vrijdag 25 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Februari 2007
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2007
 >  FEBRUARI 2007 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF FEBRUARI 2007


woensdag 14 februari 2007:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Vrouwenkabinet

 • Sandra Rottenberg: Er zijn capabele vrouwen zat in Nederland (Women on Top, 14 februari 2007). Woman on Top presenteert: Het vrouwenkabinet. Aan de kabinetsformatie kwam geen vrouw te pas. In het nieuwe kabinet worden slechts vijf van de zestien ministersposten door vrouwen bezet. Emancipatie krijgt in het regeerakkoord nauwelijks meer aandacht dan dierenwelzijn. En dat terwijl het slecht gaat met de emancipatie in Nederland. Die 'stagneert', concludeert de emancipatiemonitor al jaren. Dat kan anders!
  • Deze tekst (verscheen ook in De Volkskrant van 14 februari 2007 (namen daar in alfabetische volgorde van portefeuilles).

Kabinetsformatie

 • Ook staatssecretarissen bekend (Algemeen Dagblad, 13 februari 2007). Ook de elf staatssecretarissen van het vierde kabinet-Balkenende zijn bekend. Onder hen vijf vrouwen: namens de PvdA de Tweede Kamerleden Nebahat Albayrak (Justitie), Jet Bussemaker (Volksgezondheid) en Sharon Dijksma (Onderwijs, emancipatie en kinderopvang). Voor het CDA: voorzitter Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) en burgemeester Ank Bijleveld van Hof van Twente (Binnenlandse Zaken).

 • Cohen betreurt homobeleid (AD, 13 februari 2007). Burgemeester Job Cohen van Amsterdam vindt het erg jammer dat volgens het nieuwe kabinetsbeleid ambtenaren van de burgerlijke stand mogen weigeren homoparen te trouwen. Hij zei het te betreuren dat er in het nieuwe beleid geen stap vooruit wordt gezet als het gaat om homo-emancipatie. Hij maakt zich verder zorgen over de wijze waarop homoseksuelen de laatste jaren worden bejegend.
 • Unicef: Nederlandse kinderen het gelukkigst (De Volkskrant, 14 februari 2007). Kinderen in Nederland zijn het gelukkigst van alle kinderen in de ontwikkelde wereld. Dat blijkt uit een onderzoek van het VN-kinderfonds Unicef. De organisatie vergeleek de positie van kinderen in 21 ontwikkelde landen op basis van veertig factoren; onder meer armoede, gezondheid en veiligheid, onderwijs, relatie met familie en de mate waarin de kinderen zelf aangaven gelukkig te zijn met hun leven.

 
dinsdag 13 februari 2007:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Eindoordeel VN-comité over Nederlandse naleving VN-Vrouwenverdrag

