donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 192
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  191-200
 >  192 
NIEUWSBRIEF 192
hspace=0

Nieuwsbrief 192 (20 t/m 30 juni 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


NIEUWS

 • abortus:
  • Gerhard Wilts: Een trotse vader kan abortus voorkomen (ND, 25 juni 2005). ,,Vaders hebben te lang geen recht van spreken gehad. Abortus was iets tussen een vrouw en haar huisarts. Als we mannen aanmoedigen vader te durven zijn, kan dat abortus terugdringen'', is de stellige overtuiging van Peggy Hartshorn.
 • adoptie > seksuele voorkeur:
  • Regeling voor interlandelijke adoptie door homoparen (Justitie, 24 juni 2005). De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) zal worden opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht. Ook wordt de verzorgingstermijn bij eenouderadoptie teruggebracht worden van 3 naar 1 jaar. Een daartoe strekkend wetsvoorstel wordt binnenkort aan de Raad van State voorgelegd.
 • arbeid:
  • Miranda Megens: Wie zoekt naar werk en wie niet? (AD, 29 juni 2005). ,,De Nederlandse arbeidsmarkt is dus best dynamisch'', concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een gisteren verschenen studie over mobiliteit van werknemers in loondienst. Hieruit: Vrouwen met kinderen zijn tevreden over hun baan, maar niet over het loon. Ook vinden zij hun werk niet zo belastend, wat duidt op onderbenutting van capaciteiten. Kennelijk is dat de prijs die men betaalt om werk en zorg te kunnen combineren. En: Mensen met een tijdelijk dienstverband ervaren vaker tekortkomingen dan werknemers met vast contract.
  • 'Arbeidsmobiliteit in goede banen.Oorzaak van baan- en functiewisselingen en gevolgen voor de kenmerken van het werk' (SCP, 28 juni 2005).
   •  Maurice Gesthuizen en Jaco Dagevos: Arbeidsmobiliteit in goede banen (SCP, juni 2005). redactie: Ofschoon het trefwoord 'vrouwen' vele hits geeft, is er geen aparte passage aan gender-aspecten gewijd. 
  • Suzanne van den Eynden: Vrouwen doorstaan economische crisis (De Journalist, 17 juni 2005). De bezuinigingen, reorganisaties en fusies bij dagbladen in de periode 2002-2005 hebben geen nadelige gevolgen gehad voor de positie van vrouwen. Integendeel: het percentage vrouwen is zelfs heel licht gestegen.
 • arbeid > allochtone vrouwen:
  • Kabinet stelt stuurgroep 'allochtone vrouwen en arbeid' in (SZW, 24 juni 2005). De stuurgroep moet stimuleren dat meer allochtone vrouwen aan het werk gaan. Hij onderhoudt contacten met de uitvoeringsinstanties, verbindt netwerken van allochtone vrouwen en werkgevers, en ziet toe op de afspraken gemaakt door PaVEM.
 • arbeid > arbeidsvoorwaarden:
  • Werkenden minder tevreden over beloning en promotiekansen (CBS, 30 juni 2005). 67% van de werkenden waren in 2004 tevreden over hun beloning en promotiekansen tegen 71% vorig jaar. Inzake beloning: 68% van de mannen was tevreden, 64% van de vrouwen. Inzake promotiekansen:  39% van de mannen was positief, tegen 34% van de vrouwen. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn de afgelopen jaren wel kleiner geworden.
 • arbeid > sociale zekerheid:
  • Esther Rosenberg: Vrouw van directeur betaalt meer premie (NRC-Handelsblad, 21 juni 2005). In het nieuwe stelsel van zorgverzekeringen gaan gezinnen met kinderen erop vooruit. Voor kinderen hoeft niet meer betaald te worden. Maar vrouwen met een 'kleine' baan betalen meer premie. Anderhalfverdieners, waarvan de kostwinner goed verdient en de partner een deeltijdbaan heeft, gaan vanaf 1 januari 2006 meer betalen.
 • arbeid > leeftijd:
  • Weinig vijftigers met baan in grote steden (CBS Webmagazine, 20 juni 2005). De arbeidsdeelname van vijftigers verschilt sterk per regio en per gemeente. In het westen van het land werken meer vrouwelijke vijftigers (52%) dan landelijk (49%). In het noorden ligt de arbeidsdeelname van deze vrouwen (45%) juist onder het landelijk gemiddelde.
