donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 166
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  161-170
 >  166 
NIEUWSBRIEF 166
hspace=0

Nieuwsbrief 166 (29 november t/m 19 december 2004)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • abortus:
  • Christenen moeten meebetalen aan abortus (RD, 29 november 2004). Vele duizenden orthodox–protestanten en leden van evangelische kerken dreigen de mogelijkheid te verliezen om aparte ziektepolissen af te sluiten, zo bleek maandag tijdens een debat in de Tweede Kamer over het nieuwe ziektekostenstelsel dat het kabinet in 2006 wil invoeren. In het nieuwe ziektekostenstelsel vervalt de mogelijkheid dat iemand geen premie betaalt voor zaken waar men principiële bezwaren tegen heeft.
 • abortus > andere landen: 
  • Argentinië | Marcel Haenen: Macholand Argentinië praat over abortus (NRC-Handelsblad, 30 november 2004). Iedere dag laten meer dan duizend Argentijnse vrouwen zich clandestien aborteren. Argentinië praat schoorvoetend en met Nederlandse inbreng over legalisatie. een extra impuls gekregen omdat een groepering van voorstanders van abortus bekend maakte dat het buitenland te hulp zal komen. Nederland, om precies te zijn. Rebecca Gomperts (Women onWaves) bevestigt dat ze volgende week naar Buenos Aires komt om te praten over de komst van de aobrtusboot.
 • allochtone vrouwen:
  • PaVEM: taalachterstand opheffen (persbericht PaVEM, 15 december 2004). De Commissie PaVEM (Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen) pleit voor een nationaal actieplan Taal Totaal om de taalachterstand van allochtone vrouwelijke oudkomers aan te pakken. Doel is om al deze vrouwen die de Nederlandse taal nu niet of onvoldoende beheersen, uiterlijk 2010 het inburgeringsexamen te laten halen. De komende zes jaar moet 50 miljoen euro per jaar op tafel komen om jaarlijks 40.000 vrouwen op weg te helpen.
 • arbeid en zorg > zorgverlof:
  • Yvonne Noorduyn: Zorgverlof voor werknemers nu in wet geregeld (Volkskrant, 2 december 2004). Werknemers met een terminaal ziek kind, zieke ouder(s) of partner krijgen het recht zes weken vrij te nemen om voor hun naaste te zorgen. Het gaat om onbetaald verlof, zes weken fulltime of twaalf weken parttime. Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA had daarom gevraagd. Minister De Geus van Sociale Zaken (CDA) zegde toe dit zo snel mogelijk wettelijk te regelen.
 • arbeidsparticipatie:
  • Dafna Holzer: Jonge moeders werken vaker door (AD, 7 december 2004). Steeds meer vrouwen blijven werken na de geboorte van hun eerste kind, rond hun 30ste. De mentaliteit verandert en het leven wordt duurder. Het anderhalf-verdienersmodel, waarvan de contouren zich de afgelopen jaren al aftekenden, is naar het zich laat aanzien echt doorgebroken. In 2003 keerde 90% een paar weken na de bevalling terug op de werkvloer. Kersverse vaders blijven over het algemeen even lang werken wanneer er kinderen komen.
  • Negen van de tien blijven werken na geboorte van kind (CBS, 6 december 2004). Steeds meer vrouwen zien in de komst van kinderen geen aanleiding te stoppen met werken. In gezinnen met minderjarige kinderen komt de combinatie van een voltijd- en een deeltijdbaan inmiddels het meest voor. In 2003 had in 45% van deze gezinnen de ene partner (vrijwel altijd de man) een voltijdbaan en de andere partner een deeltijdbaan.
  • Claudia Kammer: Kwetsbare groepen schaars bij overheid (NRC-Handelsblad, 4 december 2004). De overheid heeft minder jongeren in dienst dan het landelijk gemiddelde, minder mensen met een arbeidshandicap dan het landelijk gemiddelde en relatief weinig vrouwen in dienst. Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris H. van Hoof (SZW) deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het rijkspersoneel bestaat voor 38,4% uit vrouwen, iets onder het landelijk gemiddelde van 41,5%. Kamerlid Jet Bussemaker (PvdA), die om de gegevens had gevraagd noemt ze ,,schokkend, omdat het rijk een voorbeeldfunctie vervult''.
  • Ouderen vaker aan het werk (CBS Webmagazine, 29 november 2004). De arbeidsdeelname onder 50+- vrouwen is in de periode 1993-2003 sneller gestegen dan onder 50+-mannen. In de groep 50-54-jarigen steeg de arbeidsdeelname van vrouwen van ca. 30% tot 54%, in de groep 55-59-jarigen van minder dan 20% naar ca. 33%. Maar de arbeidsdeelname onder mannen is in 2003 nog steeds ruim hoger: 85% van de 50-54-jarige mannen werkt, en 73% van de 55-59-jarige mannen.
 • besnijdenis:
  • Besnijdenis niet meer vergoed (AD, 18 december 2004). Een penisbesnijdenis wordt vanaf 1 januari niet meer door het ziekenfonds vergoed, zo schrijft minister Hoogervorst (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Vergoeding voor een besnijdenis uit religieuze overweging werd al in 2002 uit het pakket gehaald. Het verwijderen van (een deel) van de voorhuid van de penis uit medische noodzaak, werd nog wel betaald. De zorgverzekeraars gingen ervan uit dat deze ingrepen op medische gronden plaats vonden en dus werden die operaties vergoed.
  • Circumcisie: pakketbeperking. Brief dd. 17 december 2004 van minister Hogervorst (VWS_ aan de Tweede Kamer. Nieuw is dat met die regeling tevens de besnijdenis van jongens en mannen (circumcisie) uit het pakket van de ziekenfondsverzekering en van de Wtz 1998 wordt verwijderd.
 • bijstandswet:
  • Alleenstaande ouders horen niet in de bijstand (FNV Vrouwenbond, 8 december 2004). De meeste moeders in Nederland werken parttime omdat zij tijd over willen (of moeten) houden voor het huishouden en de kinderen. Alleenstaande ouders kunnen die zorg niet delen met een partner. Een fulltime baan is voor hen dan ook te veel gevraagd, vindt de FNV Vrouwenbond. Maar het probleem is dat met parttime werk, zeker als het om laag geschoold werk gaat, nauwelijks uit de bijstandsuitkering te komen is. De FNV Vrouwenbond heeft daarom samen met de LSVeB, de Vrouwen Alliantie, Tiye International en Sjakuus een inkomensregeling bedacht voor alleenstaande ouders, die werken vanaf 20 uur per week al lonend maakt. [...] De Vazalo-regeling zoals die nu door de PvdA is ingediend, lijkt erg op deze regeling. De Vrouwenbond is dan ook blij met de steun van de PvdA en hoopt dat de regeling op een kamermeerderheid kan rekenen en snel zal worden ingevoerd.
