woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 196
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  191-200
 >  196 
NIEUWSBRIEF 196
hspace=0

Nieuwsbrief 196 (12 t/m 18 september 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
 
 

NIEUWS
 • abortus:
  • Abortus in het buitenland. Brief dd. 14 september 2005 van staatssecretaris Ross (VWS aan de Tweede Kamer. Hieruit onder meer: 'De heer Rouvoet (ChristenUnie) heeft tijdens het mondelinge vragenuur aan de minister van VWS verzocht om in deze brief een standpunt te geven over late zwangerschapsafbreking. In het najaar sturen de minister van Justitie en ondergetekende een brief aan de Tweede Kamer die voortbouwt op het eerdere standpunt uit 1999.'
 • abortus > Verenigde Staten:
  • Diederik van Hoogstraten: Roberts is tegen verbod op abortus (Volkskrant, 14 september 2005). John Roberts, de beoogde opperrechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof, heeft gezegd dat hij het recht van een vrouw om te kunnen kiezen voor een abortus respecteert, en dat zijn katholieke geloof hem hiervan niet weerhoudt. Ook sprak hij zijn steun uit voor gelijke burgerrechten.
 • arbeid en inkomen:
  • De Nederlandse economie 2004 (persbericht CBS, 12 september 2005). In De Nederlandse economie 2004 wordt aandacht besteed aan onder meer de volgende thema’s:
   • Het aanvullend pensioeninkomen van mannen ligt gemiddeld genomen hoger dan bij vrouwen. Gescheiden gepensioneerden hebben het laagste aanvullend pensioeninkomen.
   • Bij hoogconjunctuur zijn er meer baanwisselingen dan bij laagconjunctuur. Vrouwen vertonen meer dynamiek op de arbeidsmarkt dan mannen en jongeren meer dan ouderen.
 • arbeid > (seksuele) intimidatie:
 • discriminatie:
  • Te veel discriminatie en sociale controle in wijken (AD, 13 september 2005). Jongeren in de Haagse Schilderswijk, Laakkwartier en Transvaalkwartier ervaren veel discriminatie en sociale controle, waardoor ze onvoldoende kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk. Bovendien wordt er in die wijken te weinig voor meisjes georganiseerd, zo blijkt uit internationaal onderzoek in opdracht van Cordaid.
 • glazen plafond > wetenschap en onderwijs:
  • 'Meer vrouwen in top universiteiten' (AD, 14 september 2005).  Er moeten meer vrouwen worden aangesteld in de top van universiteiten. Met dat doel begint het Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit Maastricht dit najaar een project dat vrouwen gaat werven en coachen.
 • kinderopvang:
  • Marike Stellinga: Kinderopvang: zonde van het geld (Elsevier, 12 september 2005). Kinderopvang wordt ten onrechte beschouwd als wondermiddel om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen. Dat Nederlandse vrouwen weinig werkuren maken in vergelijking met vrouwen in andere landen, heeft twee andere oorzaken: de Nederlandse cultuur en het gebrek aan ambitie bij Nederlandse vrouwen.
  • Crèche en conservatisme (NRC-Handelsblad. 13 september 2005. commentaar). Een ongunstig onderzoeksrapport over kindercrèches vergroot het wantrouwen van veel Nederlandse ouders tegen betaalde uitbesteding van de zorg voor de eigen kinderen.  .... De geringe aandacht voor kinderopvang is een gevolg van de unieke conservatieve gezinsmentaliteit in Nederland. ... Het heeft weinig zin om de burgers te berispen over niet-gehaalde streefcijfers voor arbeidsparticipatie van vrouwen. Mensen zijn vrij om te leven zoals ze willen. De overheid kan wel de kinderopvang verbeteren voor de ouderparen of alleenstaande ouders die ondanks alle weerstand fulltime werken.