 • VN-comité: Nederland doet te weinig tegen vrouwendiscriminatie (Netwerk VN-Vrouwenverdrag, persbericht via Humanistische Overleg Mensenrechten, 13 februari 2007). Het toezichthoudende Comité van de Verenigde Naties vindt dat Nederland het Vrouwenverdrag onvoldoende naleeft. Dit is te lezen in de aanbevelingen van het Comité die begin deze week werden gepubliceerd. De aanbevelingen zijn opgesteld naar aanleiding van de bespreking van het Comité met de Nederlandse regeringsdelegatie in New York. De delegatie stond onder leiding van demissionair minister De Geus. In haar aanbevelingen sluit het Comité aan bij de problemen die de Nederlandse vrouwenorganisaties en het Nederlands Juristen Comité (NJCM) beschreven in hun schaduwrapport “Taking Women’s Rights Seriously?”. Zij stelden dat Nederland haar voortrekkersrol op het gebied van emancipatie verloren heeft. Het Comité is buitengewoon kritisch over Nederland. De aanbevelingen zijn scherp geformuleerd, en er worden maar weinig positieve punten benoemd; ook in vergelijking met andere landen.
 • Enkele punten uit de aanbevelingen van het VN-Comité:
  • Hoger beroep SGP intrekken. Het Comité roept de regering op om het hoger beroep in de zaak over de uitsluiting van vrouwen door de SGP in te trekken.
  • Coördinatie Emancipatiebeleid is nodig. Het Comité vindt dat het beleid van de verschillende ministeries op het gebied van emancipatie niet voldoende wordt gecoördineerd en gecontroleerd. 
  • Positieve  actie voor meer vrouwen in politiek en bestuur. Het Comité dringt er bij de regering op aan maatregelen te nemen zodat er meer vrouwen komen op de hoge posities in politiek en bestuur. 
  • Regering moet zorgen voor zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen. Het  Comité roept de regering op om de wettelijke regeling voor een zwangerschapsuitkering van zelfstandigen, die in 2004 is ingetrokken, opnieuw in te voeren.
  • Buitenlandse prostituees moeten meer rechten krijgen. Het Comité is kritisch over de effecten van de afschaffing van het bordeelverbod op met name buitenlandse prostituees.
  • Grotere inzet nodig om discriminatie van migrantenvrouwen aan te pakken. Het Comité maakt zich zorgen over de voortdurende discriminatie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in Nederland.
  • Inkomenseis bij gezinsvorming en gezinshereniging benadeelt vrouwen. Het Comité heeft ook opmerkingen over de verscherping van de inkomenseis voor gezinsvorming en gezinshereniging. 
  • Evaluatie subsidiering belangenorganisaties nodig. Het  Comité maakt zich zorgen over de wijzigingen in het systeem van de overheidssubsidies, waardoor maatschappelijke organisaties alleen nog projectsubsidies kunnen krijgen.
 • Dit persbericht verscheen naar aanleiding van de:

 • Marieke Sanders-ten Holte: Gender Gelijkheid: Wapen tegen armoede. Verslag van de 61ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. New York, 3 oktober – 24 oktober 2006. Verslag van de Nederlandse vrouwenvertegenwoordiger bij de AVVN 2006. Uitgave van de Nederlandse Vrouwen Raad, februari 2007.
 • Marieke Henselmans: Goede hulpverlening is meer dan een steriele zuigcurettage (De Volkskrant, 7 februari 2007). Vrouwen die ongewenst zwanger zijn, moet actief worden gevraagd of ze twijfels hebben en of ze misschien onder druk staan.
 • Fatma Koser Kaya: PvdA schaadt positie vrouwen (De Volkskrant, 13 februari 2007, samenvatting ontleend aan de Parlementaire Nieuwsbrief). De PvdA beoordeelt vrouwen niet op hun individuele kwaliteit, maar op hun sekse. Dat komt de positie van vrouwen niet ten goede, stelt D66'er Koser Kaya. Het Kamerlid verwijst onder meer naar de opmerking van PvdA'er Tichelaar dat hij zich niet zal kandideren voor het fractievoorzitterschap als er een vrouw beschikbaar is. 'Alle vrouwen in de fractie voldoen kennelijk, ook als ze overduidelijk mínder kwaliteiten hebben dan Tichelaar', aldus Koser Kaya. 'Dit groepsdenken ondermijnt het vertrouwen in de kwaliteit van vrouwen.' Zij wijst verder op onder meer de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. 'Heel systematisch en rigide was er een volgorde van man, vrouw, man, vrouw enzovoort aangebracht.' 

