woensdag 23 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Jeltje van Nieuwenhoven
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  TK-VERKIEZINGEN 2003  >  VERKIEZINGSDEBAT
 >  DEELNEEMSTERS  >  JELTJE VAN NIEU... 
TK-VERKIEZINGEN 2003 - EMANCIPATIEDEBAT

Reactie JELTJE VAN NIEUWENHOVEN (PVDA) op de stellingen

1. In het komend kabinet moeten evenveel vrouwen als mannen zitten.

Eens
Het Kabinet-Balkenende was een droevig voorbeeld van de positie die vrouwen in onze samenleving innemen. De vooruitgang die er de afgelopen jaren is geweest, is in één Kabinet weer te niet gedaan.


2. Inburgering: niet alleen nieuwe generaties migrantenvrouwen, maar ook de eerste generaties moeten voor hun integratie gerichte aandacht krijgen in de vorm van verplichte inburgeringscursussen.

Eens
Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden: er moet voldoende aanbod van cursussen zijn, de cursussen moeten voor ieder toegankelijk zijn en mensen mogen niet op extra kosten worden gejaagd. Vooral het leren van Nederlands is belangrijk. De cursussen moeten zijn afgestemd op de positie van vrouwen, bijvoorbeeld onder schooltijd plaatsvinden.


3. Het is rechtvaardiger de hoge instroom van jonge vrouwen in de WAO te bestrijden door de kwaliteit van het werk te verbeteren dan de WAO-toelatingseisen aan te scherpen.

Eens.
Veel vrouwen werken in sectoren waar de arbeidsdruk groot is (bv. de zorg), en waar zij weinig invloed hebben op inhoud en vormgeving van het werk en weinig carriere-perspectief hebben. Dat alles vergroot de kans op ziekte en WAO. Veel zal ook moeten veranderen aan de wijze waarop werkgevers, bedrijfsartsen en keuringsinstellingen omgaan met vrouwen: zij duwen vrouwen bij wijze van spreken nu teveel de WAO in.


4. Bij de vaststelling van een veilig land in de asielprocedure moet ook rekening worden gehouden met het specifiek geweld en gevaren die vrouwen lopen.

Eens
Specifiek geweld tegen vrouwen, zoals vrouwenbesnijdenis, uitstoting en verkrachting, moet recht geven op een zelfstandige verblijfstitel in Nederland.


5. Politieke partijen die vrouwen uitsluiten van het lidmaatschap hebben geen recht op overheidssubsidie.

Oneens.
De realiteit in Nederland vergt dit antwoord, maar het is nodig dat in het parlement en in de samenleving een discussie op gang komt over dit onderwerp. Het standpunt van de PvdA mag duidelijk zijn: alle vrouwen hebben recht op deelname aan een politieke partij. We zijn ook blij dat de actie van mevrouw Grabijn effect heeft, nu de SGP in combinatie met de Christen Unie voor de Provinciale Staten-verkiezingen in Friesland een vrouw op de kandidatenlijst heeft staan.


6. Bestrijding van huiselijk geweld, zowel bij autochtonen als bij allochtonen, moet een uitdrukkelijk speerpunt zijn in het veiligheidsbeleid.

Eens.
De basis van een veilige samenleving ligt in de huiselijke kring. Geweld in huiselijke kring is onaanvaardbaar. Voor zover het in de macht van de overheid ligt om huiselijk geweld tegen te gaan, moet dit speerpunt zijn van beleid. In dit licht is het vreemd dat het Kabinet-Balkendende het bij veiligheid alleen over publieke veiligheid had.


7. Om de schaarste in de kinderopvang tegen te gaan, is marktwerking het beste middel.

Eens.
Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het goed functioneren van de markt. Vooralsnog komt de marktwerking niet op gang vanwege onvoldoende aanbod van kinderopvang. Het aantal beschikbare plaatsen moet dus eerst worden vergroot. Daarbaast is momenteel onze grootste zorg de (te hoge) prijs van kinderopvang en de kwaliteit. Daar moet verbetering in komen.


8. Nu de loonverschillen tussen vrouwen en mannen de laatste tien jaar nauwelijks zijn verminderd, is het tijd dat de overheid aanvullende maatregelen neemt.

Eens.
De rol van de overheid is op dit punt echter wel beperkt. Het is ook een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om hierover in CAO's afspraken te maken. In aanvulling op staand beleid zou de overheid vrouwen die ten onrechte minder verdienen dan hun mannelijke collega's meer moeten ondersteunen bij de Commissie Gelijke Behandeling.


9. Een levensloopregeling moet er in voorzien dat ook jongere mensen in verband met zorg of studie langer durend verlof kunnen opnemen, bijvoorbeeld in de vorm van een verlofhypotheek.

Eens.
Het spaarloon zou voor een dergelijke regeling aangewend kunnen worden. Dit spaarloon kan worden omgebouwd tot een regeling die mensen mogelijkheden geeft een ontspannen levensloop (werken, leren, verlof, pensioen) te financieren.


10. In het kader van gendermainstreaming moeten in de komende kabinetsperiode alle departementen opnieuw 3 concrete taakstellingen emancipatie formuleren en uitvoeren.

Eens.
Maar ze mogen wel eens wat ambitieuzer en concreter zijn dan in de afgelopen vier jaar. Het mogen er overigens wel 5 zijn.


11. De overheid moet zelf een eenduidig voorbeeld geven bij de doorbreking van het ‘glazen plafond’, in ieder geval door bij benoemingen strikt vast te houden aan 50/50.

Eens.
Dit moeten we snel invoeren.