zondag 17 januari 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 politieke issues
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  TK-VERKIEZINGEN 2006  >  PROGRAMVERGELIJKING
 >  POLITIEKE ISSUES 
EMANCIPATIE-ASPECTEN VAN CENTRALE POLITIEKE ISSUES:
WERK/PARTICIPATIE, VERGRIJZING EN ZORG, GEZINSBELEID

Zitten er emancipatie-aspecten aan centrale politieke issues in deze verkiezingen ?
Ja zeker! Misschien wel meer dan ooit.Werk/Participatie      


Vergrijzing en zorg 


Gezinsbeleid


Werk/Participatie | Relatie met emancipatie

De meeste politieke partijen zijn het eens over dze doelstellingen:

   • Mr mensen moeten betaald werken, n
   • Ze moeten ook lnger werken, per week, n
   • Ze moeten langer dr werken, in ieder geval tot hun 65e jaar of zelfs langer.

Een greep uit de emancipatie-aspecten hiervan:

 • Deze doelstelling richt zich feitelijk vooral tot vrouwen. Want het zijn vooral laagopgeleide meisjes, vrouwen met kinderen en vrouwen 40+  die op dit moment niet betaald werken of alleen kleine deeltijdbanen hebben.
   
 • De groep meisjes en vrouwen die niet of bijna niet werken hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt: ze hebben veel scholing en begeleiding nodig om aan het werk te komen. In deze groep zijn allochtone vrouwen, in het bijzonder Turkse en Marokkaanse vrouwen ,oververtegenwoordigd. Maar er zijn ook veel oudere herintreedsters, 40+, die een achterstand in scholing en werkervaring hebben opgelopen. Zonder een breed scala aan extra maatregelen, ook bij werkgevers, is een hogere arbeidsparticipatie van deze groep weinig realistisch.
   
 • Maar ook goedopgeleide vrouwen, met of zonder kinderen ondervinden veel knelpunten op de arbeidsmarkt. Zo is er nog steeds sprake van beloningsdiscriminatie. Het glazen plafond (minder carriremogelijkheden voor vrouwen) en de glazen muur (sommige mannensectoren zijn nauwelijks toegankelijk voor vrouwen) zijn nauwelijks dunner geworden.
  Seksuele intimidatie komt ook veel voor. En op de 10 werknemers heeft er last van (gehad). In veel bedrijven en sectoren heerst nog een machocultuur.
  En zelfstandig onderneemsters? Het aantal vrouwen dat - vaak om arbeid en zorg beter te kunnen combineren - een eigen bedrijf begint (bijvoorbeeld aals ZZP'er) stijgt de laatste jaren explosief. Maar als ze zwanger worden hebben ze geen recht op verlof of uitkering (meer): dat is afgeschaft.
   
 • Combinatie van arbeid en zorg: vrouwen n mannen moeten de zorg thuis eerlijker kunnen verdelen. Als voltijders en dat zijn vooral mannen -  40 uur in plaats van 36 uur per week moeten werken, dan komt de combinatie van arbeid en zorg in het gedrang. Het wordt dan ng lastiger voor vrouwen met kinderen om betaald te gaan werken of mr uren per week draaien.
   
 • Economische zelfstandigheid is al heel lang een emancipatiedoelstelling. Als mr vrouwen mr gaan werken worden mr vrouwen economisch zelfstandig: een goede zaak. Maar wat gebeurt er bij werkloosheid of ziekte? Hoe korter het recht op uitkering, hoe sneller vrouwen n mannen dan weer  financieel afhankelijk worden van hun partner: weg economische zelfstandigheid!
   
 • Economische zelfstandigheid geldt k wanneer mensen met pensioen gaan. Vrouwen bouwen gemiddeld veel minder vaak een eigen aanvullend pensioen op dan mannen, en krijgen dan meestal ook een (veel) lager eigen pensioen. Weduwenpensioenen zijn vrijwel afgeschaft. Hoe zorgen we dat we niet nog vele decennia met generaties arme oudere vrouwen kennen die alleen op de AOW aangewezen zijn?

 Vergrijzing en zorg | Relatie met emancipatie

De meeste politieke partijen zijn het eens over dze doelstelling:

Ouderen moeten zelf meer bijdragen in de kosten van de vergrijzing. Bijvoorbeeld (varieert per partij):

 • 65+-ers moeten enigerlei vorm van AOW-premie betalen, en/of
 • de fiscale ouderenkorting wordt afgeschaft, en/of
 • het verzekerd pakket van de ziektekostenverzekering wordt kleiner, en/of
 • het verzekerd pakket in verpleeghuiszorg en thuiszorg wordt beperkt en/of
 • de eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg en thuiszorg wordt verhoogd.

