vrijdag 3 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 A
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

A

J.W. (JAN) ACHTTIENRIBBE-BUIJS

DRS. K.Y.I.J. (KARIN) ADELMUND

E.G. (LIESBETH) AIKING-VAN WAGENINGEN

S. (SJOUKJE) AKKERMAN

N. (NEBAHAT) ALBAYRAK

M.A.H. (MIEKE) ANDELA-BAUR

A.M.A. (AGNES) VAN ARDENNE-VAN DER HOEVEN

DRS. K. (KHADIJA) ARIB

DR. J.G.M. (ANNEKE) ASSEN

M.J. (MARIJKE) AUGUSTEIJN-ESSER


J.W. (JAN) ACHTTIENRIBBE-BUIJS

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 14 september 1989 tot 16 mei 1994

'Ik ben me er steeds bewuster van geworden dat het heel hard nodig is je in te zetten voor vrouwenbelangen' (Rooie Vrouwen Magazine, mei 1992)

Terreinen/onderwerpen
Volksgezondheid, met name de Geestelijke Volksgezondheid

Defensie, Emancipatie, Minderhedenbeleid, met name het beleid voor allochtone ouderen

Midden- en Kleinbedrijf. Haar initiatiefwet (1993) over de accountancy is aangenomen in de Tweede Kamer

Persoonlijke gegevens
geboren:
Bussum, 6 juli 1943
opleiding:
HBS-A, opleiding praktijkassistente ASOP
loopbaan:
medewerkster huisartsenpraktijk en ziekenhuis, lid Agglomeratieraad Eindhoven, lid Provinciale Staten van Noord-Brabant vanaf 1987 tot 1989
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 kinderen
woonplaats:
Son en Breugel 

Nadere bijzonderheden
*reisde met de Vaste Kamercommissie Emancipatie in 1993 naar Zagreb voor een conferentie over systematische verkrachtingen en etnische zuiveringen in ex-Joegoslavië
*lid bestuur Schizofrenie Stichting Nederland
*voorzitter Nederlandse Vereniging van Beschermende Woonvormen
*had achteraf spijt niet tegen de vreemdelingenwet te hebben gestemd. Stemde wel tegen het Verdrag van Schengen (Vrij Nederland, 4 december 1993)

Banden met de vrouwenbeweging
*kreeg pas na een lang partijverleden in de regio een sterkere band met de Rooie Vrouwen


DRS. K.Y.I.J. (KARIN) ADELMUND

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994 tot augustus 1998

'Als het kostwinnersbeginsel nu niet wordt afgebouwd, blijven we met een halfwas oplossing zitten.'
(Rooie Vrouwen Magazine, april 1994)

Terreinen/onderwerpen
Sociale Zaken en WerkgelegenheidHield zich bezig met Wet op de Loopbaanonderbreking en Wet op ReïntegratieTrachtte tevergeefs de wettelijke verplichting tot herkeuring voor oudere WAO-gerechtigden af te schaffen (1994/95)


Persoonlijke gegevens
geboren:
Rotterdam, 18 maart 1949
familie-achtergrond:
Derde kind uit een gezin van zes. Moeder verarmd door huwelijk en scheiding.
opleiding:
MULO, Sociale Academie, Sociale Wetenschappen Universiteit van Amsterdam
loopbaan:
loketbeambte PTT, wetenschappelijk assistent, voorzitter Vrouwenbond FNV, vice-voorzitter FNV
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
samenwonend, 2 kinderen
woonplaats:
Amsterdam 

Nadere bijzonderheden
*begon bij de Vrouwenbond FNV als onbetaalde kracht en drong in 1984 tot het FNV-bestuur door, een jaar later als vice-voorzitter van de Federatie Nederlandse Vakverenigingen.
*combineerde lidmaatschap van de Tweede-Kamerfractie met het voorzitterschap van de PvdA
*sinds 3 augustus 1998 Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter Vrouwenbond FNV vanaf 1978 tot 1985
*deed in de Nieuwe Revu van 12 juli 1995 de volgende uitspraak: 'Het idee dat de rol van het feminisme is uitgespeeld klopt niet. Een aantal ideeën zijn verwezenlijkt. Maar een aantal andere moeten nog steeds worden vormgegeven. Bijvoorbeeld in de pensioenwetgeving, daarin zit nog steeds een grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen'. 