  • PvdA: steun werkende bijstandsmoeder (ND, 1 december 2004). Zeker 25.000 alleenstaande ouders met jonge kinderen kunnen uit de bijstand worden geholpen. Zij kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien, wanneer ze een bonus krijgen van de belastingdienst bij het accepteren van een deeltijdbaantje. Een wetsvoorstel van deze strekking is gisteren ingediend door PvdA-kamerlid Saskia Noorman.Regeringspartijen CDA en VVD noemen het voorstel 'sympathiek'. ,,Ieder idee om deze enorm grote groep mensen in de bijstand aan het werk te helpen, is welkom'', aldus CDA'er Bruls. Zie ook:
  • Bijstandsmoeder met deeltijdbaan op eigen benen (PvdA, 30 november 2004). Ruim éénderde van de alleenstaande ouders in Nederland is op de bijstand aangewezen, omdat ze door de zorg voor een kind onder de 16 jaar, tijdelijk niet in staat zijn volledig in hun eigen inkomen te voorzien. De PvdA dient het initiatiefwetsvoorstel Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (Vazalo) in. PvdA Tweede-Kamerlid Noorman-den Uyl: 'Ik wil investeren in wat mensen kunnen in plaats van alleen met de bijstand klaar staan.' De Vazalo-korting is een inkomensondersteuning en begint bij een inkomen van 60% van het minimumloon.
  • Kamer wil witte werkster nog een kans geven (ND, 1 december 2004). Een meerderheid van de Tweede Kamer zal het kabinet dwingen de regeling voor de witte werkster te handhaven. Vandaag zal regeringspartij CDA gesteund door oppositiepartij PvdA verantwoordelijk staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) dwingen de regeling niet per 1 januari af te bouwen. Brul (CDA) vindt de regeling het ei van Columbus. ,,Er is weinig werk voor laaggeschoolden en er is een enorme vraag naar hulp in de huishouding door de vergrijzing en alle tweeverdieners.''
  • Yvonne Noorduyn: Subsidie witte werkster blijft bestaan ondanks kleine belangstelling (Volkskrant, 1 december 2004). Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA wil de regeling waarbij werksters die belasting betalen, worden gesubsidieerd, behouden. CDA-Kamerlid Bruls wil de witte werkster nog een tweede kans geven.  Jet Bussemaker, Kamerlid voor de PvdA, vindt het onverteerbaar dat de witte werksters als de regeling vervalt, weer in de bijstand terechtkomen.
 • dagindeling:
  • Dagindeling. Brief dd. 8 december 2004 van minister De Geus (SZW) over resterende vragen AO Kabinetsstandpunt Dagindeling. Met o.m. een reactie op de motie-Weekers (geen gelden naar publiciteitscampagnes),  opsomming van actie inzake aanbevelingen Stuurgroep Dagindeling en optimale benutting ESF-gelden.
 • emancipatiemonitor 2004:
  • Emancipatie .. en vrijheid (Friesch Dagblad, 14 december 2004, hoofdredactioneel commentaar).  Emancipatie betreft veel meer dan de platte praatjes over gelijkwaardigheid van mensen; over gelijkberechtiging van vrouwen en mannen; emancipatie gaat over de mens die vrij moet zijn in diens handelen, zonder opgelegde beperkingen. De vrijheid om wel of niet te werken en de vrijheid om wel of niet (van de partner) economisch afhankelijk te zijn, zijn uitdrukkingen van emancipatie. De overheid streeft naar een specifieke invulling van emancipatie.
  • Een gelukkige stagnatie (RefD, 13 december 2004). De emancipatie van de vrouw blijft achter bij de streefcijfers, zo blijkt uit de maandag gepubliceerde ”Emancipatiemonitor 2004”. ... Het kabinet zou er daarom goed aan doen om zich niet door dit soort rapporten te laten opjagen. Ook hier geldt dat de maatschappij minder maakbaar is dan velen vroeger wel meenden. Daar komt nog bij dat in principieel opzicht op het nagestreefde gelijkheidsmodel veel is af te dingen.
  • Emancipatie van vrouwen stagneert (NRC-Handelsblad, 13 december 2004). De emancipatie van vrouwen in Nederland stagneert en blijft achter bij de kabinetsdoelen. Dit blijkt uit de Emancipatiemonitor 2004, die het Sociaal en Cultureel Planbureau vandaag heeft gepubliceerd. Het SCP wijst nadrukkelijk op het weinig krachtige overheidsbeleid als oorzaak voor de stagnatie. Zo zijn er wel heldere streefdoelen gesteld, maar doet de overheid er weinig aan die ook bekend te maken bij relevante partijen als werkgevers.
  • Dick van Eijck: Maatschappelijke macht krijg je niet in deeltijd (NRC-Handelsblad, 13 december 2004). De emancipatie van vrouwen verloopt trager dan aan het eind van de jaren negentig, concludeert het SCP. De emancipatie is geenszins voltooid. Onderwijs, werk, huishouden en macht zijn de belangrijkste terreinen waarop de verschillen tussen mannen en vrouwen volgens het kabinet kleiner moeten worden. De meeste streefdoelen worden echter niet gehaald.  Op één punt zijn expliciete doelen voor mannen geformuleerd: zij moeten in 2010 minimaal 40% van alle onbetaalde zorgtaken op zich nemen. Tot 1995 nam het aandeel van mannen hierin toe, maar sindsdien is sprake van stagnatie. Mannen staan al jaren op 35%.
  • Plan emancipatie hapert (Volkskrant, 13 december 2004). De emancipatie van de Nederlandse vrouw loopt achter bij de doelstellingen van het kabinet. Uit de Emancipatiemonitor, een tweejaarlijkse studie die vandaag wordt gepubliceerd, blijken de meeste streefcijfers voor 2010 niet haalbaar. Het beleid is vooral gericht op de emancipatie van de allochtone vrouw. De vertraging van het emancipatieproces wordt veroorzaakt door de economische malaise en door het 'niet zo krachtig' emancipatiebeleid van de overheid.
  • Aanbiedingsbrief Minister De Geus (Ministerie van SZW, 13 december 2004).
  • Emancipatieproces loopt achter bij streefcijfers (SCP.nl, 13 december 2004). Enkele conclusies uit de SCP/CBS-publicatie Emancipatiemonitor 2004:
   • De arbeidsdeelname van vrouwen is toegenomen van 39% in 1990 tot 55% in 2003. De arbeidsdeelname van Turkse vrouwen ligt op 29%, die van Marokkaanse vrouwen op 28%.
   • Het aandeel vrouwen dat haar baan opzegt na de geboorte van het eerste kind is sterk gedaald van een kwart in 1997 naar 10% in 2003. In 1990 had de helft van de werkende vrouwen in Nederland een deeltijdbaan, in 2003 is dit aandeel toegenomen tot 66%.
   • Het aandeel economisch zelfstandige vrouwen (met een inkomen van tenminste 70% van het netto minimumloon), is gestegen van 25% in 1990 tot 41% in 2001.
   • Het aandeel van vrouwen in managementfuncties lag in 2002 in het bedrijfsleven op 13%; in de niet-commerciële dienstverlening lag dit percentage op 36%.
   • Bijna 60% van de werkgevers is van mening dat deeltijdarbeid niet samen gaat met het vervullen van een hogere leidinggevende functie.
   • Bijna de helft van de vrouwen en mannen vindt in 2002 dat het gezinsleven er onder lijdt als een moeder een volledige baan heeft, tegen een kwart in 1991.
   • De participatiecijfers van vrouwen lopen achter bij de streefcijfers uit het Meerjarenbeleidsplan (2000-2010) van het ministerie van SZW.
 • (on)gelijke beloning:
  • De Geus neemt maatregelen tegen ongelijke beloning (persbericht SZW, 3 december 2004). Minister De Geus (SZW) wil ongerechtvaardigde beloningsverschillen terugdringen tussen mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen, voltijders en deeltijders en werknemers met een vast of tijdelijk contract. Met een publiciteitscampagne, een vereenvoudigde quick scan voor bedrijven, en mogelike instellng van een ‘Equal Pay Force’, een werkgroep voor de bestrijding van ongerechtvaardigde beloningsverschillen.
   • Aanbiedingsbrief dd. 3 december 2004 van minister De Geus. Hieruit o.m. : Beloningsverschillen staan niet gelik aan beloningsdiscriminatie. Beloningsverschillen hangen deels samen met emancipatie. .. Het beleid tot nu toe heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. ... De komende jaren zal het accent liggen op een correcte implementatie en verspreiding van ontwikkelde instrumenten, en op bevordering van naleving van gelijke beloningswetgeving.
   • Vierde Voortgangsbrief gelijke beloning
   • Hoeben en Venema: De arbeidsmarktpositie van werknemers in 2002  (augustus 2004). Onderzoek door de Arbeidsinspectie Den Haag naar de verschillen in beloning en mobiliteit tussen groepen werknemers.
 • geweld tegen vrouwen > internationaal:
  • NBP steunt actie geweld tegen vrouwen (NPB, 14 december 2004). Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd schandaal. Het raakt het dagelijks leven van iedereen. Het bestuur van de Nederlandse Politiebond NBP roept zijn leden op zich aan te sluiten bij de campagne Stop Geweld tegen Vrouwen van Amnesty International.
 • geweld tegen vrouwen > seksuele intimidatie op het werk:
  • Ongewenst gedrag op het werk verder toegenomen (TNO arbeid, 13 december 2004). Uit de analyses blijkt dat seksuele intimidatie, intimidatie en lichamelijk geweld door ‘publiek’ (klanten, leerlingen, patiënten, passagiers e.d.) evenals seksuele intimidatie en lichamelijk geweld door collega’s in de periode 2000-2003 is gestegen. Intimidatie door collega's kwam in 2003 even vaak voor als in 2000.
  • Meer aandacht voor agressie en geweld op de werkvloer (persbericht SZW, 10 december 2004). In ‘Evaluatie van de Arbowet inzake ongewenste omgangsvormen’ is nagegaan hoeveel agressie, geweld en seksuele intimidatie voorkomen op de werkvloer en wat werkgevers eraan doen. Intimiderend en agressief gedrag en ook fysiek geweld is toegenomen. 
   • Aanbiedingsbrief dd. 10 december 2004 van staatssecretaris Van Hoof (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit o.m. : Een echte aanpak van ongewenst e omgangsvormen zit nog niet voldoende tussen de oren van de chefs en hun werknemers. De Staatssecretaris laat in 2005 een onderzoek doen naar good practices inzake preventie en aanpak.
   • Yvonne van Dam en Mirjam van Engelen: Eindrapport 'Evaluatie van de Arbo-wet inzake ongewenste omgangsvormen.  In het rapport wordt uitvoerig aandacht besteed aan seksuele intimidatie, en ook aan discriminatie. Hieruit o.m. : 9% werd slachtoffer van seksuele intimidatie door klanten, 5% van seksuele intimidatie door chefs/collega's. Samenvatting v.a. bladz 7.
 • geweld tegen vrouwen > huiselijk geweld:
  • Huiselijk geweld tegen vrouwen. Brief dd. 6 december 2004 van minister Donner (Justitie) ter aanbieding van het Voortgangsbericht Huiselijk Geweld tegen vrouwen. Donner reageert tevens op een aantal moties, ingediend op 7 april 2004, en op aanbevelingen van de EU in het EU-rapport Geweld tegen vrouwen.Hieruit o.m.: Er zijn gesprekken gaande met de politie over het opzetten van een specifieke pilot waarin – althans tijdelijk – bij huiselijk geweldincidenten wordt geregistreerd op etniciteit. En: het kabinet heeft een adequate invulling gegeven aan de EU-aanbevelingen.
 • geweld tegen vrouwen > jonge meisjes:
  • Maarten Vermeulen: Verkrachting als vermaak (ND, 12 december 2004).  Aanranders, dat zijn vieze mannen die meisjes de bosjes in trekken. Daar hebben de jonge daders van een groepsverkrachting niets mee te maken, vinden ze zelf. ,,Het dringt niet door dat ze iets verkeerd doen.'' Waarom sommige vriendengroepen zo drastisch de fout ingaan, is niet onderzocht. Duidelijk is wel dat het veel te maken heeft met de seksuele moraal en opvattingen over relaties, bij jongens én bij meisjes.
  • Tienermeisjes blijven thuis om naaktfoto's (AD, 10 december 2004). Bijna tweehonderd tienermeisjes per jaar durven niet meer naar school omdat naaktfoto's en filmpjes van hen via ex-vriendjes op internet zijn gezet. Het Meldpunt Kinderporno krijgt daarover gemiddeld vijftien meldingen van verontruste ouders per maand.
  • Ron Meerhof: Jeugdzedenzaken uit juridische sfeer (Volkskrant 9 december 2004). We moeten het systeem saneren, zegt Doreleijers op een congres over jeugdige zedendelinquenten. De Leidse hoogleraar Moerings: Voor 1980 wisten we nog helemaal niets. De Eerste Kamer, aangevoerd door senator Brongersma, was toen vooral bezig pedofilie aanvaard te krijgen. De tweede feministische golf zorgde voor een omslag van 180 graden. Alles werd een zedendelict en we onderzochten rijp, groen en geel. Het lijkt erop dat aanranding en verkrachting bij zulke jongens niet meer is dan een onderdeel van een algemenere, antisociale levenshouding, zegt onderzoeker Anton van Wijk.
  • Sheila Kamerman en Rinskje Koelewijn: 200 jongens betrokken bij groepsverkrachtingen (NRC-Handelsblad, 3 december 2004). Jaarlijks plegen in Nederland zeker 200 jongens in groepsverband verkrachtingen of aanrandingen, ofwel eenderde van alle jeugdzedenzaken die justitie jaarlijks behandelt.  Het is voor het eerst dat dit type zedendelinquenten is geïnventariseerd en onderzocht. De onderzochte groepen bestaan meestal uit vier daders, die gemiddeld 14 jaar oud zijn. Vijf daders waren nog geen 12 jaar, de slachtoffers zijn rond de 13 jaar.
  • Sheila Kamerman en Rinskje Koelewijn: Groepsverkrachters vinden het samen gewoon gezelliger (NRC-Handelsblad, 3 december 2004). Bij groepsverkrachtingen hebben de daders vaak niet in de gaten dat ze iets verkeerds doen. 'Ze deed zelf haar kleren uit!' Zelfs zedenrechercheurs zijn geschokt. Twintig minderjarige jongens verkrachtten in steeds wisselende groepjes maandenlang zeker acht jonge meisjes. Soms gebruikten ze geweld (van één slachtoffer werd het haar in brand gestoken), soms maakten ze foto's waarmee ze de meisjes chanteerden. Ze kregen meisjes zover dat ze vrijwillig nog een keer terugkwamen.
