woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 223
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  221-230
 >  223 
NIEUWSBRIEF 223
hspace=0

Nieuwsbrief 223 (8 t/m 21 januari 2007)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
NIEUWS
 • abortus:
  • Overtijdbehandeling. Brief van Wij Vrouwen Eisen dd. 16 januari 2007 aan de Vaste Kamercommissie VWS. Hieruit o.m.: Door de overtijdbehandeling onder de WAZ te brengen, waardoor de vijf dagen bedenktijd van toepassing wordt, zullen vele vrouwen (naar schatting tenminste 10.000 per jaar) een meer risicovolle zwangerschapsafbreking moeten ondergaan. Over het feit dat gevaar voor complicaties toeneemt naarmate de veronderstelde zwangerschapsduur toeneemt bestaat geen verschil van mening onder deskundigen. Over de toelaatbaarheid om dat risico te vergroten kennelijk wel.
 • arbeid:
  • Moeders werken niet vaak in voltijd (CBS webmagazine, 15 januari 2007). In 2005 had minder dan een op de tien vrouwen met minderjarige kinderen een voltijdbaan. Dat aandeel is sinds 1996 nauwelijks toegenomen. Moeders zijn wel meer gaan werken, maar dan in deeltijd. Vooral een baan van drie dagen per week is populair. Twee op de vijf moeders hadden geen betaald werk of werkten minder dan 12 uur in de week en behoorden daardoor niet tot de werkzame beroepsbevolking.
  • Joke Mat: Liever moeder. Het nieuwe feminisme pleit voor de vrijheid om geen carrière te maken (NRC-Handelsblad, 13/14 januari 2007). De emancipatie stagneert, concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau in december. Maar wat is emancipatie: fulltime werken of vrijwillig moederen ?
 • arbeid > allochtone vrouwen:
  • Elsbeth Stoker: Van bijstandsvrouw tot marktkoopvrouw (Volkskrant, 16 januari 2007). Allochtone bijstandsvrouwen kunnen in Enschede een opleiding krijgen om marktkoopvrouw te worden. Henk Achterhuis: 'We hebben dit plan vorig jaar ontwikkeld naar aanleiding van gesprekken van de stichting PaFemme, die de arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen wil stimuleren. Vandaar de keuze voor allochtone vrouwen, maar voor mijn part hadden het ook twintig blinde postbodes kunnen zijn.'
 • arbeid > glazen muur:
  • Bouw ziet deel arbeidsmarkt over het hoofd (FNV Bouw, 9 januari 2007). Volgens FNV Bouw ziet de bouw echter stelselmatig een deel van de arbeidsmarkt over het hoofd. Bondsbestuurder Charles Verhoef: 'Zie je op een bouwplaats vrouwen? Zijn die soms niet geschikt voor de bouw? Dan moeten we snel de bouw voor hen geschikt máken! Dat is ook goed voor mannen, die worden dan minder snel ziek of arbeidsongeschikt.' Ook onder allochtonen heerst een forse werkloosheid.
   • Cijfers vrouwen in de bouw. Wist u dat 29 procent van de bouwkundestudenten op de universiteit meisjes zijn? En dat 75 procent van de vrouwen na het krijgen van kinderen aan het arbeidsproces deel wil blijven nemen?  Bouwbreed zijn er echter veel meer vrouwen werkzaam. Denk hierbij aan architectenbureaus, adviesbureaus, bouwwoningtoezicht, gemeenten en woningcoöperaties. Cijfers hiervan zijn ons niet bekend.
  • Vakbond pleit voor vrouwen in de bouw (Trouw, 9 januari 2007). De bouw moet geschikt worden gemaakt voor vrouwen. Dat kan het tekort aan personeel oplossen. Dat stelt FNV Bouw dinsdag. Volgens de vakbond ziet de bouw vrouwen stelselmatig over het hoofd, wat ten koste zou kunnen gaan van de het aantal huizen dat gereed komt.
 • arbeid > leeftijd:
  • Werkt grijs door? Brief dd. 15 januari 2007 van staatssecretaris van Hoof (SZW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van:
   • Eva van der Boom, Félicité Adams: Werkt grijs door? Ecoprys, oktober 2007. Redactie: in de samenvatting en conclusies geen aandacht voor eventuele m-v-verschillen of genderaspecten.
 • arbeid > werkloosheid:
  • Nederlandse werkloosheid daalt tot 5,5% (Volkskrant, 18 januari 2007). De Nederlandse werkloosheid is vorig jaar gedaald tot 5,5 procent van de beroepsbevolking. In 2005 bedroeg de werkloosheid nog 6,5 procent, aldus het CBS. De werkloosheid daalde het sterkst onder mannen, met 47.000 tot 191.000. Het aantal werkloze vrouwen daalde op jaarbasis met 23.000 tot 222.000.
 • arbeid en zorg:
  • Sacha Kester: Ruzie aan elke keukentafel in Europa (Volkskrant, 11 januari 2007). In heel Europa zijn mannen meer gaan zorgen, zowel voor de kinderen als voor het huishouden. Maar vrouwen zijn nóg meer gaan werken, waardoor de werkdruk nog lang niet eerlijk is verdeeld. ‘Aan elke keukentafel in Europa is het ruzie’, zegt professor Jan Willem Duyvendak (ASSR). Er is overal een revolutie gaande. De afgelopen decennia zijn vrouwen in grote aantallen tot de arbeidsmarkt toegetreden, waardoor de verdeling van huishoudelijke taken ook overal onder druk is komen te staan. Maar er zijn ook verschillen. In Zuid-Europa werken meer vrouwen fulltime dan in Nederland, terwijl Nederlandse mannen weer meer zorgtaken op zich nemen dan mannen in Spanje in Italië.
 • China:
  • Instituut slaat alarm over vrouwentekort China (Volkskrant, 12 januari 2007). Een Chinees staatsinstituut voor demografie heeft gewaarschuwd voor de ernstige gevolgen van de steeds minder evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen onder de bevolking. In China leven over dertien jaar 30 miljoen meer mannen van huwbare leeftijd dan vrouwen. De één-kindpolitiek van de jaren tachtig versterkte de traditionele voorkeur voor mannelijk nageslacht, omdat een jongen voor zijn ouders kon zorgen en een meisje moest worden uitgehuwelijkt. Het instituut spreekt over een stijging van antisociaal en gewelddadig gedrag door mannen die steeds vaker ongetrouwd blijven.
 • emancipatie(proces):
  • Jolande Withuis: En nu op naar de derde golf ! Of je nu een autochtone of allochtone vrouw bent: de man is nog steeds het probleem (NRC-Handelsblad, 12 januari 2007). Vergeleken met een kwestie als eerwraak, is de vraag wie de afwas doet gezeur. Wat vrouwen - allochtoon en autochtoon - niettemin delen, is de achterstelling, die het gevolg is van de gescheiden leefwerelden van mannen en vrouwen. Bespreking van:
   • Dirk Verhofstadt: De derde feministische golf. Houtekiet, 238 blz. € 19,95.
   • Christien Brinkgreve en Egbert te Velde: Wie wil er nog moeder worden? Augustus, 270 blz. € 18,90.
   • Tine de Moor en Jan Luyten van Zanden: Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme in West-Europa. Boom, 123 blz. geïll., € 18,50.
   • Cisca Dresselhuys: De maat genomen. Topmannen langs de feministische meetlat. Archipel, 358 blz. € 16,95.
  • Boerinnen zijn behoorlijk geëmancipeerd (MKBnet, 11 januari 2007). Boerinnen zijn de laatste jaren steeds geëmancipeerder geworden. Inmiddels zijn veel vrouwen echt medebestuurder op het bedrijf; van de 80.000 boerenbedrijven zijn er 23.850 bedrijven waar de vrouw samen met haar man in een maatschap zit. Ongeveer 4% van alle boerenbedrijven (3.150 stuks) wordt geleid door alleen een vrouw. Het komt echter nog nauwelijks voor dat de man de traditionele taken van de boerin overneemt.