E.G. (LIESBETH) AIKING-VAN WAGENINGEN

CDA (Christen-Democratisch Appèl) / AOV (Algemeen Ouderen Verbond) / Senioren 2000 vanaf 28 augustus 1995
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994 tot 19 mei 1998

'We zaten met het probleem dat we het helemaal van de grond af moesten opbouwen. We hebben bovendien een heel ongeduldige achterban. Toen we hier vorig jaar kwamen hadden we niets: alleen lege kamertjes, geen medewerkers.' (ANP, mei 1995)

Terreinen/onderwerpen
Justitie, lid Parlementaire Enquêtecommissie inzake opsporingsmethodenOuderenbeleid, met name woningbouw voor en koopkracht van ouderenNatuurbehoud

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 22 juni 1928
opleiding:
HBO 1954, studie rechten (kandidaats) Vrije Universiteit 1976 tot 1978
loopbaan:
onderwijzeres, adviseur ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, directiesecretaris Gelders Landschap
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Arnhem 

Nadere bijzonderheden
*de Stichting Centrum Milieuzorg kwam voort uit haar lezingen en congressen voor huisvrouwen. Later heette deze organisatie Stichting Natuur en Milieu.
*was voor de oprichting van het AOV lid van het CDA
*bemoeide zich met het verkiezingsprogramma van het AOV om extreem-rechtse ideeën voortkomend uit vreemdelingenangst in de kiem te smoren. (Reformatorisch Dagblad, 18 augustus 1995) 


S. (SJOUKJE) AKKERMAN

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 11 juni 1991 tot 16 mei 1994

'Wie hienen dêr (bij de Rooie Vrouwen) mar ien dogma: trochstreame en dy oeral mei bemuoie.'**
(Leeuwarder Courant, 11 juni 1991)

Terreinen/onderwerpen
Bestrijding van fraude, bijstandsfraude en milieufraude.Commissie van de verzoekschriften

Persoonlijke gegevens
geboren:
Kortezwaag, 21 oktober 1947
familie-achtergrond:
arbeidersgezin
opleiding:
pedagogische academie
loopbaan:
onderwijzeres, onderwijsbegeleider van een jongenstehuis, projectmedewerker Stichting Banenplan te Smallingerland
woonplaats:
Drachten 

Nadere bijzonderheden
*vice-voorzitter PvdA gewest Friesland
*lid partijraad PvdA
*voorzitter Stichting Welzijnswerk Smallingerland
*lid bestuur Stichting anti-discriminatie Buro Friesland

Banden met de vrouwenbeweging
*lid van de Rooie Vrouwen in de PvdA

 

**'We hadden daar maar een uitgangspunt: doorstromen en je overal mee bemoeien.' 


N. (NEBAHAT) ALBAYRAK

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Als je echt iets wilt bereiken dan moet je in die Kamer zitten.'
(Pro Binnenhof, mei 1998)

Terreinen/onderwerpen
Haar belangstelling gaat uit naar Europese sociaal-economische vraagstukken en het Grote-StedenbeleidHaar maidenspeech ging over het asielbeleid. De motie-Albayrak die de invoerdatum van de Vreemdelingenwet vanwege de zorgvuldigheid twee maanden wilde uitstellen, haalde geen Kamermeerderheid.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Sivas (Turkije), 10 april 1968
familie-achtergrond:
vader was steigerbouwer bij Shell. Haar moeder was analfabeet en ook het intellect van de familie. Zij stimuleerde haar kinderen om door te leren.
opleiding:
Rechten, internationaal en Europees recht
loopbaan:
beleidsmedewerker directie coördinatie Integratiebeleid minderheden Ministerie van Binnenlandse Zaken
woonplaats:
Rotterdam 

Nadere bijzonderheden
*zij voelt zich even Nederlands als Turks als Rotterdams
*heeft een uitgebreid netwerk binnen minderhedenorganisaties.