  • Veel verkrachtingen in groepsverband (RD, 3 december 2004). In Nederland vervolgt justitie per jaar ongeveer 200 minderjarige jongens voor groepsverkrachtingen. Ze misbruiken de meisjes in groepsverband omdat het hen wel leuk lijkt. Tweederde van de daders is van allochtone afkomst. Van de slachtoffers is driekwart autochtoon. Volgens criminoloog en jurist C. Bijleveld scheppen de daders na het delict onderling op over het voorval.  De jongens bespreken van tevoren dat zij die avond seksueel contact willen hebben met een bepaald meisje. Vaak vragen ze het slachtoffer of zij daar ook zin in heeft. In de onderzochte gevallen antwoordde ze ontkennend. Toch doen de jongens wat zij willen.
  • Groepsverkrachting? Da's pas echte lol (AD, 3 december 2004). Minderjarige jongens plegen ten minste 200 groeps- verkrachtingen en aanrandingen per jaar. De daders zijn gemiddeld 14 jaar oud. Ze vinden het 'interessant' en 'statusverhogend' om in het bijzijn van vrienden een meisje te vernederen. Spijt hebben ze achteraf zelden. Uit analyses van de groepsverkrachtingen en -aanrandingen blijkt dat de jongens het interessant en gezellig vinden om in het bijzijn van hun vrienden een meisje te vernederen. Daarnaast neemt de kans op een 'geslaagde' verkrachting toe als het slachtoffer door anderen in bedwang wordt gehouden.
 • glazen plafond:
  • Aandeel vrouwen in topfuncties groeit uiterst traag (DFT, 16 december 2004). Het aantal vrouwen in topfuncties bij bedrijven en non-profit organisaties stijgt erg langzaam.  Nederland loopt internationaal gezien dan ook nog steeds ver achter, aldus Opportunity en SCP op basis van eigen onderzoek.
  • Toptelling 2004: groei aandeel vrouwen in hogere functies groeit uiterst traag  (persbericht 13 december 2004, Opportunity). In vergelijking met twee jaar geleden is het aandeel vrouwen in de hoogste lagen van het bedrijfsleven en de non-profit sector slechts minimaal gestegen. Nederland loopt internationaal gezien dan ook nog steeds ver achter. In de 5.000 grootste ondernemingen van Nederland steeg het percentage vrouwen in de Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen van 3,1% (2001) naar 3,8% (2003). Maar bij de 100 grootste ondernemingen daalde het percentage vrouwen van 5,1% (2001) naar 4,8% (2003).
 • glazen plafond > andere landen:
  • Saoedi-Arabië |Eerste vrouw in Saoedi Hollandi Bank (RD, 2 december 2004). De Saoedische zakenvrouw Lubna Olayan is toegetreden tot het bestuur van de Saoedi Hollandi Bank. De aandeelhouders kozen haar donderdag voor een termijn van drie jaar. Daarmee is zij de eerste vrouw in het bestuur van een beursgenoteerde onderneming in Saoedi–Arabië. Saoedi Hollandi Bank is voor 40% in handen van ABN-Amro.
 • Hirsi Ali:
  • Frank Vermeulen: Ayaan Hirsi Ali: Ik ga me absoluut niet aanpassen (NRC-Handelsblad, 29 november 2004). Het Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali blijft in de politiek én bij de VVD, zo zegt ze in haar eerste vraaggesprek sinds de moord op filmmaker Theo van Gogh. ,,Ik word altijd herinnerd aan mijn opmerking in Trouw dat de profeet Mohammed naar onze eigentijdse normen gemeten een perverse man was omdat hij een minderjarig meisje huwde.... Die opmerking is nog steeds relevant voor alle minderjarige meisjes uit die kringen. Maar misschien had ik in plaats van 'pervers' beter kunnen zeggen 'pedofiel'.
 • homo-emancipatiebeleid:
  • Zeven ton extra voor homo-emancipatie (persbericht TK-fractie D66, 16 december 2004). Op voorstel van Lousewies van der Laan (D66) heeft de Tweede Kamer vandaag 700 duizend euro extra voor homo-emancipatie beschikbaar gesteld. Waarschijnlijk wordt daar aanstaande dinsdag, bij de stemming over de Justitiebegroting, nog eens 350 duizend euro aan toegevoegd. In totaal gaat het dan om 1,05 miljoen euro.
 • homohuwelijk | andere landen:
  • Canada | Gerechtshof Canada staat homohuwelijk toe (RefD, 10 december 2004). Het hooggerechtshof van Canada heeft donderdag beslist dat de Canadese grondwet het huwelijk toestaat tussen personen van dezelfde sekse. Premier Paul Martin beloofde nu met een wetsvoorstel te zullen komen dat het homohuwelijk in heel Canada legaliseert.
  • Nieuw-Zeeland | Nieuw Zeeland erkent homohuwelijk niet (Telegraaf, 29 november 2004). Nieuw-Zeeland gaat een geregisteerd partnerschap invoeren. Homohuwelijken zullen echter niet worden erkend, ook al zijn die in het buitenland legaal gesloten, zo besloot de regering. Wel kunnen 'buitenlandse' homohuwelijken in Nieuw-Zeeland worden omgezet in een geregisteerd partnerschap.
  • Verenigde Staten | VS: Hooggerechtshof waagt zich niet aan homohuwelijk (RD, 29 november 2004). Het federale hof in Washington weigerde maandag een klacht in behandeling te nemen tegen de rechtmatigheid van het homohuwelijk in Massachusetts. Een reden voor de weigering gaf het hof niet.
 • integratie:
  • Twee keer zoveel migranten op les (Trouw, 8 december 2004). Minister Verdonk gaat ervan uit dat 755.000 allochtonen onder de inburgeringsplicht vallen, bijna de helft van alle in Nederland verblijvende migranten. De hele groep moet vanaf 2006 in zes jaar tijd verplicht inburgeringsexamens afleggen. Ze wil voorrang geven aan uitkeringsgerechtigden, vrouwen en geestelijke bedienaren (imams). Ook werkende migranten vallen onder de plicht.
  • Michiel Kruyt: Inburgeren plicht voor 755.000 (Volkskrant, 8 december 2004). Minister Verdonk (VI) heeft meerdere redenen voor een algemene inburgeringsplicht gekozen. Vanwege het gelijkheidsheidsbeginsel kan de inburgeringsplicht niet alleen aan allochtonen worden opgelegd. Daarnaast wil zij met een algemene plicht bewerkstelligen dat allochtone vrouwen uit hun isolement worden gehaald.  Met 220 miljoen euro kan zij jaarlijks 67.000 inburgeren. CDA en PvdA stellen dat zij een gedoogbeleid voert, omdat zij een grote groep een inburgeringsplicht oplegt, maar die slechts bij een kleine groep gaat controleren.
  • Overheid beperkt inburgeringsplicht (AD, 7 december 2004). De overheid is van plan de nieuwe inburgeringsplicht straks beperkt te handhaven. Alleen nieuwkomers, uitkeringsgerechtigden, vrouwen zonder werk of uitkering en geestelijk bedienaren van buiten de Europese Unie moeten het inburgeringsexamen halen. Zij krijgen daartoe een aanbod van hun gemeente. De andere inburgeringsplichtigen mogen zelf het initiatief nemen. Aldus minister Verdonk in een brief aan de TK. redactie: deze brief is nog niet online.
