maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Verkiezingsdebat
 Deelneemsters
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  TK-VERKIEZINGEN 2003  >  VERKIEZINGSDEBAT 
VERKIEZINGSDEBAT EMANCIPATIE MET DE EERSTE VROUWEN OP DE LIJST. DOE JE MEE?

In het verkiezingsdebat emancipatie reageren de eerste vrouwen op de kandidatenlijsten (overzicht) op onderstaande stellingen: Maria van der Hoeven (CDA, nr. 2), Femke Halsema (GroenLinks, nr. 1), Tineke Huizinga (ChristenUnie, nr. 4), Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA, nr. 2) en Agnes Kant (SP, nr. 2) Of klik op onderstaande stellingen om te zien hoe zij hun reacties hebben toegelicht.

Ook jij kunt in een poll je mening eens of oneens geven over deze stellingen. Klik hier.1. In het komend kabinet moeten evenveel vrouwen als mannen zitten
  Eerste vrouwen op de lijst Eens

 3

Oneens

 2

  Poll-deelnemers per 12-2-2003 Eens 56 Oneens 21
2. Inburgering: niet alleen nieuwe generaties migrantenvrouwen, maar ook de eerste generaties moeten voor hun integratie gerichte aandacht krijgen in de vorm van verplichte inburgeringscursussen.
  Eerste vrouwen op de lijst Eens

 4

Oneens

 2

  Poll-deelnemers per 12-2-2003 Eens

62

Oneens

 14

3. Het is rechtvaardiger de hoge instroom van jonge vrouwen in de WAO te bestrijden door de kwaliteit van het werk te verbeteren dan de WAO-toelatingseisen aan te scherpen.
  Eerste vrouwen op de lijst Eens

3

Oneens

 2

  Poll-deelnemers per 12-2-2003 Eens 57 Oneens 18
4. Bij de vaststelling van een veilig land in de asielprocedure moet ook rekening worden gehouden met het specifiek geweld en gevaren die vrouwen lopen.
  Eerste vrouwen op de lijst Eens 4 Oneens 1
  Poll-deelnemers per 12-2-2003 Eens 73 Oneens 3
5. Politieke partijen die vrouwen uitsluiten van het lidmaatschap hebben geen recht op overheidssubsidie.
  Eerste vrouwen op de lijst Eens 2 Oneens 3
  Poll-deelnemers per 12-2-2003 Eens 70 Oneens 5
6. Bestrijding van huiselijk geweld, zowel bij autochtonen als bij allochtonen, moet een uitdrukkelijk speerpunt zijn in het veiligheidsbeleid.  
  Eerste vrouwen op de lijst Eens 5 Oneens 0
  Poll-deelnemers per 12-2-2003 Eens 74 Oneens 1
7. Om de schaarste in de kinderopvang tegen te gaan, is marktwerking het beste middel.
  Eerste vrouwen op de lijst Eens 2 Oneens 3
  Per abuis is in de poll een andere vraag over kinderopvang opgenomen. Die luidde:
  Kwaliteitsbewaking in de kinderopvang is, net als in het onderwijs, óók een zorg voor de overheid.
  Poll-deelnemers per 12-2-2003 Eens 65 Oneens 8
8. Nu de loonverschillen tussen vrouwen en mannen de laatste tien jaar nauwelijks zijn verminderd, is het tijd dat de overheid aanvullende maatregelen neemt.
  Eerste vrouwen op de lijst Eens 4 Oneens 1
  Poll-deelnemers per 12-2-2003 Eens 69 Oneens 6
9. Een levensloopregeling moet er in voorzien dat ook jongere mensen in verband met zorg of studie langer durend verlof kunnen opnemen, bijvoorbeeld in de vorm van een verlofhypotheek.
  Eerste vrouwen op de lijst Eens 4 Oneens 1
  Poll-deelnemers per 12-2-2003 Eens 60 Oneens 12
10. In het kader van gendermainstreaming moeten in de komende kabinetsperiode alle departementen opnieuw 3 concrete taakstellingen emancipatie formuleren en uitvoeren.  
  Eerste vrouwen op de lijst Eens 4 Oneens 1
  Poll-deelnemers per 12-2-2003 Eens 63 Oneens 11
11. De overheid moet zelf een eenduidig voorbeeld geven bij de doorbreking van het ‘glazen plafond’, in ieder geval door bij benoemingen strikt vast te houden aan 50/50.
  Eerste vrouwen op de lijst Eens 3 Oneens 2
  Poll-deelnemers per 12-2-2003 Eens 54 Oneens 201. In het komend kabinet moeten evenveel vrouwen als mannen zitten.

