donderdag 1 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 September 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2004
 >  SEPTEMBER 2004 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF SEPTEMBER 2004

vrijdag 24  september 2004

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Ministerraad: prostituees vallen niet onder regeling kenniswerkers (Ministerie van SZW, persbericht 24 september 2004). Prostituees vallen niet onder de groep zogeheten kenniswerkers waarvoor per 1 oktober geen tewerkstellingsvergunning meer nodig is. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • EU opent deur voor Turkije (Trouw, 24 september 2004). Eurocommissaris Verheugen ziet geen beletsel meer om te gaan onderhandelen met Turkije over lidmaatschap van de Europese Unie. De belofte van de Turkse premier Erdogan dat er geen verbod op overspel komt, heeft Verheugen gisteren overtuigd.
 • Frans Dijkstra: Turkije | Voorzitter EU-parlement: Overspelwet verzinsel van de pers (Trouw, 24 september 2004). Niets aan de hand in Turkije. Alle opwinding over een wet tegen overspel berust alleen maar op een verzinsel van de pers. Voorzitter Borrell van het Europees Parlement: ,,Het was alleen maar een verhaal in de pers tijdens de slappe zomerperiode. De pers blies iets op wat helemaal niet waar was.'' Want er ligt helemaal geen wetsvoorstel om overspel te verbieden, redeneerde Borrell. De formalistische parlementsvoorzitter zag echter over het hoofd dat Erdogan zelf zo'n verbod op overspel graag had gezien.
 • Turkse premier effent pad voor toetreding EU (RD, 23 september 2004). Donderdag kwam de Turkse premier met nieuwe beloftes om de relatie met Brussel te verbeteren. Hij zei dat er onder zijn bewind „geen nieuwe voorstellen zullen komen die overspel strafbaar stellen. Ook beloofde hij dat in zijn land de scheiding tussen kerk en staat gegarandeerd zal blijven.
 • Meer allochtone vrouwen aan het werk (ND, 24 september 2004). In Rotterdam hebben ondernemers, hogescholen en de gemeente gisteren afspraken gemaakt om meer allochtone vrouwen aan werk te helpen. De afspraken werden bekrachtigd in aanwezigheid van onder anderen prinses Máxima.
 • Homopaar mag meedoen in danscompetitie (Telegraaf, 23 september 2004). De Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) mag homoparen niet weren uit zijn danscompetitie, aldus het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling deze week.
 • Direct onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid en geslacht door ongemengde paren uit te sluiten van deelname aan door of namens verweerders georganiseerde reguliere danswedstrijden. Oordeel 2004-116 van de Commissie Gelijke Behandeling. De weigering van de NADB om ongemengde paren deel te laten nemen aan danswedstrijden vloeit rechtstreeks voort uit de dominante heteroseksuele norm.donderdag 23  september 2004

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • 50PlusModellen (50pluskalender.nl).Twaalf 50Plus vrouwen maakten een spraakmakende kalender, daarbij uiting gevend aan het gevoel van kracht, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, vitaliteit, uitstraling en schoonheid. Een bewust gekozen ‘mix’ van bekende en onbekende modellen, actief in verschillende disciplines. Verschillende personalities met eenduidige boodschap! Een verrassende campagne waarin ''bloot met een knipoog'' een boodschap meegeeft aan alle generaties: schoonheid en aantrekkelijkheid hebben met leeftijd weinig van doen.
  • Redactie: roldoorbrekend of rolbevestigend ?
 • Kabinet breekt in miljoenennota alle zekerheden af (FNV, 21 september 2004). Hieruit: 'Aan de moeizaam verworven economische zelfstandigheid van vrouwen wil het kabinet volgens FNV tevens een einde maken. Vrouwen worden weer massaal afhankelijk gemaakt van het inkomen van hun partner. Ook de levensloopregeling brengt de emancipatie geen stap vooruit. Het is een regeling voor de happy few en volstrekt ontoereikend.'
 • SCP: Levensloop vooral gebruikt voor vervroegd pensioen (ABP, 21 september 2004).  De nieuwe levensloop-regeling die het kabinet nastreeft, zal vooral worden gebruikt om eerder te stoppen met werken. Het SCP verwacht dat vrouwen weinig gebruiken zullen maken van de regeling om werken en zorg te combineren. Gebruikers worden vooral mannen, ouderen en partners zonder kinderen in de hogere inkomensgroepen.
 • SCP-onderzoek: Levensloop vooral gebruikt voor prepensioen (OPF, 21 september 2004). In de discussie over levensloop hebben mogelijke verschillen in de gevolgen van de Levensloopregeling voor vrouwen en mannen relatief weinig aandacht gekregen. Het SCP onderzocht de emancipatie-effecten. In het algemeen zullen gebruikers van de Levensloopregeling vooral te vinden zijn onder hogere inkomensgroepen, mannen, ouderen en paren zonder kinderen. Het gebruik van de Levensloopregeling voor de financiering van zorgverlof (zorg voor kinderen of mantelzorg) zal vermoedelijk bescheiden zijn. Het financiële voordeel is dan meestal gering.
 • Eurobarometer survey shows that most men are failing to take up their right to parental leave (ESmail Newsletter, no. 12/2004, September 22, 2004). De meeste mannen in de EU weten dat ze recht hebben op ouderschapsverlof maar nemen die niet op, aldus eeen enquete van Eurobarometer. 84 % van de ondervraagde vaders die hun recht op ouderschapsverlof kenden, zei die niet te hebben opgenomen of dat niet te zullen doen.
  • European's Attitudes to Parental Leave (European Commission, Standard Eurobarometer).
  • Noot redactie: Blijkens de titel van dit rapport bezondigt zelfs de Europese Commissie zich aan  misleiding. Het rapport is een verslag van een enquête onder 5688 mannen. Dat is prachtig, want we willen graag weten waarom die zo weinig gebruik maken van ouderschapsverlof, maar waarom heet het rapport dan niet European Men's Attitudes to Parental Leave ?
 • Het Clara Wichmann Instituut is vanaf 1 oktober 2004 gesloten.
  • De literatuur van de databank wordt overgebracht naar het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV). Vanaf januari 2005 is de literatuur over vrouwen en recht te vinden op de website www.iiav.nl
  • De jurisprudentie verhuist op korte termijn naar de website van de Vereniging Vrouw en Recht ''Clara Wichmann'' en zal te raadplegen zijn op de website www.vrouwenrecht.nl .
  • De website www.clara-wichmann.nl wordt op termijn overgenomen door het Proefprocessenfonds Clara Wichmann.
 • Bot streng tegen Turkse ambtgenoot (ND, 22 september 2004). Minister Bot (BZ) heeft zijn Turkse collega Gül in niet mis te verstane bewoordingen doordrongen van de ernst van de situatie die is ontstaan door de impasse in het hervormingsproces in Turkije. Hij wees Gül erop dat ook het initiatief om overspel strafbaar te stellen ... het land ,,geen bonuspunten oplevert bij de Europese Commissie''.
 • Turkse oppositie wil parlement eerder terugroepen (RD, 21 september 2004).  De grootste Turkse oppositiepartij wil dat het parlement eerder van vakantie terugkomt om uitgestelde hervormingen in het wetboek van strafrecht door te voeren. Op die manier wil de CHP voorkomen dat Turkije besprekingen over toetreding tot de Europese Unie misloopt. Het Turkse parlement is tegen het schrappen van overspel op de lijst van strafbare feiten, zoals de EU verlangt.
 • Versoepeling prenatale screening (RD, 20 september 2004). Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) overweegt om haar terughoudende beleid ten aanzien van prenatale screening te versoepelen. Mogelijk krijgen in de toekomst alle zwangere vrouwen, en niet zoals nu alleen vrouwen van 36 jaar en ouder, een echo aangeboden om te bepalen of ze een kind krijgen met neuralebuisdefecten (open ruggetjes).

Actueel > Tijdschriftenrek:

Actueel > agenda:
woensdag 22  september 2004

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

Rijksbegroting 2005

 Geknipt uit het SZW-begrotingspersbericht van 21 september 2004:

Levensloopregeling

 • Per 1 januari 2006 wordt de Levensloopregeling van kracht. Werknemers mogen individueel, met belastingvoordeel, jaarlijks 12 procent van hun bruto-inkomen sparen voor verlof of vervroegde pensionering.
 • Mensen tussen de 50 en 57 jaar mogen in de Levensloopregeling meer dan 12 procent per jaar sparen.
 • Maximaal mag 150 procent van het loon worden gespaard.
 • ATV- en vakantiedagen mogen ook worden gespaard.
 • Mensen kunnen jaarlijks kiezen tussen spaarloon- of Levensloopregeling.
 • De huidige regeling voor verlofsparen gaat op in de Levensloopregeling.
 • Tot 2010 komt er een extra belastingvoordeel voor mensen die gespaard geld uit de Levensloopregeling willen gebruiken voor ouderschapsverlof. Dit gebeurt in de vorm van een belastingkorting van 50 procent van het minimumloon per opgenomen dag. Dit geldt voor de hele duur van het wettelijke ouderschapsverlof, maximaal 13 weken.

