donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 230
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  221-230
 >  230 
NIEUWSBRIEF 230

hspace=0

Nieuwsbrief 230 (2 t/m 15 april 2007)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


NIEUWS
 • abortus:
  • Alternatieven voor abortus komen er (ND, 11 april 2007). Staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) gaat ,,positieve maatregelen'' ontwikkelen waarmee vrouwen kunnen afzien van afbreking van een ongewenste zwangerschap. De ChristenUnie toont zich tevreden over dit voornemen van de staatssecretaris. De bewindsvrouw schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij ,,aan de slag'' gaat ,,met een samenhangend pakket van positieve maatregelen'' als alternatief voor abortus provocatus.
 • abortus > andere landen:
  • Abortuswet in Polen niet nog strenger (NRC-Handelsblad, 14 apri 2007). Het Poolse parlement heeft gisteren een stokje gestoken voor pogingen van de regering om de in Polen al zeer strenge abortuswet te verscherpen en in de grondwet te verankeren. Een nederlaag voor de regering.
  • Portugal ratificeert abortuswet (RefD, 10 april 2007). President Anibal Cavaco Silva van Portugal heeft dinsdag een nieuwe abortuswet geratificeerd. De nieuwe wet maakt abortussen mogelijk tot in de tiende week van de zwangerschap.
 • alleenstaande ouders:
  • Marc Kruyswijk: Alleenstaande vaders lijden in stilte (AD, 11 april 2007). Alleenstaande vaders vormen een groeiende groep. Met eigen problemen en eigen oplossingen. Want mannen kijken anders tegen de opvoeding van hun kinderen aan dan vrouwen. Soms is dat heel lastig. ‘Ik heb staan netwerken op het schoolplein.’
 • allochtone meisjes:
  • Rob Pietersen: Allochtone dochters vliegen uit / Vaders meisje wil op kamers (Trouw, 13 april 2007). Ouafae Bahi bereidde haar ouders langzaam voor op het vertrek uit het ouderlijk huis. Eerst sliep ze twee dagen op haar studentenkamer, nu is ze alleen het weekeinde nog bij haar ouders. Poldermodel in een Marokkaans gezin.Voorts:
   • Marokkaanse en Turkse studentes blijven het meest achter bij het landelijk gemiddelde van 60 procent. Slecht één op de twintig meisjes uit die groep woont tijdens de studietijd op kamers.
   • De wens van allochtone meisjes om op kamers te gaan wonen, leidt regelmatig tot conflicten met hun vaders. Allochtone vaders kunnen het niet goed doen. Als zij hun dochter al toestemming geven, bemoeit vaak de imam zich nog met deze beslissing. Ook ontstaat er verontwaardiging in de Marokkaanse of Turkse gemeenschap over zoveel ’losbandigheid’.
 • arbeid en zorg:
  • Henk Hanssen: Maak bedrijven vader-vriendelijk ( Trouw, 6 april 2007). Bedrijven moeten het vaders makkelijker maken. In de VS betaalt dit personeelsbeleid zich royaal terug. ... Uit diverse studies blijkt dat het conflict tussen werk en zorg bij werkende vaders net zo sterk leeft als bij werkende moeders. Het gaat hier niet alleen om grootsteedse tweeverdieners. Vaders uit álle sociaal-economische klassen melden dat de kinderen, tot hun ongenoegen, sluitpost van de tijdsbegroting zijn.
 • arbeidsduur:
  • Fatma Koser Kaya: Hoe komen alleenstaande ouders van 30 uur rond? (Trouw, 11 april 2007). Een verplichte 30-urige werkweek maakt in één klap een einde aan sekseongelijkheid. Maar zijn we bereid daarvoor de prijs van minder keuzevrijheid te betalen? ... Maar de schoen wringt pas echt bij de aanname dat het kerngezin de norm is.
  • Co de Horde en Job Woudt: Verplichte atv zonder protest op de helling (FD, 7 april 2007) Collectieve arbeidstijdverkorting is op haar retour. In steeds meer cao's kunnen werknemers atv-dagen verkopen om zo langer te werken dan 38 uur. Soms wordt zelfs de 40-urenweek standaard ingevoerd. Morrelen aan de verplichte kortere werkweek was jarenlang taboe bij de vakbonden. De laatste tijd is dat veranderd. 'Dat taboe bestaat al lang niet meer', zegt Anja Jongbloed, cao-coördinator van FNV Bondgenoten.
  • Aansturen op dertiguursmodel is beter dan verplichten (Trouw, 5 april 2007, hoofdredactioneel commentaar). Hieruit: Voer een verplichte werkweek in van dertig uur, schreef filosoof Rutger Claassen, alleen dan is het mogelijk om tot een evenwichtige verdeling te komen tussen arbeid en zorgtaken. De roep om een verplichte kortere werkweek is niet nieuw. Eind jaren zeventig pleitte de vrouwenbeweging er al voor. Pleitbezorgster Joke Smit wees erop dat alleen ’een nieuwe norm’ verandering teweeg kan brengen. Anders blijft iedereen die er niet aan meedoet afwijkend en dus ’een tweederangs arbeidskracht’.
   Die voorspelling kwam uit. Het pleidooi van Claassen verdient dan ook serieuze aandacht. Ongetwijfeld is zijn dertiguursmodel te verkiezen boven het ’anderhalfverdienersmodel’ dat nu domineert. Toch is de verplichte invoering van een kortere werkweek voor iedereen niet de manier. Logischer is het om een onderdeel van het model aantrekkelijker te maken: de ’papadag’. Keuzevrijheid is terecht een groot goed. Maar ook met behoud daarvan valt er best aan te sturen op een dertigurige werkweek als ideale norm.
  • René Paas en Yvonne van Houdt (CNV): Maak ook werkweek van vier dagen mogelijk (Trouw, 5 april 2007). Het plan van de dertig-urige werkweek is sympathiek maar onpraktisch. Laat ouders kiezen voor vierdaagse werkweek. Al kost het geld, het is het waard. Claassens diagnose deugt. En zijn therapie heeft de charme van de eenvoud. Maar het werkt niet. Mensen moeten die keuze zelf maken. Wij zoeken liever een weg waarin werk en zorg weer zijn te combineren.
  • Lans Bovenberg: Zorg en werk vraagt maatwerk (Trouw, 4 april 2007). De oproep om over werktijden te praten is terecht. Het combineren van ouderschap en werk vraagt vooral om grotere flexibiliteit. Niet om een starre 30-urige werkweek. Onze maatschappelijke instituties hebben zich nog niet goed aangepast aan een vaak onderbelichte revolutie op de arbeidsmarkt: de feminisering van de arbeid.
  • Pleidooi 30-urige werkweek gemengd ontvangen (Trouw, 3 april 2007). Werkgevers vinden het een ’studeerkamerverhaal’, vakbonden ’een goede denkrichting’. De 30-urige werkweek wordt gemengd onthaald. „De praktijk laat zich zo niet dwingen”, reageert Ton Schoenmaeckers van MKB Nederland op de ideeën van filosoof Rutger Claassen. Vakcentrale CNV is heel wat positiever. „De weg die Claassen kiest, is voor 90 procent in onze richting”, zegt bestuurder Yvon van Houdt.
  • "Arbeidstijdenwet te belastend voor werknemers" (Trouw, 1 april 2007). FNV Bondgenoten vindt de arbeidstijdenwet die zondag in werking is getreden, te zwaar voor werknemers. De grenzen die worden gesteld aan de dagelijkse arbeidsduur zijn volgens de vakbond veel te ruim.
 • bijstandswet: 
  • Aantal bijstandsgerechtigden afgenomen sinds invoering nieuwe bijstandswet (SZW, 13 april 2007). Mensen die langere tijd bijstand hebben gehad, raken daar sneller uit. In 2005 verlieten bijna 22.000 mensen de bijstand die al twee tot vijf jaar een uitkering hadden.
   • Rapport Wet werk en bijstand: de feiten op een rij. Hieruit: Vanwege zorgtaken zijn ca. 15.000 huishoudens ontheven van arbeidsplicht. Redactie: In het rapport wordt geen uitsplitsing naar sekse gemaakt. Ook ontbreekt informatie inzake de ontwikkeling bij alleenstaande ouders met zorgtaken resp. de uitstroom van alleenstaande ouders na afloop van de ontheffing wegens zorgtaken.   
 • emancipatiebeleid:
  • Plasterk strijdlustig om emancipatie (De Volkskrant, 14 april 2007). Minister Plasterk van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal 'als een helleveeg tekeergaan' als het de emancipatie van vrouwen betreft. Dat zei de bewindsman (die verantwoordelijk is voor emancipatie) vrijdag tijdens de jaarvergadering van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Plasterk (PvdA) wil de komende vier jaar 'door het glazen plafond'. Hij benadrukt dat de emancipatie verre van geslaagd is en rekent zo af met de visie van het vorige kabinet. Toenmalig CDA-minister De Geus (Sociale Zaken) hoopte de laatste emancipatieminister te zijn. In 2003 noemde hij de emancipatie van de autochtone vrouw 'voltooid'. Plasterk denkt daar anders over. Hij kan eventueel in de ministerraad vragen gaan stellen over benoemingen in publieke functies. Hij wees de vijftig aanwezige hoofdredacteuren op het blanke-mannengehalte in de top van de media. Drie vrouwelijke hoofdredacteuren waren op de jaarvergadering aanwezig.
