woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 221
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  221-230
 >  221 
NIEUWSBRIEF 221

 hspace=0

Nieuwsbrief 221 (11 t/m 17 december 2006)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


NIEUWS

 • abortus:
  • Het is zuur, maar abortus om een hazelip valt niet altijd te voorkomen (Trouw, 16 december 2006). Abortus vanwege een hazelip: dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van de Nederlandse abortuswet. Toch is dit de afgelopen jaren in elk geval in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam tweemaal voorgekomen. Weliswaar is dat een bescheiden aantal op het jaarlijkse totaal van 30.000 abortussen; maar het valt te hopen dat dit niet de eerste tekenen zijn van een trend. Prenatale diagnostiek is bedoeld om optimale zorg te garanderen voor pasgeborenen met aangeboren afwijkingen, niet als middel om louter perfecte kinderen ter wereld te brengen. En het criterium 'noodsituatie' in de abortuswet hoort geen loze kreet te zijn.
  • Wilfried van der Bles: Abortus | Niet handicap, maar de nood van de vrouw telt (Trouw, 12 december 2006). Dankzij prenatale diagnostiek, bijvoorbeeld door het maken van echo’s, is het mogelijk om baby’s met een hazelip op te sporen. Als de moeder zich door die diagnose in nood gebracht voelt, heeft zij volgens de wet recht op een abortus. In de praktijk maken echter weinig vrouwen daar gebruik van. Wel profiteren zij op grote schaal van de betere zorg die voortvloeit uit de prenatale tests. Met link naar hspace=0 .
  • Abortus om hazelip komt voor (Trouw, 11 december 2006). Onderzoeken of echo’s leiden tot meer zwangerschapsafbrekingen. Nederlandse ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren zeker drie abortussen uitgevoerd omdat het vooruitzicht van een baby met een kleine en behandelbare afwijking voor de ouders onverdraaglijk was. Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) liet weten dat de noodsituatie van de vrouw, niet de lichte of behandelbare afwijking op zich, reden kan zijn een zwangerschap af te breken. Ross gaat een werkgroep instellen om te onderzoeken of de formulieren voor abortusregistratie moeten worden aangepast.
  • 'Zicht op toename abortussen' (ND, 11 december 2006). Staatssecretaris Clemence Ross van Volksgezondheid wil weten of ruimere mogelijkheden voor prenatale diagnostiek leiden tot een toename van het aantal abortussen.
  • 'Wij Vrouwen Eisen'en 'Women on Waves'solidair met motto manifestatie 'Geen vrouw in de cel vanwege abortus'. Het Comité 'Wij Vrouwen Eisen'en Women on Waves verklaren zich solidair met het motto van de manifestatie 'Geen vrouw in de cel vanwege abortus' op 12 december 2006 in Den Haag. 
 • allochtone vrouwen:
  • Intervisie voor zmv-vrouwen (FNV Vrouwenbond, persbericht 5 december 2006). Wil je meer ruimte, rust en tijd in je werk? Ondervind je problemen met collega’s of leidinggevende en weet je niet hoe je dat moet oplossen? Heb je het idee dat je wordt gediscrimineerd of geen kans krijgt carrière te maken? Dreig je vast te lopen in je werk? De FNV Vrouwenbond start in januari in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Tilburg of Breda intervisiegroepen voor zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen.
 • arbeid:
  • Maak werkster via bedrijf fiscaal aftrekbaar (Volkskrant, 11 december 2006). Huishoudelijk werk geleverd door bedrijven in en om het huis moet fiscaal aftrekbaar worden. Inkomsten tot 500 euro per maand per maand voor dit soort klusjes moet niet worden belast. Deze twee maatregelen moeten de ongelijkheid tussen wit en zwart werk opheffen, aldus vakbonden, werkgevers en gemeenten in een advies van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI).
 • arbeid > werkloosheid:
  • Werkloosheid licht gedaald (CBS, 14 december 2006). Meer dan de helft van de afname kwam voor rekening van mannen van 25 tot 45 jaar: Hun aantal nam in een jaar tijd met 36.000 af. Bij vrouwen in deze leeftijdscategorie was de afname met 11.000 minder fors. Onder 45-plussers nam de werkloosheid met slechts 6.000 personen af. Deze afname kwam volledig voor rekening van de mannen.
 • demografie:
  • Bart van Oosterhout: Waarom we meer kinderen moeten krijgen (Intermediair, 13 december 2006). Lange tijd was het ‘gezin’ een vies woord. Individualiseren moesten we, in woongroepen, lat-relaties of alleen, maar in geen geval in het vrouwenonderdrukkende gezin. Nu buitelen de politici over elkaar heen in goedbedoeld gezinsvriendelijk beleid. Maar Europa dreigt een stervend continent geworden ­ en dat lap je niet op met gratis kinderopvang.
 • emancipatiemonitor 2006:

Wil Portegijs, Brigitte Hermans, Vinodh Lalta : Emancipatiemonitor 2006 
(SCP, december 2006)

Emancipatiemonitor 2006

 • Emancipatie vrouw stokt (Het Parool, 13 december 2006). De vrouwenemancipatie staat stil. Het percentage vrouwen dat per week twaalf uur of meer werkt (54), is sinds 2002 niet veranderd. aldus de Emancipatiemonitor 2006 van het SCP.  Het emancipatiebeleid van de overheid heeft als doel de economische zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen. Maar dat streven spreekt volgens het SCP de Nederlandse vrouw minder aan. Zij gaat pas werken als zij denkt dat dit goed is voor haar of voor haar gezin.  Vrouwen krijgen nog steeds een lager uurloon dan mannen. In 2004 verdienden zij negentien procent minder. Het aantal uren dat vrouwen werken, neemt evenmin toe. Van de vrouwen tot 64 jaar was 42 procent in 2004 economisch zelfstandig. De overheid streefde dat jaar naar 49,5 procent.
 • Xander van Uffelen: Vijver capabele vrouwen moet veel groter worden (Volkskrant, 14 december 2006). Topambtenaar Rob Kuipers, verantwoordelijk voor personeelsbeleid wil meer vrouwen als rolmodel. Hoe komt het dat de rijksoverheid nog een aantal typische mannenministeries telt? ‘Dat is vooral een weerspiegeling van de maatschappelijke situatie. ' Hoe valt dit patroon te doorbreken? ‘Op diverse ministeries trachten we rolmodellen te benoemen.'
 • Xander van Uffelen: Doelen emancipatie nog ver weg (Volkskrant, 14 december 2006)
 • Mannen en zorg: denken, maar nog niet doen? Persbericht E-Quality dd. 13 december 2006 n.a.v. de Emancipatiemonitor 2006. E-Quality,  vindt vooral de resultaten voor mannen zorgelijk. Mannen zijn op bepaalde punten wel geëmancipeerder gaan denken, maar zij handelen er niet naar: het heeft geen gevolg voor hun arbeidsparticipatie en hun aandeel in het huishouden.
 • hspace=0  De emancipatie in Nederland staat stil (NOS, radio 1 journaal, 13 december 2006). De emancipatie van vrouwen in Nederland is de laatste jaren stil komen te staan. Tenminste, als je kijkt naar het percentage vrouwen dat deelneemt aan het arbeidsproces en het aantal uren dat ze werken. Dat blijkt uit de Emancipatiemonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Die maken ze samen met het CBS. Een interview met onderzoekster Wil Portegijs van het Planbureau.
 • Emancipatie stokt bij anderhalfverdieners (AD, 13 december 2006). De emancipatie van vrouwen stagneert. Weliswaar is breed geaccepteerd dat ze werken, ook als ze kleine kinderen hebben, maar dat geldt niet voor een fulltime baan. Het 'anderhalfverdienersmodel' is het ideaal in Nederland, waarbij vrouwen minder uren buitenshuis werken dan mannen.
 • Xander van Uffelen: Minister De Geus wil halfjaar ouderschapsverlof (Volkskrant, 13 december 2006). Minister de Geus van Sociale Zaken wil het ouderschapsverlof verlengen naar een half jaar. Zowel de moeder als de vader mogen in totaal samen 26 weken verlof opnemen, aldus de CDA-minister bij presentatie van de Emancipatiemonitor 2006. De Geus wil zo het percentage vrouwen op de arbeidsmarkt verder opkrikken.Uit de monitor blijkt dat de emancipatie van vrouwen stagneert. In de periode 2002-2005 is de arbeidsparticipatie van vrouwen nauwelijks toegenomen. Het SCP wijt dat ten dele aan de economische neergang van de afgelopen jaren. In de recessie hebben vrouwen sneller hun baan verloren.
 • Emancipatie vrouwen stagneert (Volkskrant, 13 december 2006). De emancipatie van vrouwen stagneert. Weliswaar is breed geaccepteerd dat ze werken, ook als ze kleine kinderen hebben, maar dat geldt niet voor een fulltime baan. Het 'anderhalfverdienersmodel' is het ideaal in Nederland, waarbij vrouwen minder uren buitenshuis werken dan mannen. .. Het probleem van de veelal kleine baantjes die vrouwen hebben, is dat ze daarmee lang niet altijd genoeg verdienen om economisch zelfstandig te zijn. 'Dit knelt des te meer nu door ontgroening en vergrijzing de arbeidskracht van vrouwen harder nodig is dan ooit', aldus SCP en CBS.
 • Streefdoelen emancipatie nog niet bereikt. Emancipatieproces 2002-2005 stagneert. Persbericht SCP inzake de Emancipatiemonitor 2006, dat vandaag aan minister De Geus (SZW) is aangeboden. Uit het persbericht:
  • Emancipatieproces 2002-2005 stagneert
  • Netto arbeidsparticipatie van vrouwen in 2002-2005 niet toegenomen
  • Deeltijd favoriet, ook bij vrouwen die geen kleine kinderen hebben
  • Mannen zijn nauwelijks meer gaan zorgen
  • Acceptatie en gebruik formele kinderopvang neemt toe
  • Betere kinderopvang en verlofregeling bescheiden invloed op arbeidsparticipatie
  • Jonge vrouwen werken vaker, maar niet meer uren dan jonge vrouwen vroeger
  • Nieuwe vanzelfsprekendheden: vrouwen werken, ook als ze kleine kinderen hebben, maar het anderhalfverdienersmodel geldt als ideaal.