Arbeid en zorg en emancipatie

Kinderopvang

 • De Wet kinderopvang wordt op 1 januari 2005 van kracht. Ouders krijgen van de overheid een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang.
 • Als een werkgever niet meebetaalt aan de kinderopvang, krijgen ouders een extra tegemoetkoming van de overheid. Deze regeling wordt in 4 jaar afgebouwd voor inkomens boven de 45.000 euro.
 • In 2006 wordt onderzocht hoeveel werkgevers meebetalen aan kinderopvang van hun werknemers. Op basis hiervan bepaalt het kabinet of het nodig is het beleid aan te passen.
 • Omdat niet alle kinderopvanginstellingen volledig zijn voorbereid op de nieuwe situatie komt er een tijdelijke financiële ondersteuning via het Waarborgfonds kinderopvang voor instellingen die dat nodig hebben.
 • Er komen landelijke kwaliteitseisen voor kinderopvanginstellingen. De GGD houdt toezicht.

Zorgverlof

 • Werknemers krijgen recht op (onbetaald) langdurend zorgverlof voor een levensbedreigend ziek kind, ouder of partner.
 • De regeling die betaling van ouderschapsverlof via belastingvoordelen stimuleert, zal per 1 januari 2006 opgaan in de Levensloopregeling.

Emancipatie

 • De Commissie Participatie Vrouwen uit Etnische Minderheden (Pavem) ondersteunt de 30 grootste gemeenten bij het ontwikkelen van beleid om meer vrouwen uit etnische minderheden aan het werk te krijgen en bij hun integratie in de Nederlandse samenleving.
 • Het kabinet trekt 218 miljoen euro uit voor maatregelen op het gebied van dagindeling. Dit moet onder meer leiden tot verbetering van de tussenschoolse opvang en het onder één dak brengen van onderwijs, opvang en vrijetijdsvoorzieningen.
 • De Visitatiecommissie Emancipatie onderzoekt bij alle departementen of er in beleid en de uitvoering daarvan rekening wordt gehouden met emancipatie. De Visitatiecommissie moet voor 1 november 2006 een eindrapportage leveren.

 • Overzicht van maatregelen (Volkskrant, 21 september 2004). Waar gaan de miljoenen naartoe? Volksgezondheid, Onderwijs en Sociale Zaken blijven de 'big spenders'. Hieronder een overzicht van maatregelen zoals aangekondigd in de Miljoenennota. Noot redactie: zoeken naar emancipatie is zoeken naar de speld in de hooiberg.
 • Meer baby's aan mama's borst ! (AD, 22 september 2004). De begroting van het ministerie van VWS: Meer baby's moeten aan mama's borst. Het kabinet streeft ernaar dat over vier jaar 22% van de kinderen van zes maanden borstvoeding krijgt. Volgens de laatste cijfers drinkt nu slechts 18,5% van de zuigelingen moedermelk. Onder het motto 'Borstvoeding verdient tijd' start het kabinet een campagne om borstvoeding te bevorderen.
 • Frits Abrahams: Hoofddoekje (NRC-Handelsblad, column, 21 september 2004). De jonge moslimvrouw en de sportschoolhouder. Ze kenden elkaar alleen van de telefoon en toen was het al meteen verkeerd gegaan. Gisteren zagen ze elkaar voor het eerst in levenden lijve. Ze verschenen in Utrecht voor de Commissie Gelijke Behandeling, waar de moslimvrouw een klacht tegen de sportschoolhouder had ingediend wegens discriminatie op religieuze gronden.
 • Wim Köhler: Liefdesembryo (NRC-Handelsblad, 19 september 2004). Twee mannen met gezamenlijke kinderwens kunnen in de toekomst een kind krijgen met hun eigen genen er in. Net zoals echtparen ieder de helft van de genen aan een kind bijdragen.

