woensdag 5 augustus 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Maart 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2003
 >  MAART 2003 
NIEUWS OP DATUM - MAART 2003
Berichten op datum oorspronkelijke publicatie


Nieuws van maandag 24 maart 2003:

 • Verblijfsstatus Turkse studentes wegens een hoofdoekverbod. Vragen van TK-leden Van Vroonhoven-Kok en Sterk (VVD) aan minister Nawijn (Vreemdelingenzaken) dd. 24 maart 2003. Over de (on)wenselijkheid van het toekennen van een verblijfsstatus aan studentes op grond van een hoofddoekverbod in het land van herkomst.
 • Dreigende steniging van Amina Lawal te Nigeria. Antwoord dd. 24 maart 2003 van minister de Hoop Scheffer (BZ) op vragen van TK-leden Arib, van Heteren, Bussemaker c.s..
 • Nederlandse vrouw laat niet aan zich sleutelen (persbericht Huishoudbeurs, 24 maart 2003). Uit onderzoek t.g.v. de Huishoudbeurs blijkt dat de Nederlandse vrouw zich niet laat zich meeslepen in de hype rondom botox, liposuctie, facelifting en andere esthetische correcties.
 • Doe mee aan de Grootste Les Ooit, want onderwijs voor meisjes is een wereldzaak ! (Plan Nederland, Novib en Aob, persbericht 24 maart 2003).
 • Saskia Keuzenkamp (red), Mariëlle Cloïn, Wil Portegijs, Vic Veldheer: Beter voor de dag. Evaluatie van de stimuleringsmaatregel Dagindeling (SCP-Onderzoeksrapport 2003, nr. 2, maart 2003). Dit rapport evalueert de stimuleringsmaatregel Dagindeling. Er wordt bekeken wat de bijdrage van de experimenten is geweest in de dagindelingsproblematiek, of de experimenten worden voortgezet en in welke mate de resultaten in het beleid zijn geïntegreerd.
 • Phoa: daadkrachtig vervolg op experimenten dagindeling noodzakelijk (Ministerie van SZW, persbericht 24 maart 2003). Demissionair staatssecretaris Khee Liang Phoa van Emancipatie en Familiezaken pleit voor een daadkrachtig vervolg op de experimenten die zijn gehouden in het kader van de Stimuleringsmaatregel Dagindeling. De experimenten om het combineren van werk en privé te vergemakkelijken, blijken succesvol te zijn. Er is een groot aantal concrete oplossingen uit de experimenten voortgekomen. Van de 140 experimenten worden er 84 zelfstandig voortgezet, opgenomen in beleid of worden de resultaten door andere organisaties overgenomen.
 • Stimuleringsmaatregel dagindeling. Brief dd. 24 maart 2003 van staatssecretaris Phoa (SZW) aan de Tweede Kamer. ''Ik zie met belangstelling tegemoet hoe het nieuwe kainet omgaat met de adviezen van de stuurgroep Dagindeling en toekomstige activiteiten stimuleert.''
 • Ruimte voor ritme. Eindadvies van de stuurgroep Dagindeling, 24 maart 2003.
 • Op 24 maart 2003 maakte Staatssecretaris Phoa  de resultaten en conclusies bekend van vier jaar dagindeling. De ''oogst'' is groot: 140 experimenten hebben tal van creatieve en innovatieve oplossingen opgeleverd om het combineren van werk en privé te vergemakkelijken.
 • Sabine Kraus: Verbod niqaab laat dé vraag onbeantwoord (E-Quality.nl, tekst van een op 24 maart 2003 in De Volkskrant verschenen artikel)
 • Grootste wens van vrouwen is meer tijd (MKB Nieuwsbrief, 24 maart 2003).  Marketeers die zich richten op vrouwelijke doelgroepen moeten hen vooral tijdsbesparing bieden. Uit het rapport `Women explored' van Reclamebureau Bulldog Drummond en Radar Communications: volgens de onderzoekers zijn er vier typen vrouwen, waar marketeers rekening mee moeten houden: Explorers, Achievers, Builders en Masters.
 • Zes uur vrije tijd per dag (CBS Webmagazine, 24 maart 2003). Uiteindelijk blijven voor mannen per dag zes uur vrije tijd over en voor vrouwen vijf uur en drie kwartier. Mannen wijden meer tijd aan betaalde arbeid en onderhoudswerk, vrouwen besteden meer tijd aan huishoudelijke verplichtingen en verzorging van anderen.
 • Meer niet-westerse allochtonen in het hoger onderwijs (CBS Webmagazine, 24 maart 2003). Periode 1995-2001: Het aandeel Turken en Marokkanen is verdubbeld tot 8%. Het aandeel Surinamers steeg van 7 naar 12%.Nieuws van zaterdag 22 maart 2003:

 • Mobiele telefoon bevordert cultuuromslag, emancipatie en migratie (MKB-net, 22 maart 2003). Cyberfeministe Sadie Plant  signaleert dat de mobiele telefoon bevrijdend kan werken voor vrouwen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en dat het artikel bijdraagt aan de versoepeling van de strikte en formele omgangsvormen in een land als Japan.
 • Marleen Teugels: De strijd der seksen woedt onverminderd voort op de kieslijsten (Standaard, 22 maart 2003). Bericht uit België: Voor het eerst staan evenveel vrouwen als mannen op de kieslijsten. Maar dat garandeert niet dat er ook evenveel vrouwen verkozen worden. ,,Meer dan ooit maakt de kiezer het verschil'', beklemtonen de onderzoekster Petra Meier en de CD&V-senator Sabine de Bethune .Nieuws van vrijdag 21 maart 2003:
 • Daling aantal klachten over discriminatie (Haagsche Courant, 21 maart 2003). Vandaag verschijnt het Jaarverslag Vereniging anti-discriminatiebureaus. Vooral in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kwamen bij de meldpunten minder klachten binnen dan in 2001.
 • Roc mag dragen van nikaab verbieden (Trouw, 21 maart 2003, tijdelijke link). Het regionaal opleidingscentrum (roc) in Amsterdam mag de nikaab of gezichtssluier verbieden. Volgens de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) is de maatregel niet in strijd met de wet op de gelijke behandeling.
 • Margreet Vermeulen: Scholen mogen dragen van gezichtssluier verbieden (De Volkskrant, 21 maart 2003). Het ROC Amsterdam mag de gezichtssluier verbieden. Dat is het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling. Een dergelijk verbod is volgens de commissie niet in strijd met de Wet op de Gelijke Behandeling. Drie jaar geleden vond de commissie een verbod op de gezichtssluier nog onwettig.Nieuws van donderdag 20 maart 2003:

 • Sylvia Marmelstein: Vrouwen worden zelden bewust minder betaald (Haagsche Courant, 20 maart 2003). Vrouwen krijgen minder salaris dan mannen. De PvdA wil nu dat bedrijven zware boetes krijgen als ze vrouwelijke werknemers minder laten verdienen dan mannen die hetzelfde werk doen. Op die manier moet er een eind komen aan de ongelijke beloning.
 • Zonder schroom biljarten in het café (Twentsche Courant, 20 maart 2003). Als veel mannen naar voetbal kijken, pakken de drie vrouwen van De Letterbak hun keu. Eens in de twee weken spelen ze op woensdagavond carambole. Met succes. Schroom om in het café te spelen hebben ze niet meer.
 • Marieke Jansz: Jongens zoeken nog geluk niet in vrouwenberoepen (Algemeen Dagblad, 20 maart 2003). Bij de lerarenopleiding voor het basisonderwijs (Pabo) aan de Haagse Hogeschool zouden ze ''ontzettend graag'' meer jongens zien. De school is met 103 mannen op een totaal van 891 leerlingen een echt vrouwenbolwerk.
 • School mag gezichtssluier verbieden (Trouw, 20 maart 2003, tijdelijke link).
 • Verbod op gezichtsbedekking ROC van Amsterdam toegestaan (ROC, persbericht via ANP Pers Support, 20 maart 2003). Reactie op het oordeel van de Cgb.
 • Gezichtssluier mag worden verboden door ROC (Commissie gelijke behandeling, persbericht 20 maart 2003). Twee deelnemers van het ROC te Amsterdam verzochten de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) om een spoedoordeel. Hun school verbood het dragen van een Nikaab (gezichtssluier). De Commissie oordeelde vandaag dat het ROC hiermee niet in strijd handelt met de gelijkebehandelingswetgeving.Nieuws van woensdag 19 maart 2003:
Nieuws van dinsdag 18 maart 2003:

 • Non-discriminatiecode Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Staatscourant 18 maart 2003). Artikel 31 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen schrijft voor dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bij de uitvoering van zijn taken waakt tegen discriminatie en een non-discriminatiecode vaststelt. Dat is nu gebeurd.
 • Carine Neefjes: Studenten met hoofddoek beter uit in Nederland (Twentsche Courant, 18 maart 2003). Tien Turkse studentes zijn gevlucht naar Nederland, omdat ze op de universiteit in Turkije geen hoofddoek mogen dragen. In Nederland zijn de gesluierde jonge vrouwen welkom.
 • Vrouwen nu ook in gevechtsfuncties (Omroep.nl, 18 maart 2003). Bij de aanval op Irak zullen zo'n 1500  vrouwelijke mariniers - 30% meer dan bij de vorige Golfoorlog - betrokken, ook in gevehtsfuncties.
 • Flevoland pakt vrouwenbesnijdenis regionaal aan (Care4cure, 18 maart 2003). Verschillende Flevolandse instanties gaan samenwerken om vrouwenbesnijdenis te voorkomen en de gevolgen ervan te behandelen. Een informatiefolder Meisjesbesnijdenis: preventie en zorg is officieel uitgebracht. Zie ook:
 • Turkse mannen uit het theehuis (Twentsche Courant, 18 maart 2003). Turkse mannen kunnen hun borst natmaken. Hun vrouwen zijn van plan hen uit het theehuis te halen. ‘Als ze daarvoor de tijd hebben, kunnen ze zich ook meer bemoeien met het onderwijs van hun kinderen’, stelden Turkse vrouwen zondag in Haaksbergen.
 • Te weinig bekend over seksualiteit van kinderen (AD, 18 maart 2003). Hulpverleners, onderwijzers en de Kinderbescherming weten te weinig van de normale seksuele ontwikkeling van kinderen. Hierdoor kan slecht worden beoordeeld of een kind ongewone belangstelling heeft voor seks, wat kan wijzen op misbruik.
 • Ingrid Sikking: Seks wordt met de jaren beter (AD, 18 maart 2003). Bij mannen bedrijft 91% van de zestigers nog de liefde en 79% van de zeventigers. Bij de vrouwen is dit 81% en 75%.Nieuws van maandag 17 maart 2003:

 • Gelijke beloning. Antwoord dd. 17 maart 2003 van staatssecretaris Phoa (SZW) inzake rechtvaardiging van beloningsverschillen zoals geconstateerd in het rapport Gelijke beloning naar sekse, ras en arbeidsduur op ondernemingsniveau.
 • Sekse in de groei: te weinig bekend over seksualiteitsbeleving van kinderen  (persbericht Rutgers Nisso Groep, 17 maart 2003). Zowel in gezins- als in groter maatschappelijk verband komt kennisgebrek tot uiting via de onduidelijkheid en onzekerheid waarmee wordt omgegaan met seksualiteit van kinderen en jeugdigen. Meer kennis is o.m.nodig over de normale seksuele ontwikkeling, met ook aandacht voor verschillen tussen jongens en  meisjes, autochtone en allochtone kinderen.
 • Bezuinigingen op het homo-emancipatiebeleid. Antwoord dd. 17 maart 2003 van staatssecretaris Ross van Dorp (VWS) op vragen van het TK-lid Van der Laan. Ook de subsidies van het Ministerie van VWS in de beleidsnota Homo-emancipatiebeleid zullen worden meegenomen in het traject om de subsidiestromen van VWS te heroverwegen en te stroomlijnen.
 • Wie doen er aan e-shoppen? (CBS Webmagazine, 17 maart 2003). Of mensen elektronisch winkelen hangt vooral samen met leeftijd, geslacht en inkomen. Er wordt in huishoudens met een hoog inkomen en een jonge mannelijke kostwinner het meest melding gemaakt van elektronisch winkelen. Elektronisch winkelen komt minder vaak voor naarmate de leeftijd van de kostwinner hoger ligt.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]