 • arbeid en zorg:
  • Verhagen schetst te positief beeld van gezinnen (Trouw, 30 juni, commentaar). Hieruit: Wil er in gezinnen iets terechtkomen van het verdelen van tijd tussen arbeid buiten de deur en zorg en opvoeding, dan moet er wel ruimte voor zulke keuzen zijn. In dit licht neemt Verhagen een nogal dubbelhartige houding in. ... Hij schetst bovendien een te rooskleurig beeld van de gezinsvriendelijkheid van het kabinetsbeleid. In werkelijkheid is Nederland een van de gezinsonvriendelijkste landen in de westerse wereld. In verreweg de meeste landen gaan gezinnen met kinderen er dankzij overheidsbijdragen in hun kosten op vooruit ten opzichte van kinderloze gezinnen. In Nederland zien we het spiegelbeeld, ondanks de kinderbijslag en de fiscale kortingen.
 • arbeid > zwangerschapsverlof > volksvertegenwoordigers:
 • bestsellers:
  • Ayaan Hirsi Ali verslaat paus (AD, 20 juni 2005). Het boek Ich klage an van VVD-Tweede-Kamerlid Hirsi Ali staat voor de tweede week nummer 1 op de bestsellerlijst van het Duitse weekblad Der Spiegel. Zij verslaat daarmee het boek over het leven van de nieuwe paus, de Duitser Joseph Ratzinger. 'Ich klage an' is een vertaling en combinatie van Hirsi Ali's Nederlandstalige boeken De Zoontjesfabriek uit 2002 en De Maagdenkooi uit 2004.
 • demografie:
  • Bijna 1400 honderdplussers (CBS Webmagazine, 27 juni 2005). Op 1 januari 2005 telde ons land 1381 honderdplussers. Vijf van de zes honderplussers is vrouw.
 • DES-vrouwen:
  • Schaderegeling voor DES-vrouwen (RefD, 21 juni 2005). De Eerste Kamer heeft ingestemd met de komst van een regeling voor collectieve afwikkeling van massaschade. DES-vrouwen, die jarenlang hebben gestreden voor schadevergoeding, kunnen daar nu in aanmerking voor komen. Dochters van DES-vrouwen hebben een verhoogde kans op kanker.
 • dumpen van vrouwen:
  • Geen 'status' gedumpte echtgenotes (ND, 25 juni 2005). Allochtone vrouwen die door hun echtgenoten in het land van herkomst zijn achtergelaten, mogen alleen terugkeren naar Nederland als ze zelf een verblijfsvergunning hebben. Alleen het feit dat ze zijn achtergelaten, is onvoldoende reden om een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur te krijgen, zelfs als ze een Nederlands kind hebben.
  • Gedumpte moeders mogen niet terug (AD, 25 juni 2005). Vrouwen die door hun echtgenoot in Turkije of Marokko zijn gedumpt en een Nederlands kind hebben, krijgen niet automatisch een verblijfsvergunning. Volgens het kabinet kunnen zij hun kinderen in het land van herkomst opvoeden.
  • Kabinet: Tijdelijke status voor gedumpte vrouw (RefD, 25 juni 2005). Vrouwen die door hun man in Turkije of Marokko zijn achtergelaten mogen van het Kabinet tijdelijk naar Nederland terugkeren, maar krijgen niet automatisch een verblijfsvergunning.. Ze kunnen dan aangifte doen tegen hun man en de echtscheiding regelen.
  • Kabinet wil achterlating vrouwen voorkomen (Regering.nl, 24 juni 2005). Het kabinet zet zich in voor betere voorlichting om te voorkomen dat buitenlandse vrouwen tegen hun wil en zonder verblijfs- en identiteitsdocumenten worden achtergelaten in het land van herkomst, aldus de kabinetsnota 'Tegen de wil achtergebleven'. Het zou 'disproportioneel' zijn een verblijfsvergunning in te trekken wegens achterlating. Het is niet wenselijk als achtergelaten vrouwen met een Nederlands kind alleen om die reden zonder meer een zelfstandige verblijfstitel zouden krijgen. Het kabinet wil wel de terugkeer bespoedigen van achtergelaten vrouwen die recht hebben op verblijf in Nederland. Zie ook:
 • emancipatie > allochtone meisjes en vrouwen:
  • Spanning in allochtoon gezin stijgt (Volkskrant, 28 juni 2005). Jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen emanciperen sneller dan mannen van dezelfde afkomst. Daardoor ontstaan er spanningen in allochtone gezinnen en hebben zowel mannen als vrouwen van deze groepen er weinig vertrouwen in een partner te vinden in Nederland. De Nederlandse Gezinsraad: 'Het is merkwaardig dat de zeer moderne opvattingen over zorg en werk van Turkse, en met name Marokkaanse, meisjes niet doordringen in het publieke debat.’
  • Emancipatie geeft spanningen bij allochtonen (NRC-Handelsblad, 27 juni 2005). Tweede generatie Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse vrouwen hebben steeds vaker geëmancipeerde denkbeelden over de opvoeding en het delen van kostwinnerschap. Hierdoor ontstaan spanningen omdat de vaders minder snel emanciperen dan de moeders, stelt de Nederlandse Gezinsraad. Erna Hooghiemstra: ,Marokkaanse meisjes doen het heel goed zolang ze op school zitten. Ze willen zorg en werk combineren. Als ze eenmaal getrouwd zijn, maken ze hun ambities niet waar. Vaak komt dat doordat hun man er niet voor openstaat.
  • NGR: Nieuwe kansen en problemen allochtoon gezin (Telegraaf, 27 juni 2005).De tweede generatie gezinnen van Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse komaf heeft door emancipatorische invloeden nieuwe kansen. Toch ontstaan hierdoor in veel gezinnen ook spanningen doordat de vaders veel minder snel emanciperen dan hun vrouw. Ook andersoortige problemen doemen op.  Aldus de Nederlandse Gezinsraad (NGR) in twee publicaties die zij maandag heeft overhandigd aan minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie.
 • emancipatie en integratie:
 • Europa > normen en waarden:
  • Esther Hageman: Atlas van Europese waarden | Wat ons bindt en verdeelt (Trouw, 23 juni 20-05). In de crisis rond de Europese Grondwet is het onderwerp actueler dan ooit: Wat bindt Europeanen eigenlijk? Hieruit: Ooit geweten dat Hongaren en Letten er zeer van overtuigd zijn dat het levensgeluk van een vrouw ervan afhangt of ze moeder is, maar dat Finnen en Nederlanders dat het hartgrondigst apekool vinden? ... Zodra het gaat over de emancipatoire kant van ’kinderen hebben’, dan lopen er direct weer duidelijke scheidslijnen over de Europese kaart. Moet een vrouw kinderen hebben om zich vervuld te voelen? In Nederland zegt maar 8% op die vraag ’ja’. In Letland is dat 90%. Zo ook met het vaderschap. Vader zijn is niet essentieel om een gelukkig mens te zijn, vindt in Groot-Brittannië en Nederland een meerderheid. Opnieuw zijn de Letten en de Hongaren dat heel erg met hen oneens.
 • evolutietheorie:
  • Astrid Elbers: Darwin voor dames (Divazine, 22 juni 2005). Aankondiging van: Griet Vandermassen, 'Darwin voor dames, over feminisme en evolutietheorie'. Tielt, Lannoo, 2005. Prijs: 22,95 euro.
 • geweld tegen vrouwen > vrouwenopvang:
  • Vrouwen uit de opvang zijn te huisvesten (VROM, 14 juni 2005). Voor vrouwen uit de vrouwenopvang zijn er voldoende huisvestingsmogelijkheden. Dit blijkt uit een inventarisatie bij alle gemeenten met voorzieningen voor vrouwenopvang (de centrumgemeenten). De meerderheid van deze gemeenten geeft aan voldoende huisvesting voor deze vrouwen ter beschikking te hebben en hen met voorrang te huisvesten. Minister Dekker (VROM) zal daarom geplande regelgeving om de voorrangsregels aan te scherpen niet doorvoeren, maar een brief sturen aan gemeenten om de doorstroming te bevorderen.
 • geweld tegen vrouwen > Indonesië:
  • Hilde Janssen: Indonesië misbruikt werksters (AD, 21 juni 2005). Jonge huishoudelijke hulpjes in Indonesië zijn vaak het slachtoffer van fysiek of seksueel geweld en uitbuiting, blijkt uit recent onderzoek van Human Rights Watch. De overheid negeert het lot van 640.000 jonge minderjarige werksters in eigen land en gedoogt het wangedrag van hun werkgevers.
 • glazen muur > ICT-sector:
  • ICT'ers zien inkomen harder stijgen, behalve ICT-manager (Management Team, 17 juni 2005).  Hieruit: De ict-sector blijft een echte mannenwereld. Het aantal vrouwen in de sector is teruggelopen van rond 10% drie jaar geleden tot 6% nu. Vrouwen verdienen ongeveer 10 procent minder dan hun mannelijke collega’s.
 • glazen plafond > Noorwegen:
  • Vrouwen verplicht in Noorse bedrijven (Management Team, 17 juni 2005). Grote bedrijven in Noorwegen slagen er niet in voldoende vrouwen in hun bestuur op te nemen. Slechts 15% van de Noorse bestuurders is vrouw, terwijl een nieuwe emancipatiewet voorschrijft dat dit over twee weken 40% moet zijn. De bedrijven hebben de regering om uitstel gevraagd. Bedrijven riskeren sancties zoals gedwongen aanstellingen, als ze in 2007 niet aan de streefcijfers voldoen.
 • herverdeling arbeid en zorg:
  • Mannen vaker gesignaleerd in supermarkt (ND, 22 juni 2005). Meer mannen gaan naar de supermarkt. De boodschappenlijstjes zijn langer en het koopgedrag selectiever. Dat blijkt uit onderzoek naar de invloed van de prijzenoorlog tussen de supermarkten op het koopgedrag in Nederland van Retail Insights uit het Belgische Kontich. ,,Deze groei is vooral te zien onder jonge mannen en is een gevolg van de emancipatie. Mannen worden vaker betrokken bij het huishouden.''
 • homohuwelijk:
  • Canada legaliseert homohuwelijk (De Volkskrant, 29 juni 2005). Het Canadese parlement heeft dinsdag wetgeving goedgekeurd die een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maakt. Canada is na Nederland en België daarmee het derde land dat het homohuwelijk erkent.
  • Canadees parlement steunt homohuwelijk (NRC-Handelsblad, 29 juni 2005). Het Canadese parlement heeft gisteren ingestemd met de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homoseksuelen. Na Nederland en België is Canada het derde land ter wereld met een volwaardig homohuwelijk. Een aantal andere landen erkent alleen een geregistreerd partnerschap voor homo's. In Spanje stemt het parlement morgen over hetzelfde onderwerp.
  • Spanjaarden protesteren tegen homohuwelijk (Volkskrant, 20 juni 2005). Tienduizenden Spanjaarden demonstreerden zaterdag in Madrid tegen de voorgenomen legalisering van het homohuwelijk, onder wie een twintigtal katholieke bisschoppen en een aantal leiders van de oppositie. Op 30 juni beslist de Spaanse senaat over het wetsvoorstel van de regering-Zapatero dat homoseksuele paren in staat stelt te trouwen en kinderen te adopteren. Uit opiniepeilingen blijkt een meerderheid van de Spanjaarden voorstander te zijn van de nieuwe wet – een van de meest liberale in Europa.
 • huiselijk geweld:
  • Spanje treedt resoluut op tegen huiselijk geweld (Volkskrant, 30 juni 2005). Spanje bindt de strijd aan tegen huiselijk geweld. Ruim 400d speciaal opgeleide Spaanse rechters buigen zich vanaf woensdag over huiselijk geweld tegen vrouwen. Zeventien magistraten in de grote steden gaan zich uitsluitend met de vervolging van gewelddadige mannen bezighouden. De Spaanse regering van premier José Luis Zapatero wil met de nieuwe maatregel het seksistisch geweld indammen dat vorig jaar aan 72 vrouwen het leven heeft gekost.
  • Ingrijpen burgemeester bij huiselijk geweld mogelijk (regering.nl, 22 juni 2005). Burgemeesters moeten een huisverbod van 10 dagen kunnen opleggen bij dreiging van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook gaan zij erop toezien dat de politie de naleving van het verbod controleert. Minister Donner (Justitie) wil met dit wetsvoorstel huiselijk geweld terugdringen. Het huisverbod krijgt de vorm van een beschikking, waartegen beroep is aan te tekenen bij de bestuursrechter. Zie ook:
   • Bij dreiging huiselijk geweld de woning uit (Justitie, 22 juni 2005). Burgemeesters krijgen de bevoegdheid om iemand van wie een dreiging van huiselijk geweld uitgaat, een huisverbod op te leggen. Het verbod houdt in dat de uithuisgeplaatste in beginsel tien dagen zijn woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met zijn partner of kinderen.
 • IIAV:
  • Twee nieuwe bestuursleden IIAV (IIAV, 16 juni 2005). Recentelijk zijn Joke Swiebel en Annelies de Jeu aangesteld als bestuursleden van het IIAV. Met deze oud-europarlementariër en Neerlandica wordt zowel kennis uit de politieke als de wetenschappelijke wereld toegevoegd aan de al aanwezige expertise in het IIAV-bestuur.
 • inburgering:
  • Sylvia Schoonhoven: Inburgering ook voor Nederlandse vrouwen (Leidsch Dagblad, 18 juni 2005). Meer Nederlandse vrouwen moeten gebruik maken van taalprogramma's voor allochtone vrouwen. Het bereiken van Nederlandsen met een achterstand in Leiden is echter veel lastiger dan het aansporen van allochtone vrouwen, zegt Carolien de Groot van de stichting Onderwijsadvies. 'Allochtone vrouwen willen alles aanpakken, maar bij Nederlandse vrouwen kost het veel meer moeite, ze zeggen: we hebben het gevoel dat een pedagogische muts ons komt vertellen wat we moeten doen.''
 • IVF:
  • IVF kan 12 miljoen goedkoper (NRC-Handelsbad, 28 juni 2005). Door paren met vruchtbaarheidsstoornissen doelmatiger te behandelen kunnen artsen jaarlijks 12 miljoen euro aan kosten besparen, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS.
  • Marc Peperkorn, Ellen de Visser: Korting van 30 miljoen op IVF overbodig (Volkskrant, 28 juni 2005). De bezuiniging van 30 miljoen euro op reageerbuisbevruchting (ivf) is overbodig. Een beter gebruik van de bestaande vruchtbaarheidstechnieken levert vrijwel dezelfde besparing op, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer. Het zelf betalen van de eerste ivf-behandeling door kinderloze paren zou geschrapt kunnen worden. PvdA-Kamerlid Arib noemt de bezuiniging ‘kortzichtig, oneerlijk en onuitvoerbaar’. De minister is niet van plan zijn beleid aan te passen. Hij acht de alternatieve besparingen niet solide genoeg.
 • kerkgenootschappen:
  • GKV betreurt NGK-besluit vrouw in het ambt (RefD, 27 juni 2005). De synode van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt betreurt het besluit van de Nederalnds Gereformeerde kerken om vrouwen toe te laten in het ambt van  ouderling en - in principe - dat van predikant. De GKV vindt dat de vrouw in het ambt onvoldoende aansluit bij het schriftverstaan.
 • kinderopvang:
  • Werkgever moet bijdragen aan kinderopvang (RefD, 30 juni 2005). Als er in de CAO's te weinig afspraken worden gemaakt over een werkgeversbijdrage voor kinderopvang, overweegt het kabinet een dergelijke bijdrage verplicht te stellen, aldus minister Zalm in de Tweede Kamer.
 • krijgsmacht > België:
 • onderwijs > basisonderwijs > vierdaagse schoolweek:
  • Kamer blokkeert vierdaagse schoolweek (Volkskrant, 30 juni 2005). Ook de laatste, ultieme poging van minister Van der Hoeven van Onderwijs om de vierdaagse schoolweek officieel mogelijk te maken in het basisonderwijs, sneuvelt hoogstwaarschijnlijk in de Tweede Kamer. Een meerderheid van PvdA, VVD, D66, SP en GroenLinks blokkeert het wetsvoorstel. De bezwaren vallen grofweg in tweeën uiteen. Ten eerste zou te veel worden gevergd van het concentratievermogen. In de tweede plaats zijn de Kamerleden gevoelig voor de bezwaren van ouders die een extra dag kinderopvang moeten regelen.
 • politieke participatie:
  • J. Cordia: Juist nu broedende kip SGP niet storen (ND, 25 juni 2005).  De SGP ligt onder vuur van het vrouwenbolwerk 'Clara Wichman' en van de Commissie Gelijke Behandeling. Gezien de interne discussie binnen de partij over het vrouwenstandpunt zou men haar juist met rust moeten laten. Bij druk van buiten af plegen de gelederen zich te sluiten.
  • Gerard Beverdam: Geven en nemen, ook voor de SGP (ND, 22 juni 2005). Voorzitter Castermans van de Commissie gelijke behandeling (CGB) de vrijheid van vereniging ter discussie. Door verenigingen deels onder de Algemene wet gelijke behandeling te laten vallen, zou bijvoorbeeld de SGP gedwongen kunnen worden vrouwen toe te laten als lid. Volgens Castermans moeten christenen nu niet meteen doen alsof er een aanval plaatsheeft. ,,Gelijke behandeling is een kwestie van geven en nemen. De bescherming van christelijke organisaties blijft voor een belangrijk deel in de wet geregeld.''