  • Annelies Huygen: Een maatschappij die wordt overheerst door vrouwen is ook niet aanlokkelijk(Trouw, 9 januari 2007). Het gaat slecht met de emancipatie van vrouwen in Nederland. Elma Drayer beschreef dit vorige week treffend. Toch gaat dit veranderen. Binnenkort zullen vrouwen een overheersende rol spelen in de samenleving. Een logisch gevolg van de stormachtige ontwikkelingen in het onderwijs. De dames stuiven vooruit en laten de mannen ver achter zich. ... Dit betekent dat we niet alleen emancipatiebeleid moeten voeren om onze vrouwen langer aan het werk te krijgen en het glazen plafond op te ruimen. Het moet ook gericht zijn op de jongens. Die moeten bij de les blijven.
 • emancipatiebeleid in de komende kabinetsperiode:
  • Zorg voor een evenwichtig kabinet met 50% vrouwen (persbericht Nederlandse Vrouwenraad dd. 16 januari 2007). In een brief aan informateur Wijffels en aan ieder van de bij de formatie betrokken fractievoorzitters, vraagt de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) om een evenwichtig kabinet samen te stellen, dat een juiste weerspiegeling van de Nederlandse bevolking is, en dus voor 50% uit mannen en voor 50% uit vrouwen moet bestaan. De NVR pleit ook voor maatregelen voor o.m. de combinatie van arbeid en zorg, en economische zelfstandigheid van vrouwen. De NVR vindt dat er ook in het komende kabinet weer een minister voor Emancipatiezaken moet zijn om bovenstaande zorgpunten aan te pakken en er voor te zorgen dat verworvenheden niet weer wegzakken.
  • Emancipatie in de komende kabinetsperiode. Tekst van een brief van 15 januari 2007 van het Politiek Vrouwen Overleg (PVO) aan kabinetsinformateur Wijffels en de onderhandelaars Balkenende (CDA), Bos (PvdA) en Rouvoet (CU). Het PVO pleit ervoor het emancipatiebeleid in de komende kabinetsperiode stevig neer te zetten en beveelt daarom aan (a) dat de emancipatieportefeuille bij een van de ministers terecht komt, (b) dat duidelijke emancipatiedoelstellingen worden geformuleerd en (c) dat in een vroeg stadium emancipatie-effectrapportages worden uitgevoerd bij voor vrouwen belangrijke dossiers.
   • Het PVO is een samenwerkingsorgaan op het gebied van arbeid-zorg, emancipatie en diversiteit van: PvdA (Vrouwen in de PvdA), VVD (Organisatie Vrouwen in de VVD), CDA (CDA Vrouwen), GroenLinks (Feministisch Netwerk) en D66 (V/M rechten).
  • ''Kabinetsmotto: Emancipatie, gezin en diversiteit'' (ANP, 11 januari 2007, integrale tekst). Een goed motto voor een nieuw kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie zou ,,emancipatie, gezin en diversiteit'' zijn. Dat stelde CDA-minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken donderdag bij de opening van het kenniscentrum E-Quality op het gebied van emancipatie in de multiculturele samenleving. De Geus vindt dat er meer oog moet komen voor ,,eigentijdse gezinnen''. Het doel voor de komende jaren is volgens de demissionair bewindsman dat mannen en vrouwen, autochtoon en allochtoon, jong en oud meer meedoen aan de samenleving. ,,Emancipatie gaat samen met diversiteit. Er is niet een manier voor iedereen om te participeren'', aldus De Geus. Volgens hem zou een minister voor Gezinszaken, zoals CDA en ChristenUnie bepleiten, de verbinding kunnen maken met emancipatie en diversiteit.
