dinsdag 29 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Participatie & arbeid & zorg
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  TK-VERKIEZINGEN 2003  >  PROGRAMVERGELIJ...
 >  PARTICIPATIE & ... 
Verkiezingsprogramma's 2003 :
Participatie, arbeid en zorg

Terug naar:

 • Wat vinden:

  CDA ChristenUnie D66
  GroenLinks Leefbaar Nederland Lijst Pim Fortuyn
  PvdA SGP Socialistiese Partij
  VVD


  CDA:

   • meer vrouwen, ouderen en migranten moeten aan de betaalde arbeid deelnemen, mede door vervanging van inkomenssubsidies door fiscale compensatie voor basisuitgaven voor zorg, wonen en kinderen.
   • meer keuzevrijheid in het combineren van werken, zorgen en leren, m.n. door meer mogelijkheden om tijd te sparen
   • invoering levensloopregeling: recht op uitkering tijdens studie-, zorg- of opvoedingsverlof

  Christen Unie:

   • ouders moeten vrijheid hebben zelf opvoeding en verdeling van arbeid en zorg te bepalen, daarom moet het beleid voldoende ruimte bieden voor het ÚÚnouder-thuismodel.
   • alleenstaande ouders hebben geen sollicitatieplicht
   • invoering partnertoets bij de WAO: maximale uitkering per huishouden is 1,5 inkomen.

  D66:

   • voortbouwend op spaarloonregeling: invoering bredere levensloopregeling
   • meer keuzemogelijkheden bij werk, onderwijs en zorg, met name door flexibilisering van arbeidsvoorwaarden,arbeidsduur, aanpassing schoolrosters, meer (tussen- en naschoolse) kinderopvang, levenlang leren en flexibel pensioen
   • invoering wettelijke regeling voor betaald langdurig zorgverlof
   • verhoging van de combinatiekorting 

  GroenLinks:

   • invoering van een volksverzekering voor langdurig verlof (max. 6 maanden), waaraan iedereen naar draagkracht bijdraagt.
   • vier-daagse werkweek wordt uitgangspunt in de belastingen
   • afschaffing heffingskorting voor niet-werkende partners. Echter: voor niet-werkende partners geboren na 1960 die zorgen voor kinderen jonger dan 4 jaar zal de heffingskorting beschikbaar komen als deze gaat werken
   • nieuw systeem van pensioenopbouw om de combinatie van werk en zorg tijdens de loopbaan te vergemakkelijken.
   • terugdringen WAO-instroom van vrouwen
   • elke vier jaar: Plan Ontspannen Samenleving, waarin zorg-, werk- en vrijetijdsbehoeften en mogelijkheden voor de middellange termijn worden geinvenstariseerd.
   • verruiming openingstijden in de publieke sector

  Leefbaar Nederland:

   • doorgaande pensioenopbouw bij loopbaanonderbreking vanwege zwangerschaps-, ouderschaps- of zorgverlof
   • instelling Commissie gelijke behandeling Arbeid: deze adviseert inzake gelijke behandeling in de arbeid en de fiscaliteit.

  Lijst Pim Fortuyn:

   • ---

  PvdA:

   • ombouw van spaarloonregeling tot levensloopregeling, die mogelijkheden biedt individuele keuzes voor verlof en pensioen te financieren.
   • verbetering pensioenen van alleenstaanden en tweeverdieners met een bescheiden inkomen.

  SGP:

   • geen sollicitaiteplicht voor bijstandsmoeders met kinderen jonger dan 16 jaar  
   • actief re´ntegratiebeleid voor bijstandsmoeders alleen op basis van vrijwilligheid
   • herwaardering onbetaalde arbeid: opvoeden van kinderen is een cruciale taak voor beide ouders
   • uitbreiding verloffaciliteiten mogen niet leiden tot verdere verhoging arbeidsparticipatie tweeverdieners.
   • het stichten van een gezin moet fiscaal en sociaal aantrekkelijk worden gemaakt.

  Socialistiese Partij:

   • verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid door arbeidstijdverkorting, vervroegde (deel-)pensionering, recht op deeltijd en meer verlofregelingen (ook studieverlof).
   • invoering betaald langdurig zorgverlof (70% laatstverdiende salaris)
   • geen sollicitatieplicht voor bijstandsouders met leerplichtige kinderen, met wel recht op scholing en faciliteiten.
   • invoering verlofmogelijkheden voor bijstandsgerechtigden.
   • inzetten spaarloon voor extra verlof.

  VVD:

   • inzetten spaarloon om verlof te financieren
   • afzien van levensloopregeling
   • sollicitatieplicht voor uitkeringsgerechtigden ouder dan 57,5 jaar.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    •