maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Immigratie & integratie
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  TK-VERKIEZINGEN 2003  >  PROGRAMVERGELIJ...
 >  IMMIGRATIE & IN... 
Verkiezingsprogramma's 2003 :
Immigratie en integratie

Terug naar:

 •  

  Wat vinden:

  CDA ChristenUnie D66
  GroenLinks Leefbaar Nederland Lijst Pim Fortuyn
  PvdA SGP Socialistiese Partij
  VVD

   


  CDA:

   • verplichte inburgering voor nieuwkomers, waarbij waarden en normen Nederlandse rechtsstaat centraal staan.
   • diploma inburgeringsexamen is voorwaarde voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning

  Christen Unie:

   • Inburgering is verplicht, met taal als eerste leerdoel.

  D66:

   • inburgeringscursussen worden verplicht, op straffe van korting op uitkering.
   • meer combinatiemogelikheden van inburgering met betaald werken
   • borgsom bij gezinshereniging, die terug wordt betaald bij succesvolle inburgering
   • generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers die al lang in Nederland zijn.
   • het ontbreken van bescherming tegen seksueel geweld kan reden zijn voor toelating als vluchteling.

  GroenLinks:

   • meer plichten tot inburgering, maar ook betere inburgeringsprogramma's
   • inburgeringsplicht gedurende 1 jaar, met eer gecombineerde trajecten (leren en werken), en ruim aandacht voor non-discriminatie (m/v, godsdienst, seksualiteit).
   • slachtoffers van seksuele onderdrukking en/of geweld hebben recht op asiel
   • afhankelijk verblijfsrecht van partners wordt beperkt tot 1 jaar, waarbij slachtoffers huiselik/seksueel geweld ook al eerder in aanmerking komen voor zelfstandige vervlijfsvergunning
   • bestrijden van problemen bij gezinshereniging door de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen daarop aan te spreken

  Leefbaar Nederland:

   • verplichte inburgeringscursussen, met veel nadruk op Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis.
   • inburgeringsexamen is voorwaarde voor verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
   • jongeren uit migrantengroepen mogen alleen een partner uit het land van herkomst laten overkomen als zij beiden zijn geslaagd voor het inburgeringsexamen en in eigen onderhoud voorzien.
   • invoering van verplichte deelname aan peuterspeelzaal (2 dagdelen) voor alle kinderen vanaf 2 jaar.

  Lijst Pim Fortuyn:

   • slagen voor inburgeringsexamen is voorwaarde voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning.
   • het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit wordt pas na 10 jaar mogelijk (i.p.v. de huidige 5 jaar)
   • geen overheidsbrochures meer in vreemde talen.

  PvdA:

   • integratieplicht voor nieuwkomende vreemdelingen die zich hier blijvend vestigen; zij moeten zich vertrouwd maken met wettelijke normen als gelijkwaardigheid van man en vrouwen, scheiding van keerk en staat, gelijkwaardigheid van hetero- en homoseksuelen
   • het leren van Nederlands is verplicht, ook voor oudkomers; de oerheid zorg voor voldoende faciliteiten
   • succesvolle inburgering is voorwaarde voor eventueel gebruik van de sociale zekerheid
   • specifiek pardon voor de ca. 5.000 asielzoekers onder verblijfsstatus die zijn ingeburgerd.

  SGP:

   • inburgering is verplicht, ook voor oudkomers die nog geen Nederlands spreken.
   • aan de inbugeringsplicht worden sancties verbonden. 

  Socialistiese Partij:

   • ontwikkeling van een Deltaplan voor een geintegreerde samenleving
   • eisen stellen aan nieuwkomers wat betreft taalniveau, kennis en inzicht in de Nederlandse samenleving en respect voor deuitgangspnten in de Grondwet.
   • gratis taalles voor allochtonen, ook op televie
   • bij gezinshereniging vanuit Marokko en Turkijke: de partner moet voorafgaand met succes een inburgerinscursus hebben gevolgd.
   • tegengaan van de komst van buitenlandse geestelijken en imams die geen Nederlands spreken en Nederland niet kennen.
   • invoering van vrije dagen voor belangrijke islamitische feestdagen
   • generaal pardon voor asielzoekers die bij de invoering van de Vreemdelingenwet (april 2001) in de opvang zaten. 

  VVD:

   • immigranten, ook in het kader van gezinsvorming of -hereniging, moeten eerst slagen voor een toelatingsexamen: beheersing Nederlandse taal, eigen maken van Nederlandse normen en waarden.
   • inburgeringseisen gelden ook voor oudkomers
   • subsidies die alleen zijn gericht op etnische groepen worden afgeschaft.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    •