Kabinetsformatie

 • PvdA-staatsssecretaris voor Onderwijs, Emancipatie en Kinderopvang. Zie:
  • Egbert Kalse en Guus Valk: De sleutel lag bij Sociale Zaken (NRC-Handelsblad, 13 februari 2007). De coalitiepartners hebben gisteren een akkoord bereikt over de verdeling van de ministeries. Wat zijn de nieuwe verhoudingen? [...] En dus werd voor Donner de post Sociale Zaken bedacht, een terrein waar de oud-minister in zijn tijd als Staatsraad veel mee van doen had (hij schreef ondermeer een lijvig rapport over de hervorming van de WAO). De PvdA kon een hoge prijs vragen voor het inleveren van Sociale Zaken. Het wisselgeld werd het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Niet alleen mag de PvdA de minister leveren, een van de twee staatssecretarissen komt ook van die partij. Van Sociale Zaken hebben de sociaal-democraten de portefeuilles emancipatie en kinderopvang weten af te halen. Die gaan naar een apart staatssecretariaat bij OCW.
  • Ministersposten verdeeld. CDA en PvdA krijgen elk twaalf bewindslieden (Trouw, 13 februari 2007). CDA, PvdA en ChristenUnie zijn het gisteren snel eens geworden over de verdeling van de ministersposten. Zestien ministers telt de nieuwe ploeg, evenveel als nu. [...]  Kinderopvang wordt van Sociale Zaken overgeheveld naar Onderwijs. De opvang voor alle kinderen tot en met de basisschool komt zo in één hand. „Maar ook ik zal me daar mee bemoeien”, aldus Rouvoet, minister van jeugd en gezin. Ook Emancipatie verhuist van Sociale Zaken naar Onderwijs.
  • Verdeling kabinetsposten afgerond (De Volkskrant, 13 februari 2007). De partijleiders van de nieuwe regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie (CU) hebben maandagavond overeenstemming bereikt over de verdeling van de ministeries en de staatssecretariaten. De PvdA moest het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het CDA laten, maar krijgt de minister van Onderwijs en een extra staatssecretaris voor Onderwijs, Emancipatie en Kinderopvang.

 • Gros vrouwen vindt zwangerschapsverlof te kort (Trouw, 12 februari 2007). Ruim tachtig procent van de vrouwen vindt dat een zwangerschapsverlof van zestien weken te kort is. Ruim de helft is van mening dat vrouwen recht moeten krijgen op een jaar verlof. Dat blijkt maandag uit een onderzoek van de negen-maanden-beurs. Van de ruim 550 ondervraagde vrouwen vindt veertig procent het realiseren van een betere verlofregeling voor mannen belangrijker dan het uitbreiden van verlof voor vrouwen.
 • Aantal voltijdwerkers groeit weer (CBS webmagazine, 12 februari 2007). Het aantal personen dat in voltijd werkt is in 2006 voor het eerst sinds vier jaar weer toegenomen, met ruim 2%, vrijwel even snel als het aantal personen met een deeltijdbaan. Het aantal in voltijd werkende vrouwen groeide het afgelopen jaar met ruim 4 procent. Maar nog steeds is minder dan een kwart van de voltijdwerkers vrouw.
 • Armoede in grote steden treft vooral alleenstaande vrouw (Volkskrant, 12 februari 2007). Armoede in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht doet zich het meeste voor onder alleenstaande vrouwen van 45 tot 64 jaar. In Rotterdam bijvoorbeeld gold dat in 2004 voor bijna vier op de tien van deze vrouwen.
 • Portugal wil liberalisering abortus (Volkskrant, 12 februari 2007). De Portugese premier José Socrates zet de liberalisering van de abortuswetgeving toch door. Hij zal het parlement vragen de wet goed te keuren.maandag 12 februari 2007:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Ferdi Licher: Nederland in New York (emancipatieweb.nl, 12 februari 2007). De Nederlandse regering benoemt zelf burgemeesters. Waarom is slechts één op de vijf burgemeesters een vrouw? Het was één van de vragen van het CEDAW-comité, het Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Op 24 januari 2007 hebben we met een regeringsdelegatie, onder leiding van minister De Geus, in New York onze voortgangsrapportage toegelicht. Nederland is één van de 177 landen die het VN-Vrouwenverdrag heeft geratificeerd. Daarmee verplichten we ons om iedere vier jaar verslag te doen van de voortgang van de emancipatie op uiteenlopende terreinen. Van prostitutie en mensenhandel tot familie- en naamrecht, van de bestrijding van stereotype rolpatronen tot gezondheidszorg en de positie van plattelandsvrouwen. Hoewel het comité benadrukt dat het om een constructieve dialoog gaat, waren we van tevoren behoorlijk gespannen. Het voelt toch als een soort landenexamen. Zouden we als delegatie in staat zijn op alle kritische vragen een goed antwoord te geven?
 • Marike Stellinga: Emancipatiebeleid maakt vrouwen tot slachtoffers (Elsevier, 10 februari 2007). Het emancipatiebeleid van de overheid haalt weinig uit. Dat ligt niet aan het beleid, maar aan vrouwen zelf.
 • Marjan Bleeker: Het Haagse old-boys-network (Planet Internet, column, 9 februari 2007). Emancipatie zit in de versukkeling, maar Wouter Bos mag niet streven naar de helft vrouwen in de Eerste Kamer. Hoe anders lost hij dan de versukkeling op?

