zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Vivien van Geen
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  VIVIEN VAN GEEN 
De top-3 emancipatie-onderwerpen van

Vivien van Geen,
lid Tweede Kamer (D66, nr 12 op de kandidatenlijst)

  1. Inhalen van verloren daadkracht en tempo in het emancipatiebeleid.
  2. Vrouwen in topfuncties
  3. Meer informele en betaalbare kinderopvang: 400 miljoen extra

 

Ad 1 Inhalen van verloren daadkracht en tempo in het emancipatiebeleid

De discussie over emancipatie gaat op het ogenblik vooral over damage control. Sinds de verkiezingen heeft het emancipatiebeleid zijn nieuw opgebouwde daadkracht en tempo verloren. De Beleidsbrief Emancipatie- en Familiezaken 2003 ademt de sfeer van vrijblijvende vriendelijke ideeen en biedt feitelijk geen nieuw beleid. Het inzicht dat het gaat om machtsverhoudingen, om economische zelfstandigheid en cultuurverandering kan ik nauwelijks meer terugvinden. In de uitvoering van de toegezegde maatregelen lijkt nauwelijks voortgang te zijn geboekt. Hoe staat het met de Visitatiecommissie emancipatiebeleid, de Stuurgroep intrede arbeidsmarkt, het Informatiepunt gelijke behandeling? We moeten de startsituatie voor de nieuwe bewindspersoon Emancipatie na de Verkiezingen dus nu al goed voorbereiden om tijdig een inhaalslag te maken. Daarom wil ik op korte termijn:

  • Geactualiseerd overzicht van de stand van zaken in alle plannen en projecten die in het kader van het Meerjarenbeleidsplan zijn opgezet.
  • Snelle benoeming van de Visitatiecommissie
  • Nieuw actieplan taakstellingen emancipatie
  • Verankering van de resultaten van de Stimuleringsmaatregel Dagindeling
  • Subsidiebeleid dat niet alleen nieuwe initiatieven uitlokt en stimuleert, maar ook bestaande succesvolle activiteiten financieel blijft ondersteunen. Dit soort projecten is succesvol en goedkoop, een kleine steun is genoeg. Het is ambtelijke arrogantie en kapitaalvernietiging om te proberen ze te vervangen.

Ad 2 Vrouwen in topfuncties

Volgens een recent onderzoek van Opportunity is het aantal vrouwen in topfuncties vrijwel gelijk gebleven. De vraag rijst dus hoe effectief inspanningen als het Ambassadeursnetwerk eigenlijk zijn en of hier geen krachtiger beleid moet worden ingezet. Hoe staat het, twee jaar na de opheffing van TECENA, met het aantal vrouwen in adviesorganen? In de Kaderwet adviescolleges staat: “bij de benoeming van de voorzitters en van de andere leden van adviescolleges wordt gestreefd naar evenredige deelname van vrouwen en van personen, behorend tot etnische of culturele minderheidsgroepen”. In de nieuw benoemde Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zit op dit moment nog maar 1 vrouw. Het wordt opnieuw tijd, dat met name de Staatssecretaris Emancipatiezaken samen met de minister van Binnenlandse Zaken snel krachtig en effectief beleid maakt, met instrumenten, rapportages van de huidige stand van zaken, noodzakelijke inspanningen en resultaten en na overleg met de TK uitvoert. En dan niet alleen met betrekking tot de officiele adviesorganen maar op alle benoemingen waar de overheid direct of indirect invloed of zeggenschap heeft: tijdelijke adviescommissies, Raden van Toezicht van universiteiten en hogescholen, zelfstandige bestuursorganen.

Ad 3 Meer informele en betaalbare kinderopvang: 400 miljoen extra

De prijzen voor de kinderopvang stijgen te snel en te veel, en kinderopvang wordt, zeker voor de middeninkomens, vrijwel onbetaalbaar. Er is bovendien een tekort aan flexibele en ook aan informele kinderpvang. Als dit zo blijft, veel kunnen mensen verzorging en opvoeding van kinderen dus niet meer met een baan combineren. Om te beginnen is er 400 miljoen euro extra nodig om het aantal opvangplaatsen uit te breiden meer personeel aan te nemen en de extreme kostenstijgingen (soms tot wel 50%) ongedaan te maken. Ook moet er een wettelijk recht op kindervang opvang komen waar het gehele bedrijfsleven aan meebetaalt, en niet alleen de bedrijven met werknemers met kinderen. Op die manier kunnen ook werknemers in het midden-en kleinbedrijf profiteren van deze regeling.