woensdag 28 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Mei 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2003
 >  MEI 2003 
NIEUWS OP DATUM - MEI 2003
Berichten op datum oorspronkelijke publicatie


nieuws van vrijdag 16 mei 2003

 • FNV Vrouwenbond gaat actie voeren voor behoud vrouwenwerk (persbericht FNV, 16 mei 2003). Het vrouwenwerk binnen de FNV moet behouden blijven en worden gemoderniseerd. Dat is nodig omdat het Federatiebestuur aan de Federatieraad voorstelt slechts 100.000 euro beschikbaar te stellen voor ’beleidsintensivering van het vrouwenwerk’.  Dat betekent:  géén netwerk van vrouwen en ook geen adviescommissie en een plek binnen de Federatieraad.
 • Hoofdlijnenakkoord CDA-VVD-D66 naar parlement gestuurd (Regering.nl, 16 mei 2003). Persbericht met als bijlage alle documenten.
 • Piet H. de Jong: Er hangt een prijskaartje aan heropenen vrouwendiscussie (Nederlands Dagblad, 16 mei 2003). Interview met SGP-partijleider Bas van der Vlies.
 • Jeugd 2003, Feiten en cijfers (persbericht CBS, 16 mei 2003). Ruim 15 miljoen mensen in Nederland zijn jonger dan 25 jaar. 15% van hen zijn van niet-westerse allochtone afkomst. Het CBS-onderzoek biedt een breed overzicht, zoals over de gezondheid van jongeren en hun specifieke aandoeningen, onderwijs, arbeid en inkomen, vrije tijdsbesteding en slachtoffer- en daderschap.
  • Jeugd 2003, feiten en cijfers, mei 2003. Hieruit o.m.:Een door veel jongeren genoemd onderwerp van discussie met de ouders is 'het meehelpen in de huishouding. Meisjes van 12-17 jaar maken gemiddeld 20 minuten langer per dag huiswerk dan jongens, bij studenten 30 minuten. Jongens zitten gemiddeld meer uren achter de computer dan meisjes.
 • Grote steden willen tippelzones afschaffen ( Haagsche Courant, 16 mei 2003). Na Rotterdam willen ook Amsterdam en Den Haag de tippelzones afschaffen. De problemen met illegaal werkende migrantenvrouwen zijn de laatste jaren zo groot geworden, dat de situatie niet te handhaven is, vinden de gemeenten. Annemarie Jorritsma wordt burgemeester Almere (Ministerie van Algemene Zaken, persbericht Ministerraad, 16 mei 2003). Oud-minister Jorritsma is benoemd per 1 augustus 2003.
 • Marjan Agerbeek: Druk, druk, druk zit tussen de oren (Trouw, 16 mei 2003). Werken én kinderen opvoeden: daar kan een mens het behoorlijk druk mee hebben. En dat is niet alleen het geval in Nederland, zo blijkt uit een bundel essays over familiezaken die gisteren is aangeboden aan staatssecretaris Phoa. In Zweden, dat wordt gezien als het meest vooruitstrevend in voorzieningen die het mogelijk maken om werk en zorg te combineren, voelen ouders zich zelfs nog drukker dan in Nederland.nieuws van donderdag 15 mei 2003

