donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 224
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  221-230
 >  224 
NIEUWSBRIEF 224

hspace=0

Nieuwsbrief 224 (22 januari t/m 4 februari 2007)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


NIEUWS
 • abortus > Kabinetsformatie:
  • Secil Arda: Kabinetsformatie | We hebben te hard voor abortusrecht gevochten (Trouw, 30 januari 2007). Als bij de formatieonderhandelingen paal en perk gesteld wordt aan de vrijheid van abortus is dat bijzonder schadelijk voor de emancipatie van allochtone vrouwen. Die dreigen terug te vallen in het duistere verleden. ...De religieus conservatieve mannen van alle monotheïstische religies en in alle culturen lijken op elkaar. Zij willen de eigen interpretatie met alle punten en komma’s van hun geloof aan vrouwen opleggen.
  • Abortus: de vrouw beslist. Open brief aan de PvdA van Wij Vrouwen Eisen, 25 januari 2007. Hieruit:
   • Wij zijn niet bang dat in de onderhandelingen de mogelijkheid tot een legale en medisch verantwoorde abortus in Nederland zal verdwijnen. Wel vrezen wij dat aan de huidige wet een uitleg en uitvoering zal worden gegeven waardoor in de praktijk zowel de toegankelijkheid als de veiligheid van abortus verminderen. Bovendien hebben wij bezwaar tegen een discussie waarin de ‘noodsituatie’ van de vrouw voortdurend wordt  afgewogen tegen de beschermwaardigheid van ongeboren leven. Daardoor raakt het principiële punt van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen uit het zicht. DE VROUW BESLIST !
  • Rebecca Gomperts en Gunilla Kleiverda: De abortusboot groet Rouvoet (NRC Next, 19 januari 2007). Brief Women on Waves aan abortustegenstander van de ChristenUnie. Door de regeringsdeelname van de ChristenUnie wordt het abortusbeleid mogelijk minder ruimhartig. Tot onvrede van sommigen.
 • arbeid:
  • Hogere arbeidsdeelname vooral te halen bij mensen met een deeltijdbaan (SZW, 29 januari 2007). De grootste winst om mensen meer en langer aan het werk te krijgen, valt te behalen bij werknemers met een deeltijdbaan. Ook herintreders vormen een grote groep. Voor werklozen op het sociaal minimum zijn er de minste financiële prikkels om weer aan de slag te gaan. Voor herintreders is het financieel het meest gunstig om weer aan de slag te gaan. Dit blijkt uit een rapport over de armoedeval dat demissionair minister De Geus SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De armoedeval onder deeltijders (ruim 2 miljoen mensen) is in de periode 2002-2006 groter geworden.
   • B. Taner, P. Hendrix: De armoedeval. Een nieuwe kijk op een oud probleem. SZW (zonder datum). Hieruit: Het achterliggende doel van het verminderen van de armoedeval is het verhogen van het arbeidsaanbod. De vraag is, in welke mate vermindering van de armoedeval het arbeidsaanbod stimuleert.
    • Mensen met een lage kans om door te stromen naar beter betaalde banen maar wel kans maken op een laagbetaalde baan kunnen vaak op eigen kracht geen grote inkomensvooruitgang vanuit een uitkeringssituatie realiseren.
    • Voor mensen die geen perspectief op doorgroei hebben en geen kans maken op een laagbetaalde baan is de armoedeval niet het meest relevante probleem.
    • Bij welke groep is nog de meeste winst te halen?. Met de WWB is er aan de onderkant van de arbeidsmarkt veel bereikt. Ten opzichte van het verleden zijn er ook steeds minder partners zonder eigen inkomsten. Participatiebevordering door grotere deeltijdbanen biedt nog mogelijkheden voor de toekomst.