  • PvdA wil af van juridisch wangedrocht inburgering (DFT, 7 december 2004). De PvdA bestempelt de gewijzigde plannen voor het nieuwe inburgeringsstelsel als een juridisch wangedrocht. Voor nieuwkomers, werklozen en imams bestaat de inburgering immers al. Alleen voor allochtone vrouwen in een achterstandspositie moet een aparte oplossing komen. Uit een advies van de commissie-Pavem zou blijken dat de komende drie tot vier jaar 300 tot 400 miljoen euro nodig is om deze vrouwen actief cursussen te laten volgen.
  • Herziening van het inburgeringsstelsel (persbericht Justitie, 7 december 2004). Minister Verdonk (VI): Iedereen die zich duurzaam in Nederland wil vestigen of gevestigd is en die niet acht jaar van de leerplichtige leeftijdsperiode in ons land heeft doorgebracht, zal een inburgeringsexamen moeten behalen. Voor drie groepen inburgeringsplichtigen wil het kabinet een aanbod doen. Het betreft uitkeringsgerechtigden die beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt en een reïntegratietraject krijgen aangeboden, inburgeringsplichtigen die geen betaalde arbeid verrichten en geen uitkering ontvangen (veelal vrouwen) en geestelijke bedienaren (die nieuwkomer zijn).
 • kinderopvang:
  • Geld voor tussenschoolse opvang dreigt in een groot gat te verdwijnen (FNV Vrouwenbond, bericht 15 december 2004). ''Minister van der Hoeven van onderwijs maakt het wel heel bont met de besteding van geld dat voor de professionalisering van de  tussenschoolse opvang is gereserveerd,'' zegt Tineke van der Kraan, directeur van de FNV Vrouwenbond. Van der Kraan reageert op het voornemen van de minister om de 54 miljoen euro die ze van minister de Geus heeft ''gekregen'' voor de tussenschoolse opvang niet te oormerken. De scholen krijgen het geld van haar met als doel om dat te besteden voor de tussenschoolse opvang, maar ze hoeven niet te verantwoorden of ze het ook echt daarvoor hebben gebruikt.
  • Werkgeversbijdrage voor kinderopvang. Antwoord dd. 8 december 2004 van  minister De Geus (SZW) op vragen van TK-lid Smilde. Hieruit: Ik zal de organisaties van werkgevers en werknemers blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid bij de totstandkoming van goede kinderopvangregelingen.
  • Vier van de vijf werknemers met CAO heeft regeling kinderopvang (persbericht SZW, 3 december 2004). 81% van de werknemers valt onder een CAO met een regeling voor kinderopvang. Dit is een stijging met 5% ten opzichte van de vorige meting uit 2002. Toen viel 76% van de CAO-werknemers onder een regeling voor kinderopvang.
  • Kinderopvang. Antwoord dd. 3 december 2004 van minister de Geus (SZW) op vragen van TK-leden Gerkens en Tonkens (GL). Het onderzoek van Towers en Perrin (Metro, 1 december 2004), is niet representatief. Ik betreur het dat er blijkens het onderzoek tenminste enkele ondernemingen zijn, die de nieuwe wetgeving aangrijpen om de werkgeversbijdrage voor kinderopvang af te bouwen. Ik verwacht dat de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid een belangrijke impuls zal geven om kinderopvang een belangrijke plaats te geven in de CAO-onderhandelngen.
  • Bedrijven schrappen vergoeding kinderopvang (De Telegraaf, 30 november 2004). Een flink aantal werkgevers grijpt de nieuwe Wet kinderopvang aan om hun tegemoetkoming aan de opvang van kinderen te schrappen, zo blijkt uit  onderzoek van adviesbureau Towers Perrin. ''Onder de oude wetgeving blijkt dat 87 procent van de werkgevers een regeling voor kinderopvang aanbiedt aan de werknemers. Onder de nieuwe wetgeving, die op 1 januari ingaat, is nog maar driekwart van de ondernemingen bereid een regeling aan te bieden'', aldus de onderzoekers.
 • loverboys:
  • Mayke Kalis: Loverboy ziet zichzelf als slachtoffer (ND, 8 december 2004). Over slachtoffers van loverboys is veel geschreven, over de daders veel minder. ,,Die meisjes kozen er toch zelf voor?'' ,,Als het meisje zo makkelijk met een jongen naar bed gaat, wat maakt het dan nog uit dat ze de prostitutie ingaat? Het zijn al sletjes, halve hoeren, dus wat doen we verkeerd?'' Deze uitspraken zijn typerend voor de denkwijze van veel loverboys: jongens die via versiertrucs meisjes de prostitutie in lokken. Linda Terpstra, Anke van Dijke en Marion van San schreven er een boek over: Loverboys, een publieke zaak.
 • machtsverhoudingen:
  • Afstandsbediening is van de man! (AD, 1 december 2004). In het aloude gevecht om de begeerde afstandsbedieningen wint de man. Bij 35% van de Nederlandse huishoudens blijken mannen 'de baas' bij het zappen. In 25% van de gevallen 'winnen' vrouwen, terwijl kinderen met 19% achterblijven, zo blijkt uit onderzoek door chipfabrikant Intel.
 • mannen > andere landen:
  • Groot Britannië | Hans Steketee: Een crèche voor de winkelende man -  eindelijk (NRC-Handelsblad, 13 december 2004). Mannen en boodschappen - in Engeland gaan ze nog steeds niet samen. Maar winkelketen M en S heeft de oplossing voor de gevreesde kersttijd: de mannencrèche.
 • mensenhandel:
  • Nationaal Actieplan tegen mensenhandel (persbericht ministerraad/Justitie, 10 december 2004). Het actieplan is tevens de kabinetsreactie op de derde rapportage van de Nationale Rapporteur Mensenhandel. 
 • moslima's:
  • Nog geen erkenning contactgroep Islam (Regering.nl, 14 december 2004). Minister Verdonk heeft onderzoek laten doen naar de representativiteit van de twee grootste moslimkoepels in Nederland. Aan de erkenning heeft zij de voorwaarde verbonden dat het CMO zich actief zal inzetten om ook andere islamitische stromingen te betrekken en meer jongeren en vrouwen op te nemen in het bestuur van de organisatie.
  • Emancipatie Moslimvrouw vlot niet (RD, 1 december 2004).  De emancipatie van moslimvrouwen in Nederland wordt beperkt door de cultuur en etnische gemeenschap waartoe moslimvrouwen behoren. Maar ook in de samenleving ondervinden moslimvrouwen allerlei hindernissen bij hun emancipatie. Dat was de uitkomst van het debat 'Powergirl of Probleemgeval?' in Amsterdam. Verreweg de meeste moslimvrouwen gaven aan dat hun emancipatie niet zal vlotten zolang de samenleving hen daarbij niet helpt.
 • onderwijs > universiteit:
  • Meer jongens in plaats van meisjes toelaten tot geneeskunde (U-blad online, 5 november 2004). In zijn oratie van 27 oktober jongstleden vraagt Jeen Haalboom zich af hoe het artsentekort is terug te brengen zonder het aantal opleidingsplaatsen te vergroten. Hij stelt onder meer voor om minder meisjes en meer jongens toe te laten tot de opleidingen. Want, zegt Haalboom, meisjes stoppen eerder met werken en willen vaker dan jongens parttime werken. Een opmerking als deze schreeuwt om reacties, maar eerst mag Haalboom zijn idee toelichten.