  • Verzending emancipatienota en reacties Kabinet op VCE-rapportage. Brief dd. 3 april 2007 van minister Plasterk (Emancipatie) aan de Tweede Kamer. Hieruit: Het huidige kabinet heeft in het coalitie-akkoord een Emancipatienota aangekondigd. De komende periode wil ik benutten om met mijn collega’s de gezamenlijke ambities te bepalen. Hierbij zullen we de eindrapportages van de VCE betrekken. U zult de Emancipatienota en de reacties op de eindrapportages van de VCE daarom tegelijkertijd ontvangen. Verzending aan de Tweede Kamer is voorzien rondom Prinsjesdag.
 • Europese Unie > zorg:
  • Verschillen in verzorging. De verzorging van ouderen in negen EU-landen. SCP, 12 april 2007. Hieruit onder meer:
   • Per saldo ondervindt gemiddeld 14% van alle 50-plussers in de onderzochte landen een verzorgingsprobleem. De verschillen tussen de landen lopen op van 10% in Griekenland tot 17% in Italië. Nederland neemt met 13% een middenpositie in.
   • Wanneer deze gezins- en familieleden niet worden meegerekend daalt de omvang van het informele netwerk van gemiddeld 75% naar krap 60%. Nederland neemt hier met 67% een relatief gunstige positie in, mede door het hoge aantal niet voltijd werkende vrouwen.
   • In de noordelijke landen en Nederland is de hulp minder intensief, en komt dagelijkse hulp veel minder voor. Met de recente introductie van de ‘gebruikelijke zorg’ is in Nederland het streven erop gericht dat gezinsleden meer voor elkaar gaan zorgen.
 • Frankrijk:
  • Olivier van Beemen: Franse politici worstelen met feminisme (ND, 6 april 2007). Feminisme speelt bij de Franse presidentsverkiezingen een belangrijke rol. Hoe wordt het 'oudemannenbolwerk' in Parijs doorbroken?
 • geslachtsloosheid:
  • Hoge Raad wijst eis geslachtsloze af (Volkskrant, 3 april 2007). De Hoge Raad heeft geoordeeld dat iemand als man of als vrouw moet staan ingeschreven in de burgerlijke stand. Geslachtsloosheid is geen optie. De Raad deed die uitspraak vrijdag in een zaak die was aangespannen door een 60-jarige Nederlander, die noch als man noch als vrouw bij de gemeente ingeschreven staat. De persoon werd geboren als man en liet zich op 26-jarige leeftijd opereren om een vrouw te worden. Later kwam de vrouw ‘op grond van langdurige en consistente gevoelens en ervaringen’ tot de conclusie geen vrouw te zijn, maar ook geen man.
 • geweld tegen vrouwen/meisjes > India:
  • Meer dan de helft Indiase kinderen misbruikt (RefD, 9 april 2007). Een onderzoek in opdracht van UNICEF onder zo’n 15.000 kinderen in India heeft schokkende cijfers opgeleverd over kindermishandeling in het Aziatische land. Bijna 53 procent van de ondervraagde kinderen tussen de 5 en 18 jaar zegt slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik. Twee op de drie is op een andere manier lichamelijk mishandeld.
 • glazen muur:
  • Gert van Harskamp: 'Mannenwereld? Maakt me niks uit' (ND, 10 april 2007). De bouw staat te springen om personeel. Het aantal openstaande vacatures is inmiddels opgelopen naar ruim 12.000, en blijft groeien. Nu worden ook meisjes lekker gemaakt voor een baan op de bouwsteiger. Bondbestuurder Charles Verhoef van FNV Bouw meent dat de grote bouw niet alleen te zwaar is voor vrouwen, ook mannen houden het daar niet lang vol.
  • Vrouwen willen niet in de bouw werken (BN De Stem, 7 april 2007). Bouwwerkgevers hebben het personeelstekort in de bouw aan zichzelf te wijten. Ze hebben weinig moeite gedaan om het imago van de branche te verbeteren. Daarom lukt het nauwelijks om vrouwen te interesseren voor een baan in de bouw, aldus FNV-bestuurder Charles Verhoef.
 • glazen muur > Groot-Brittannië:
 • homohuwelijk > weigerambtenaren:
  • Christen Unie: Stop druk op weigerambtenaren (Volkskrant, 5 april 2007). De ChristenUnie waarschuwt gemeenten die ‘weigerambtenaren’ aanpakken. Fractievoorzitter Slob zegt dat druk op ambtenaren die geen homohuwelijk willen sluiten een ‘tegengesteld effect’ kan hebben: ‘Ze moeten goed weten wat ze doen.’
  • 'Gemeenten namen na 2001 nog weigerambtenaren aan' (Volkskrant, 1 april 2007). Zeven Nederlandse gemeenten hebben na de invoering van het homohuwelijk op 1 april 2001 nog weigerambtenaren in dienst genomen, zo concludeert het COC na een eigen onderzoek. Vertegenwoordigers van de Tweede Kamerfracties van de PvdA, de SP, de VVD, D66 en GroenLinks ondertekenden een convenant waarin zij verklaarden geen steun te verlenen aan een wettelijke vorm van erkenning van gewetensbezwaarde ambtenaren.
  • Christelijke homogroepen tolereren weigerambtenaren (Volkskrant, 1 april 2007). Drie christelijke homogroepen vinden het niet erg om gewetensbezwaarde trouwambtenaren gewoon hun werk te laten doen. Volgens de verenigingen levert de weigering van ambtenaren geen problemen op voor homoseksuelen, omdat er voldoende mensen bij de burgerlijke stand werken die hen kunnen trouwen.
  • Hilbert Meijer: 'COC schaadt positie homo's in kerk' (ND, 31 maart 2007). De ,,heksenjacht'' van COC Nederland op trouwambtenaren die geen homohuwelijk willen sluiten, schaadt de acceptatie van homo's in de kerken,, zo waarschuwen drie christelijke homogroepen in een gezamenlijke verklaring. ,,Homo's die in het verleden gediscrimineerd werden, discrimineren nu zelf om het hardst''.
 • homohuwelijk > Aruba:
  • Aruba moet homohuwelijk erkennen (NOS Journaal, 13 april 2007). Een in Nederland gesloten homohuwelijk geldt ook op Aruba, aldus de uitspraak van de Hoge Raad. 
 • kinderopvang:
  • Dorien Pels: Overblijven op school chaotisch (Trouw, 11 april 2007). Een nieuwe wet regelt dat basisscholen sinds februari verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen tussen de middag. Zonder succes. De nieuwe overblijfwet, die schoolbesturen verantwoordelijk maakt voor de overblijf, heeft eerder kwaad gedaan dan goed, zo stelt het manifest van Tijd voor School, gericht aan onderwijsminister Ronald Plasterk (PvdA).
  • Drie ton extra voor kwaliteit kinderopvang (OCW, 2 april 2007). Staatssecretaris Dijksma heeft extra geld beschikbaar gesteld om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren: 300.000 euro, bovenop het budget van 1,4 miljoen euro dat al beschikbaar was. De aanvragen voor projecten die de kwaliteit verbeteren, kunnen in de periode maandag 2 april tot en met 2 mei 2007 worden ingediend en worden in volgorde van binnenkomst toegekend.
  • Frank Straver: Vernieuwing | Een crèche op de boerderij. Moderne boer zoekt door verbreding naar nieuwe inkomstenbron (Trouw, 2 april 2007). Melkveehouders Janke en Wietze Terpstra uit het Friese Eastermar begonnen een agrarische kinderopvang.
  • Dafna Holzer: 'Kinderopvang is goed voor alle kinderen' (AD, 2 april 2007). Kinderopvang is niet alleen handig voor werkende moeders, maar ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. Ook is opvang een nuttige aanvulling van de opvoeding. Een speciale internetsite, radiospotjes en brochures moeten ouders hiervan doordringen. De campagne, ‘Kinderopvang, dat gun je ieder kind’ wordt vandaag gelanceerd door staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs).
 • leefvormen:
  • Verlies van partner daalt (Trouw, 2 april 2007). Steeds minder mensen verliezen hun partner. In 2006 verloren 55.000 mensen hun partner. In de periode van 1996-2003 werden jaarlijks 59.000 mensen weduwe of weduwnaar. Dat bleek maandag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • media:
  • Femke van Zeijl: Weeklog.nl (Volkskrant, 10 t/m 14 april 2007). Femke van Zeijl, voorzitter Stichting Vrouw en Media, schreef deze week een weblog, mede ter gelegenheid van het 25-jarig jublieum van de Stichting.