  • 'Minister Gezinszaken bevordert emancipatie' (RefD, 12 januari 2007). Een minister voor Gezinszaken, zoals CDA en ChristenUnie bepleiten, kan op diverse manieren emancipatie bevorderen, zo zei minister De Geus (SZW) bij de opening van het kenniscentrum E-Quality op het gebied van emancipatie in de multiculturele samenleving. In dat centrum zit nu ook de Nederlandse Gezinsraad. Volgens hem zou goed motto voor een nieuw kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie zijn ”emancipatie, gezin en diversiteit” zijn.
  • Toespraak door minister De Geus van SZW bij de opening van het nieuwe E-Quality (Ministerie van SZW, toespraken, 11 januari 2007).
  • Seada Nourhussen: Politiek | Vrouwen grote afwezige bij formaties (Trouw, 10 januari 2007). Pakistan in de polder. Zo noemt Heleen Mees, publiciste en actief voor de PvdA in New York, de besprekingen over de kabinetsformatie in het Friese Beetsterzwaag. „Ik vind het een deprimerend plaatje, al die mannen.” Carmen Breedveld: „Het past bij Nederland. Wij bungelen samen met Pakistan en Botswana helemaal onderaan als het om de participatie van vrouwen in hogere functies gaat. Het zou pas nieuws zijn als vrouwen ineens serieus worden genomen.” En: Als het om de verdeling van macht gaat zijn vrouwen steevast de grote afwezige in de politiek, meent Carla van Baalen.
 • genitale verminking:
  • Somalische meisjes nog steeds besneden (AD, 20 januari 2007). Somalische en Soedanese meisjes in Nederland worden nog steeds besneden. Het gebeurt vaker dan gedacht, zeggen hulpverleners en betrokkenen zaterdag in Trouw. ,,Tachtig procent van de meisjes wordt besneden en dan heb ik het over de lichtste vorm'', aldus sociologe Zahra Naleie. In plaats van dat meisjes worden dichtgenaaid, wordt tegenwoordig vaak gekozen voor een snee of speldeprik in de clitoris.
  • De PvdA wil opheldering van minister Hans Hoogervorst (Volksgezondheid). Volgens Tweede Kamerlid Samira Bouchibti maakt de vorm van de besnijdenis niet uit. ,,Verminking is verminking en dat moet aangepakt worden.'' Ook haar VVD-collega Edith Schippers is resoluut. ,,Dit vraagt een harde aanpak.''
  • Dana Ploeger: Vrouwenbesnijdenis | Als de imam er maar tegen is (Trouw, 20 januari 2007). De dag dat ze besneden werd werd een zwarte dag. Meer nog dan lichamelijke schade, richt vrouwenbesnijdenis psychische schade aan, zegt de Somlische Zahra Abdi Hersi. Ze schreef er een boek over: 'Mijn vrouw-zijn ontnomen'. 'Het zou erg goed zijn als de eigen imam hardop zegt dat hij tegen meisjesbesnijdenis is. Dat zou veel meisjes redden.'
 • geweld tegen vrouwen > vrouwenopvang:
  • Sheila Kamerman: Opeengepakt in het blijf-van-mijn-lijfhuis (NRC-Handelsblad, 18 januari 2007). In de vrouwenopvang zitten tegenwoordig vooral mishandelde allochtone vrouwen. Dat vergt een ander beleid, zoals in Rotterdam. „Jij bent een stoute vrouw!”.
  • Annieke Kranenberg: Allochtone vrouw meer trauma's in de opvang (Volkskrant, 16 januari 2007). In het buitenland geboren vrouwen zijn er in de vrouwenopvang veel slechter aan toe dan autochtone Nederlandse vrouwen. Zij hebben te maken met meer dreiging en boosheid uit hun omgeving, zijn vaker ernstig getraumatiseerd door seksueel geweld en kunnen door taalproblemen moeilijker om hulp vragen. Aldus onderzoek van het Trimbos Instituut i.s.m. de Radboud Universiteit.
  • Kwaliteit van vrouwenopvang kan beter (Trimbos Insituut, 15 januari 2007). Vrouwen die voor geweld vluchten naar de vrouwenopvang vormen een zeer kwetsbare groep. Hun complexe, uiteenlopende problemen laten zich niet gemakkelijk oplossen. Vrouwen ervaren baat bij hun verblijf in de vrouwenopvang. De aansluiting van de hulpverlening op de problemen van de vrouwen laat desondanks nog te wensen over. De kwaliteit van de vrouwenopvang kan beter. Ook:
   • De maatschappelijke positie van de vrouwen is uiterst zwak (laag opgeleid, weinig zelfredzaam, weinig of geen inkomen). De lichamelijke gezondheid is slecht. Ruim de helft (61%) heeft een matige tot zware depressie en bij 84% is sprake van een post traumatische stress stoornis. De aansluiting van de hulp in de vrouwenopvang kan beter.
   • Maat en baat van de vrouwenopvang. Onderzoek naar vraag en aanbod. J. Wolf, I. Jonker, S. Nicholas, V. Meertens, S. te Pas. Uitg. SWP, Amsterdam 2006.
 • glazen plafond:
  • Aantal vrouwen in top bedrijfsleven neemt toe (Volkskrant, 20 januari 2007). Het aantal vrouwen in leidinggevende posities in Nederland is in de afgelopen jaren toegenomen, maar de weg naar de top blijft lang en zwaar. Dat bleek vrijdag tijdens een bijeenkomst van adviesbureau Ernst & Young over de positie van vrouwen in het bedrijfsleven. Bijna een kwart van de zeshonderd onderzochte bedrijven zag het aantal vrouwen in de top toenemen. Bij ruim de helft van de bedrijven is het percentage vrouwen in hogere posities evenwel minder dan 10%. Ook: Ruim 40 procent van de bedrijven gaf aan secundaire arbeidsvoorwaarden aan te passen om meer vrouwen in de top te krijgen.
  • Eerste fregat onder vrouwelijke bevelvoering (RefD, 12 januari 2007). Voor het eerst in de marinegeschiedenis staat een fregat onder bevel van een vrouw.  : de 41-jarige kapitein-luitenant-ter-zee Jeanette Morang (41) wordt commandant van het luchtverdedigings- en commandofregat Hr. Ms. De Ruyter. 
 • integratie:
  • Negentig procent slaagt voor inburgeringsexamen buitenland. Nieuwsbericht Justitie, 17 januari 2007. Zo’n negentig procent van de kandidaten slaagt de eerste keer voor het zogenoemde inburgeringsexamen buitenland, zo blijkt uit de mionitor terzake.
   • Monitor inburgeringsexamen buitenland. Hieruit: 90% van de mannen en 88% van de vrouwen slaagt voor het eerste examen.  6% van de mannen en 7% van de vrouwen zakt voor het eerste examen. De categorie ‘overig’ betreft examenkandidaten die aan het eind van de voornoemde periode nog op de herbeoordeling van het examenresultaat wachten.
 • islam:
  • Haar broer kan zijn eigen boterham smeren (Trouw, 17 januari 2007). Sazan Abdulrahman wil zich verzetten tegen haar broers die haar commanderen. Veel lezers reageerden op haar worsteling.
   • Sazan Abduhlraman: Ik ben niet minder dan mijn broer (Trouw, 13 januari 2007). Vanuit hun cultuur en hun geloof vinden de ouders van Sazan (19) dat zij minder rechten heeft dan haar broer. Zij worstelt ermee. Mag ze rebelleren?
 • kerkgenootschappen > glazen plafond:
  • Cokky van Limpt: Bestuursfuncties in de PKN: Hoe gewichtiger de post,hoe schaarser de vrouw (Trouw, 18 januari 2007). Het aandeel vrouwen op bestuurlijke posten binnen de Protestantse Kerk in Nederland schommelt tussen 22 en 33 procent. Hoe hoger in de kerkelijke hiërarchie en hoe invloedrijker de functie, hoe minder vrouwen. De rk-kerk vertoont een vergelijkbaar beeld. Waarom dat zo is en hoe vrouwen door het glazen plafond in de PKN kunnen heenbreken, zijn vragen die in het puur kwantitatieve onderzoek onbeantwoord blijven.
 • microfinanciering:
  • Verwachtingen micro-financiering te hoog gespannen (NWO, 5 januari 2007). Dat microfinanciering goed is voor vrouwenemancipatie en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, klopt volgens Alfred Lakwo maar ten dele. Hij ontdekte dat microfinanciering de betrokken vrouwen meer geld en kennis oplevert, maar geen echte onafhankelijkheid. De geboekte winst valt echter weer weg tegen de vooruitgang die andere vrouwen in materieel opzicht boekten doordat ze bijvoorbeeld beschikking kregen over meer grond, vee of (landbouw)werktuigen. Lakwo promoveert op 23 januari a.s. in Nijmegen.
 • onderwijs > religie en seksuele voorkeur:
  • School tegen homoseksualiteit (Volkskrant, 12 januari 2007). De Amsterdamse wethouder Ahmed Aboutaleb (Onderwijs) gaat de middelbare school De Passie opheldering vragen over een tekst in de recent verschenen scholengids:  'Homoseksualiteit strookt niet met de uitgangspunten van De Passie; openlijk homoseksuele leerkrachten zult u hier niet aantreffen’.
 • seksualiteit:
  • Kim van Keken: Justitie wijst 'de jongelui ' op kwade seksuele zaken (Volkskrant, 16 januari 2007). Met de leus ‘seks is natuurlijk spannend en hoort bij het leven, maar is niet altijd zonder gevaar’, is het Openbaar Ministerie (OM) een campagne voor jongeren begonnen. Om ‘de jongelui’ aan te spreken staat De VetVerkeerd Krant bol met leuzen van jongeren, zoals ‘als je logisch nadenkt, weet je dat je niet voor je vriend met een andere jongen naar bed moet gaan’. Het accent is nu verschoven van waarschuwen voor de zogeheten loverboys naar de ‘viespeuken’ die jongeren kunnen tegenkomen op internet.
 • VN-Vrouwenverdrag:
  • Naleving VN-Vrouwenverdrag in Nederland schiet tekort (persbericht 15 januari 2007 van het Humanistisch Overleg Mensenrechten, namens 21 Nederlandse vrouwenorganisaties). Nederland neemt haar verplichtingen onder het VN-Vrouwenverdrag niet voldoende serieus. De overheid doet te weinig om discriminatie van vrouwen tegen te gaan en emancipatie te bevorderen. Vrouwen krijgen nog steeds een lager uurloon dan mannen. Dit schrijven 21 Nederlandse vrouwenorganisaties en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) in het rapport ‘Taking Women’s Rights Seriously?’. Het stuk vormt een kritisch commentaar op de rapportage die de regering heeft ingediend bij de VN. Op 24 januari 2007 bespreekt een Comité van de VN de naleving van het Vrouwenverdrag door Nederland. De Nederlandse vrouwenorganisaties en het NJCM zullen hun schaduwrapportage in New York toelichten.
 • wetenschap > glazen plafond:
  • Evelien Tonkens: Mannen een kontje geven (Volkskrant, 10 januari 2007). Waarom zijn er zoveel mannelijke topbestuurders, ministers en hoogleraren? Zo onevenredig veel, gemeten naar het gemiddelde mannelijke talent en de prestaties van jongens in het onderwijs. Worden mannen voorgetrokken? Worden de talenten van mannen overschat? Mannen doen het immers niet beter in het onderwijs, integendeel. Toch komen zij in de hoogste rangen veel meer voor. Negentig procent van de hoogleraren is man, terwijl de negentig procent beste leerlingen beslist niet alleen jongens zijn. Zie ook:
 • zwangerschapsverlof > zelfstandig onderneemsters:
  • FNV wil snel verlof zwangere zzp'er (Volkskrant, 20 januari 2007). Het nieuwe kabinet moet het zwangerschapsverlof voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zo snel mogelijk regelen, aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Ze neemt het minister De Geus (SZW) kwalijk dat de afgelopen jaren voor zwangere zzp’ers geen oplossing is gevonden, ondanks een motie die vroeg om een regeling voor 1 januari 2007.