  • Kritiek op knagen op vrijheid voor SGP (ND, 22 juni 2005). Het pleidooi van de Commissie gelijke behandeling (CGB) om kritisch te kijken naar de vrijheid van vereniging, stuit op kritiek in de Tweede Kamer. Gisteren signaleerde de Commissie dat zij vanwege de verenigingsvrijheid niet heeft kunnen oordelen over een klacht tegen de SGP. ,,Kennelijk probeert de CGB het eigen straatje schoon te vegen'', denkt SGP-Kamerlid Van der Staaij. ,,Nu er tegen de SGP een rechtszaak loopt, wil zij nog even laten zien: wij staan echt wel aan de goede kant, hoor, maar konden helaas geen uitspraak doen over de SGP.''
 • politieke participatie > Koeweit:
  • Eerste vrouwelijke minister in Koeweit ingezworen (RefD, 20 juni 2005). In Koeweit is de eerste vrouwelijke minister benoemd, Maasuma al-Mubarak. Conservatieve afgevaardigden schreeuwden en sloegen op tafels toen Mubarak de eed aflegde. Haar benoeming zou illegaal zijn omdat zij zich voor de recente parlementsverkiezingen niet als kiezer had geregistreerd.
 • seksuele voorkeur:
  • Ad Bloemendaal: Jeruzalem verbiedt homoparade (ND, 27 juni 2005).  De gemeente Jeruzalem wil een eind maken aan de jaarlijkse homoparade. Op 30 juni willen homo's en lesbiennes voor het vierde jaar in successie door de straten van de stad trekken, maar als het aan de orthodox-joodse burgemeester Uri Lupolianski ligt, zal dat niet gebeuren.
 • terrorisme:
  • Rol vrouwen bij terrorisme neemt toe (RefD, 22 juni 2005). Vrouwen gaan de komende jaren een belangrijker rol spelen bij terroristische activiteiten, zo voorspelt terreurdeskundige Glenn Schoen. Het terreurnetwerk al-Qaeda zou steeds vaker een beroep doen op vrouwen om hun bijdrage te leveren.
 • tienermoeders:
  • Daling aantal tienermoeders zet door (de Volkskrant, 20 juni 2005). In Nederland zijn in 2004 minder tienermoeders bevallen van een kind, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.
  • Opnieuw minder tienermoeders (CBS Webmagazine, 20 juni 2005). In 2004 zijn in ons land 3 004 kinderen geboren bij een moeder die jonger was dan 20 jaar. Een jaar eerder waren het er nog 3 311. De daling van het aantal tienermoeders sinds 2002 houdt daarmee aan. De afname van het aantal tienergeboorten was in 2004 met ruim 9 procent sterker die van het totaal aantal geboorten (min 3 procent).
 • vaderschap:
  • Peter Henk Steenhuis: Antwoord op kwijnend vaderschap (Trouw, 18 juni 2005). Vaders hebben het moeilijk. God de Vader is al een eeuw geleden vrij vakkundig doodverklaard. Vadertje Staat weet zich geen houding meer te geven. De ene dag gedraagt hij zich populistisch, de andere dag patriarchaal. En de huisvader is gereduceerd tot een assistent-opvoeder. Joachim Duyndam komt in zijn boek ‘Twaalf vaders' als antwoord op het kwijnende en falende vaderschap met het alternatief van de 'adopterende vader'.
 • zelfbeschikkingsrecht:
  • Annelieke Dijkstra: Zwangerschap verbieden kan niet (AD, 23 juni 2005). Het advies van de Haagse rechtbank te voorkomen dat de moeder van Savanna weer zwanger wordt, is niet gebaseerd op de wet, aldus G. de Jonge, hoofddocent aan de Universiteit van Maastricht en gespecialiseerd in gevangenenrecht. ,,Het is een te grote inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht'', zegt raadsman Maarten Groen.
  • Aimée Kiene: Moeder Savanna mag van rechter geen kind (Volkskrant, 22 juni 2005). Sonja de J., de moeder van het overleden, mishandelde meisje Savanna (3), mag geen kinderen meer krijgen met haar echtgenoot. Volgens de rechtbank in Den Haag moet er alles aan worden gedaan om een zwangerschap te voorkomen, anders is de kans op herhaling groot.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