Nieuwsarchief (berichten voor 20 september 2004):
dinsdag 21 september 2004

Reacties op de Rijksbegroting 2005

Emancipatiebeleid in de Rijksbegroting 2005Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Regeling Schoonmaakdiensten Particulieren afgebouwd (Ministerie van SZW, persbericht 21 september 2004). De Regeling Schoonmaakdiensten Particulieren zal binnen twee jaar worden beëindigd. Mensen die nu nog via deze regeling aan het werk zijn, krijgen hulp van hun werkgever bij het vinden van een andere baan. Bedrijven die schoonmaakdiensten aanbieden, krijgen de tijd zich te oriënteren op andere werkzaamheden.
 • Aids-test verplicht na geweldpleging (NRC-Handelsblad, 21 september 2004). Minister Donner (Justitie, CDA) wil een verplichte aids-test invoeren voor verdachten van zeden- en andere geweldsmisdrijven.
 • De illegale economie in Nederland (CBS webmagazine, 20 september 2004). De toegevoegde waarde van de illegale economie 2001 wordt geraamd op 3,3 miljard euro. De prostitutie (prostituees èn exploitanten) leverde in 2001 naar schatting 660 miljoen euro op, 15%.  Maar: de raming betreft de gehele prostitutiesector, zowel het illegale als het legale deel. Want na opheffing van het bordeelverbod in 2001  is vrijwillige prostitutie niet langer illegaal.

Nieuwsarchief (berichten vóór 20 september 2004):

 • Lydia Rood: Het vogeltje (column Rotterdams Dagblad, 19 september 2004). Als vrouwen het recht hebben veroverd om vreemd te gaan, dacht ik vroeger, is de emancipatie af. Maar ik vergiste me. De emancipatie is pas af als mannen de was doen.
 • Ria Roerink en Job Woudt: Levensloop uitkomst voor lage inkomens (OPF, interview met minister de Geus, SZW, 17 september 2004). Minister De Geus neemt afstand van kritiek dat nieuwe regeling een 'speeltje voor yuppen'  is.  Kunnen lage inkomens überhaupt 12% van hun brutoloon sparen? De Geus: 'Ik ben daar optimistisch over. Het sparen van vrije tijd is bij uitstek iets voor de lage inkomens. Ik taxeer dat in hun behoefte aan vrije tijd is voorzien. De Levensloop is voor lage inkomens een prachtige pot waar atv en andere vrije dagen in gespaard kunnen worden.'
 • Wetsvoorstel VUT/Prepensioen/levensloop naar Tweede Kamer (persbericht ministerie van Financiën, 16 september 2004). Staatssecretaris Wijn van Financiën en minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben vandaag het wetsvoorstel Aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Een overzicht van de voorgestelde maatregelen.maandag 20 september 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag)

 • Edwin Kreulen: Zorgvaders willen het beste van twee werelden (Trouw, 20 september 2004). Deze week is in Rotterdam de conferentie ''Working Fathers, Caring Men'', georganiseerd door het ministerie van SZW in het kader van de campagne Wie doet wat.. Wetenschappers en beleidsmakers buigen zich over de vraag: hoe krijgen we vader vaker aan het zorgen? Vincent Duindam: ,,Het kabinetsbeleid staat al helemaal haaks op zorgende vaders.''
 • Overmars wil af van glazen plafond (Verzekerd!, september 2004). Er staan te weinig vrouwen aan de top van de verzekeringsbedrijfstak, maar als het aan Paul Overmars ligt, komt daar snel verandering in: “Meer diversiteit in het management is van bedrijfseconomisch belang. ...Vrouwen stromen in de verzekeringsbranche nauwelijks door naar de top, terwijl zo’n 44% van de binnendienstmedewerkers vrouw is.” Overmars is voorzitter van het Verbond van Verzekeraars en lid van het Ambasssadeursnetwerk. Hij staat open voor suggesties voor de invulling van zijn ambassadeurschap: mail ideeen en vragen naar vrouwen@verzekeraars.nl.

Nieuwsarchief:

Onze andere sites > emancipatie.pagina.nl:

 • Zwarte Zakenvrouwen Nederland - In Nederland is ruim drie op de tien ondernemers een vrouw. Wereldwijd wordt 20-30% van de ondernemingen gerund door vrouwen. Op de Nederlandse markt wordt hun aandeel anno 2003 geschat op 36%. Binnen deze 36% bevind zich een groeiend potentieel aan Zwarte vrouwelijke ondernemers.

Actueel > Tijdschriftenrek:

Actueel > Agenda:

Gesignaleerd:

 • Klussen voor vrouwen | We missen pa in 't schuurtje (Trouw, 20 september 2004). Niet zo'n gek idee: een klusboek voor vrouwen. Die zijn onhandig met de hamer en de boor maar hebben niet altijd een man om zich heen die de boekenplanken of het douchegordijn voor hen ophangt. Maar zo langzamerhand - het is inmiddels 2004 - is de groep onhandige mannen ook behoorlijk aan het uitdijen, zoals schrijfster Bridget Bodoano zelf in haar inleiding vaststelt van haar boek Ik doe het zelf wel. Klussen voor vrouwen.


hspace=0[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]