  • Defensie wil meer vrouwen en allochtonen trekken (Volkskrant, 25 januari 2007). Defensie wil de komende jaren meer vrouwen en allochtonen binnenhalen. Om het werk voor deze doelgroepen aantrekkelijker te maken, moet wel het personeelsbeleid flexibeler worden en moeten de arbeidsomstandigheden worden aangepast. Aldus staatssecretaris van der Knaap (Defensie) op een symposium. Voor vrouwen moeten wat hem betreft meer voorzieningen komen zoals kinderopvang en bijvoorbeeld bijzonder verlof bij ziekte van kinderen. Dat geldt ook voor jonge mannen.
  • Marijn Kruk: Filosofie | Vrouwen zitten nu eenmaal liever thuis (Trouw, 23 januari 2007). De Amerikaanse filosoof Harvey Mansfield meent dat het verschil tussen de seksen verloren gaat. Daarom schreef hij het boek ’Manliness’, een pleidooi voor de manhaftige man. In de VS riep het furieuze reacties op. Vooral omdat Mansfield beweert dat vrouwen net zo lief thuis zitten, maar dat eigenlijk niet meer mogen. Mansfield vindt: Net als haar definiëring als ’mens’ de vrouw hielp rechten te krijgen, kan een definitie ook helpen te bepalen wat in haar belang is. En dat belang heeft iets van doen met bescheidenheid en huiselijkheid.
  • Kosten en baten van participatiebeleid. Brief dd. 19 januari 2007 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van:
   • Lucy Kok, Peter Hop, Hettie Pott-Buter : Kosten en baten van participatiebeleid, SEO, Amsterdam, januari 2007. Hieruit:
    • De overheid kan de arbeidsparticipatie van vrouwen dus op twee manieren beïnvloeden: verhogen van het netto loon van vrouwen via fiscale maatregelen, en verlaging van het loon dat vrouwen minimaal willen verdienen (het zogenaamde reserveringsloon).
    • Uit onze berekeningen blijkt de hoogte van het eigen loon van vrouwen de grootste invloed te hebben op hun arbeidsparticipatie. Een stijging van het eigen loon van vrouwen met 1% verhoogt de arbeidsparticipatie van vrouwen in uren met 1,76%. Maatregelen die aangrijpen bij het loon dat vrouwen minimaal willen verdienen (het reserveringsloon) blijken potentieel een kleiner effect te hebben.
    • Het afschaffen van de heffingskorting voor de afhankelijke partner levert daartoe de grootste bijdrage. Daarmee kan de arbeidsparticipatie van vrouwen met een partner 12,2% stijgen. Ook het verhogen van de aanvullende heffingskorting levert welvaartswinst op. Het gratis maken van kinderopvang levert een welvaartsverlies op.
 • au pair-regeling > vrouwen/mensenhandel:
  • Ambassade waarschuwt voor mensenhandel (Trouw, 26 januari 2007). De Nederlandse ambassade op de Filipijnen heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gewaarschuwd voor mensenhandel vanuit het land naar Nederland door misbruik van de au pair-regeling: Filipijnse vrouwen vragen een werkvergunning voor Nederland aan via een au pair-regeling, maar en deel van hen zou in het illegale circuit verdwijnen, bijvoorbeeld in de prostitutie. Ondanks de negatieve adviezen van de ambassade zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meisjes uit de Filipijnen toch werkvergunningen geven. De Tweede Kamer wenst opheldering.
 • autorijden:
  • Anieke Kranenberg: 'Man rijdt roekelozer, agressiever dan vrouw' (Volkskrant, 29 januari 2007). 'Mannen kúnnen beter rijden, maar ze doen het niet.’ Zegt psycholoog Wildervanck. ‘Vrouwen rijden beter dan mannen’, kopten zij op basis van wetenschappelijke studies en de laatste statistieken over het jaar 2005 in Nederland. Dat heeft vooral te maken met de omstandigheden, zegt verkeerspsycholoog Cees Wildervanck. ‘Vrouwen doen vaker boodschappen en halen de kinderen van school. Binnen de bebouwde komt de meeste blikschade voor.’