Onze andere sites > vrouwendag.nl
zaterdag 10 februari 2007:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Foutief beeld frustreert ontwikkeling Marokkaanse vrouwen (NWO, 9 februari 2007). Politici en bestuurders spreken te negatief over Marokkaanse vrouwen. Dat belemmert de vrouwen in hun ontwikkeling. De toon van het huidige integratiedebat – de doe-normaal-ideologie – frustreert hen en leidt ertoe dat steeds meer vrouwen defensief reageren op de Nederlandse instanties. De positie van Marokkaanse vrouwen wordt dag in dag uit geproblematiseerd, maar de armoede in Marokkaanse gezinnen blijft vaak onbesproken. Dat blijkt uit onderzoek van socioloog Marguerite van den Berg in opdracht van NICIS.
 • Vrouw aan top Harvard (Volkskrant, 10 februari 2007). Harvard, de oudste en rijkste universiteit van de Verenigde Staten, krijgt een vrouw aan de top. Beoogd president is de historica Drew Gilpin Faust die al zes jaar op de universiteit werkt. Harvard zou haar benoeming dit weekeinde officieel bekendmaken.
 • Universiteit van Maastricht discrimineert mannen (AD, 10 februari 2007). Het voorkeursbeleid van de Universiteit Maastricht (UM) om meer vrouwen op hogere functies te krijgen is door de Commissie Gelijke Behandeling afgeschoten. Een mannelijke medewerker liep een nieuwe functie mis vanwege het gewraakte voorkeursbeleid. De UM accepteert de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling en gaat de terminologie aanpassen om het voorkeursbeleid voort te zetten.
 • Commissie Gelijke Behandeling: 2007-17 Voorkeursbeleid niet van toepassing. Onderscheid op grond van geslacht. Oordeel dd. 1 februari 2007. Verzoeker heeft in het kader van een herplaatsingtraject zijn interesse kenbaar gemaakt voor de functie van vertrouwenspersoon. Verzoeker is afgewezen omdat het geldende voorkeursbeleid van toepassing was en omdat verweerster een vrouw beter geschikt achtte voor deze functie dan een man. Oordeel: De wettelijke uitzondering van voorkeursbeleid is in casu niet van toepassing daar het niet voldoet aan de wettelijke vereisten. De wettelijke uitzondering van geslachtsbepaaldheid is in casu evenmin van toepassing.
 • Mart Smeets: Je moet blijkbaar een topper in de sport zijn geweest om als homo te worden geaccepteerd (Trouw, 10 februari 2007).  John Amaechi, een aardige, gemiddeld goed spelende Brit die vijf jaar in de NBA speelde, heeft een boek geschreven en heeft zich laten interviewen en:* hij is uit de kast gekomen. Hij is homo en sorry dat het zo is*
 • Peiling: Portugal voor soepeler abortuswetgeving (RefD, 9 februari 2007). Volgens de peilingen is tussen de 52 en de 58 procent van de ondervraagden zondag van plan in te stemmen met het voorstel van de Portugese regering om abortus toe te staan tot in de tiende week van een zwangerschap. Momenteel is abortus in het rooms-katholieke land alleen toegestaan in geval van verkrachting, bij gebreken aan de foetus of als de gezondheid van de moeder in gevaar is.
 • Concluding Comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Netherlands. Advance unedited version (CEDAW, 2 February 2007). Het oordeel van het CEDAW over de vierde Nederlandse rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag.
 • Europarlement: te veel geweld tegen Turkse vrouwen (Volkskrant, 9 februari 2007). De Turkse autoriteiten moeten meer doen om geweld tegen vrouwen te voorkomen, aldus een rapport van PvdA-Europarlementslid Emine Bozkurt.Ze noemt huiselijk geweld, eermoord, gedwongen huwelijken en polygamie, en pleit onder meer voor meer onderduikadressen. 'Pluspunt is ook dat de regering een circulaire heeft rondgestuurd aan politie en leger, om mishandelde vrouwen niet steeds terug te sturen naar hun man'.  De EP zal het rapport naar verwachting volgende week aannemen.