 • Minder kinderen naar kinderopvang. Eerste ontslagen bij kinderopvangstichting Smallingerland al gevallen (Friesch Dagblad, 15 mei 2003). Ouders zijn steeds meer genoodzaakt hun kinderen van de kinderdagopvang te halen. Baanverlies of het niet meer vergoed krijgen van de opvang zijn hiervan de oorzaak. Door leegloop moesten al 12 medewerksters worden ontslagen.
 • Moeder blijft hangen in de bijstand (Het Parool, 15 mei 2003). Gemeenten doen te weinig om bijstandsmoeders (een kwart van de bijstandsgerechtigden) aan een betaalde baan te helpen. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een gisteren verschenen rapport.
 • Ruud van Heese: Formatie | Gezichten op het bordes (Trouw, 15 mei 2003, tijdelijke link). [...] Er komen drie of misschien wel vier vrouwelijke ministers. [...] één staatssecretariaat geschrapt bij Sociale zaken en Werkgelegenheid (de gezinsportefeuille van Phoa).
 • Vrouwen Alliantie: Staatssecretariaat emancipatie moet blijven ! (VA, persbericht 15 mei 2003). De Vrouwen Alliantie (VA) - een koepel van 46 landelijke (vrouwen)organisaties - is hevig verontrust over de geruchten dat binnen het komende kabinet het staatssecretariaatschap voor emancipatie zal gaan verdwijnen. De vrouwenbeweging vreest dat met het wegschrappen van dit staatssecretariaat belangrijke emancipatieonderwerpen van de politieke agenda zullen verdwijnen en het verankeren van het emancipatiebeleid binnen de departementen zal stagneren.
 • Beantwoording TK-vragen over mogelijke steniging Amina Lawal (Ministerie van Buitenlandse Zaken, 15 mei 2003). Zoals te verwachten: momenteel is er geen acute dreiging; Nederland blijft - ook in internationaal verband - waakzaam en zal zo nodig actie ondernemen.
 • Actueel > Agenda: donderdag 15 mei 2003 (10:30-12:30) Algemeen overleg in de Tweede Kamer over opheffing algemeen bordeelverbod en bestrijding mensenhandel. Zie ook ons Focus-dossier Prostitutie.
 • België gaat geslachtskeuze verbieden (NOS Teletekst, 15 mei 2003). België gaat wettelijk verbieden dat aanstaande ouders het geslacht van hun ongeboren kind kunnen bepalen. Nu is de geslachtskeuze nog wel toegestaan. De wet die de keuze onmogelijk maakt, wordt nog vóór de zomer van kracht. [...] Vorig jaar ontstond veel opschudding in België toen de Gentse arts Comhaire bij een reageerbuisbevruchting het geslacht van de vrucht bepaalde. Ook in Nederland ontstond veel commotie over een kliniek die aanstaande ouders kon ''helpen'' aan een jongetje of een meisje.
 • Erna Hooghiemstra: Gezin en emancipatie horen bij elkaar (De Volkskrant, 15 mei 2003). De emancipatie van de vrouw zou nog kunnen groeien als de overheid in het verlengde daarvan een duidelijk gezinsbeleid zou formuleren.
 • Elaine de Boer: Tweede kans, mét vrouwen (De Volkskrant, 15 mei 2003). Met de opwaardering van Ontwikkelingssamenwerking is het CDA van een probleem verlost: Agnes van Ardenne wordt hun tweede vrouwelijke minister. Carla Peijs wellicht de derde. Voor de VVD heeft Neelie Kroes drie ''kanjers''. Bij D66 doen enkel mannen mee.
 • Elaine de Boer: Moeder mag in bijstand blijven (De Volkskrant, 15 mei 2003). De sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders met kinderen onder de 5 jaar moet van tafel. Meer op zijn plaats is een ''arbeidsrecht'' voor deze vrouwen, met voorrang bij scholingsprojecten en kinderopvang. Dat vindt een meerderheid van CDA, PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer.
 • België | Seksistische directeur Minolta weg na staking (Algemeen Dagblad, 15 mei 2003). Een luid applaus, vrouwen die elkaar huilend in de armen vallen: maanden van opgekropte spanning kwamen tot ontlading, toen fax- en kopieermachineproducent Minolta in Zaventem gisteren zijn financieel directeur L. W. ontsloeg. Meteen kwam er een einde aan een tweedaagse staking, de eerste in België die puur was gericht tegen agressie en handtastelijkheden van een directielid.
nieuws van woensdag 14 mei 2003

 • Kees de Hoog: Nederland kent slechts ''damesemancipatie'' (Trouw, 14 mei 2003). De emancipatie van vrouwen in Nederland is te veel beperkt gebleven tot de hoger opgeleiden. Laag opgeleide moeders zijn eerder gedwongen een traditioneel patroon te volgen. Het beleid moet daar meer rekening mee houden.
 • Algemene Rekenkamer: Alleenstaande ouders in de bijstand. Geen zicht op uitvoering activeringsbeleid. Reïntegratie alleenstaande ouders blijft achter (Rekenkamer.nl, persbericht 14 mei 2003). Het beleid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is dat gemeenten alle bijstandsgerechtigden benaderen met een activeringsaanbod, de zogenoemde sluitende aanpak. Dit moet er toe leiden dat iedereen op termijn werkt of maatschappelijk actief is. Alleenstaande ouders vormen tezamen ruim een kwart van alle bijstandgerechtigden. Van de alleenstaande ouders had in oktober 2002 tweederde een activeringsaanbod gehad. Ongeveer een kwart van de alleenstaande ouders in de bijstand had een (deeltijd)baan of verrichtte vrijwilligerswerk. Slechts een klein gedeelte (6%) verlaat de bijstand, omdat ze genoeg verdienen met hun werk. Dit staat in:
 • ''Het vrouwenstandpunt'' van de SGP blijft ook intern een probleem. Het Nederlands Dagblad (14 mei 2003)wijdt er maar liefst drie artikelen aan:nieuws van dinsdag 13 mei 2003

 • Vragen en antwoorden inzake de kabinetsreactie op de evaluatie van de opheffing van het bordeelverbod (TK 2002/03, 25437, nr. 31, 13 mei 2003).
 • Opdracht Evaluatie Wet afbreking Zwangerschap (WAZ). Brief dd. 13 mei 2003 van staatssecretaris Ross van Dorp (VWS) aan de Tweede Kamer.
  • Opdrachtbrief evaluatie WAZ aan ZonMW dd. 13 mei 2003, met als bijlage de Programmatekst waarin vermeld de centrale vraagstelling en de bijzondere aandachtspunten.
 • Goed waterbeleid vergt inbreng vrouwen. Speech staatssecretaris Van Ardenne (BuiZa/OS) op 13 mei 2003 voor de ledenraad van Passage. Er is brede politieke steun nodig voor het vertalen van genderbeleid naar wet- en regelgeving en naar mechanisme voor uitvoering en monitoring. Vrouwenorganisaties kunnen door de diversiteit van hun achterban die politieke steun mobiliseren.
 • Hans Scholtes, Michiel Tjebbes en Marjan Wijers: Overheid werkt vrouwenhandel in de hand (NRC-Handelsblad, 13 mei 2003). Oost-Europese prostituees mogen op grond van Associatieverdragen hier aan de slag. Met de pogingen van Nederland om dat te verhinderen krijgen handelaars in mensen alle ruimte.
 • CDA: geen verplicht werk (Nederlands Dagblad, 13 mei 2003). De grootste regeringspartij, het CDA, wil niet dat bijstandsmoeders met jonge kinderen worden verplicht aan het werk te gaan. Het kabinet wil de Bijstandswet aanscherpen. Zo is het de bedoeling dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen tot vijf jaar wordt geschrapt. Het CDA is hier echter mordicus tegen.
 • E-Quality Matters, nummer 5 (mei 2003) :Vooral teleurstelling over uitstel Wet basisvoorziening kinderopvang / Emancipatie.nl wijst de weg / Vredesoperaties in genderperspectief / Signalering / Site-seeing: www.divazine.be / Digitaal emancipatiebeleid / Activiteitenkalender / Column van Charlie Ortega: Ik zet mijn schouders onder ... beleid met lef !
 • Joop van Holsteyn: Vraagtekens bij vrouwenjacht (Algemeen Dagblad, 13 mei 2003). De formatie van het nieuwe kabinet lijkt lekker te lopen. Sommigen lopen wat op de zaak vooruit en denken alvast aan de invulling van de posten. Alom klinkt er een pleidooi voor het opnemen van meer vrouwen. Waarom precies ?nieuws van maandag 12 mei 2003