gelijkebehandeling.nl:


SERVICEPAGINA

Oproepen:

 • Voor altijd de boeken dicht? Steun Savante!.Met uw stem en steun kunnen we Gemeente Groningen laten zien dat Vrouwenbibliotheek Savante haar functie als informatiecentrum moet kunnen blijven vervullen.Steun daarom Savante met uw handtekening. Vul onderstaand formulier in om Savante te helpen blijven bestaan.
 • Vriendschappen op de proef gesteld. Voor een verhaal in een vrouwenblad ben ik op zoek naar vriendinnen wier vriendschap behoorlijk op de proef is gesteld. Bijvoorbeeld doordat de één maandelijks nauwelijks rond kan komen, terwijl de ander goed verdient en haar geld flink uitgeeft. Ondanks die moeilijke situatie is de vriendschap gebleven, misschien juist wel sterker geworden. Vrouwen tussen de 25 en 40 jaar die zichzelf herkennen en graag vertellen hoe zij hun vriendschap heel hebben gehouden, kunnen mailen naar mandy@mandypijl.nl. Bij het artikel wordt ook een foto geplaatst.


AKTUEEL 

In ons Tijdschriftenrek :

Agenda > Toegevoegd:

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


VARIA

Klein vuil:

 • 'Politiek was in de 19de eeuw een elitaire aangelegenheid. Alleen mensen met geld mochten stemmen' (Peter Giesen, 'Nog eerder katholiek dan Nederlander', De Volkskrant, 25 juni 2005).

Signalementen:


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.