   • Femke van Zeijl: Jubileumspeech,. Hieruit o.m.: Het gaat goed met vrouwen in de media, meldden we vier jaar geleden al. Uit onderzoek van het SCP bleek dat het aantal vrouwen in de journalistiek in tien jaar tijd bijna verdubbeld was en een kwart van de chefs was inmiddels van het vrouwelijk geslacht. Op de journalistieke opleidingen steken de meiden de jongens naar de kroon. En vorig jaar konden we twee vrouwelijke krantenhoofdredacteuren als onze mascottes op de Vrouw & Mediakar hijsen.
 • ondernemerschap:
  • Vrouwen aan de top ondernemen beter (FEM Business, 11 april 2007). Intuïtie, empathie, zorgzaamheid. In de zakenwereld zijn het niet langer zwakke eigenschappen, maar talenten , zegt voormalig zakenvrouw en auteur Margaret Heffernan. “Hiërarchie is passé. Het is tijd voor nieuwe spelregels.”
 • onderwijs > seksuele intimidatie:
  • Onderzoek naar seksueel wangedrag leerlingen (Volkskrant, 12 april 2007). De Inspectie van het Onderwijs stelt een onderzoek in naar de omvang van seksueel gedrag tussen basisschoolleerlingen waarmee ze grenzen overschrijden en hoe scholen daarmee omgaan.
 • ontwikkelingssamenwerking:
 • openbaar bestuur:
  • Vrouwen krijgen overhand in Brabants provinciebestuur (Telegraaf, 13 april 2007). In het nieuwe provinciebestuur van Noord-Brabant zitten meer vrouwen dan mannen. Dat blijkt uit de voordrachten van partijen CDA, VVD en PvdA. Commissaris van de Koningin Hanja-Maij Weggen vergadert de komende vier jaar met drie vrouwen en drie mannen.
 • VWS-beleid > emancipatie-aspecten:
  • Samen zorgen voor beter. Proloog VWS-beleid 2007-2010. Brief dd. 5 april 2007 van minister Klink en staatssecretaris Bussemaker (VWS) aan de Tweede Kamer. Hieruit onder meer:
   • De komende jaren zal intensieve aandacht nodig zijn voor slachtoffers van eergerelateerd en huiselijk geweld. We zullen werken aan de kwaliteit en doelmatigheid van de vrouwenopvang.
   • De overtijdbehandeling en de flexibele bedenktijd wordt onder de Wet afbreking zwangerschap (Waz) zal worden gebracht. Wij zullen u hierover voor de zomer per brief nader berichten.
   • We gaan daarnaast aan de slag met een samenhangend pakket van positieve maatregelen die een alternatief kunnen bieden voor afbreking van een zwangerschap. We komen voor de zomer ook met een nader standpunt op de eerder uitgebrachte evaluatie van de Waz. Daarnaast zullen we ons ook inzetten voor deskundigheidsbevordering van hulpverleners van abortushulpverlening en het ondersteunen van richtlijn- en protocolontwikkeling en willen we de opvang van hulpverlening verbeteren voor vrouwen die besluiten de zwangerschap uit te dragen. Tot ons pakket van maatregelen behoort ook verbeterde voorlichting aan jeugd en allochtone meisjes en vrouwen.
 • sport > Afghanistan:
  • Danielle Pinedo: Ongesluierd schaken in Afghanistan (NRC-Handelsblad, 11 april 2007). Beleidsambtenaar Boy Frank (55) organiseert schaaktoernooien in landen als Afghanistan, Eritrea en Angola. Met onverwachte effecten. „Schaken werkt neutraliserend.”
 • vaderschap:
  • Vaders willen zekerheid (Het Parool, 7 april 2007). Het aantal doe-het-zelf-vaderschapstests groeit in Nederland met zo'n 25 procent per jaar, aldus directeur Eric Willems van internetbedrijf Consanguinitas in Tilburg. Het werkt zo: mannen sturen hun wangslijm en dat van hun kind op en weten binnen vijftien dagen of ze de echte vader zijn. ''Dat gebeurt bij onzekerheid, jaloezie, maar ook bij alimentatiekwesties.'' Officieel moet ook de moeder voor toestemming tekenen. Maar geen van de bedrijven controleert of die handtekening echt is.
 • zeden:
  • Poster in de binnenstad van Utrecht. Vragen dd. 10 april 2007 van TK-leden Halsema, Azough, van Gent en Peters (GL) aan minister Plasterk. Bent u bekend met de poster in de historische binnenstad van Utrecht, waarop een gouden bikini is geportretteerd? Zo ja, deelt u de mening dat dit seksistisch is? Bent u bereid te bevorderen dat in het kader van de gelijke behandeling een poster opgehangen van een man in een gouden zwembroek? Zo neen, waarom niet?