Een greep uit de emancipatie-aspecten hiervan:

 • Vrouwen 65+ hebben gemiddeld maar 2/3 van het inkomen dat mannen 65+ ontvangen. Maatregelen die van alle 65+-ers dezelfde bijdrage vragen, ongeacht hun inkomen, zullen vrouwen 65+ dus gemiddeld harder treffen dan mannen 65+.
   
 • Dat geldt k voor toekomstige generaties ouderen: in de jongere generaties werken weliswaar mr vrouwen, maar veel van hen bouwen met hun flexibele banen of (kleine) deeltijdbanen niet of nauwelijks aanvullend pensioen op. Voor hen zijn bovendien de weduwenpensioenen vrijwel afgeschaft.
   
 • Als betaalde zorg minder toegankelijk en te duur wordt, zullen ouderen (m/v)  meer afhankelijk worden van vrijwillige, onbetaalde zorg uit hun directe omgeving (mantelzorg). En daarmee afhankelijker van:
   
 • Jongere en oudere vrouwen, want zij dragen mr dan mannen bij aan de onbetaalde zorg. Maar jongere vrouwen hebben al een enorme workload, met werk, huishouding en gezin.
   
 • De zorgsector is bij uitstek een vrouwensector, althans in het uitvoerend werk. Bezuinigingen in de zorgsector hebben grote consequenties voor de werkgelegenheid van vrouwen, in het bijzonder allochtone vrouwen. 

Gezinsbeleid | Relatie met emancipatie

De meeste politieke partijen zijn het eens over dze doelstellingen:

   • de kosten van kinderen zijn voor gezinnen t hoog opgelopen.
   • de overheid moet mr bijdragen, niet alleen financieel,  maar ook op andere manieren, zoals via opvoedingsondersteuning en een betere jeugdzorg.
   • opvang van kleine kinderen en ook van schoolgaande kinderen moet goedkoper of zelfs gratis worden, opdat vrouwen met kinderen daadwerkelijk meer tijd krijgen om betaalde arbeid te verrichten.

Een greep uit de emancipatie-aspecten hiervan:

 • Kosten van kinderen zijn belangrijk, geen twijfel. Maar rond het krijgen van kinderen zijn andere aspecten k belangrijk, zoals bijvoorbeeld:
  • betaalbare en adequate huisvesting
  • betaalbare voorbehoedsmiddelen
  • abortus
  • toegankelijke en betaalbare IVF
  • voldoende betaalbare kraamzorg
  • betrouwbare en efficinte jeugdzorg 
    
 • Goedkope kinderopvang is n ding, kwaliteit en flexibiliteit een ander. En dan kost kinderopvang (veel) meer dan de politieke partijen denken. Veel ouders willen bovendien hun kinderen deels ook zelf verzorgen en opvoeden. Uitbreiding n doorbetaling van ouderschapsverlof zijn ook een noodzakelijke voorwaarde om het beoogde doel meer arbeidsparticipatie van vrouwen te bereiken. Trekken politieke partijen daar wel voldoende geld voor uit?
   
 • Gezinnen omvatten k alleenstaande ouders - dat zijn vooral alleenstaande moeders -  en alleenstaanden die geen kinderen (meer) hebben. Vooral bijstandsmoeders met een lage opleiding hebben moeite om na een periode van zorg voor kinderen weer aan het werk te komen. Als ze 40+ zijn hebben ze bovendien te maken met leeftijdsdiscriminatie: werkgevers willen liever jong, fris en vooral goedkoop. 
   
 • Tot het gezinsbeleid kunnen ook gezinsvorming en gezinshereniging worden gerekend. De hoge financile eisen die gelden voor wie een (toekomstige) partner naar Nederland wil laten overkomen treffen vooral allochtone meisjes en vrouwen: zij hebben een te laag inkomen. Maar ook allochtone jongens en mannen hebben moeite aan de eisen te voldoen. In toenemende mate blijken overigens ook autochtone jongeren (v/m) hier problemen te ondervinden.
   
 • Gezinsbeleid omvat k: zorgen voor veiligheid in het gezin. Huiselijk geweld komt nog steeds veel voor, in autochtone n in allochtone gezinnen. Om dat te bestrijden is een veelheid van maatregelen nodig, zowel ter bescherming van de slachtoffers vooral vrouwen als ter behandeling van daders. Bijzondere aandacht verdienen buitenlandse vrouwen die alleen een van hun man afhankelijke verblijfsvergunning hebben. En ook is er de kwestie van met name de Marokkaanse vrouwen die na de vakantie in Marokko worden 'gedumpt'.    

Terug naar: