dinsdag 29 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Marieke Sanders
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  ONZE VROUW IN  >  NEW YORK
 >  2006  >  MARIEKE SANDERS 
ONZE VROUW IN NEW YORK - 2006

Marieke Sanders - ten Holte : een introductie


 

Vrouwenvertegenwoordiger in de Koninkrijksdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2006? 
Een mond vol. En als ik het moet uitleggen knikken de meesten geamuseerd, zo van “een leuke vakantie in New York zeker”  of ze vragen “is dat vrouwengedoe in deze tijd nog wel nodig?  Vrouwen in Nederland zijn toch al geemancipeerd?

Mijn motivatie?
Wellicht zijn wij al een stuk op weg, maar dat geldt niet voor alle vrouwen in de wereld.
Als oud lid van het Europees Parlement, en in die hoedanigheid vice-voorzitter van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking, weet ik dat er nog veel werk moet worden verzet. Met name de VN kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Dat is ook de reden dat ik de kennis en ervaring die ik daar en in andere posities heb opgedaan graag beschikbaar stel voor de verbetering van de positie van vrouwen, waar ook ter wereld.
Dat ook in Nederland nog wel het een en ander te doen is valt, niet te ontkennen. Ik hoef maar om mij heen te kijken om te zien dat :

 • in veel besturen mannen verreweg in de meerderheid zijn,
 •  politieke functies nog lang niet evenredig verdeeld zijn, en dat
 • Raden van Commissarissen van grote bedrijven vrijwel geheel uit mannen bestaan. 

Ook weten we dat ook in Nederland huiselijk geweld tegen vrouwen in 1 op de 5 gezinnen voorkomt. En uitgerekend de positie van de vrouw vormde het grote strijdpunt in de nieuwe Grondwet voor Irak. Terwijl er juist in post-conflict gebieden nieuwe kansen zijn om vrouwen meer zeggenschap te geven in de politiek en diverse instituties.  Er is dus nog genoeg te doen!
Ik voel mij dan ook buitengewoon vereerd dat de NVR mij heeft aangewezen om in 2006 als vrouwenvertegenwoordiger in de Koninkrijksdelegatie naar de AVVN mijn stem namens alle Nederlandse vrouwen te laten horen.

Mijn ervaring?
Ik ben 64, echtgenote, moeder en grootmoeder en bestuurder in een aantal culturele organisaties en ondernemingen.  Reeds vroeg heb ik mij aangesloten bij Man Vrouw Maatschappij en meegewerkt aan het opzetten van VOS curssussen.   Als docent Engels en later conrector heb ik een project voor meisjes en wiskunde opgezet.  In mijn politieke carriere als Statenlid in Noord Holland (1987-1999) en in het Europees Parlement (1999-2004) heb ik mij steeds ingezet voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen.

Als Europarlementariër ...
In het EP heb ik me ook internationaal met de positie van vrouwen en mannen bezig te houden. Als rapporteur en woordvoerder op een aantal specifiek voor vrouwen belangrijke dossiers, zoals Cairo+ en de Millenium doelstellingen. En ook door me in te zetten voor  “mainstreaming” van gender-aspecten bij andere portefeuilles. Als vice-voorzitter van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking was ik lid van de ACP-EU Joint Parliamentary Assembly : een organisatie van parlementariers uit Africa, de Caraibische en Pacific eilanden en de EU. Ook tijdens mijn vele reizen naar landen in Afrika, Latijns America en Oost Europa heb ik bij mijn gesprekspartners - ministers en volksvertegenwoordigers -  en in de media bewust de vrouwenzaken aan de orde gesteld. 

... en in andere functies: politieke deelname, economische zelfstandigheid zijn van het grootste belang!
Ook als Hoofd Waarnemer van de EU-Verkiezingswaarnemersmissie in Malawi (2004) heb ik specifiek gerapporteerd over de politieke deelname van vrouwen, een onderwerp dat zich zeker voor leent voor verdere discussie in de VN. Ook het grote belang van de economische zelfstandigheid van vrouwen, opleiding en gezondheidsaspecten heb ik op veel plaatsen kunnen benadrukken.  Als Honorair Consul van Botswana, merk ik ook dat gender equality in Afrikaanse landen met succes kan worden aangepakt.  Verder heb ik regelmatig contact met NGO’s op deze terreinen en met de gender specialisten bij de VN.
Rest mij nog te melden dat ik lid ben van de VVD, Soroptimist International, de Vereniging Vrouwen met Acacemische Opleiding, Vrouwen Belangen en donateur van Tesselschade-Arbeid Adelt.