 • Belgische mannen helpen massaal in huishouden (Het Nieuwsblad, 12 mei 2003). Uit een studie over de nieuwe man blijkt dat enkel de Deense en Britse mannen nog behulpzamer zijn. De Belgische man kreeg 92 punten op honderd en neemt in de Europese top 10 de derde plaats in.
 • Meer aandacht nodig voor positie prostituees. Na opheffing bordeelverbod: overheid richt zich vooral op beheersing, controle en regulering van prostitutie (Clara Wichmann Instituut, persbericht 12 mei 2003). Ten geleide van een
  • commentaar van het Clara Wichmann Instituut en de Mr. A. de Graaf Stichting op het kabinetsstandpunt inzake wijziging wetboek van strafrecht, enige andere wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod; TK 25 437, nr. 30).
 • Achterstand vrouwen niet kleiner (Haagsche Courant, 12 mei 2003). Vrouwen, die wereldwijd tweederde van de beroepsbevolking vormen, verrichten nog altijd meer laagbetaalde en onveilige arbeid dan mannen. Wetgeving heeft die kloof niet verkleind.
 • CLWI: Commentaar op het kabinetsstandpunt inzake mensenhandel (Clara Wichmann Instituut, mei 2003). Commentaar op Kamerstuk II, 28638, nr. 1 d.d. 15 oktober 2002.
 • Vrouwen zijn Haagse haantjes zat (Algemeen Dagblad, 12 mei 2003). Vrouwenorganisaties zijn boos dat het volgende kabinet waarschijnlijk opnieuw weinig vrouwelijke ministers zal tellen. De Vrouwen Alliantie, waarin 46 organisaties uit heel het land zijn vertegenwoordigd, vreest dat ''Balkenende-II ellende wordt wanneer weer slechts één of twee excuus-Truzen mogen meedoen''.nieuws van zondag 11 mei 2003

 • Rudolf Hunnik: De AVRO faalt met ''Vaders'' (Huismannen.nl, 11 mei 2003). ''Vaders is typisch een programma dat aan de borreltafel uit de mouw is geschud. Het resultaat is een ''goedkoop'' programma dat overloopt van clichés en dat de verschillen tussen mannen en vrouwen niet ter discussie stelt, maar juist bevestigt''.
 • Huismannen.nl - Nieuwsbrief 11 mei 2003.nieuws van zaterdag 10 mei 2003

 • De vrouw van 2003 is bedrijfsgeheim (Rotterdams Dagblad, 10 mei 2003, tijdelijke link). Hoe zien bedrijven de hedendaagse vrouw? Wat heeft zo'n dame tegenwoordig te besteden? Simpele vragen aan veelal vrouwbewuste bedrijven zoals Philips en Hema, maar de antwoorden blijven versluierend. ''De vrouw van 2003'' is namelijk een bedrijfsgeheim.
 • Piet H. de Jong: D66-kamerlid Bert Bakker: liever de SGP dan de instabiele LPF (Nederlands Dagblad, 10 mei 2003). Bakker noemde in een spreekbeurt voor een SGP-jongerenafdeling een regering met de SGP ongewenst, maar gesteld voor de keus tussen LPF en SGP, zou hij voor de laatste partij kiezen.
 • Theo Richel en Joep Zander: Help de bedreigde man (NRC-Handelsblad, 10 mei 2003). Bij het denken over emancipatie is jarenlang vrijwel uitsluitend naar de problemen van vrouwen gekeken. Het wordt tijd dat er meer aandacht komt voor de gebieden waar de man op achterstand staat.
 • Anti-abortusactivist wegens moord veroordeeld (Nederlands Dagblad, 10 mei 2003). Een radicale Amerikaanse anti-abortusactivist is wegens moord op een abortusarts tot 25 jaar celstraf veroordeeld.
 • SGP-jongeren willen vrouwelijke Kamerleden (Brabants Dagblad, 10 mei 2003). Drie op de vier jongeren uit de reformatorische gezindte hebben geen bezwaar tegen vrouwelijke Kamerleden namens de SGP. Ook vindt een ruime meerderheid het belangrijk dat de partij meer gebruik gaat maken van radio en televisie om haar boodschap uit te dragen.
 • Marjolijn Hurkmans: Phoa weet waar het knopje zit (Telegraaf, 10 mei 2003). Je kunt veel van staatssecretaris Phoa (SZW) zeggen, maar niet dat hij niet open en eerlijk voor zijn eigen tekortkomingen uitkomt. Hij was de eerste om toe te geven dat de OMO-campagne 'Waarom was ik nog voor jou?' een mooiere titel heeft dan zijn eigen initiatief  'Wie doet wat in huis?'.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]