NIEUWSARCHIEF (berichten van vóór 8 januari 2007)
 • abortus:
  • Claudia Kammer en Antoinette Reerink: Twisten over de rechten van het ongeboren kind (NRC-Handelsblad, 30 december 2006). Hedy d’Ancona en Gert Schutte over de toenadering tussen PvdA en ChristenUnie: Abortus wordt een belangrijk en lastig thema tijdens de formatiebesprekingen van CDA, PvdA en ChristenUnie. Niet voor het eerst staan rood en religie tegenover elkaar. Twee veteranen vergelijken hun overtuigingen.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.startpagina.nl:

emancipatie-lokaal.startpagina.nl:

vrouwenverdrag.nl:

 • Margreet de Boer en Marjan Wijers wonen in New York de CEDAW-vergadering bij. Hun dagboek op vrouwenverdrag.nl:

vrouwendag.nl:

Den Haag

 • Internationale Vrouwendag heeft weer een Haags accent (Importante, aankondiging 9 januari 2007). Dit jaar heeft (demissionair) minister de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Internationale Vrouwendag níet aangegrepen om landelijk de Internationale Vrouwenweek uit te roepen. Den Haag doet dat wel.
  Tussen 1 en 11 maart wordt overal in de stad – onder coördinatie van Importante, centrum voor emancipatie- de Haagse Vrouwenweek gevierd. In alle wijken, in buurthuizen, bibliotheken en musea is er debat, zijn er tentoonstellingen, workshops en theater. Met 40 vieringen, ruim 70 deelnemende organisaties, rond de 5000 deelnemers was 2006 een topjaar. Met als thema The Next Generation zullen we ook in 2007 een volgende generatie laten zien wat emancipatie en participatie voor vrouwen in de praktijk betekent. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren.
  Het programma zal in de loop van januari bekend worden. De Haagse Vrouwenweekkrant met het uitgebreide programma is dan op te vragen bij Importante, 070-3125200. Kijk ook op
  http://www.importante.nl.


SERVICEPAGINA

Oproepen:


AKTUEEL

Agenda > Toegevoegd:

 • vrijdag 23 maart 2007: publieksbijeenkomst Netwerk VN-Vrouwenverdrag ter presentatie van de uitkomsten van het oordeel dat het toezichthoudend comité voor het VN-Vrouwenverdrag dan inmiddels heeft gegeven over de Nederlandse naleving van dat verdrag. Utrecht, De Kargadoor, 14.00 - 16.00 uur.

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


DEN HAAG

 • zie hiervoor bij nieuws:  emancipatiebeleid in de komende kabinetsperiode

VARIA

Signalementen


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF 

Begin november 2006 is de verzending van de nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl en de nieuwsbrief emancipatienl hervat. Vul uw e-mailadres in om een of beide nieuwsbrieven te ontvangen.
  

e-mailadres: 

  

Selecteer uw interesses:

Nieuwsbrief emancipatie.nl [*]:

Nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl:

Perslijst stichting emancipatie online:

Inschrijven      Uitschrijven

 

[*] NB: De nieuwsbrief emancipatie.nl wordt ook toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.