Maria van der Hoeven (CDA) : Eens. 
Bij het zoeken naar deskundigen wordt nog altijd automatisch het eerst bij mannen gezocht. Een kabinet moet bij voorkeur een afspiegeling zijn van de bevolking en de kiezers.. Politieke partijen moeten daarom meer investeren in het blijven zoeken en interesseren van vrouwen, want het gaat niet vanzelf.

Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA): Eens
Het Kabinet-Balkenende was een droevig voorbeeld van de positie die vrouwen in onze samenleving innemen. De vooruitgang die er de afgelopen jaren is geweest, is in één Kabinet weer te niet gedaan.

Femke Halsema (GroenLinks): Eens.
Na het huidige dieptepunt is het tijd voor een nieuw hoogtepunt.

Agnes Kant (SP): Oneens.

Tineke Huizinga (CU) : Oneens.
Fifty/fifty is voor mij een te rigide uitgangspunt. Voor mij mogen er ook méér vrouwen dan mannen in de regering, al lijkt dat op dit moment een standpunt met een hoog theoretisch gehalte. Streven naar een evenwichtiger man/vrouw verdeling heeft voor mij wel prioriteit.2. Inburgering: niet alleen nieuwe generaties migrantenvrouwen, maar ook de eerste generaties moeten voor hun integratie gerichte aandacht krijgen in de vorm van verplichte inburgeringscursussen.

Maria van der Hoeven (CDA):  Eens.
Het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal is en blijft de allereerste voorwaarde om in de Nederlandse samenleving je plek te vinden.

Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA): Eens
Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden: er moet voldoende aanbod van cursussen zijn, de cursussen moeten voor ieder toegankelijk zijn en mensen mogen niet op extra kosten worden gejaagd. Vooral het leren van Nederlands is belangrijk. De cursussen moeten zijn afgestemd op de positie van vrouwen, bijvoorbeeld onder schooltijd plaatsvinden.

Femke Halsema (Groenlinks): Eens.
Soms is paradoxaal genoeg dwang nodig om vrouwen ee wapen in handen te geven voor hun emancipatie. Maar het mag nooit bij dwang blijven. Vrouwen en hun organisaties verdienen steun bij hun emancipatiestrijd.

Agnes Kant (SP): Oneens.

Tineke Huizinga (CU):  Eens.
Met de toevoeging dat dat ook voor migrantenmannen moet gelden. Juist ook deze mannen moeten inzicht krijgen in onze cultuur en in de plaats van de vrouw daarin.


3. Het is rechtvaardiger de hoge instroom van jonge vrouwen in de WAO te bestrijden door de kwaliteit van het werk te verbeteren dan de WAO-toelatingseisen aan te scherpen.

Maria van der Hoeven (CDA):   Oneens.
Aanscherping van de WAO eisen is nodig. Dat legt wel een extra plicht bij de werkgever om WAO-instroom te voorkomen. Onderdeel daarvan is ook de kwaliteit en de organisatie van het werk en de werkomstandigheden. De combinatie van zorg voor het gezin en werken goed mogelijk te maken, etc.

Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA): Eens.
Veel vrouwen werken in sectoren waar de arbeidsdruk groot is (bv. de zorg), en waar zij weinig invloed hebben op inhoud en vormgeving van het werk en weinig carriere-perspectief hebben. Dat alles vergroot de kans op ziekte en WAO. Veel zal ook moeten veranderen aan de wijze waarop werkgevers, bedrijfsartsen en keuringsinstellingen omgaan met vrouwen: zij duwen vrouwen bij wijze van spreken nu teveel de WAO in.

Femke Halsema (GroenLinks): Eens.
De oorzaak van de hoge WAO-instroom van vrouwen ligt in die werkomstandigheden. Als je die niet aanpakt blijf je bezig met symptoombestrijding. Je laat vrouwen dan zelf de prijs betalen voor de soms beroerde werkomstandigheden.

Agnes Kant (SP): Eens.

Tineke Huizinga (CU):  Oneens.
Jonge vrouwen hebben het ongelooflijk druk omdat ze allerhande taken naast hun werk hebben. In feite hebben ze vaak een dubbele baan. Laten we dat erkennen en laten hun partners eens een evenredig deel van de veantwoordelijkheid voor kinderen en ouders en de sociale contacten op zich nemen. Dat zou een stuk schelen.


 


4. Bij de vaststelling van een veilig land in de asielprocedure moet ook rekening worden gehouden met het specifiek geweld en gevaren die vrouwen lopen.

Maria van der Hoeven (CDA):  Oneens.
Als we dit zouden doen, dan zouden mannen wel en vrouwen niet worden teruggestuurd. Dat leidt tot onhoudbare situaties.

Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA): Eens
Specifiek geweld tegen vrouwen, zoals vrouwenbesnijdenis, uitstoting en verkrachting, moet recht geven op een zelfstandige verblijfstitel in Nederland.

Femke Halsema (GroenLinks): Eens.
Asielzoekers hebben recht op een individuele beoordeling. Een rechtvaardig beleid houdt dus rekening met individuele omstandigheden, zoals geweld tegen vrouwen.

Agnes Kant (SP): Eens.

Tineke Huizinga (CU):   Eens.
Dat behoeft geen toelichting.5. Politieke partijen die vrouwen uitsluiten van het lidmaatschap hebben geen recht op overheidssubsidie.

Maria van der Hoeven (CDA):  Eens.
Politieke partijen zijn dragers van de democratie en daarin horen zowel mannen als vrouwen te kunnen participeren. Overigens zijn er volgens mij geen partijen die vrouwen van het lidmaatschap uitsluiten.

Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA): Oneens.
De realiteit in Nederland vergt dit antwoord, maar het is nodig dat in het parlement en in de samenleving een discussie op gang komt over dit onderwerp. Het standpunt van de PvdA mag duidelijk zijn: alle vrouwen hebben recht op deelname aan een politieke partij. We zijn ook blij dat de actie van mevrouw Grabijn effect heeft, nu de SGP in combinatie met de Christen Unie voor de Provinciale Staten-verkiezingen in Friesland een vrouw op de kandidatenlijst heeft staan.

Femke Halsema (GroenLinks): Oneens.
Een subsidiestop is ongeveer hetzelfde als het verbieden van de SGP. Daar ben ik niet voor: ook relegieuze minderheden hebben recht op hun vertegenwoordiging. De godsdienstvrijheid en de vrijheid van vereniging verdienen bescherming. Dat neemt niet weg dat ik het zeer oneens ben met deze lijn. Omdat dergelijke partijen maar de helft van de bevolking willen vertegenwoordigen wil ik nog wel nadenken over een halvering van hun subsidie.

Agnes Kant (SP): Oneens.

Tineke Huizinga (CU): Oneens.
Mensen, mannen én vrouwen, die op deze partij stemmen komen in gewetensnood wanneer ook vrouwen lid kunnen zijn. Dat heeft met vrijheid van godsdienst te maken.


6. Bestrijding van huiselijk geweld, zowel bij autochtonen als bij allochtonen, moet een uitdrukkelijk speerpunt zijn in het veiligheidsbeleid.

Maria van der Hoeven (CDA):  Eens.
Huiselijk geweld past binnen de waarden- en normen discussie en het bredere gebruik van geweld in de samenleving. Het kabinet is druk doende om de strafbaarstelling van huiselijk geweld aan te scherpen.

Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA): Eens.
De basis van een veilige samenleving ligt in de huiselijke kring. Geweld in huiselijke kring is onaanvaardbaar. Voor zover het in de macht van de overheid ligt om huiselijk geweld tegen te gaan, moet dit speerpunt zijn van beleid. In dit licht is het vreemd dat het Kabinet-Balkendende het bij veiligheid alleen over publieke veiligheid had.

Femke Halsema (GroenLinks): Eens
Weinig vormen van geweld maken zoveel slachtoffers als huiselijk geweld. Vooral vrouwen en kinderen lijden daaronder. Een veilige samenleving begint bij een veilig thuis. De bestrijding van geweld in de dagelijkse leefomgeving verdient een veel hogere prioriteit dan de bestrijding van vormen van criminaliteit waar veel minder mensen last van hebben, zoals de bolletjesslikkers.

Agnes Kant (SP): Eens.

Tineke Huizinga (CU): Eens.


7. Om de schaarste in de kinderopvang tegen te gaan, is marktwerking het beste middel.

Maria van der Hoeven (CDA):  Oneens.
Marktwerking is zeker een van de middelen maar veronderstelt een goedfunctionerende markt waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Daarvan is bij kinderopvang nog geen sprake. Ik ben voorstander van meer mogelijkheden dan tot nu toe voor ouders om kinderopvang -ook fiscaal- te regelen. De soms torenhoge inkomensafhankelijke bijdragen en de strakke regels leiden tot verstarring.

Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA): Eens.
Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het goed functioneren van de markt. Vooralsnog komt de marktwerking niet op gang vanwege onvoldoende aanbod van kinderopvang. Het aantal beschikbare plaatsen moet dus eerst worden vergroot. Daarbaast is momenteel onze grootste zorg de (te hoge) prijs van kinderopvang en de kwaliteit. Daar moet verbetering in komen.

Femke Halsema (GroenLinks):  Oneens.
Een markt werkt goed als er voldoende aanbod is, de klanten iets te kiezen hebben en niet afhankelijk zijn van de aanbieders. In de kinderopvang is daarvan geen sprake: marktwerking is dus geen oplossing. Zorgen voor meer en beter aanbod en voor een fatsoenlijke bijdrage van de overheid en de werkgevers is een betere oplossing.

Agnes Kant (SP): Oneens.

Tineke Huizinga (CU): Eens.
Eerste vereiste is wel dat de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd is, daarvoor zal de overheid eisen moeten stellen. Minder draagkrachtigen moeten een tegemoetkoming in de hoge kosten voor de kinderopvang krijgen. De ChristenUnie kiest voor het concept van het kindgebonden budget.


8. Nu de loonverschillen tussen vrouwen en mannen de laatste tien jaar nauwelijks zijn verminderd, is het tijd dat de overheid aanvullende maatregelen neemt.

Maria van der Hoeven (CDA):  Eens.
Het gaat niet om gelijk loon voor gelijke arbeid. Dat is best wel in orde. Het gaat erom dat vrouwen in een nog steeds te groot aantal functies nauwelijks aanwezig zijn. Kijk naar alle hogere en topfuncties in alle sectoren van onze samenleving.Het aantal vrouwelijk voorzitters van colleges van bestuur in het Hoger Onderwijs is op één hand te tellen.

Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA): Eens.
De rol van de overheid is op dit punt echter wel beperkt. Het is ook een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om hierover in CAO's afspraken te maken. In aanvulling op staand beleid zou de overheid vrouwen die ten onrechte minder verdienen dan hun mannelijke collega's meer moeten ondersteunen bij de Commissie Gelijke Behandeling.

Femke Halsema (GroenLinks):  Eens
Deze loonverschillen zijn een restant van voorbije tijden. Werkgevers hebben lang genoeg de tijd gehad dit zelf op te lossen. Nu ze dit niet doen, moet de overheid deze vorm van discriminatie uit de wereld helpen.

Agnes Kant (SP): Eens.

