1975 tot 1986
*voorzitter 'Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid in de burgerlijke dienst'
omstreeks 1987
*van begin jaren '60 tot begin jaren '90 lid bestuur kinderbeschermingsinstelling Stichting 'De Opbouw'
*in september 1967 stond zij kandidaat voor het Presidium van de Kamer. De confessionele partijen voelden niets 'voor nog een vrouw'
(de freule zat al in het Presidium). Een SGP man werd toen gekozen.  


DRS. E.A. (ELS) DE GRAAFF-VAN MEETEREN

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
Lid Tweede Kamer vanaf 13 maart 1986 tot 2 juni 1986

'Als je iets wilt of moet zeggen, spreek je namens de mensen, namens jouw partij, tot de regering en tot de mensen. Dat geeft een merkwaardig soort spanning.'
(Vrijheid en Democratie, 10 juni 1986)

Terreinen/onderwerpen
Haar maidenspeech ging over de Verlenging Tijdelijke Wet Normering Inkomens Vrije Beroepsbeoefenaren.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Arnhem, 26 juli 1946 levensbeschouwing:
Nederlands Hervormd
opleiding:
biologie Rijksuniversiteit Utrecht 1965 tot 1976
loopbaan:
docente biologie, plaatsvervangend directeur scholing ministerie van O&W
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Delft  

Nadere bijzonderheden
*zat slechts drie maanden in de Kamer, als opvolger van Rudolf de Korte die minister van Binnenlandse Zaken werd
*was voorzitter van de VVD-partijcommissie primair onderwijs  


S. (SUZE) GROENEWEG

SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij)
Lid Tweede Kamer vanaf vanaf 17 september 1918 tot 7 juni 1937

'Men zegt van haar in 1935 dat zij alle gaven van de volkstribuun bezit: welsprekendheid, gelardeerd met de vereiste hoogdravendheid en temperament.'
(W. Posthumus-van der Goot in NRC, 15 november 1967)

Terreinen/onderwerpen
Onderwijs, drankbestrijding, zuigelingen- en moederschapszorg en ontwapening. Liet in de Kamer geen gelegenheid voorbij gaan om te pleiten voor maatregelen die de emancipatie van vrouwen bevorderen. Zij pleitte voor zwangerschapsverlof voor arbeidsters en voor consultatiebureaus voor jonge moeders en zette zich in voor een financiële regeling voor het bewaarschoolonderwijs.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Strijensas (Zuid Holland), 4 maart 1875
overleden:
Barendrecht, 19 oktober 1940 familie-achtergrond: op aandringen van haar moeder leerde Suze door, haar vader zag er eerst het nut niet van in.
levensbeschouwing:
Nederlands Hervormd, pacifiste
opleiding:

Rijksnormaalschool te Numansdorp
loopbaan:
onderwijzeres, lid gemeenteraad van Rotterdam 1919 tot 1931, lid Provinciale Staten van Zuid-Holland (als eerste vrouw) 1919 tot 1937
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Rotterdam, Barendrecht  

Nadere bijzonderheden
*lid bestuur SDAP. Deed veel propaganda voor de SDAP
*was in 1919 adviseur op de Internationale Arbeidsconferentie in Geneve.
*lid van en veelvoudig spreekster voor de Bond van Nederlandse Onderwijzers
*was in 1931 eerste ambtenares van de burgerlijke stand in Nederland, dankzij een wijziging in de gemeentewet (voordien waren alleen mannelijke ambtenaren toegestaan)

Banden met de vrouwenbeweging
*richtte in Rotterdam Nijverheidsonderwijs voor meisjes op
*had een ambivalente houding ten opzichte van de BVDSC (Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs). Die was een goed middel om vrouwen bij de partij te betrekken, maar moest volgens haar geen officiële stem binnen de partij krijgen.  