 • emancipatie:
 • functiebenamingen:
  • Ulli d'Oliveira: Troonsopvolging. Wie misgunt Máxima haar promotie? (Trouw, 3 februari 2007). Velen willen dat Máxima de titel koningin krijgt als haar echtgenoot de troon bestijgt. Mag de echtgenoot van dochter Amalia zich dan koning noemen?
  • Als Máxima koningin wordt moet mr Pieter tenminste prins worden (Trouw, hoofdredactioneel commentaar, 30 januari 2007). Voorstanders die vinden dat prinses Máxima straks koningin genoemd moet worden (en dat zijn er nogal wat) beschikken over sterke argumenten. Maar de echtgenoten van onze achtereenvolgende koninginnen brachten het nooit verder dan prins en in het buitenland is het al niet anders. .. Het is nog gekker als we bedenken wat de echte reden is, namelijk dat een mannelijke koning als echtgenoot van het vrouwelijke staatshoofd als verwarrend en bedreigend wordt ervaren. .. Zo moest mr. Pieter van Vollenhoven het zonder de titel prins stellen, terwijl de echtgenotes van de prinsen ogenblikkelijk prinses werden.
  • Kamer voorstander: Máxima koningin (Telegraaf, 27 januari 2007). De Tweede Kamer vindt het volstrekt logisch dat prinses Máxima straks de titel koningin krijgt als haar man prins Willem-Alexander koning Willem IV wordt. Volgens een ruime meerderheid van CDA, PvdA, VVD en GroenLinks verdient Máxima het om koningin te worden genoemd. 'In de harten van de Nederlanders is ze dat al en ik kan me voorstellen dat we dat ook formaliseren', zegt CDA-Kamerlid Liesbeth Spies. De SP neemt nog geen standpunt in.
 • gelijke kansen:
  • Europees Jaar Gelijke Kansen voor iedereen van start (SZW, 29 januari 2007). Het vergroten van de kennis over en bewustwording van gelijke kansen staat centraal tijdens het Europees Jaar van Gelijke Kansen voor iedereen. De activiteiten in het kader van het jaar zijn gericht op het terugdringen van discriminatie en het benadrukken van de voordelen van diversiteit. Er is een miljoen euro subsidie beschikbaar voor organisaties die projecten willen uitvoeren. Deze moeten zich richten op het bestrijden van onderscheid op grond van godsdienst en levensovertuiging, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, handicap of chronische ziekte en leeftijd. Meer informatie : www.agentschapszw.nl
  • Burgemeester Daleslezing door Alex Geert Castermans (CGB, 27 januari 2007). Op vrijdag 26 januari 2007 heeft Alex Geert Castermans, voorzitter van de CGB, de jaarlijkse Burgemeester Dales Lezing gehouden. Hij heeft daarbij zijn visie op de waarde en de werking van Artikel 1 van de Grondwet gegeven in het betoog 'Behoud van identiteit'.
   • Alex Geert Castermans: Behoud van identiteit. Burgemeester Daleslezing 2007. Hieruit: Dit jaar is het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen. Daarbij past een oproep aan alle burgers, werkgevers en werknemers, onderwijsgevenden en studenten om respect te hebben voor elkaar en elkaars verschillen, om zich ervan bewust te zijn dat discriminatie op de loer ligt, en om zich in te zetten voor sociale cohesie. Alleen het bij elkaar brengen van mensen met verschillende achtergronden kan achterstelling en uitsluiting van mensen tegengaan.
 • genitale  verminking:
 • geweld tegen vrouwen:
 • glazen plafond:
  • Vrouwen aan de macht (NOS Journaal, 28 januari 2007). Hillary Clinton en Ségolène Royal hebben zich in de strijd geworpen voor het hoogste ambt in hun land. Duitsland en Groot-Brittannië hebben al ervaring met een vrouw op nummer één. Buitenlandcorrespondenten Wouter Kurpershoek, Saskia Dekkers, Margriet Brandsma en Tim Overdiek over de opmars van vrouwen naar de politieke top.