Gesignaleerd:

 • Mannen vaak boos uitgaven vrouw (Volkskrant, 10 februari 2007). Drie op de vijf stellen ruziën regelmatig over geld. Meestal gaat de onenigheid over het bestedingspatroon van de vrouw. Stellen hebben zelfs meer mot over geld dan over het huishouden of de kinderen, aldus onderzoek van het Nibud.vrijdag 9 februari 2007:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Emancipatie stond onder De Geus vier jaar stil (SDU, Parlementaire Nieuwsbrief, 8 februari 2007, integrale tekst). GroenLinks wil dat het kabinet snel regelt dat zelfstandigen met zwangerschapsverlof kunnen. Vorig jaar al steunde de Kamer een motie van GroenLinks en CDA om zo'n regeling mogelijk te maken. 'De Geus heeft het echter nog niet geregeld', constateert Van Gent. Volgens het GroenLinks-Kamerlid is de weigering van de CDA-bewindsman typerend voor diens regeerperiode. 'Al kort na zijn aantreden constateerde de minister dat de emancipatie is voltooid en vervolgens heeft hij niets meer ondernomen', stelt de politica. 'Maar de arbeidsparticipatie van vrouwen is amper gestegen. Nog altijd is minder dan de helft van alle vrouwen economisch onafhankelijk. Ook verdienen vrouwen fors minder dan mannen en dringen ze nauwelijks door tot de top van de wetenschap en het bedrijfsleven. Het zijn, kortom, vier verloren jaren voor de emancipatie.'
 • Ook in 2007 geen subsidie voor SGP (ND, 8 februari 2007). Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) geeft ook in 2007 geen subsidie aan de SGP. Dat heeft hij de partij gisteren in een officiële beschikking laten weten. Zolang de rechtzaak in hoger beroep tegen de SGP nog loopt, ziet de bewindsman geen reden om op zijn besluit terug te komen. Het feit dat de partij inmiddels de statuten gewijzigd heeft, zomer 2006, waardoor vrouwen lid van de SGP mogen worden is voor de minister geen reden om op de nog lopende rechtzaak vooruit te lopen.
 • Stagnerende emancipatie van vrouwen. Antwoord d.d. 7 februari 2007 van minister de Geus (SZW) op vragen van TK-lid Koser Kaya (D66). Hieruit: De in de Emancipatiemonitor 2005 gesignaleerde stagnatie was deels te wijten aan de economische recessie. De arbeidsparticipatie is in 2006 weer gestegen tot 55,8%.

Onze andere sites > vrouwendag.nl

 • vrouwendag.nl is gestart met de aktiviteiten 2007. Nieuw toegevoegd: Steenwijk  - Brielle


Agenda | donderdag 8 februari 2007: de Vaste Commissie voor SZW van de Tweede Kamer heeft een algemeen overleg met Minister De Geus over diverse emancipatie-onderwerpen (Thorbeckezaal, 11.00 tot ca. 13.00 uur).
donderdag 8 februari 2007:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Oproepen:[ Pagina: <<< 1 2 3 4  >>>]