woensdag 5 augustus 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Immigratie & integratie
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  TK-VERKIEZINGEN 2003  >  PROGRAMVERGELIJ...
 >  IMMIGRATIE & IN... 
Verkiezingsprogramma's 2003 :
Immigratie en integratie

Terug naar:

 •  

  Wat vinden:

  CDA ChristenUnie D66
  GroenLinks Leefbaar Nederland Lijst Pim Fortuyn
  PvdA SGP Socialistiese Partij
  VVD

   


  CDA:

   • verplichte inburgering voor nieuwkomers, waarbij waarden en normen Nederlandse rechtsstaat centraal staan.
   • diploma inburgeringsexamen is voorwaarde voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning

  Christen Unie:

   • Inburgering is verplicht, met taal als eerste leerdoel.

  D66:

   • inburgeringscursussen worden verplicht, op straffe van korting op uitkering.
   • meer combinatiemogelikheden van inburgering met betaald werken
   • borgsom bij gezinshereniging, die terug wordt betaald bij succesvolle inburgering
   • generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers die al lang in Nederland zijn.
   • het ontbreken van bescherming tegen seksueel geweld kan reden zijn voor toelating als vluchteling.

  GroenLinks:

   • meer plichten tot inburgering, maar ook betere inburgeringsprogramma's
   • inburgeringsplicht gedurende 1 jaar, met eer gecombineerde trajecten (leren en werken), en ruim aandacht voor non-discriminatie (m/v, godsdienst, seksualiteit).
   • slachtoffers van seksuele onderdrukking en/of geweld hebben recht op asiel
   • afhankelijk verblijfsrecht van partners wordt beperkt tot 1 jaar, waarbij slachtoffers huiselik/seksueel geweld ook al eerder in aanmerking komen voor zelfstandige vervlijfsvergunning
   • bestrijden van problemen bij gezinshereniging door de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen daarop aan te spreken

  Leefbaar Nederland:

   • verplichte inburgeringscursussen, met veel nadruk op Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis.
   • inburgeringsexamen is voorwaarde voor verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
   • jongeren uit migrantengroepen mogen alleen een partner uit het land van herkomst laten overkomen als zij beiden zijn geslaagd voor het inburgeringsexamen en in eigen onderhoud voorzien.
   • invoering van verplichte deelname aan peuterspeelzaal (2 dagdelen) voor alle kinderen vanaf 2 jaar.

  Lijst Pim Fortuyn:

   • slagen voor inburgeringsexamen is voorwaarde voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning.
   • het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit wordt pas na 10 jaar mogelijk (i.p.v. de huidige 5 jaar)
   • geen overheidsbrochures meer in vreemde talen.

  PvdA:

   • integratieplicht voor nieuwkomende vreemdelingen die zich hier blijvend vestigen; zij moeten zich vertrouwd maken met wettelijke normen als gelijkwaardigheid van man en vrouwen, scheiding van keerk en staat, gelijkwaardigheid van hetero- en homoseksuelen
   • het leren van Nederlands is verplicht, ook voor oudkomers; de oerheid zorg voor voldoende faciliteiten
   • succesvolle inburgering is voorwaarde voor eventueel gebruik van de sociale zekerheid
   • specifiek pardon voor de ca. 5.000 asielzoekers onder verblijfsstatus die zijn ingeburgerd.

  SGP:

   • inburgering is verplicht, ook voor oudkomers die nog geen Nederlands spreken.
   • aan de inbugeringsplicht worden sancties verbonden. 

  Socialistiese Partij:

   • ontwikkeling van een Deltaplan voor een geintegreerde samenleving
   • eisen stellen aan nieuwkomers wat betreft taalniveau, kennis en inzicht in de Nederlandse samenleving en respect voor deuitgangspnten in de Grondwet.
   • gratis taalles voor allochtonen, ook op televie
   • bij gezinshereniging vanuit Marokko en Turkijke: de partner moet voorafgaand met succes een inburgerinscursus hebben gevolgd.
   • tegengaan van de komst van buitenlandse geestelijken en imams die geen Nederlands spreken en Nederland niet kennen.
   • invoering van vrije dagen voor belangrijke islamitische feestdagen
   • generaal pardon voor asielzoekers die bij de invoering van de Vreemdelingenwet (april 2001) in de opvang zaten. 

  VVD:

   • immigranten, ook in het kader van gezinsvorming of -hereniging, moeten eerst slagen voor een toelatingsexamen: beheersing Nederlandse taal, eigen maken van Nederlandse normen en waarden.
   • inburgeringseisen gelden ook voor oudkomers
   • subsidies die alleen zijn gericht op etnische groepen worden afgeschaft.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    •