  • Beperkt aantal vrouwelijke geneeskundestudenten (U-blad online, 3 november 2004). Om een halt toe te roepen aan het artsentekort in ons land moeten minder meisjes en meer jongens tot de geneeskundestudie worden toegelaten. Ook moeten artsen een aantal jaren na hun afstuderen verplicht full-time werken.
 • pensioenen:
  • 8 Aandachtspunten voor de Eerste Kamer (persbericht OPF, 3 december 2004) De Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen OPF heeft 8 aandachtspunten genoemd voor de behandeling van de levensloopregeling in de Eerste Kamer. Hieruit: De eis van 40 jaar deelnemingsjarenpensioen leidt mogelijk tot indirecte discriminatie van vrouwen.
  • Werkende vrouwen lopen EXTRA risico op pensioentekort (persbericht Avero-Achmea, 1 december 2004). Werkende vrouwen tonen weinig interesse om een opgelopen pensioentekort aan te vullen en lopen meer risico op een tekort dan mannen door deeltijdwerk, zo blijkt uit een onderzoek onder 1157 lezeressen van Opzij door verzekeraar Avéro Achmea. Driekwart van de werkende vrouwen beschikt over een pensioenregeling. Meer dan een kwart heeft geen idee welke pensioenregeling ze heeft, en 9% zegt in het geheel niet over een pensioenregeling te beschikken.
 • prostitutie:
  • Klanten illegale bordelen niet strafbaar (AD, 15 december 2004). Minister Donner van Justitie is niet van plan klanten van bordelen of prostitueés die geen vergunning hebben aan te gaan pakken. Dat zei de bewindsman gisteravond laat in de Tweede Kamer in een debat over prostitutie. ,,Er was vroeger een bordeelverbod, dat is opgeheven. Maar er was en is geen prostitutieverbod'', aldus Donner.
  • Hulpverleners: alarmlijn prostituees (ND, 14 december 2004). De minimumleeftijd waarop prostituees legaal mogen werken moet omhoog van 18 naar 21 jaar. Ook moet er een alarmnummer ('red light alarm') komen die prostituees kan helpen als ze aangeven te willen stoppen met hun werk. Dat zijn enkele van de voorstellen uit het manifest dat door een tiental hulpverleningsinstanties en de ChristenUnie naar de Tweede Kamer is gestuurd. In het manifest stellen de hulpverleningsorganisaties opnieuw grote vraagtekens bij de vrijwilligheid van de prostituee. Ook al is er wettelijk sprake van 'vrijwillige arbeid' de praktijk leert vaak dat er sprake is van drang en dwang.
 • religieuze symbolen:
  • Jan de Groof: Hoofddoeken niet verbieden (persbericht Universiteit van Tilburg, 29 november 2004). “Zowel de uitoefening van kinderrechten als de culturele rechten verplichten de overheid tot het uitdrukkelijk aan bod laten komen van de identiteit van de leerling, onder meer door het aanwenden van symbolen of het dragen van de hoofddoek”, stelt professor Jan de Groof in zijn oratie op 29 november 2004.
 • religieuze symbolen > andere landen:
  • België | Moslimvrouw: hoofddoek af na dreigement (AD, 9 december 2004). Een 31-jarige Belgische vrouw van Marokkaanse origine gaat voortaan naar haar werk zonder hoofddoek, nadat haar werkgever dreigementen had ontvangen over het gebruik van de sluier. Als de werkgever de vrouw niet zou ontslaan of verplichten de hoofddoek af te doen dreigde een ,,nachtmerrie'' voor zijn bedrijf, beloofde de anonieme bedreiger.
 • seksisme > andere landen:
  • Groot-Brittannië | Schokkend seksisme in Brits parlement (AD, 8 december 2004). Britse vrouwelijke parlementsleden krijgen een stevige portie seksistische beledigingen voor hun kiezen, zo blijkt uit een studie van de Universiteit van Londen:'Van wie bent u de secretaresse, minister?'   'Schokkend' noemen de onderzoekers hun bevindingen, maar ze benadrukken zij dat het seksisme de laatste jaren wel minder is geworden. Zeven jaar geleden: ,,Telkens als een vrouw van de Labour Party opstond om te spreken, waren er parlementsleden van de Conservatieve Partij die hun denkbeeldige borsten in hun handen pakten en 'meloenen' zeiden'', herinnert zich het parlementslid Barbara Follett.
 • seksualiteit:
  • Joanne van den Eijnden: Het gaat erom dat je liefde en intimiteit communcieert. De feminisering van de seksbeleving (LOVER 2004-4, december 2004). Mannen willen altijd vrijen (knetterende ruzie of niet), zo luidt het cliché, en vrouwen hebben pas zin in seks als de sfeer goed is. Achterliggend idee: voor vrouwen hoort seks bij liefde, voor mannen zijn dat twee gescheiden werelden. Maar klopt dat plaatje nog wel? Joanne van den Eijnden deed onderzoek onder heteroseksuele jongeren. Zij ontdekte dat beide seksen hetzelfde credo hanteren: het draait allemaal om liefde, intimiteit en trouw. Seks ook.
 • seksuele voorkeur > religie:
  • Anglicaanse leider: van schelden komt moord (Trouw, 30 november 2004). De leider van de anglicaanse wereldgemeenschap, aartsbisschop Rowan Williams van Canterbury, wil dat men in zijn kerk stopt met het schelden op homo's. De conservatieven in de anglicaanse kerk schieten verbaal met scherp op zondige homo's in het algemeen en op kerken en kerkleiders die dit 'goddeloos en gruwelijk' gedrag vergoelijken. Williams vreest dat de onbehouwen taal jegens homoseksuelen ('honden!') ook kan leiden tot moord op of zelfmoord onder homo's.
 • slachtoffers:
  • Meer invloed slachtoffers op strafproces (ND, 12 december 2004).  Slachtoffers mogen straks zelf verklaringen toevoegen aan het strafdossier, zodat alle deelnemers aan het proces kunnen zien welke gevolgen een ongeluk of misdrijf heeft gehad, zo heeft het kabinet voorgesteld.  Ook wil het kabinet nu in de wet formaliseren dat slachtoffers meer informatie krijgen over de processtukken en over de mogelijkheden van schadevergoeding. Verder krijgen ze recht op bijstand van een raadsman of tolk.
  • Versterking positie slachtoffer in strafproces (persbericht Justitie, 10 december 2004). Slachtoffers van misdrijven krijgen in het strafproces niet alleen meer, maar ook eigen rechten. Dit sluit aan bij de wens van politiek en maatschappij om de positie van het slachtoffer in het strafproces te versterken. Op 1 januari 2005 wordt al het spreekrecht van slachtoffers ingevoerd voor misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van acht jaar of meer (zoals moord, doodslag, verkrachting en diefstal met geweld) en een aantal met name genoemde delicten als mishandeling, bedreiging en stalking.
 • veiligheid en conflict:
 • zwangerschap:
  • Morning-afterpil zonder recept (RefD, 9 december 2004). De morning–afterpil is zonder doktersrecept te koop, zo meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG gaf afgelopen zomer al aan geen bezwaar te hebben tegen verkoop van de pil die na gemeenschap zwangerschap moet voorkomen.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 29 november 2004)

