zondag 5 juli 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Tineke Huizinga
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  TK-VERKIEZINGEN 2003  >  VERKIEZINGSDEBAT
 >  DEELNEEMSTERS  >  TINEKE HUIZINGA 
TK-VERKIEZINGEN 2003 - EMANCIPATIEDEBAT

Reactie TINEKE HUIZINGA (CHRISTENUNIE) op de stellingen

1. In het komend kabinet moeten evenveel vrouwen als mannen zitten.

Oneens.
Fifty/fifty is voor mij een te rigide uitgangspunt. Voor mij mogen er ook méér vrouwen dan mannen in de regering, al lijkt dat op dit moment een standpunt met een hoog theoretisch gehalte. Streven naar een evenwichtiger man/vrouw verdeling heeft voor mij wel prioriteit.


2. Inburgering: niet alleen nieuwe generaties migrantenvrouwen, maar ook de eerste generaties moeten voor hun integratie gerichte aandacht krijgen in de vorm van verplichte inburgeringscursussen.

Eens.
Met de toevoeging dat dat ook voor migrantenmannen moet gelden. Juist ook deze mannen moeten inzicht krijgen in onze cultuur en in de plaats van de vrouw daarin.


3. Het is rechtvaardiger de hoge instroom van jonge vrouwen in de WAO te bestrijden door de kwaliteit van het werk te verbeteren dan de WAO-toelatingseisen aan te scherpen.

Oneens.
Jonge vrouwen hebben het ongelooflijk druk omdat ze allerhande taken naast hun werk hebben. In feite hebben ze vaak een dubbele baan. Laten we dat erkennen en laten hun partners eens een evenredig deel van de veantwoordelijkheid voor kinderen en ouders en de sociale contacten op zich nemen. Dat zou een stuk schelen.


4. Bij de vaststelling van een veilig land in de asielprocedure moet ook rekening worden gehouden met het specifiek geweld en gevaren die vrouwen lopen.

Eens.
Dat behoeft geen toelichting.


5. Politieke partijen die vrouwen uitsluiten van het lidmaatschap hebben geen recht op overheidssubsidie.

Oneens.
Mensen, mannen én vrouwen, die op deze partij stemmen komen in gewetensnood wanneer ook vrouwen lid kunnen zijn. Dat heeft met vrijheid van godsdienst te maken.


6. Bestrijding van huiselijk geweld, zowel bij autochtonen als bij allochtonen, moet een uitdrukkelijk speerpunt zijn in het veiligheidsbeleid.

Eens.


7. Om de schaarste in de kinderopvang tegen te gaan, is marktwerking het beste middel.

Eens.
Eerste vereiste is wel dat de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd is, daarvoor zal de overheid eisen moeten stellen. Minder draagkrachtigen moeten een tegemoetkoming in de hoge kosten voor de kinderopvang krijgen. De ChristenUnie kiest voor het concept van het kindgebonden budget.


8. Nu de loonverschillen tussen vrouwen en mannen de laatste tien jaar nauwelijks zijn verminderd, is het tijd dat de overheid aanvullende maatregelen neemt.

Oneens.
Het is ergerlijk dat die verschillen nog steeds bestaan, maar ik verwacht geen heil van maatregelen van de overheid op dit terrein.


9. Een levensloopregeling moet er in voorzien dat ook jongere mensen in verband met zorg of studie langer durend verlof kunnen opnemen, bijvoorbeeld in de vorm van een verlofhypotheek.

Oneens.
Onbetaald verlof is al mogelijk. Door een verlofhypotheek mogelijk te maken, leg je een hypotheek op de toekomst. Je loopt het risico te moeten blijven werken ook als jou dat helemaal niet uitkomt in verband met onvoorziene persoonlijke omstandigheden.


10. In het kader van gendermainstreaming moeten in de komende kabinetsperiode alle departementen opnieuw 3 concrete taakstellingen emancipatie formuleren en uitvoeren.

Oneens


11. De overheid moet zelf een eenduidig voorbeeld geven bij de doorbreking van het ‘glazen plafond’, in ieder geval door bij benoemingen strikt vast te houden aan 50/50.

Oneens.
Zie antwoord op de eerste stelling.