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


AKTUEEL

Agenda > Toegevoegd:

 • woensdag 26 april 2007: Women are the most wasted resource in the world. Debat in de Rode Hoed, met Naema Tahir, Heleen Mees, Thessa Sambou en Nick Isles. Organisatie: The Economist i.s.m. Huijskens & Istha . Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis. Plaats: Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV , Amsterdam
 • Girlsday, rondom 26 april 2007. Organisatoren van Girlsday in Nederland zijn Technika 10 Nederland en VHTO. Girlsday wordt mede mogelijk gemaakt door het Platform Bèta Techniek, Jet-Net, de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. en Corus. Voor informatie over de aktiviteiten: deelnemers aan Girlsday 2007

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


VARIA

Ariel Levy - Female Chauvinist Pigs. De opkomst van de bimbocultuur
Dit is nu de Female Chauvinist Pig: de nieuwe vrouw met ‘macht’ die de ‘Playboy-bunny’ als talisman draagt, aan vluchtige seks doet alsof het sport is en de ‘bimbocultuur’ omarmt wanneer ze maar kan. Zagen Male Chauvinist Pigs vrouwen nog als vlees, de Female Chauvinist Pigs van vandaag gaan nog verder: ze verheffen andere vrouwen – en ook zichzelf – tot seksobjecten. Ze denken dat ze dapper en grappig zijn, maar in Female Chauvinist Pigs vraagt Ariel Levy zich af wie er nu eigenlijk belachelijk gemaakt wordt.
Levy interviewt studentes die zich tijdens hun vakantie uitkleden voor de camera en tieners die opgegroeid zijn met Paris Hilton en borstimplantaten.
Ze onderzoekt een cultuur waar in iedere muziekvideo een stripster aan een paal hangt, waarin olympische atletes met hun bikinilijn paraderen op de pagina’s van Playboy en waarin strings op de markt gebracht worden voor meisjes die nog op de lagere school zitten.
In de traditie van de jonge Germaine Greere en Naomi Wolfs The Beauty Myth ontrafelt Levy de mythe van de Female Chauvinist Pig en beargumenteert ze dat wat doorgaat voor bevrijdende rebellie eigenlijk conformisme is.

Met Female Chauvinist Pigs bepleit Levy op onweerstaanbaar grappige en buitengewoon intelligente wijze dat de opkomst van de bimbocultuur niet representatief is voor hoe ver de vrouw gekomen is, maar slechts bewijst hoe ver ze nog te gaan heeft.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF 

Vul uw e-mailadres in voor een abonnement op onze nieuwsbrieven :
  

e-mailadres: 

  

Selecteer uw interesses:

Nieuwsbrief emancipatie.nl [*]:

Nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl:

Perslijst stichting emancipatie online:

Inschrijven      Uitschrijven

 

[*] NB: De nieuwsbrief emancipatie.nl wordt ook toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.