zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Niny van Oerle
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  NINY VAN OERLE 
De top-3 emancipatie-onderwerpen van

 

Niny van Oerle
Tweede Kamerlid voor het CDA

 

 

   1. Het in levensloopbeleid vertalen in acties. Kiezen voor een evenwicht tussen (betaald) werk, zorg voor kinderen of anderen, met accent op de rol voor mannen. Om die keuzes te kunnen realiseren, zijn voorwaarden noodzakelijk.
  2. Maatschappelijke organisaties moeten meer mogelijkheden krijgen om maatschappelijke discussies te leiden.
  3. Er moeten nieuwe voorstellen komen om de emancipatie van allochtone vrouwen te bevorderen en de oorzaken van téveel vrouwen in de WAO effectief aan te pakken.

Toelichting

De bespreking van de beleidsbrief was voor het CDA niet bevredigend. Er zat weinig structuur in de bespreking. Het was een beleidsarme brief, waar veel kritiek op was. Er werden geen keuzes in gemaakt. Een discussie hierover met deze staatssecretaris was op dit moment niet mogelijk. De manier waarop de PvdA en D66 het beleid veroordelen, dat zij 8 jaar lang heeft voorgestaan, valt in de categorie verkiezingsretoriek.

Voor het CDA was de vernieuwende invalshoek dat emancipatie gekoppeld werd aan familiebeleid. Daar werden echter geen prioriteiten in de beleidsbrief aan verbonden, waardoor er geen nieuw beleid geformuleerd is. Het is trouwens ook moeilijk een jaarlijkse beleidsbrief te bespreken zonder financiele kaders.

De CDA fractie kan zich goed in vinden in de omschrijving ''Een pluriforme samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft een zelfstandig bestaan te verwerven en waarin vrouwen en mannen gelijke rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden kunnen realiseren'' (begroting pag.111).

Het levensloopbestendig beleid zoals het CDA in haar programma heeft staan, kán hier goede voorwaarden voor scheppen. Keuzevrijheid in het leven is voor mannen en vrouwen een verworvenheid van de emancipatie. In een veilige, geborgen omgeving opgroeien geeft eenieder de beste startkansen in het leven. Van daar uit kunnen kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen. Dit beleid speelt ook in op de snel veranderende samenleving waarin een steeds grotere diversiteit van levenslopen zichtbaar is. De keuzes voor leren, werken, zorgen en ontspanning worden steeds meer per individu bepaald en in telkens wisselende combinaties. Kiezen voor een evenwicht tussen (betaald) werk, zorg voor kinderen of anderen, dragen tevens bij aan de sociale cohesie van de samenleving.

Als het om arbeid en zorg gaat, maakt het nog steeds verschil of je man of vrouw, allochtoon of autochtoon bent. .De norm wordt nog te vaak bepaald door de jonge blanke man. Waar de vrouwen de laatste jaren meer zijn gaan werken, besteden mannen niet substantieel meer tijd aan zorgtaken.

De mannelijke bedrijfscultuur inclusief glazen plafond is nog lang niet doorbroken, de ongelijke beloning - die maar blijft bestaan - laat ook zien dat er maatschappelijk nog veel moet veranderen. Voor allochtone mannen of vrouwen speelt dat in nog sterkere mate.

Meer kinderopvang. Zowel voor de mensen die zich maatschappelijk en financieel kunnen redden als voor hen die dat niet of nauwelijks kunnen, is meer kinderopvang noodzakelijk. Kinderopvang naar keuze en betaalbaar, kinderopvang die door de overheid geregeld wordt, zowel als gastouderopvang en informele opvang. School- en werktijden moeten op elkaar afgestemd worden. Door te werken participeer je in de samenleving. Werken is belangrijk voor de draagkracht van die samenleving, maar zeker ook voor de persoonlijke ontwikkeling van elk individu.

De dagindeling- en levensloopexperimenten hebben vernieuwingen in gang gezet of de mogelijkheden daartoe zichtbaar gemaakt. Daar waar het voor meerdere generaties, voordelen bleek te hebben, (kinderen en opvang mogelijkheden, ouders voor diensten, senioren en ouderen voor kontakten en hulp)  leverde het veel enthousiaste partners op.

Nederland is toe aan nieuwe afspraken over werk, over openingstijden van voorzieningen, over kinderopvang, flexibele dienstverlening en vervoersmogelijkheden. Afspraken over een sociale infrastructuur die past bij veranderende leefpatronen en keuzes. Daar kan veel maatschappelijke winst uit gehaald worden (Nyfer:  500 miljoen Euro voor werkgevers, 800 miljoen Euro voor het rijk).

Over de emancipatietaakstellingen moet volgend jaar in onderlinge samenhang met de departementen gerapporteerd gaat worden. Het mainstreambeleid moet ook verbreed worden naar de maatschappelijke organisaties.

De laatste jaren zijn de emancipatiemiddelen steeds ingezet om meer te professionaliseren, waarbij het kind bijna met het badwater werd weggegooid. Er is veel aandacht geweest voor structuren, maar de inspiratie om betrokkenheid in de samenleving te organiseren is daarbij ver achter gebleven.

Het maatschappelijk middenveld moet versterkt worden. Het gaat om een cultuurverandering. Er is veel aandacht geweest voor toeleiding naar de arbeidsmarkt en te weinig voor de individuele keuzevrijheid voor mannen en vrouwen.

We willen af van het idee dat werk, werk, werk gelijk staat aan emancipatie.

Er is behoefte aan vernieuwende initiatieven die de keuzemogelijkheden van mannen en vrouwen op een zelfstandig bestaan bevorderen; gelijke rechten en kansen zijn nog steeds hard nodig. Het levensloopbeleid en geslaagde experimenten met dagindeling  kunnen hiervoor leidend zijn.

Het emancipatiesubsidiebeleid moet daartoe dienen. De overheid moet samen met de burgers en hun organisaties het emancipatiebeleid en de mainstreaming ter hand nemen. De vakbonden en de vrouwenorganisaties dienen een meer stimulerende rol te vervullen in dat proces, en daarvoor meer basissubsidie te krijgen. Er worden teveel projecten vanuit de overheid bedacht, op de overheid gericht en door de overheid uitgevoerd. De rapporten van het NEI en KPMG laten zien dat de overheid onvoldoende gebruik maakt van de maatschappelijke organisaties. De organisaties binnen het emancipatieveld moeten intensief betrokken worden bij het uitstippelen van een verandertraject voor het emancipatiesubsidiebeleid.

Over 3 maanden is de evaluatie van E-Quality, op dat moment willen wij een algemeen overleg aanvragen om het emancipatiesubsidiebeleid daarbij te betrekken.