Banden met de vrouwenbeweging
*Vrouwennetwerk in de PvdA 


M.A.H. (MIEKE) ANDELA-BAUR

KVP (Katholieke Volkspartij) / CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 24 augustus 1976 tot 7 juni 1977, vanaf 30 augustus 1978 tot 9 juni 1981, vanaf 9 september 1981 tot 16 september 1982, vanaf 11 november 1982 tot 2 juni 1986

'Met enige trots kijk ik terug op de overwinning die ik begin jaren tachtig voor de doven behaalde, dat zij voor een paar uur per maand de diensten van een doventolk vergoed kregen.' (Senior, 9 september 1997)

Terreinen/onderwerpen
Onderwijs en educatie, was ondervoorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen van 1982 tot 1986

Ouderen- en gehandicaptenbeleid, culturele minderheden

Landbouw

Persoonlijke gegevens
geboren:
Nieuwenhagen (Limburg), 5 februari 1923
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
HBS-B, opleiding landbouwhuishoudlerares
loopbaan:
lerares huishoudschool, consulente plattelandsvrouwenorganisaties in Limburg, lid gemeenteraad van Franekeradeel, lid Provinciale Staten van Friesland
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 10 kinderen (1 jong overleden)
woonplaats:
Tzum, Bolsward 

Nadere bijzonderheden
*vice-voorzitter provinciaal-bestuur KVP in Friesland
*voorzitster Stichting Huishoudelijke Voorlichting en Consumenten Voorlichting
*voorzitter werkgroep onderwijs Nationale Unesco-commissie
*lid bisschoppelijke beleidsadviescommissie van de bisschoppenconferentie

Banden met de vrouwenbeweging
*assistent-consulente bij de heroprichting van de Boerinnenbonden, 1945-1948
*landelijk voorzitster Katholieke Plattelandsvrouwen tot 1976, en vertegenwoordigster voor deze 60 duizend leden tellende organisatie in de Nationale Raad Maatschappelijk Welzijn
*lid werkgroep Vrouw en Kerk
*hoofdbestuurslid Nederlandse Vrouwen Raad 


A.M.A. (AGNES) VAN ARDENNE-VAN DER HOEVEN

CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994

'Jammer is dat door de dubbele belasting veel vrouwen geen tijd meer hebben voor politieke activiteiten.'
(Opzij, mei 1994)

Terreinen/onderwerpen
Buitenlandse zaken, Landbouw Natuur en Visserij, Ontwikkelingssamenwerking

Tuinbouw.
Zij diende in 1995 een initiatiefwetsvoorstel in waardoor het premie- en belastingregime bij seizoenarbeid in de agrarische sector (aspergetijd) is vereenvoudigd.

Defensie, ontwapening en het personeelsbeleid.
Initiatiefvoorstel in 1998 om veteranen die langer dan twee jaar, maar korter dan vijf jaar gediend hebben, een overheidspensioen te verlenen.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Maasland, 21 januari 1950
familie-achtergrond:
zij is een tuindersdochter
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
opleiding voor apothersassistente en drogist
loopbaan:
apothekersassistente-drogist, lid gemeenteraad van Vlaardingen vanaf 1988 tot 1994, wethouder Economische Zaken en Havens 1991 tot 1994
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 kinderen
woonplaats:
Vlaardingen 

Nadere bijzonderheden
*werd rechtstreeks lid van het CDA in 1978 en noemt haar geloof de inspirator voor haar politieke werk
*lid partijbestuur CDA
*zij bewondert premiers als Gro Brundtland (Noorwegen) en Mary Robinson (Ierland)

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter CDA Vrouwenberaad van 1988 tot 1992
*voorzitter vrouwenorganisatie EVP (Europese Volkspartij) en EUCD (Europese Unie van Christen-Democraten), 1996
*vice-voorzitter ICD-vrouwenorganisatie, 1997 


DRS. K. (KHADIJA) ARIB

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Vanuit de positie van minderheidsgroepen voelde ik me historisch verbonden met de sociaal-democratie.'
(Pro: Maandblad van de PvdA, 10 december 1997)

Terreinen/onderwerpen
Haar interesse beperkt zich niet tot minderheden, maar wel wil zij graag met Bolkestein over het woonlandbeginsel debatteren.
Wil zich inzetten voor kinderopvang en emancipatiekwesties.Probeert een draagvlak te creeëren dat zich met de burgeroorlog in Algerije gaat bemoeien.

Persoonlijke gegevens
geboren:
dorp in de buurt van Casablanca, 10 oktober 1960
familie-achtergrond:
vader was gastarbeider en een aanhanger van Den Uyl, moeder was analfabeet en stimuleerde haar om door te leren.
opleiding:
sociale academie, sociologie met bijvak bestuurskunde Universiteit van Amsterdam
loopbaan:
medewerker ISES (Instituut voor Sociale en Economische Studies) Erasmus Universiteit te Rotterdam, waarnemend hoofd en senior-beleidsmedewerker Maatschappelijke Opvang en Gezondheidszorg gemeente Amsterdam
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
3 kinderen
woonplaats:
Amsterdam 

Nadere bijzonderheden
*lid van het Landelijk Partijbestuur van de PvdA
*was actief in migrantenorganisaties
*woont vanaf zestienjarige leeftijd in Nederland, voordien in Marokko.

Banden met de vrouwenbeweging
*gaf Arabische les aan Marokkaanse vrouwen, die analfabeet waren
*was mede-oprichtster en bestuurslid van de Marokkaanse Vrouwenvereniging in Nederland
*bestuurslid Ombudsvrouw
*lid Aktiekomitee Zelfstandig Verblijfsrecht voor Migrantenvrouwen
*lid Multi-Etnisch Vrouwennetwerk in de PvdA 


DR. J.G.M. (ANNEKE) ASSEN

CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 26 april 1995 tot 19 mei 1998

'Een fractie heeft een collectief geheugen nodig, opvattingen waar je als fractie naartoe bent gegroeid.'
(NRC Handelsblad, 1 oktober 1997)

Terreinen/onderwerpen
Binnenlandse zaken, het onderwerp zelfstandige bestuursorganen

De nota zeescheepvaart

Persoonlijke gegevens
geboren:
Dalen (Drenthe), 13 december 1949
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
gymnasium-b, sociale geografie Groningen, sociale wetenschappen Nijmegen
loopbaan:
lerares aardrijkskunde, volwassenen-educatie, wetenschappelijk medewerker demografie tot 1988, eigenaar en onderzoeker demografisch onderzoeksbureau 1988 tot 1992, senior-docent vakgroep bestuurs- en organisatiewetenschap Katholieke Universiteit Nijmegen vanaf 1991, lid gemeenteraad van Nijmegen vanaf 1990 tot 1994
woonplaats:
Nijmegen 

Nadere bijzonderheden
*voorzitter SOM, een stichting voor milieuprojecten
*lid bestuur vrouwenvakschool, een opleiding voor herintredende vrouwen
*lid bestuur Gelderse Stuurgroep Werkgelegenheid tot juni 1996
*lid van het parochiebestuur Lindenholt te Nijmegen
*haar benoeming bracht het aantal vrouwen in de Tweede Kamer voor het eerst op 50

Banden met de vrouwenbeweging
*lid van de VVAO, de Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
*oprichtster en voorzitter promovendae-club te Nijmegen 


M.J. (MARIJKE) AUGUSTEIJN-ESSER

D66 (Democraten 1966)
Lid Tweede Kamer vanaf vanaf 17 mei 1994 tot 19 mei 1998 en vanaf 25 augustus 1998

'In het jaar 2000 moet het milieu niet méér worden belast dan het aan verontreiniging aankan.'
(HP / De Tijd, 11 maart 1994)

Terreinen/onderwerpen
Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, Paspoorten en Milleniumvraagstukken

Landbouw, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Milieu, onder andere als lid van de tijdelijke onderzoekscommissie klimaatverandering en broeikaseffect

Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Gravenhage, 28 januari 1944
opleiding:
MMS, opleiding directiesecretaris Instituut Schoevers, cursus bestuurskunde en management
loopbaan:
directie-secretaresse, eigenaar diverse uitzendbureaus tot 1980, lid gemeenteraad van Emmen van 1978 tot 1991, medewerker Beurs- en projectorganisatie van 1980 tot 1992, lid Provinciale Staten van Drenthe omstreeks 1991 tot 1994, eigenaar onderzoeksbureau van 1992 tot 1994
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 kinderen
woonplaats:
Emmen 

Nadere bijzonderheden
*lid Provinciale Staten 1991 tot 1994
*fractievoorzitter D66 gemeenteraad van Emmen
*vice-voorzitter D66 vanaf 1990 tot 1994
*lid bestuur VVV 1989 tot 1995
*hoofdingeland Waterschap Suydenvelt, 1989 tot 1995
*lid Raad van Bestuur Hogeschool 'Larenstein', 1995