 • emancipatie:
  • Miriyam Aouragh: Voor welke vrouwen eisen we uiteindelijk wat ? Brief aan de opstellers van het Manifest 'Wij vrouwen eisen'. Onlangs verscheen een oproep met een feministisch wensenlijstje aan de nieuwe formatrice. Het kan op het eerste gezicht een goed initiatief genoemd worden, immers: alle beetjes verzet tegen armoede en vooral de feminisering van armoede helpen, toch? Maar als we de politieke context en de afzenders - de brief is o.a. door Elsbeth Etty, Cisca Dresselhuys en Neelie Kroes ondertekend - in beschouwing nemen, dan moeten er minstens een paar kanttekeningen bij deze brief geplaatst worden.
   • Deze tekst is in verkorte vorm gepubliceerd in De Volkskrant, 9 december 2006 onder de titel 'Vrouw is niet per manifest vanzelf gelijk'.
  • Krachtige, centrale regie op gender gelijkheid en emancipatie, en een integrale benadering (persbericht Nederlandse Vrouwenraad, 13 december 2006). De Nederlandse Vrouwen Raad vraagt de overheid haar rol als facilitator van maatschappelijke (veranderings)processen en actieve burgerparticipatie voortvarend op te pakken en in te bedden in het regeerakkoord. Dat kan door een krachtige en centrale regie op gender gelijkheid en emancipatie, en een integrale benadering van deze problematiek. Hiermee toont de overheid de politieke wil om een belangrijke belemmering voor daadwerkelijke gelijkheid en maatschappelijke participatie structureel aan te pakken.
 • embryowet:
 • Europees parlement > genderinstituut:
  • VVD stemt tegen oprichting Europees Genderinstituut (VVD.nl, 14 december 2006). Vandaag heeft het Europees Parlement in tweede lezing de verordening tot oprichting van een Europees Genderinstituut aangenomen. Hiermee is de oprichting van het instituut met standplaats Vilnius een feit. De Raad heeft medio november al laten weten unaniem akkoord te gaan. De VVD eurofractie heeft echter tegen gestemd.
 • geld:
  • Eenvijfde vrouwen heeft eigen geldpot (Planet Internet, 13 december 2006). Steeds meer vrouwen houden er een eigen geldpotje op na waarover ze niets aan hun mannelijke partner vertellen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse First Direct-bank. Inmiddels zou negentien procent van de vrouwen weigeren een gemeenschappelijke rekening af te sluiten, omdat ze geen in hebben om over hun uitgavenpatroon verantwoording af te leggen. Een even groot percentage is niet helemaal eerlijk tegenover de partner over de stand van zaken op hun rekening.
 • (on)gelijke behandeling:
  • Alex Knoops: Discriminatie van het NWO (dejongejournalist.nl, 5 december 2006). [...] Gelijkheid tussen man en vrouw is volgens de NWO geen kwestie van gelijke behandeling, maar van gelijke vertegenwoordiging. Dit is de hypocriete 'quota'-politiek, die op basis van een bepaalde verdeling binnen de een of andere instantie gelijkheid veinst, terwijl de behandeling om het resultaat te behalen juist een ongelijke is.
 • gevangenissen:
  • Gevangenis te mannelijk voor Italiaanse (Algemeen Dagblad, 15 december 2006). Een 45-jarige Italiaanse vrouw eist vandaag in een spoedgeding voor de rechtbank in Den Haag dat zij wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis. Antonietta M. wordt door haar advocaat beschreven als een ‘oudere, zeer preutse Italiaanse vrouw’, die in de gevangenis Overmaze in Maastricht wordt gedwongen in mannenondergoed te lopen en het mannentoilet te gebruiken. Ook kan ze er geen maandverband krijgen. De instelling heeft zelf al aangegeven niet toegerust te zijn voor de opvang van vrouwen. 
 • glazen plafond:
  • Mark van der Werf: Wie is die vrouw naast Gerdi Verbeet ? (AD.nl, 15 december 2006). Ze fluistert goede raad en adviezen in het oor, wijst de juiste knopjes aan en lijkt geen seconde van haar zijde te wijken. Maar wie is toch deze onbekende mevrouw, die de nog een tikkeltje onzekere nieuwe Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet trouw bijstaat? Het gaat om de 57-jarige Jaqueline Biesheuvel, de griffier van het parlement. De Haagse, voormalig raadslid van het CDA, is sinds eind 2004 de hoogste ambtenaar van de Kamer. Je kan haar ook de ‘directeur’ van de Kamer noemen, of de ‘secretaris-generaal’.
  • Xander van Uffelen: 'Gedragscode over topvrouwen is nodig' (Volksrant, 11 december 2006). Interview met Neelie Kroes. ‘De instroom van vrouwen in de top gaat in een slakkentempo. Je hebt het eeuwige leven nodig om een representatieve vertegenwoordiging van vrouwen in de top van de overheid, bedrijfsleven en wetenschap te mogen meemaken. Daardoor blijft er zoveel talent ongebruikt. Dat kunnen we ons, bijvoorbeeld gezien de vergrijzing, niet permitteren.’... 'Het zou een verademing zijn als deze vrouwen eindelijk een kans krijgen.’
  • 'Voeg diversiteitsparagraaf toe aan code-Tabaksblat' (GovernanceUpdate, 11 december 2006). Het aantal vrouwen in raden van commissarissen van de top-100 bedrijven in Nederland bedraagt 6,5 procent. In Zweden ligt het aantal vrouwelijke commissarissen aanzienlijk hoger: 21 procent. Dat verschil is onder meer terug te voeren op een andere governancestructuur, zo blijkt uit onderzoek van Vrouwen in beeld. Voorzitter Jorien Crol pleit voor een diversiteitparagraaf in de code-Tabaksblat.
 • homobeleid:
  • Ross: SCP-rapport geen aansporing tot beleidsintensivering (COC.nl, 11 december 2006). Staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp wil het ingezette homobeleid voortzetten. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Ross dat ze in de aanbevelingen van het rapport 'Gewoon doen' van het SCP een bevestiging ziet van het in gang gezette beleid. Maar het rapport wijst juist uit dat intensivering van het homobeleid noodzakelijk is.
 • Iran:
  • Iran weet zich geen raad met de hoog opgeleide vrouwen (Iran Actua, 11 december 2006, bron: De Standaard). Op de universiteit is 65 procent van de studenten vrouwelijk. Velen onder hen zijn afkomstig van het platteland. Hun vaders volgden de richtlijnen van de geestelijken die vonden dat de vrouwen moesten gaan studeren. Maar het officiële beleid van de Iraanse overheid ziet de rol van de vrouw nog altijd thuis, als moeder en als opvoedster van de kinderen. Hoe hoger de moeder is opgeleid, hoe beter voor de kinderen, is de logica. Vele jonge opgeleide vrouwen pikken dat niet meer. ,,Ze worden één van de belangrijkste drukkingsgroepen'', voorspelt een Iraanse sociologe. ,,Hoe meer de regering de vrouwen zal opleiden, hoe sneller het land zal veranderen.
 • kenniscentra > samenwerking:
  • MOVISIE: nieuw kennisinstituut maatschappelijke inzet (Nu.nl, 12 december 2006). Het nieuwe landelijke kennisinstituut voor maatschappelijke ontwikkeling heet MOVISIE. In MOVISIE bundelen per 1 januari 2007 zes kennisorganisaties hun krachten. De nieuwe organisatie gaat per 1 februari 2007 onder de nieuwe naam en met een nieuwe huisstijl van start. Vanaf die datum werken de circa 250 medewerkers vanuit één (tijdelijk) kantoor aan de Winthontlaan in Utrecht. De zes organisaties die in MOVISIE opgaan zijn: CIVIQ, instituut vrijwillige inzet, Kenniscentrum Lesbisch en Homo-emancipatiebeleid, Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO), Transact, X-S2 en onderdelen van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).
 • levensverwachting > gezondheid:
  • Goede gezondheid duurt voor mannen en vrouwen even lang (CBS webmagazine, 11 december 2006). In 2005 was in Nederland de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte voor vrouwen 4,4 jaar langer dan voor mannen. Het aantal jaren dat mannen en vrouwen in goede gezondheid doorbrengen, is echter nagenoeg gelijk. De jaren die vrouwen langer leven dan mannen zijn dus veelal ongezonde jaren.
 • Marokkaanse vrouwen:

  Amsterdam | Bulaaq | 2006 | gebonden | 176 pagina's | 15 x 17 cm | isbn 90 5460 139 5 | prijs € 14,50.

   


  Hanina Ajarai en Marjolijn van Heemstra
  LAND VAN WERK EN HONING

  ‘Het plan voor boek ontstond twee jaar geleden, tijdens een Marokkaans huwelijksfeest waar we samen te gast waren. De uitbundigheid van vooral de eerste generatie Marokkaanse vrouwen was opvallend. Vol overgave stortten zij zich in het feest: dansend, schreeuwend, joelend.
  Aan het eind van de avond, toen hun mannen buiten stonden te wachten, trokken ze hun kleren recht, verborgen hun haren en liepen met zedige blikken de feestzaal uit, hun dagelijkse leven in.

  Wij bedachten hoe jammer het is dat deze vrouwen zo onopgemerkt blijft. Wie zijn ze? We zien ze op straat, hebben een mening over hen, maar hun verhalen horen we niet. Zij zijn de moeders van grote gezinnen, de vrouwen van de eerste gastarbeiders, maar ook pioniers, die hun land verlieten voor een betere toekomst. Hoe zag hun jeugd eruit? Wat verwachtten ze van hun leven in Nederland? En wat is daarvan uitgekomen?

  Hun verhalen bleken verassend divers: soms bizar, ontroerend en grappig, maar ook schrijnend. Na afloop hebben we hun dochters gevraagd hoe zij hun moeder zien, en wat er na één generatie is veranderd.’

  [Interview met de schrijvers]

  • hspace=0  Marjolijn van Heemstra en Hanina Ajarai - schrijvers: radio-interview door Frénk van der Linden (NPS-radioprogramma, woensdag 13 december 2006). Jarenlang schreven ze samen voor het vrouwenweekblad Viva en voor Contrast, een maandelijks tijdschrift over de multiculturele samenleving. Hanina Ajarai studeerde Arabische taal en cultuur, Marjolijn van Heemstra studeerde religiestudies en schrijft nu recensies voor Trouw en  toneelstukken voor o.a. theatergezelschap Urban Myth. Vanuit deze achtergrond brengen Hanina en Marjolijn nu Land van melk en honing, een verzameling interviews met Marokkaanse moeders van de eerste generatie In dit boek krijgen deze doorgaans onzichtbare vrouwen een stem.
  •   Beluister online of  download de uitzending.