  • Sheila Kamerman: Kwaliteit kinderopvang neemt sterk af (NRC-Handelsblad, 13 september 2005). De kwaliteit van 40% van de kinderdagverblijven in Nederland is onvoldoende, zo blijkt uit onderzoek. De daling in kwaliteit is zichtbaar op alle onderzochte onderdelen. Tavecchio: ''Als we willen dat de kinderopvang meer is dan louter ópvang en voor ouders aantrekkelijk, zullen we grootscheeps moeten investeren in haar kwaliteit.'' 
  • Yvonne Noorduyn, Bart Jungmann: Scherpere controle op kinderdagopvang (Volkskrant, 13 september 2005). GGD en gemeenten gaan de kwaliteit van kinderdagverblijven scherper controleren, zo besloot Minister De Geus (SZW). D66 en PvdA vinden de reactie van De Geus ‘wonderlijk’. ‘Wij hebben hem gewaarschuwd’, stelt D66-Kamerlid Koser Kaya. PvdA-Kamerlid Hamer wijst op de nieuwe wet als oorzaak van de mindere kwaliteit. Regeringspartijen CDA en VVD voelen zich niet aangesproken. CDA-Kamerlid Smilde wijst erop dat het onderzoek dateert van maart. ‘Toen was de wet twee maanden oud. Dit is dus niet de oorzaak.’ Volgens VVD-Kamerlid Örgü ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit bij de brancheorganisaties.
  • Kwaliteit kinderopvang onder de maat (Trouw, 13 september 2005). De kwaliteit van 40% van de kinderdagverblijven is onvoldoende, zo blijkt uit onderzoek. Alleen de dagelijkse omgang van de leidsters met de kinderen krijgt een voldoende.
  • De Geus: controle op kwaliteit kinderopvang wordt verscherpt (SZW, 12 september 2005). De controles door de GGD op de kwaliteit van de kinderdagverblijven en de handhaving daarvan door de gemeenten worden aangescherpt. Minister De Geus gaat met hen praten hoe dat het beste kan worden vormgegeven. Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de kinderopvang de laatste 10 jaar is afgenomen. ‘Ik vind de resultaten van de meting verontrustend’, aldus De Geus.
   • Onderzoek proceskwaliteit kinderopvang. Brief dd. 12 september 2005 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit: De onderzoekers (NCKO) hebben vooral de dagelijkse praktijk gemeten, en niet de waardering van de ouders (gemiddeld 7,7). Maatregelen: 1. versterking van het toezicht door GGD en handhaving door de gemeenten. 2. De vertegenwoordigers van de kindercentra aanspreken op hun verantwoordelijkheid. 3. Nader onderzoek naar de oorzaak van de daling. In oktober a.s. zal de minister rapporteren over de voortgang.
   • Kwaliteit in Nederlandse kinderdagverblijven: trends in kwaliteit in de jaren 1995-2005. Universiteit  Leiden, Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen. Augustus 2005. De proceskwaliteit is verder gedaald ten opzichte van eerdere peilingen.Geen enkel kinderdagverblijf scoort goed. 60% scoort middelmatig en 40% onvoldoende.
  • Terugloop in kinderopvang vanwege financiele redenen. Antwoord dd. 8 september 2005 van minister De Geus (SZW) op vragen van TK-leden Hamer en Stuurman (PvdA). Hieruit: De tijdelijke terugval van 5% is resultaat van onderzoek door de MO-groep. Er is nader onderzoek gaande dat ik eind december 2005 aan de TK zal aanbieden.
  • CAO-ontwikkelingen inzake contractlonen, loondoorbetaling bij ziekte, kinderopvang en levensloop. Brief dd 7 september 2005 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit: In het overgrote deel van de in CAO vastgelegde kinderopvangregelingen worden afspraken gemaakt over 1/6 van de kinderopvangkosten. Het onderzoeksbureau Research voor Beleid heeft nader onderzoek gedaan. Dit zal vóór 14 september a.s. (algemeen overleg) worden toegezonden.
 • mantelzorg:
  • SCP:  Nederlanders helpen elkaar nog volop (ND, 16 september 2005). Vrouwen, die het grootste deel van de mantelzorg voor hun rekening nemen, combineren steeds vaker werk en zorg. Van de vrouwen tussen de 18 en 34 jaar werkt 67% in deeltijd, dat is 13% meer dan in 1991. Toch verlenen zij nog evenveel zorg.
  • Kijk op informele zorg (SCP, 15 september 2005). Hieruit: Het aantal vrouwen ( 17%) dat informele zorg verleent bleef tussen 1991 en 2003 tweemaal zo groot als het aantal mannen (circa 8%). Het algemene beeld is dat er minder informele zorg wordt gegeven omdat vrouwen vaker zijn gaan werken. In de afgelopen 15 jaar zijn vrouwen jaar inderdaad meer gaan werken. In de groep vrouwen van 18-34 steeg het aandeel werkenden van 56% in 1991 naar 67% in 2003. Toch is hun deelname aan het bieden van informele zorg niet veranderd (17%). Dit komt onder andere doordat de meeste vrouwen in deeltijd werken.
 • onderwijs > segregatie in profielkeuze:
  • Profielkeuze toont sekseongelijkheid op school (RefD, 14 september 2005). De sekseongelijkheid in de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs is groter dan ooit, zo blijkt uit de profielen die jongens en meisjes kiezen. TK-lid Jungbluth (GL): In de vierde klas HAVO kiest 50% van de meisjes het profiel Cultuur en Maatschappij tegen 10% van de jongens. Minister van der Hoeven (OCW) erkende de grote verschillen en wil die in de gaten houden.
 • seksuele voorkeur > Iran:
  • Homoseksuele Iraniers tot februari niet uitgezet (Volkskrant, 14 september 2005). Homoseksuele asielzoekers uit Iran die zijn uitgeprocedeerd, worden in ieder geval tot februari niet uitgezet. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) zal een besluit- en vertrekmoratorium voor deze personen instellen. Vanaf juli 2005 gold al een tijdelijke regeling. De bewindsvrouw vindt aparte opvang van homoseksuelen in de asielopvang in Nederland niet nodig.
 • sharia/islamitisch recht > Canada:  
  • Niet-invoering sharia treft joden Ontario (Volkskrant, 14 september 2005). Hieruit: Het afzien van de invoering van de sharia-wetgeving kwam als een verrassing. In december nog adviseerde oud-minister van Justitie Marion Boyd moslims, evenals andere godsdienstige groeperingen, het recht te geven geschillen op het gebied van gezins- en erfrecht via arbitrage op te lossen. Tariq Fatah, hoofd van het Muslim Canadian Congress dat hervormingen bepleit binnen de traditioneel ingestelde Canadese moslimorganisaties, noemt het besluit ‘een grote overwinning voor alle Canadezen, vooral voor de moslims in Canada, en een nederlaag voor de islamitische fundamentalisten.’
  • Liesbeh Wytzes: Sharia-rechtbank in Ontario gaat niet door (Elsevier, 12 september 2005). 'Er komt geen sharia in Ontario. Er is één wet voor iedereen die in Ontario woont,' zei de gouverneur van Ontario, Dalton McQuinty, zondag, ongetwijfeld tot opluchting van velen.
  • Janny Groen, Annieke Kranenberg: 'Sharia sluipt Ontario binnen' (Volkskrant, 12 september 2005). De Canadese staat Ontario heeft de islamitische wet al officieus toegelaten en staat nu op het punt dat officieel te doen. Met alle gevolgen van dien voor de positie van de vrouw. De Iraanse Ebrahimi Poer gruwt ervan. De precedentwerking, daar is zij bang voor.
 • Verenigde Naties > <Millenniumdoelstellingen: 
  • Karen de Pooter: Gelijke rechten nog niet voor morgen ... en evenmin voor 2015 (Divazine, 14 september 205). Alles draait bij de VN in New York rond het behalen van de millenniumdoelstellingen – een aantal concrete meetbare doelstellingen in de strijd tegen armoede - tegen 2015. Recente rapporten en veel ngo’s en vrouwenorganisaties zien het somber in.

Discussie in/over de SGP

 • Jos van Gennip: Nog maar het begin (Katholiek Nieuwsblad, 16 september 2005). De Nederlandse overheid mag de Staatkundig Gereformeerde Partij geen subsidie meer geven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vorige week woensdag bepaald. De partij laat geen vrouwen als volwaardig lid toe en dat is in strijd met het VN-Vrouwenverdrag. Maar hoe zit het dan met de subsidiering van GroenLinks? Nederland heeft zich per verdrag verbonden een stevige bijdrage te leveren aan de verdediging van het Atlantisch Bondgenootschap, en GroenLinks is daar principieel tegen. En wat moet er gebeuren met de financiering van al die partijen die voor een zo liberaal mogelijk abortusbeleid zijn: hebben wij ons niet internationaal verplicht het menselijk leven te beschermen?
 • Anti-SGP woedend op Remkes (SGPnee.nl, 15 september 2005). Gisteren heeft minister J.W. Remkes de landsadvokaat gevraagd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter dat de SGP geen overheidssubsidie meer mag ontvangen. Remkes geeft hiermee een heel verkeerd signaal aan de samenleving.
 • Piet de Jong: Vrouw mag politiek talent benutten (ND, 12 september 2005). De ChristenUnie heeft veel vrouwelijke kiezers, 67%. Toch is slechts 18% actief binnen de partij en van de raadsleden is maar een op de zeven een vrouw. Het congres van de partij heeft in 2004 als doelstelling geformuleerd het aantal vrouwelijke bestuursleden te verdubbelen in drie jaar tijd. Op elke kandidatenlijst moet een kwart van de posities door vrouwen worden ingenomen en in de top-drie van elke lijst moet een vrouw staan.
 • Gerard Vroeingdewij: Vonnis SGP slaat de plank mis (RefD, 12 september 2005). Rechtsgeleerde De Blois: Uitspraak is tijdgebonden, politiek gekleurd en on-Nederlands.
 • Kees de Groot en Jan van Klinken: Verontwaardigd en vol onbegrip (RefD, 12 september 2005). Verontwaardiging en onbegrip kenmerken de reacties van veel SGP'ers op het vonnis van de Haagse rechtbank. Een kleine rondgang. Met Christiaan van Bommel, Betsy Boer, Ws Bron en W. van Duyn.
 • SGP (Dagblad van het Noorden, 8 september 2005, commentaar). ... Puur naar beginsel geredeneerd heeft de rechter gelijk. Anderzijds doet de uitspraak in deze liberale tijden net zo rechtlijnig aan als de SGP zelf. De huisregels van de partij raken immers alleen haar leden - en die leden zitten daar niet zo mee. Op de samenleving als geheel en de positie van vrouwen in het algemeen heeft de SGP geen invloed. Waarom dan toch de subsidie gestopt? .. Daarom zou het goed zijn als de landsadvocaat namens minister Remkes tegen de uitspraak in beroep gaat.
 • Dales: geen beroep tegen vonnis SGP (ND, 10 september 2005). De Leeuwarder VVD-burgemeester Geert Dales vindt dat de Staat niet in beroep moet gaan tegen het vonnis, waarin is uitgesproken dat de SGP geen subsidie meer mag krijgen. Dat zei Dales gistermiddag op Radio 1. Hij heeft minister Remkes opgeroepen het grondwettelijke anti-discriminatierecht nog sterker te verankeren. Dales meent dat SGP-fractievoorzitter Van der Vlies met fluwelen handschoenen wordt aangepakt. Wanneer die zou zeggen dat regeren is opgedragen aan de blanke mens en de zwarte andere taken heeft, zou het land volgens de prominente VVD'er te klein zijn.
 • Vrouwen, de rechter, de SGP... en de grondrechten. (Friesch Dagblad, 10 september 2005, commentaar). Hieruit: De ‘solidariteit’ van de organisaties die de rechtszaak zijn begonnen, gaat over en zonder de SGP-vrouwen. De ‘slachtoffers’ van discriminatie kunnen immers niet zelf over zichzelf beslissen; maar er is gelukkig een groep vrouwen die het beter weet. Over doctrinair dogmatisme en autoritair gedrag gesproken. In naam van de non-discriminatie. En: Burgemeester Dales van Leeuwarden liet gisteren via de microfoon van Radio I weten te willen aanvaarden dat soms de non-discriminatie het eerste grondrecht is. Terecht hebben regering en parlement juist onlangs besloten geen rangorde aan te brengen. Minister Remkes moet maar snel in beroep gaan om te laten beoordelen of het Verdrag goed is geïnterpreteerd. En misschien moet het parlement zelfs maar het initiatief nemen om het Vrouwenverdrag op te zeggen.
 • Syp Wynia: SGP en vrouwen, een principiële kwestie (Elsevier commentaar, 8 september 2005). Hieruit: De SGP-opvatting mag een laakbare zijn, maar ook die opvatting zou op gelijke basis als socialistische, liberale en andere opvattingen een rol in het politieke debat moeten kunnen spelen. Het is ook daarom goed als VVD-minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken inderdaad, zoals hij overweegt, in hoger beroep gaat, opdat hogere rechtsinstanties deze principiële kwestie kunnen heroverwegen.
 • Staat in beroep tegen vonnis SGP-subsidie (Trouw, 12 september 2005). De Nederlandse staat gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat de subsidie aan de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) moet worden gestopt. Dat zei minister van Sociale Zaken Aart Jan de Geus (CDA) zaterdag in het televisieprogramma Debat op 1.
 • Florian de Roder: En nu verder praten over status SGP (Trouw, 9 september 2005). Nu de rechter overheidssubsidie aan de SGP heeft verboden, wordt het tijd te discussiëren over het bestaansrecht van de SGP. ....Wanneer een partij op haar onwrikbare beginselen wordt aangevallen en daarmee de deur van het Torentje wordt ontzegd, moet je consequent zijn en pleiten voor een verbod van Neêrlands oudste politieke partij....

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie-lokaal.pagina.nl > Zuid-Holland:

emancipatie.pagina.nl > overzicht homepages:

 • V-Mania is een netwerk door en voor jonge vrouwen (35-). Met behulp van een interactieve site (incl, weblog, gastenboek, forum enz.) proberen wij meer bekendheid te krijgen.

SERVICEPAGINA

Oproepen:

 • Globaliseer samen met je werkster. Hoeveel verdienen huishoudelijke hulpen werkelijk? En houden hun werkgevers zich aan de wet? De FNV heeft daarover een vragenlijst op internet gezet voor werksters en hun madammen. Doet u mee? De eerste resultaten worden gepresenteerd op Women Inc., op 24 september 2005.

AKTUEEL

In ons Tijdschriftenrek :

Agenda > Toegevoegd:

 • Jubileum Institute of Gender Studies (Nijmegen)
  • Jubileumprogramma: in september verschijnt een wandelbrochure, in oktober worden de winnen foto's geëxposeerd van een fotowedstrijd. Op 6 oktober (19.30) is er een filmlezing door Anneke Smelik, op 12 oktober comedy: A Girls' Night Out.
  • vrijdag 14 oktober 2005:  Fact and Fiction. Congres in het kader van het 20-jarig bestaan van het  Institute of Gender Studies in Nijmegen. Eendaags en multidisciplinair congres over de rol van  gender in de dynamiek tussen kust en wetenschap.  Informatie bij c.krops@maw.ru.nl
 • België, Brussel, 16 oktober 2005 | Confêttia vervangt Vrouwendag. Geen traditionele Vrouwendag op 11 november deze keer. De honderdste verjaardag van de Nederlandstalige Vrouwenraad/Conseil des Femmes Francophones de Belgique was de aanleiding voor deze organisaties en voor het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) om samen een groot vrouwenfeest te bouwen. Dat gebeurt niet toevallig op zondag 16 oktober, wanneer de Wereldvrouwenmars in diverse steden ter wereld in beweging komt om de noden van vrouwen op vlak van armoede en geweld onder de aandacht te brengen. Het wordt dus een Belgisch feest met internationale allure.
 • vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober 2005: Symposium Netwerk Brandweervrouwen: Diversiteit en fysieke vaardigheid. Programma. Plaats: Rotterdam 

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Vrouwen in en uit het nieuws:

 • PAMELA BOUMEESTER. Christa van der Hoff: Voor vrouwen is 3,5 dag de norm (AD, 14 september 2005). Interview met Pamela Boumeester (47), directeur NS Reizigers. Haar huidige baan was geen meisjesdroom, maar het gevolg van een geleidelijke ontwikkeling in haar loopbaan. ''Het thema van het Glazen Plafond, waardoor vrouwen nog steeds moeilijk tot topfuncties doordringen, is daarom nog steeds actueel. Wat ik jonge vrouwen wil aanraden, of ze nu wel of geen carriere maken: leer op je eigen poten te staan, in denken en doen.'
 • FATMA KOSER KAYA. Een springende kikker voor de emancipatie van vrouwen.(D66, 12 september 2005) Interview met TK-lid Fatma Koser Kaya (D66), een enthousiaste en strijdlustige politica.

VARIA

Signalementen:

 • Prominentere plaats voor 'VU-spaarster' (ND, september 2005). Een bronzen beeldje van de 'VU-spaarster', dat model staat voor de gereformeerde huisvrouwen die vanaf de jaren dertig hele faculteiten van 'hun' Vrije Universiteit bij elkaar hebben gespaard, krijgt een ,,voornamere plaats'' op het universiteitsterrein.  ,,De gulle geefsters uit het verleden'' spaarden tussen 1932 en 1998 omgerekend 8 miljoen euro bij elkaar voor de VU, die pas sinds 1970 geheel door de overheid wordt gefinancierd.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.