 • emancipatieproces:
  • Bart Oosterhout: Wat vrouwen echt willen (Intermediair, 22 november 2004). De emancipatie van de vrouw is voltooid en die van de man begint op stoom te komen. Zij verwierf maatschappelijke status, hij ontdekte zijn zachte kanten. Toch schiet het niet op met die lang gekoesterde gelijkheid der seksen. Integendeel. We begrijpen elkaar slechter dan ooit tevoren. Hoe dat kan? It’s the brain, stupid.
 • gelijke beloning:
  • Overheidssalarissen verder op achterstand (persbericht SEO en AIAS, 15 november 2004). De beloning van mannen en hoog opgeleiden bij de overheid blijft in toenemende mate achter bij die in de martksector. Vrouwen en jongeren worden daarentegen nog wel relatief goed betaald bij de overheid, aldus het onderzoek van de Stichting Economisch Onderzoek en het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies. Vrouwen in de overheid hebben een gemiddeld beloningsvoordeel van 5%, en vrouwen bij de politie en defensie zelfs 20%. Voor mannen is er een beloningsnadeel van 5%. De feminisering van de overheidssector, aldus het onderzoek, verdient aandacht in het licht van een evenwichtige personeelssamenstelling.
 • geschiedenis:
  • Martin Blekendaal: 35 jaar na Dolle Mina (Historisch Nieuwsblad, oktober 2004). ''Bent u ook een blanke slavin? En wil u dat blijven''?  Op 23 januari 1970, 35 jaar geleden, bestormden zo'n 10 meisjes en jongens uit Amsterdam het mannenbolwerk Nijenrode, waar vrouwen niet werden toegelaten op de managementopleiding. Het was het begin van Dolle Mina, de organisatie die opkwam voor gelijke rechten voor vrouwen. ''Vervolgens reden we terug naar Amsterdam om een korset te verbranden,'' vertellen Dunya Verwey en Claudette van Trikt, Dolle Mina's van het eerste uur.
 • leeftijd:
  • Verslag conferentie Leeftijdsloze levensloop (lustrumconferentie LBL, 19 november 2004). De deelnemers aan deze conferentie kozen voor de volgende vijf aanbevelingen als topprioriteiten voor de middellange termijn:
   • In het levensloopbeleid krijgen de keuzemogelijkheden van lager opgeleiden hoge prioriteit
   • Iedereen krijgt het recht een startkwalificatie te behalen ongeacht de leeftijd
   • De regelgeving voor woningbouw gaat zich richten op de toegankelijkheid van woningen en van de woonomgeving
   • Mantelzorgers krijgen meer ondersteuning en erkenning
   • Het verbod op leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid wordt uitgebreid naar het brede terrein van goederen en diensten.
 • levensloop:
  • VUT/prepensioen aangenomen door de Tweede Kamer (ministerie van Financiën, 27 november 2004). Het wetsvoorstel VUT/prepensioen en levensloop is aangenomen door de Tweede Kamer, met 6 amendementen. Daardoor wordt het onder andere mogelijk om met ingang van 1 januari 2005 (in plaats van 1 januari 2006) spaarloon te deblokkeren voor de eigen bijdrage kinderopvang. Zie ook het amendement-Bussemaker die de ouderschapsverlofkorting structureel maakt. Jongere werknemers die zich voorbereiden op het krijgen van kinderen kunnen zo verleid worden tot sparen.
 • milieu:
  • Conclusies symposium Vrouw en milieu: een duurzame relatie (persbericht VeM, 26 november 2004). De belangrijkste conclusie van het symposium is dat het beoordelen van milieubeleid op gendergelijkheid een essentiële meerwaarde oplevert. Gendermainstreaming komt niet alleen de gendergelijkheid ten goede, ook het milieubeleid wordt kwalitatief beter en effectiever als rekening wordt gehouden met genderaspecten. Het trainen van vrouwen en netwerken van vrouwen zijn essentieel om vrouwen te stimuleren om zich bezig te houden met beleidsbeïnvloeding, zo bevestigde mevrouw mr. R. Bergkamp, DG van het ministerie van LNV. De heer ir. H. Van der Vlist, DG VROM, nodigde VeM uit het genderperspectief te verhelderen en VROM hier op aan te spreken.
 • religieuze symbolen > andere landen:
  • Zwitserland | Meeste Zwitsers vinden hoofddoek op het werk goed (Sp!ts, 28 november 2004). De meerderheid van de Zwitsers vindt dat moslimvrouwen op hun werk een hoofddoek moeten kunnen dragen. Dat blijkt uit een enquete, gehouden naar aanleiding van een recent besluit van een supermarktketen om vrouwelijk winkelpersoneel toe te staan een hoofddoek te dragen.
 • vrouwenstudies:

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.pagina.nl:

hspace=0 Het project Beijing+10,Tijd voor Actie!  bestaat uit een aantal activiteiten zoals: de conferentie Beijing+10,Tijd voor Actie! op zaterdag 15 januari, de online discussiegroep Beijing10, rapportages over het Nederlandse en internationale emancipatiebeleid van de afgelopen 10 jaar, en een Agenda voor de Toekomst. Elders op deze website staat meer informatie.


AKTUEEL 

In ons Tijdschriftenrek :

Agenda > Toegevoegd:

 • woensdag 8 december 2004: Marlies Philippa: Let's talk about sex. Lezing over seks in eten en taal (Amsterdam, IIAV, 19.30 uur). Daarna: de seksact van stand-up comedian Soula Notos. Hierna is er alle gelegenheid om onder het genot van hapjes en drankjes te praten over seks en andere prangende zaken. Het dj-duo De Diepvriesdames zal de avond muzikaal omlijsten met een mix van latin, balkan, rai, klezmer, hiphop, garagerock en disco.
 • 10 - 19 december 2004: Femmes en révolte - programma tijdens de Roze Filmdagen 2004.
 • zaterdag 15 januari 2005 | Zojuist verschenen: het programma van de conferentie Beijing+10 - Tijd voor aktie ! (Utrecht). Tien jaar na de Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties in Beijing is het tijd om de balans op te maken.Te weinig vrouwen zijn er op vooruit gegaan. Nog steeds verdienen mannen meer dan vrouwen, is er te weinig kinderopvang en is de armoede onder vrouwen t, oegenomen. Aids maakt steeds meer vr, ouwen slachtoffer. Elke 7 , minuten sterft ergens ter wereld een vrouw aan de gevolgen van een illegale abortus. Kortom, het is tijd voor actie!Wereldwijd, maar ook in Nederland. Alleen samen kunnen we een Agenda voor de Toekomst maken. En moeten we de politiek onder druk zetten om concrete actiepunten uit te voeren.

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Biografische berichten:

 • Henriette Boas: zondag 5 december 2004 (hspace=0  Nederland 1, 14.00 - 15.00 uur): ''Ik lees de krant met een schaar. TV-portret van dr. Henriëtte Boas. De meeste Nederlandse krantenlezers kennen haar als de onvermoeibare auteur van duizenden ingezonden brieven. Wanneer een krant of een weekblad fouten maakte in de berichtgeving over Israël of joodse zaken, klom zij in de pen. Haar brieven ondertekende ze steevast met “dr. Henriette Boas, Badhoevedorp”.

Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0 kookboekenschrijver Jonah Freud - radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 15 december 2004). Ze leidt al vijftien jaar de enige kookboekenwinkel in de Benelux. De boeken die Jonah Freud mist in het brede assortiment schrijft ze zelf, zoals een kookboek voor verstandelijk gehandicapten en een boek met recepten die je in een bootje kunt klaarmaken. Recentelijk verschenen van haar hand een boek over bonbons en Onze Smaak, een nostalgisch naslagwerk over typisch Hollandse producten.
 • hspace=0 Rozemarijn de Witte - tijdschriftmaakster -  radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 16 december 2004). Alles wat ze aanraakt verandert in goud. Rozemarijn de Witte maakte van het handwerkblad Ariadne een eigentijds interieurmagazine en richtte vervolgens Living op. Met haar eigen uitgeverij lanceerde ze Linda. en vorige maand La Vie en Rose. Linda. werd vorige week Tijdschrift van het jaar en zelf kreeg ze de oeuvreprijs Mercur d’Or.
 • hspace=0 Hedy D'Ancona (AVRO, De Schatkamer, 18 december 2004). Zie ik er zó achterlijk uit?, luidt het commentaar van Hedy d’Ancona als ze kijkt naar een Hedy-persiflage van Ellen Pieters in Kopspijkers (2003). Wij confronteren d'Ancona met zichzelf op de buis. De voormalig tv-maakster èn PvdA-politica is onder andere te zien als omroepster (1964), als interviewer ( Koning Klant,1966) en als opposant van Hans Janmaat in Het Zwarte Schaap (1999).
 • hspace=0 Tara Elders - actrice - radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 13 december 2004). Ze brak door met haar hoofdrol in de televisieserie Najib en Julia. Vanaf dat moment staat Tara Elders bekend als muze van Theo van Gogh. Ze speelde in de laatste producties die hij maakte voor zijn dood. De film 0605 beleeft deze week zijn internetpremière en de televisieserie Medea is vanaf januari te zien. 

Prijzen en lezingen:


VARIA

Signalementen (tekst niet online):

 • Verzekerd! december 2004. Het decembernummer van Verzekerd!, het blad van het Verbond van Verzekeraars, is een special over vrouwen aan de top in de verzekeringsbranche.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.