 • pensioen > na echtscheiding:
  • Uitkering voor gepensioneerden die voor  27 november 1981 zijn gescheiden (persbericht SZW, 13 december 2006). Alleenstaande gepensioneerden die in Nederland wonen en gescheiden zijn vóór 27 november 1981, krijgen volgend jaar onder voorwaarden een eenmalige netto-uitkering van 4500 euro. Het gaat hierbij om mensen die geen recht hadden op een deel van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen van de ex-partner. Met dit besluit voert minister De Geus (SZW) een wens uit van de Tweede Kamer.
 • prijzen:
  • Moedige moeders krijgen Nationale Compliment (De Volkskrant, 16 december 2006). De Moedige Moeders uit Volendam die strijden tegen drugsgebruik, zijn zaterdagavond in Utrecht bekroond met het Nationale Compliment. Deze prijs voor het beste vrijwilligersproject wordt jaarlijks toegekend. Dat heeft een woordvoerster van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) laten weten.
  • Rotterdam beste homostad (Algemeen Dagblad, 15 december 2006). De gemeente Rotterdam heeft de Lantaarnprijs 2006 gekregen voor het beste homobeleid in Nederland. Dat heeft het Kenniscentrum Lesbisch en Homo-emancipatiebeleid vrijdag bekendgemaakt. Vier steden, waaronder Amsterdam, Nijmegen en Den Haag, kwamen voor de prijs in aanmerking. De jury koos voor Rotterdam omdat de stad 'in relatief moeilijke omstandigheden toch een actief beleid uitzette'.
  • Daan van Seventer: Erepenning voor klokkeluiders bij Amsterdamse zedenpolitie (Volkskrant, 11 december 2006). Twee zedenrechercheurs van de Amsterdamse politie hebben zondag de Clara Meijer-Wichmann Penning ontvangen voor hun strijd tegen de vrouwenhandel en hun rol als klokkenluider binnen de politie. Voor hoogleraar Cees Hamelink (voorzitter Liga Rechten van de Mens) )is de ‘tegenwerking in het korps’ en de ‘onwelkome ontvangst van de interne kritiek’ reden voor steun aan de agenten. Vrouwenhandel staat nu meer op de agenda,’ zegt de Amsterdamse hoofdcommissaris Bernard Welten, die zegt open te staan voor kritiek.
 • samenlevingsvormen:
  • Homohuwelijk en partnerschap een succes (AD, 13 december 2006).  Het homohuwelijk en het geregistreerd partnerschap werken goed in de praktijk. Dit blijkt uit een evaluatie van de twee wetten die de samenlevingsvormen regelen. Wel moet binnen beide samenlevingsvormen de positie van kinderen beter worden geregeld.
  • Feestelijk trouwen of zakelijk registreren? Persbericht ministerie van Justitie dd. 12 december 2006. De openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht is een succes. Los van belangrijke problemen met de erkenning in het buitenland en de vraag hoe de positie van kinderen die opgroeien binnen relaties van gelijk geslacht beter geregeld kan worden, doen zich geen knelpunten voor. Het aantal homohuwelijken neemt iets af na de geslaagde introductie in 2001.
 • Turkije > religieuze symbolen:
  • Turkse president vermoedt ontduiken hoofddoekjesverbod (Volkskrant, 13 december 2006).  De Turkse president Ahmet Necdet Sezer eist een officieel onderzoek naar ontduiking van het verbod op het dragen van hoofdoekjes door vrouwen die werken bij gemeenten en gemeentelijke instellingen. Het onderzoek moet zich richten op de gemeente, het waterleidingbedrijf en het energiebedrijf.
 • Verenigde Naties:
  • The State of the World's Children 2007. Women and Children: The Double Dividend of Gender Equality (Unifem, december 2006). The State of the World’s Children 2007 examines the discrimination and disempowerment women face throughout their lives – and outlines what must be done to eliminate gender discrimination and empower women and girls. It looks at the status of women today, discusses how gender equality will move all the Millennium Development Goals forward, and shows how investment in women’s rights will ultimately produce a double dividend: advancing the rights of both women and children.
  • Doorbraak: Holebi-organisaties krijgen toegang tot VN (:COC.nl, 12 december 2006). ILGA Europe, het Deense LBL en de Duitse LSVD hebben bij de Verenigde Naties de consultatieve status verkregen. De Economic and Social Council (ECOSOC) van de VN keurde de aanvragen van de homo-organisaties gisteren goed. ILGA Europe, LBL en LSVD zijn hiermee de eerste homobelangenorganisaties die worden toegevoegd aan de 3000 non-gouvermentale organisaties die binnen de VN een stem hebben. COC Nederland, dat aan de wieg van de Europese homobelangenorganisatie ILGA stond, is erg blij met de historische beslissing. 'Voor het eerst kan het geluid van de internationale homogemeenschap binnen de VN worden gehoord', licht COC-voorzitter Frank van Dalen toe.
 • zwangerschap:
  • De zwangere vrouw: van vrek tot shopaholic (TNS NIPO Onderzoek, 15 december 2006). Een zwangerschap kan hele verschillende uitwerkingen hebben op het consumentengedrag van vrouwen. Terwijl de één wat vaker de hand op de knip houdt (31%), verliest de ander juist haar zelfbeheersing als het gaat om het kopen van bijvoorbeeld kinderkleertjes (28%), of spulletjes voor de babykamer (22%). Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO Retail naar de invloed van zwangerschap op het winkelgedrag van Nederlandse vrouwen.