  • Vrouwenmacht (NRC-Handelsblad, 22 januari 2007, hoofdredactioneel commentaar). Hieruit:  .....De overheid kan wel betaald werk door ouders vergemakkelijken door de toegang tot crèches en naschoolse opvang te verbeteren. Op die punten wordt langzaam vooruitgang geboekt. Als dan alsnog de arbeidsparticipatie van vrouwen stagneert, is dat hun vrije wil. Niet de ideologische maar economische factoren bepalen de arbeidsparticipatie. Wie een gezin sticht, heeft een groter huis nodig en de meeste mensen kunnen dat niet met slechts één of anderhalf inkomen betalen. De derde golf van het feminisme wordt het resultaat van een hoge hypotheek.
  • Frank Kools: Is Amerika klaar voor een vrouw? (Trouw, 22 januari 2007). De Amerikaanse verkiezingen van 2008 werpen hun schaduw al vooruit: is het land klaar voor een vrouw of voor een zwarte president?
 • homohuwelijk > religie:
  • 'Homohuwelijk voor ambtenaar plicht' (ND, 27 januari 2007). Gemeenten mogen strenger zijn voor ambtenaren met gewetensbezwaren tegen het sluiten van een homohuwelijk. Dat zei Alex Geert Castermans, voorzitter van de Commissie gelijke behandeling, in de Daleslezing 2007. Hij erkent dat het dilemma lastig is, omdat belangen met elkaar botsen. De functie van overheidsdienaar brengt mee, dat geen onderscheid gemaakt mag worden tussen mensen, meent Castermans. Gemeenten kunnen daar strenger op toezien.
 • homobeleid:
  • Kamer eist erkenning 'mee-moeder' lesbisch paar (AD, 23 januari 2007). De Tweede Kamer roept het kabinet op beide partners van een lesbisch paar met kinderen dezelfde juridische rechten te geven. Nu is alleen de biologische moeder als ouder erkend. Een Kamermeerderheid steunde dinsdag een motie van D66 om de 'meemoeder' dezelfde positie te geven. De zogeheten sociale moeder hoeft dan het ouderschap niet meer te verkrijgen door een adoptieprocedure, maar wordt van rechtswege moeder.
 • Indonesië > Atjeh > sharia:
  • Gert Jan Rohmensen: Atjeh | Sharia-politie maakt zich niet populair (Trouw, 25 januari 2007). In de Indonesische provincie Atjeh is in 2001 de islamitische wetgeving ingevoerd. Op de naleving wordt toegezien door de sjaria-politie, die steeds harder optreedt en het vaak voorzien heeft op jongeren en vrouwen.
 • kabinetsformatie:
  • Coördinerend minister discriminatie bepleit (NRC-Handelsblad, 31 januari 2007). Het nieuwe kabinet zou een coördinerend minister moeten krijgen voor alles wat met discriminatie te maken heeft, en wel bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Aldus demissionair minister Rita Verdonk (Integratie) woensdag in een overleg met de Tweede Kamer. Nu houden diverse ministeries zich bezig met discriminatiezaken. Haar collega Ernst Hirsch Ballin (Justitie), die ook bij het debat zat, sprak zich er niet over uit.
  • COC en Christen Unie praten over homo-beleid (AD, 21 januari 2007). De ChristenUnie en COC Nederland, de belangenorganisatie van homoseksuelen, hebben de afgelopen twee weken gesprekken gevoerd over de invulling van homo-emancipatie in het nieuwe kabinetsbeleid. Rouvoet maakte volgens COC-voorzitter Van Dalen duidelijk dat er bij de ChristenUnie begrip is voor de problemen van homoseksuelen in Nederland.
 • kinderopvang:
  • Kwaliteit en flexibiliteit zijn voor ouders belangrijke punten bij het beoordelen van buitenschoolse opvang (persbericht SCP, 17 januari 2007). Kwaliteit van het personeel en flexibele openingstijden zijn voor ouders belangrijke voorwaarden bij de beoordeling van de buitenschoolse opvang. Een andere aandachtspunt voor ouders vormt de afstand tussen de school en de buitenschoolse opvang.
   • Rob Gilsing: Liefst zoals thuis. Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang. SCP,  januari 2007. Hieruit onder meer:
    • Moeders houden de belangen van hun kinderen heel scherp in de gaten en stellen hoge eisen aan opvang’ (Portegijs et al. 2006: 109). De ondersteunt deze zienswijze en pleit ervoor de opvang van schoolkinderen veel meer als vorming te zien, in plaats van louter als opvang:
    • Er bestaat tevens een duidelijke samenhang tussen het opleidingsniveau van de moeder en het belang dat deze moeders hechten aan het ‘opvangen’ van het kind thuis door de eigen moeder/ouders: hoe lager de hoogste genoten opleiding, hoe sterker men hecht aan eigen opvang.
    • Bijna driekwart van de moeders onderschrijft in ieder geval ten dele de stelling dat opvang na schooltijd voor kinderen vermoeiend is en tot lange dagen leidt.
 • Marokkaanse meiden > emancipatie:
  • Dorien Pels: Marokkaanse meisjes | 'Als ik maar van hem houd komt het goed' (Trouw, 3 februari 2007). Op Marokko.nl gaat het meestal over liefde en relaties. Marokkaanse meiden emanciperen zich digitaal. De jongens blijven achter. Marokkaanse meisjes emanciperen heel snel, constateert E- Quality. Maar onder alle jongeren zijn jongens conservatiever dan meisjes, en bij Marokkaanse jongeren is dat verschil nog groter.
 • onderwijs:
  • Jaarboek Onderwijs in cijfers 2007 (CBS, 23 januari 2007). In deze editie wordt onder meer ingegaan op het voortijdig schoolverlaten, het belang van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt en de prestaties van niet-westers allochtone studenten. Met veel cijfers over meisjes en vrouwen. redactie: er is tevens sprake van een bijdrage van OCW op het punt van o.m. feminisering van het onderwijs. Dit is echter (nog) niet op internet gepubliceerd.
 • pensioen:
  • Frank van Alphen: 'Pensioenstelsel nog lang niet rechtvaardig' (Volkskrant, 3 februari 2007). Geïndividualiseerde pensioenstelsels zijn niet per se rechtvaardiger. Vrouwen komen er nog steeds bekaaid van af, zo concludeert de Duitse politicologe Patricia Frericks (31) die in Utrecht promoveert op de hervormingen van Europese pensioenstelsels. 'Het grootste deel van het pensioen blijft afhankelijk van het aantal gewerkte jaren en dat pakt nadelig uit voor vrouwen die minder werken omdat ze meer tijd besteden aan zorg.'
 • prijzen:
  • Joke Swiebel heeft de Bob Angelo-penning gekregen (COC, 21 januari 2007). 'Dit jaar willen we met de Bob Angelo-penning een vrouw eren die zich al sinds de 2e feministische golf met grote toewijding inzet voor de rechten van o.a. vrouwen en homoseksuelen. Een vrouw van kaliber, zowel nationaal als internationaal. En een voorbeeld voor vele (lesbische) vrouwen', adlus Joyce Hamilton, bestuurslid internationaal beleid van COC Nederland. De carriere van Joke Swiebel kan in 3 woorden samengevat worden: emancipatie, solidariteit en idealisme.
  • Women on Waves kandidaat gesteld voor Joke Smitprijs. De aktiegroep Wij Vrouwen Eisen heeft Women on Waves voorgedragen voor de Joke Smitprijs 2007. Of de Jury van de Joke Smit-prijs deze voordracht zal volgen is onzeker. Daarom roept Wij Vrouwen Eisen iedereen op er samen voor te zorgen dat tenminste € 15.000 ten goede gaat komen aan veilige abortus hulpverlening voor ongewenst zwangere vrouwen. Stort 70 euro op Women's Wallet, Banknummer 606673903, Amsterdam. Zie ook: www.Womenonweb.org.
 • VN-vrouwenverdrag:
 • zelfstandig onderneemsters > zwangerschaps- en bevalingsverlof:

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

vrouwenverdrag.nl:

 • VN ondervraagt Nederland over naleving Vrouwenverdrag (HOM.nl, 27 januari 2007). Het VN-Comité bij het Vrouwenverdrag heeft de Nederlandse regering in New York deze week kritische vragen gesteld over de mate waarin Nederland zich inspant om vrouwendiscriminatie tegen te gaan. 21 Nederlandse mensenrechten- en vrouwenorganisaties en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) zijn verheugd dat de VN hun belangrijkste kritiekpunten heeft overgenomen.

vrouwenverdrag.nl > Margreet de Boer en Marjan Wijers wonen de CEDAW-vergadering bij:

 • Zesde dagboek : En nu hun verslag van the heart of the matter, de constructive dialogue van CEDAW met de Nederlandse delegatie. Met de higlights van de vragen en antwoorden. De niet beantwoorde vragen. En een aantal opmerkelijke antwoorden vanuit Nederland.
 • Vijfde dagboek, met: een interview met PM magazine, een gesprek met Frank Majoor (de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger), en de vragen die het CEDAW aan Oostenrijk stelde. Margreet en Marjan spraken opnieuw met Francoise Gaspard, de CEDAW-rapporteur voor Nederland, over de VCE, de Nederlandse review-committee. Voor CEDAW-lid mevrouw Tan schreven zij een nieuw factsheet, nu over legal aid. 
 • Vierde dagboekaantekening (woensdag 24 januari 2007). De CEDAW-behandeling van het Nederlandse rapportage is achter de rug. Margreet de Boer en Marjan Wijers zijn tevreden dat het CEDAW veel vragen heeft gebaseerd op de schaduwrapportage van de Nederlandse NGO's. Verslag volgt ! [En u kunt op deze pagina zien of het persbericht van het CEDAW inmiddels is verschenen]
 • Derde serie dagboekaantekeningen (dinsdag 23 januari 2007). Margreet de Boer en Marjan Wijers spreken het CEDAW toe, en beantwoorden vragen. Ook ontmoeten ze de CEDAW-rapporteur voor Nederland, Francoise Gaspard, en spreken ze met het Nederlandse CEDAW-lid Cees Flinterman. Met foto's!
 • Speciaal voor het CEDAW maakten Margreet en Marjan nog een factsheet over vrouwenhandel (trafficking)
 • Mondelinge verklaring tegenover het CEDAW, namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) op 22 januari 2007 uitgesproken door Margreet de Boer en Marjan Wijers.
 • Tweede serie dagboekaantekeningen (zondag 21 januari 2007).

SERVICEPAGINA

Vacatures:

Oproepen:


AKTUEEL

Agenda > Toegevoegd:

 • dinsdag 13 februari 2007: promotie Petra Verdonk: Gender Matters in medical education. Integrating a gender perspective in medical curricula. Tijd: 15.30 uur. Plaats: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Gezondheidsverschillen tussen de seksen hangen samen met biologische, psychische, sociale en culturele factoren. Man-vrouwverschillen bestaan in risicofactoren, medische consumptie, klachtpresentatie, gevolgen van ziekte, maar ook bejegening door de hulpverlener. Dokters hebben onvoldoende kennis van deze verschillen.
 • donderdag 15 februari 2007: Briefing voor de jaarlijkse CSW-bijeenkomst in New York. Organisatie: Nederlandse Vrouwenraad en E-Quality. Tijd: 15.30 - 17.00 uur. Plaats: Ministerie van SZW, Anna van Hannoverstraat 4, Den Haag (V.d. Berghzaal). Vóór 8 februari aanmelden: a.goetheer@e-quality.nl
 • vrijdag 16 februari 2007: Oratie Yvonne Benschop: 'Van lippendienst tot tegengas. Een kritische benadering van gender in organisatieverandering'. Tijd: 15.45 uur. Plaats: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Decennialang zijn organisaties al bezig om meer vrouwen in de top te krijgen. Met mager succes. Organisaties leren op dit terrein niet of nauwelijks. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat 'het glazen plafond' nog steeds wordt gedefinieerd als het dominante probleem, en dat maatregelen zich alleen richten op het doorbreken daarvan.
 • Agenda FNV Vrouwenbond: met nieuwe link!

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Biografische berichten > Vrouwen in en uit het nieuws:


VARIA

Signalementen:

 • Henriëtte Neuyen: Visies op lichamelijke integriteit. Met artikelen over loverboys, verkrachting, cosmetische chirurgie, verschuivende grenzen in seksualiteit onder jongeren, anorexia en meisjesbesnijdenis. Publikatie van Enzovoort, december 2006. Gratis te bestellen bij: info@enzovoort.org
 • Factsheet Inburgering en Emancipatie. Uitgave: E-Quality, december 2006. Deze factsheet is geschreven voor lokale P-teams (participatieteams van vrouwen uit etnische minderheden), zelforganisaties van migranten(vrouwen) en gemeentelijke adviesraden of –commissies die zich bezighouden met integratie, diversiteit, en/of emancipatie.
  De factsheet is een hulpmiddel bij het adviseren van de gemeente over de uitvoering van de Wet Inburgering. Natuurlijk kan de factsheet ook interessant zijn voor beleidsambtenaren en gemeenteraadsleden.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF 

Begin november 2006 is de verzending van de nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl en de nieuwsbrief emancipatienl hervat. Vul uw e-mailadres in om een of beide nieuwsbrieven te ontvangen.
  

e-mailadres: 

  

Selecteer uw interesses:

Nieuwsbrief emancipatie.nl [*]:

Nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl:

Perslijst stichting emancipatie online:

Inschrijven      Uitschrijven

 

[*] NB: De nieuwsbrief emancipatie.nl wordt ook toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.