zondag 24 januari 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 nr. 02
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  BERICHTEN  >  2002
 >  SEPTEMBER  >  NR. 02 

GELD NODIG VOOR PROEFPROCES TEGEN SGP
een oproep van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann - september 2002

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann bereidt een procedure voor tegen het uitsluiten van vrouwen van het volwaardig lidmaatschap van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Deze uitsluiting is directe discriminatie van vrouwen en in strijd met onder meer artikel 1 van de Grondwet en het VN-Vrouwenverdrag. Het fonds wil nu een of meerdere procedures voeren om een einde aan deze discriminatie te maken. Het gaat hier niet alleen om het belang van een of meerdere vrouwen, maar vooral om het principe dat politieke partijen in Nederland vrouwen niet uit mogen sluiten van het lidmaatschap. Ook niet op grond van godsdienstige overtuigingen. Om de zaak daadwerkelijk te kunnen voeren is echter veel geld nodig. Daarom is een fondsenwervende campagne gestart.


In 1995 heeft het Proefprocessenfonds een procedure ondersteund van een Roermondse vrouw die lid wilde worden van de SGP. Bij de rechtbank in Den Haag is deze zaak toen verloren. De vrouw wilde aanvankelijk tegen de uitspraak in beroep, maar heeft niet doorgezet. De situatie ligt nu anders, omdat in 1997 de statuten van de SGP gewijzigd zijn en de partij daarin nu expliciet vermeldt dat vrouwen geen volwaardig lid kunnen worden. Zij kunnen wel buitengewoon lid zijn, maar hebben geen stemrecht binnen de partij en kunnen bijvoorbeeld geen lid worden van de gemeenteraad of de Tweede Kamer voor de SGP.

In de zomer van vorig jaar hebben de Verenigde Naties aan de Nederlandse regering laten weten dat deze in strijd handelt met het VN-Vrouwenverdrag door een politieke partij toe te staan die vrouwen uitsluit van het gewone lidmaatschap. De Nederlandse regering heeft toen echter (naar aanleiding van Kamervragen) meegedeeld geen maatregelen tegen de SGP te willen nemen.
Ook de activiteiten van het strijdbare SGP-lid mevrouw Grabijn hebben niet tot een veranderde opstelling van de SGP geleid. Zij was voor de statutenwijziging lid geworden en vocht het weigeren van vrouwen als volwaardig lid jarenlang intern in de SGP aan. Vorig jaar stapte zij naar de Commissie Gelijke Behandeling, maar deze achtte zich niet bevoegd om een uitspraak te doen. Een gang naar de civiele rechter leek een logisch vervolg voor mevrouw Grabijn, maar zij heeft – onder andere vanwege haar leeftijd – de strijd gestaakt. Zij hoopt dat een jongere vrouw uit de SGP de fakkel van haar overneemt – al dan niet met steun van het Proefprocessenfonds.

Het fonds is nu op zoek naar vrouwen met een SGP-achtergrond die als procespartij willen optreden. Maar ook als deze vrouwen niet gevonden worden, wil het fonds de kwestie toch aan de rechter voorleggen. In samenwerking met andere organisaties bereidt het Proefprocessenfonds de zaak momenteel voor. Er vindt uitgebreid en zorgvuldig juridisch vooronderzoek plaats om het beste resultaat te kunnen bereiken. Inmiddels is al wel duidelijk dat ‘de zaak SGP’ een dure aangelegenheid gaat worden, vanwege de voor het fonds hoge gerechtelijke kosten en advocaatkosten. De SGP-zaak zal bovendien – als dat noodzakelijk mocht zijn - tot en met de hoogste (inter)nationale instanties uitgeprocedeerd worden.
Het fonds vertrouwt erop dat er voldoende vrouwen en ook mannen zullen zijn die deze zaak financieel willen steunen en voor eens en voor altijd een eind willen maken aan het direct discrimineren van vrouwen door de SGP en het gedogen van vrouwendiscriminatie door de Nederlandse regering. Het fonds is van mening dat daar waar dit voorjaar in België zelfs een wet werd aangenomen die politieke partijen verplicht evenveel mannen als vrouwen op de kieslijsten te zetten, het in Nederland niet langer kan blijven bestaan dat de staat een politieke partij gedoogt waar vrouwen niet eens lid van kunnen worden! Het fonds wil de procedure bovendien voeren om te voorkomen dat er in de toekomst - nog op te richten - politieke partijen komen die vrouwen op godsdienstige of andersoortige gronden kunnen uitsluiten van het lidmaatschap.

Als u dit proefproces financieel wilt steunen, kunt u een bedrag storten op giro 64 34 64, ten name van Proefprocessenfonds Clara Wichmann te Amsterdam, onder vermelding van ‘SGP-zaak’.DE STATUTEN VAN DE SGP

Sinds 1997 zijn de statuten van de SGP gewijzigd. De volgende bepalingen zijn sindsdien van kracht met betrekking tot het lidmaatschap:

‘Artikel 4

Partijlidmaatschap

1. Leden van de partij zijn mannen die de grondslag en de doelstelling van de partij onderschrijven, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en zich bij een plaatselijke kiesvereniging in hun woonplaats of gemeente als zodanig hebben aangemeld en zijn toegelaten (…)

Artikel 5

Buitengewoon Partijlidmaatschap

1. Buitengewone leden van de partij zijn mannen en vrouwen die de grondslag en de doelstelling van de partij onderschrijven, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en zich bij een plaatselijke kiesvereniging in hun woonplaats of gemeente als zodanig hebben aangemeld en zijn toegelaten.
2 (….)
3. Buitengewone leden van de partij delen in alle rechten die bij of krachtens deze Statuten aan partijleden worden toegekend, met uitzondering van het bekleden van bestuursfuncties, het deelnemen aan stemmingen binnen de partij, de afvaardiging naar de provinciale vereniging, de statenkring en de algemene vergaderingen, alsmede de kandidatuur voor algemeen vertegenwoordigende organen.’

Dit wil dus zeggen dat vrouwen buitengewoon lid kunnen worden van de SGP, maar intern geen stemrecht hebben en zelfs geen partijvergadering mogen bijwonen, terwijl hen extern het passief kiesrecht wordt ontzegd.


OOK ANDERE STEUN WELKOM

Het Proefprocessenfonds heeft niet alleen geld nodig voor dit belangrijke proefproces, ook andersoortige steun is bruikbaar. Misschien wilt uw organisatie met ons samen optreden als procespartij of een fondsenwervingsactie voor de SGP-zaak opzetten.
Ook zijn wij op zoek naar vrouwen met een SGP- of soortgelijke achtergrond, die lid zouden willen worden van deze partij. Wij zoeken strijdbare vrouwen, die zich opwerpen om in deze rechtszaak de individuele rechtzoekenden te worden. Wij zijn al in gesprek met een aantal vrouwen hierover, maar meer vrouwen zijn welkom.

Contactpersonen zijn Karin Lakeman en Elsbeth Boor, tel. 020 668 4069.