zaterdag 5 december 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Nr. 02
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  BERICHTEN  >  2002
 >  DECEMBER  >  NR. 02 

Reactie van de Vrouwen Alliantie op de Beleidsbrief Emancipatie 2003.
Verstuurd naar de heer Phoa, staatssecretaris emancipatie en gezinszaken, en naar de emancipatiewoordvoerders van de Tweede Kamer.


Geachte Emancipatiewoordvoerders van de Tweede Kamer,  

Namens het bestuur van de Vrouwen Alliantie deel ik u mee dat wij kennis hebben genomen van de beleidsarme beleidsbrief Emancipatiebeleid 2003 van Staatssecretaris Phoa.

Alvorens hierop in te gaan, moet ons even van het hart dat wij niet begrijpen dat een staatssecretaris die liefdevolle aandacht voor elkaar hoog in het vaandel heeft staan daags voor Sinterklaas en op een woensdag middag nog wel(waarop veel werkende ouders vrij hebben) zijn beleidsbrief in de Kamer behandelt. Geweldige planning, maar niet heus! Dat vindt de Sint ook, en daarom sturen wij bijgaand ter kennisname een gedicht van Sinterklaas aan Staatssecretaris Phoa.

De geringe tijd die beschikbaar was tussen de presentatie van de brief en de behandeling ervan heeft ons niet in staat gesteld een afzonderlijke reactie te schrijven en deze met onze achterban af te stemmen. De eerste dagen na bekendmaking van de beleidsbrief was deze ook niet beschikbaar op de site van het Ministerie van SZW, noch in drukvorm.

Wij hebben echter in onze reactie op de Sociale Nota 2003 reeds gereageerd op artikel 12 (Emancipatie). Deze reactie hebben wij in de week van Prinsjesdag aan u gestuurd. Kortheidshalve willen wij hiernaar verwijzen.

Daarnaast hebben wij onder het motto van De achterban komt naar u toe op 15 november j.l. een aantal urgente prioriteiten onder de aandacht gebracht van de Emancipatiewoordvoerders in de Tweede Kamer, zoals:

  • opname van een zorgverlofverzekering in het levensloopbeleid,
  • speciale maatregelen gericht op verbetering van de positie van alleenstaande ouders zoals recht op heffingskorting
  • verbetering van de inkomenspositie van oudere vrouwen door verhoging van heffingskorting voor ouderen en aanvulling van het AOW-gat door een Regeling AOW-plus.

De toelichting op deze voorstellen hebben wij u in november j.l. toegestuurd.

Verder willen wij onze verontrusting uitspreken over de stopzetting van de subsidie aan de Vrouwenvakscholen. Deze scholen hebben hun sporen bewezen bij de re´ntegratie van herintredende vrouwen en migrantenvrouwen op de arbeidsmarkt. Afschaffing van de subsidie aan deze scholen druist volledig in tegen het voorgestelde beleid van Staatssecretaris Phoa. Er moet een mogelijkheid gevonden worden om de Vrouwenvakscholen in stand te houden, omdat de emancipatiedoelstelling van 65% vrouwen neemt deel aan de arbeidsmarkt in 2010 anders niet gehaald zal worden.

Voor meer informatie over de standpunten van de Vrouwen Alliantie verwijzen wij naar onze website.

Wij wensen u een vruchtbare behandeling in de Vaste Kamercommissie toe en hopen dat u de aandachtspunten van de brede vrouwenbeweging zult meenemen in uw vragen aan Staatssecretaris Phoa.

Namens het bestuur van de Vrouwen Alliantie,

Thera van Osch
Directeur.


Bijlage: brief Sint aan Phoa.