Kabinetsformatie 2006
 • Marc Peeperkorn en Philippe Remarque: 'Euthanasie en abortus hebben prioriteit in onderhandelingen' (De Volkskrant, 16 december 2006). Interview met André Rouvoet. De leider van de ChristenUnie gaat volgende week met het CDA en de PvdA onderhandelen over een nieuw kabinet. 'Dit is een geweldige kans voor de christelijke politiek', zegt André Rouvoet. De leider van de ChristenUnie komt net terug van informateur Hoekstra en beseft dat - voor het eerst in de geschiedenis - regeringsdeelname voor zijn partij nabij is. Maar blijdschap? 'Iedereen kijkt er heel spannend bij. Maar ik voel dat niet zo. Het is geen party, het is een enorme verantwoordelijkheid.'
 • Miriyam Aouragh: Voor welke vrouwen eisen we uiteindelijk wat ? Brief aan de opstellers van het Manifest 'Wij vrouwen eisen'. Onlangs verscheen een oproep met een feministisch wensenlijstje aan de nieuwe formatrice. Het kan op het eerste gezicht een goed initiatief genoemd worden, immers: alle beetjes verzet tegen armoede en vooral de feminisering van armoede helpen, toch? Maar als we de politieke context en de afzenders - de brief is o.a. door Elsbeth Etty, Cisca Dresselhuys en Neelie Kroes ondertekend - in beschouwing nemen, dan moeten er minstens een paar kanttekeningen bij deze brief geplaatst worden.
  • Deze tekst is in verkorte vorm gepubliceerd in De Volkskrant, 9 december 2006 onder de titel 'Vrouw is niet per manifest vanzelf gelijk'.
 • Krachtige, centrale regie op gender gelijkheid en emancipatie, en een integrale benadering (persbericht Nederlandse Vrouwenraad, 13 december 2006). De Nederlandse Vrouwen Raad vraagt de overheid haar rol als facilitator van maatschappelijke (veranderings)processen en actieve burgerparticipatie voortvarend op te pakken en in te bedden in het regeerakkoord. Dat kan door een krachtige en centrale regie op gender gelijkheid en emancipatie, en een integrale benadering van deze problematiek. Hiermee toont de overheid de politieke wil om een belangrijke belemmering voor daadwerkelijke gelijkheid en maatschappelijke participatie structureel aan te pakken.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.startpagina.nl:


AKTUEEL

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


Emancipatie algemeen

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0  Birgit Donker - hoofdredacteur: radio-interview door Frénk van der Linden (NPS-radioprogramma Kunststof, donderdag 14 december 2006). Haar benoeming als hoofdredacteur van het NRC Handelsblad is een primeur. Birgit Donker wordt daarmee namelijk de eerste vrouwelijke hoofdredacteur bij een landelijke krant. Ze was al vervangend hoofdredacteur en werkte daarvoor 15 jaar lang bij de krant als chef van de Europaredactie en als correspondent in Brussel. Voordat ze als journalist ging werken studeerde ze eigentijdse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

VARIA

Signalementen

 • Monique Broeshart: Wenen breekt met traditie (Algemeen Dagblad, 15 december 2006). In Wenen wisselen komende maanden een aantal borden en pictogrammen op openbare wegen van geslacht. Zo hoopt de stad in het kader van een emancipatie campagne tenminste in het straatbeeld de traditionele rollenverdeling te doorbreken. Zo zal het bekende groenwitte vluchtende mannetje dat de nooduitgang markeert, moeten wijken voor een pictogram van een rennende vrouw, met wapperende haren, rok en hoge hakken. In trams blijven met nieuwe plakkertjes de beste zitplaatsen niet alleen voorbehouden aan moeders maar ook aan vaders met een kind op schoot. En net zo zullen pictogrammen van vaders die babyluiers wisselen, wijzen op de openbare verschoontafels.

[Nieuwsbericht op iiav.nl]
Artikelenreeks in Kleio rond Aletta Jacobs

In Kleio (tijdschrift van de Vereniging van docenten in Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland) verschijnt een serie artikelen rond Aletta Jacobs, de beroemde Nederlandse arts en feministe. Alle artikelen, met extra les- en bronnenmateriaal, staan hieronder.

De vragen, antwoorden en toelichtingen kunnen dienen als werkmateriaal voor leerlingen, als toetsvragen of als uitgangspunt voor een eigen les van de docent. De bronnen voor deze serie zijn afkomstig van het IIAV. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@iiav.nl of bellen naar: 020 - 6650820.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF  

Begin november 2006 is de verzending van de nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl en de nieuwsbrief emancipatienl hervat. Vul uw e-mailadres in om een of beide nieuwsbrieven te ontvangen.
  

e-mailadres: 

  

Selecteer uw interesses:

Nieuwsbrief emancipatie.nl [*]:

Nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl:

Perslijst stichting emancipatie online:

Inschrijven      Uitschrijven

 

[*] NB: De nieuwsbrief emancipatie.nl wordt ook toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.