zondag 5 juli 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Maria van der Hoeven
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  TK-VERKIEZINGEN 2003  >  VERKIEZINGSDEBAT
 >  DEELNEEMSTERS  >  MARIA VAN DER HOEVEN 
TK-VERKIEZINGEN 2003 - EMANCIPATIEDEBAT

Reactie MARIA VAN DER HOEVEN (CDA) op de stellingen

1. In het komend kabinet moeten evenveel vrouwen als mannen zitten.

Eens. 
Bij het zoeken naar deskundigen wordt nog altijd automatisch het eerst bij mannen gezocht. Een kabinet moet bij voorkeur een afspiegeling zijn van de bevolking en de kiezers.. Politieke partijen moeten daarom meer investeren in het blijven zoeken en interesseren van vrouwen, want het gaat niet vanzelf.


2. Inburgering: niet alleen nieuwe generaties migrantenvrouwen, maar ook de eerste generaties moeten voor hun integratie gerichte aandacht krijgen in de vorm van verplichte inburgeringscursussen.

Eens.
Het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal is en blijft de allereerste voorwaarde om in de Nederlandse samenleving je plek te vinden.


3. Het is rechtvaardiger de hoge instroom van jonge vrouwen in de WAO te bestrijden door de kwaliteit van het werk te verbeteren dan de WAO-toelatingseisen aan te scherpen.

Oneens.
Aanscherping van de WAO eisen is nodig. Dat legt wel een extra plicht bij de werkgever om WAO-instroom te voorkomen. Onderdeel daarvan is ook de kwaliteit en de organisatie van het werk en de werkomstandigheden. De combinatie van zorg voor het gezin en werken goed mogelijk te maken, etc.


4. Bij de vaststelling van een veilig land in de asielprocedure moet ook rekening worden gehouden met het specifiek geweld en gevaren die vrouwen lopen.

Oneens.
Als we dit zouden doen, dan zouden mannen wel en vrouwen niet worden teruggestuurd. Dat leidt tot onhoudbare situaties.5. Politieke partijen die vrouwen uitsluiten van het lidmaatschap hebben geen recht op overheidssubsidie.

Eens.
Politieke partijen zijn dragers van de democratie en daarin horen zowel mannen als vrouwen te kunnen participeren. Overigens zijn er volgens mij geen partijen die vrouwen van het lidmaatschap uitsluiten.


6. Bestrijding van huiselijk geweld, zowel bij autochtonen als bij allochtonen, moet een uitdrukkelijk speerpunt zijn in het veiligheidsbeleid.

Eens.
Huiselijk geweld past binnen de waarden- en normen discussie en het bredere gebruik van geweld in de samenleving. Het kabinet is druk doende om de strafbaarstelling van huiselijk geweld aan te scherpen.


7. Om de schaarste in de kinderopvang tegen te gaan, is marktwerking het beste middel.

Oneens.
Marktwerking is zeker een van de middelen maar veronderstelt een goedfunctionerende markt waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Daarvan is bij kinderopvang nog geen sprake. Ik ben voorstander van meer mogelijkheden dan tot nu toe voor ouders om kinderopvang -ook fiscaal- te regelen. De soms torenhoge inkomensafhankelijke bijdragen en de strakke regels leiden tot verstarring.


8. Nu de loonverschillen tussen vrouwen en mannen de laatste tien jaar nauwelijks zijn verminderd, is het tijd dat de overheid aanvullende maatregelen neemt.

Eens.
Het gaat niet om gelijk loon voor gelijke arbeid. Dat is best wel in orde. Het gaat erom dat vrouwen in een nog steeds te groot aantal functies nauwelijks aanwezig zijn. Kijk naar alle hogere en topfuncties in alle sectoren van onze samenleving.Het aantal vrouwelijk voorzitters van colleges van bestuur in het Hoger Onderwijs is op één hand te tellen.


9. Een levensloopregeling moet er in voorzien dat ook jongere mensen in verband met zorg of studie langer durend verlof kunnen opnemen, bijvoorbeeld in de vorm van een verlofhypotheek.

Eens.
Dit pas heel goed in de door het CDA ontwikkelde lijnen van levensloopbeleid.


10. In het kader van gendermainstreaming moeten in de komende kabinetsperiode alle departementen opnieuw 3 concrete taakstellingen emancipatie formuleren en uitvoeren.

Eens.
Dit lijkt me een goed idee. Alleen al als opdracht! Dit dwingt tot nadenken en dat kan helemaal geen kwaad. Ik ben benieuwd naar de resultaten en de drogredenen die men aanvoert waarom het niet zou kunnen.


11. De overheid moet zelf een eenduidig voorbeeld geven bij de doorbreking van het ‘glazen plafond’, in ieder geval door bij benoemingen strikt vast te houden aan 50/50.

Eens.
In principe ben ik het hier mee eens. Er is wel een voorwaarde. We moeten er voor zorgen dat meer vrouwen zichtbaar in de race komen voor allerlei functies. Dat moeten wij ook zelf doen door waar mogelijk bij selectieprocessen bewust vrouwen in te zetten. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om kwaliteit. Dat is en blijft ons beste visitekaartje.