Samenwerking!
Als vertegenwoordiger van de Nederlandse vrouwen hecht ik eraan om in nauwe samenwerking met de vrouwen organisaties te komen tot een geinspireerde bijdrage. Ik zal graag gebruik maken van de diverse gremia om tot gedachten-uitwisseling te komen.

drs. Marieke J. Sanders – ten Holte
mariekesanders@wxs.nl


CURRICULUM VITAE

opleiding

1960              Einddiploma MMS 1960
1961              Holt High School, Michigan, U.S.A.
1965              MO A Engels, Rijks Universiteit van Groningen
1981              MO B Engels Nutseminarium, Universiteit van Amsterdam
1985              Doctoraal Examen Algemene Literatuur Wetenschap, Vrije Universiteit Amsterdam

werkervaring en huidige functies

1966-1988      Docent Engels op verschillende scholen
1988-1992     Conrector algemene zaken op het Coornhert Lyceum te Haarlem
1992-1994     Hoofd Centraal bureau Contractactiviteiten Hogeschool Holland te Diemen
1994-1999     Directeur Stichting Lezen

huidige functies:
Honorair consul Republiek Botswana in Nederland
Lid Comité van deskundigen voor de minderheidstalen bij de Raad van Eruopa
Voorzitter Stichting Reprorecht
Vrouwenvertegenwoordiger in de Koninkrijksdelagatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2006

politieke loopbaan

Nationale politiek:

1987- heden    Lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor de VVD

Lid van de commissies :

1987-1995      Ruimtelijke Ordening - Hoor en Advies voor Beroepszaken.
1987-1995      Land- en Tuinbouw
1987-1999      Cultuur, Educatie en Monumentenzorg 
1995-1999      Welzijn,
1995-1999      Voorzitter commissie Milieu, Water en Energie

Verantwoordelijkheden binnen de VVD :

1982-1987     Bestuurslid VVD, afdeling Bloemendaal
1989-1999     Penningmeester en later Vice-voorzitter Fractie Presidium Provinciale Staten van Noord Holland
1998               lid landelijke commissie Leidraad Provincie Programma 1999-2003

Europese politiek:

1999-2004      Lid van het Europees Parlement voor de VVD

Lid van de commissies:

 • Vice Voorzitter Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • Fraktie-coordinator van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
 • Lid Commissie Rechten van de Vrouw en Gelijke Kansen
 • Woordvoerder Luchtvaart Commissie Regionaal Beleid, Transport en Toerisme (plv).
 • Lid delegatie Latijns Amerika en de ACP landen
 • Chief Observer namens de Europese Unie van de Waarnemersmissie van de verkiezingen in Malawi, (april en mei 2004)
 • Voorzitter intergroep Minderheid- en Regionale talen
 • Vice-voorzitter intergroep voor Tibet
 • Vice-voorzitter intergroep voor 3e en 4e leeftijd
Bestuurlijke activiteiten e.d.

1972-1987    Redactrice vaktijdschrift ‘ENGELS’
1989-1997    Vice-voorzitter bestuur Noord Hollands Philharmonisch Orkest
1995-1999    Bestuurslid Expertise Centrum Nederlands, Universiteit van Nijmegen
1999              Lid programmaraad Nederlandse Programma Stichting
1997-1999    Bestuurslid RVU, Educatieve Omroep
1997-1999    Lid van het Curatorium van de bijzondere Leerstoel Leesgedrag, Rijks Universiteit teUtrecht
1992              Voorzitter Stichting Teylers Museum Fonds
2002              Voorzitter  Raad van Commissarissen “ Probiblio”, Provinciale bibliotheek Noord-en Zuid Holland
2002              Bestuurslid “Festival voor Oude Muziek” te Utrecht

(juli 2005)