Tineke Huizinga (CU):  Oneens.
Het is ergerlijk dat die verschillen nog steeds bestaan, maar ik verwacht geen heil van maatregelen van de overheid op dit terrein.


9. Een levensloopregeling moet er in voorzien dat ook jongere mensen in verband met zorg of studie langer durend verlof kunnen opnemen, bijvoorbeeld in de vorm van een verlofhypotheek.

Maria van der Hoeven (CDA): Eens.
Dit pas heel goed in de door het CDA ontwikkelde lijnen van levensloopbeleid.

Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA): Eens.
Het spaarloon zou voor een dergelijke regeling aangewend kunnen worden. Dit spaarloon kan worden omgebouwd tot een regeling die mensen mogelijkheden geeft een ontspannen levensloop (werken, leren, verlof, pensioen) te financieren.

Femke Halsema (GroenLinks):  Eens
Tijdstress is één van de grootste problemen van deze tijd. Vooral jonge ouders hebben daar last van. Een moderne verlofregeling moet dus juist daar een oplossing voor bieden. Ik streef naar een meer ontspannen samenleving.

Agnes Kant (SP): Eens.

Tineke Huizinga (CU):  Oneens.
Onbetaald verlof is al mogelijk. Door een verlofhypotheek mogelijk te maken, leg je een hypotheek op de toekomst. Je loopt het risico te moeten blijven werken ook als jou dat helemaal niet uitkomt in verband met onvoorziene persoonlijke omstandigheden.


10. In het kader van gendermainstreaming moeten in de komende kabinetsperiode alle departementen opnieuw 3 concrete taakstellingen emancipatie formuleren en uitvoeren.

Maria van der Hoeven (CDA):  Eens.
Dit lijkt me een goed idee. Alleen al als opdracht! Dit dwingt tot nadenken en dat kan helemaal geen kwaad. Ik ben benieuwd naar de resultaten en de drogredenen die men aanvoert waarom het niet zou kunnen.

Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA): Eens.
Maar ze mogen wel eens wat ambitieuzer en concreter zijn dan in de afgelopen vier jaar. Het mogen er overigens wel 5 zijn.

Femke Halsema (GroenLinks):  Eens.
De emancipatie is nog niet voltooid: kijk maar naar de samenstelling van het kabinet of naar de beloningsverschillen. Je kunt de zorg voor emancipatie niet op het bordje van één bewindspersoon leggen; alle ministers en ministeries zijn daarvoor verantwoordelijk. Concrete doelstellingen horen daarbij: anders blijft het allemaal veel te vaag en kunnen ministers zich er te makkelijk onderuit draaien.

Agnes Kant (SP): Eens.

Tineke Huizinga (CU): Oneens.


11. De overheid moet zelf een eenduidig voorbeeld geven bij de doorbreking van het ‘glazen plafond’, in ieder geval door bij benoemingen strikt vast te houden aan 50/50.

Maria van der Hoeven (CDA):  Eens.
In principe ben ik het hier mee eens. Er is wel een voorwaarde. We moeten er voor zorgen dat meer vrouwen zichtbaar in de race komen voor allerlei functies. Dat moeten wij ook zelf doen door waar mogelijk bij selectieprocessen bewust vrouwen in te zetten. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om kwaliteit. Dat is en blijft ons beste visitekaartje.

Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA): Eens.
Dit moeten we snel invoeren.

Femke Halsema (GroenLinks):  Eens
De overheid moet een ambitieus emancipatiebeleid voeren. Dat kan alleen op een geloofwaardige manier door zelf het goede voorbeeld te geven: zorgen voor een evenwichtige samenstelling van het ambtenarenapparaat, óók op hoge posities. Die strikte norm moet natuurlijk op een werkbare manier en met behoud van kwaliteit worden toegepast.

Agnes Kant (SP): Oneens.

Tineke Huizinga (CU): Oneens.
Zie antwoord op de eerste stelling.

 

 

 

 

naar: Vrouwelijke kandidaten
Verkiezingsprogramma’s
Verkiezingslinks
Verkiezingsnieuws