DRS. L.S. (LOUISE) GROENMAN

D66 (Democraten 1966) vanaf 1970
Lid Tweede Kamer vanaf 10 juni 1981 tot 30 augustus 1995

'Wat die herverdeling van betaald werk en onbetaalde zorgtaken betreft ben ik niet erg optimistisch.'
(Opzij, september 1995)

Terreinen/onderwerpen
Sociale zaken, midden- en kleinbedrijf en emancipatiebeleid. Stelde vele Kamervragen over discriminatie van vrouwen. Zette zich in voor gelijke pensioenrechten en economische zelfstandigheid van vrouwen. Was tegenstander van de Tweeverdienerswet. Een door haar in 1985 ingediend initiatiefvoorstel over verruiming van de Winkelsluitingswet werd door de Tweede Kamer verworpen. Inmiddels is dit gerealiseerd.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Meppel, 29 juni 1940
familie-achtergrond:
oudste dochter, vader was hoogleraar sociologie, studeren werd gestimuleerd
levensbeschouwing:
humanistisch
opleiding:
Gymnasium-a, sociologie universiteit Groningen en Amsterdam, jeugdsociologie Rijksuniversiteit Utrecht
loopbaan:

stafmedewerker Regionaal Opbouworgaan, secretaris Interdepartementale Stuurgroep ministerie van CRM
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gescheiden, 3 kinderen woonplaats:
Amsterdam, Maarssen  

Nadere bijzonderheden
*zong tijdens een discussie in de Tweede Kamer over de invoering van de dienstplicht voor vrouwen, drie regels van een anti-militaristisch lied van Koos Speenhoff (1987)
*fractiesecretaris en later vice-fractievoorzitter D66
*voorzitter HIVOS (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking)
*kroonlid SER (Sociaal-Economische Raad)

Banden met de vrouwenbeweging
*medewerkster PEAC (Politiek Emancipatie Activerings Centrum), binnen D66
*lid werkgroep Man-Vrouw-Maatschappij
*werkte nauw samen met de Landelijke Stichting Ombudsvrouw
*was in 1991 voorzitter van het Kamerbreed Vrouwen Overleg  


A.M.C.V. (BERTHE) GROENSMIT-VAN DER KALLEN

KVP (Katholieke Volkspartij) / CDA (Christen-Democratisch Appèl) Lid Tweede Kamer vanaf 23 februari 1967 tot 7 juni 1977

'Vrouwen moeten ook naar macht streven. Maar ik zal nooit zeggen: als vrouwen aan de macht zijn gaan het beter.'
('Roomse Dochters', 1992)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in het parlement vooral bezig met verkeer en waterstaat en ruimtelijke ordening. Lette bij ruimtelijke ordening en woningbouw op vrouwenbelangen. Voorzitter bijzondere commissie wetsontwerp Goedkeuring Verdrag inzake waterverontreiniging en van de vaste commissie van Verkeer en Waterstaat.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Nijmegen, 19 juli 1919
overleden:
Beverwijk, 11 mei 1991
familie-achtergrond:
haar vader was hoofdredacteur-directeur van dagblad 'De Gelderlander', thuis werd veel over politiek gesproken.
levensbeschouwing:

Rooms-Katholiek
opleiding:
Gymnasium-a, Duitse taal- en letterkunde Katholieke Universiteit Nijmegen
loopbaan:
Provinciale Staten van Noord-Holland 1959 tot 1972, Eerste Kamerlid van 1980 tot 1987
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 4 kinderen
woonplaats:
Beverwijk  

Nadere bijzonderheden
*begon als bestuurlid van de KVP afdeling Beverwijk, werd daarna lid van het partijbestuur, de kieskring Haarlem, de partijraad en actief in het vormingswerk voor vrouwen. Verrichte later ook voor het CDA diverse functies internationaal en nationaal
*lid politiek bureau EVP (Europese Volkspartij)
*lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 1967 tot 1977
*kwam in de Tweede Kamer als opvolgster van Netty de Vink. Annie Kessel introduceerde haar in het KVP blad als de juiste vrouw op de juiste plaats

Banden met de vrouwenbeweging
*lid bestuur Katholiek Vrouwengilde Bisdom Haarlem
*lid landelijk bestuur Katholiek Vrouwengilde
*voorzitster Federatieve vrouwenraad in Noord-Holland
*lid Europese Vrouwen Unie
*lid landelijk bestuur CDA vrouwenberaad en vice-voorzitter van de sectie buitenland