zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Liz Engelhard
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  LIZ ENGELHARD 
De top-drie emancipatie-onderwerpen van

Liz Engelhard
directeur Transact

 

  1. Veiligheidsbeleid: ook achter de voordeur
  2. Opvang en verblijf: geen gedwongen ‘gemengde setting’
  3. WAO: meer oog voor sekse- en etniciteitsverschillen

 

Ad 1 Veiligheid (van vrouwen en kinderen) áchter de voordeur

Meer aandacht voor ‘veiligheid’ staat bovenaan op de prioriteitenlijst van dit kabinet en wordt ook door de nederlandse samenleving belangrijk gevonden. Maar het kabinet vat veiligheidsbeleid slechts beperkt op, en doet daarmee te weinig recht aan de belangen van vrouwen en kinderen. Grofweg is de redenering van het kabinet: onveiligheid = geweld op straat, geweld bestrijden = harde maatregelen, dus meer politie en cellen. Maar voor vrouwen en kinderen is de kans om slachtoffer te worden van geweld binnenshuis het grootst. Huiselijk geweld in de vorm van seksueel geweld, partner- of kindermishandeling zou daarom een veel prominenter plaats moeten krijgen in het nieuwe veiligheidsbeleid van het kabinet. Bovendien is alles inzetten op meer politie en justitie dweilen met de kraan open, we moeten het van preventie hebben. Verder gaat het in het politieke debat over daders van geweld vooral over de etnisch-culturele achtergrond en leeftijdsfase als relevante factoren, terwijl de belangrijkste verklarende factor -sekse- geheel genegeerd wordt. In de media en de politiek heeft men het over (criminele) jongeren, terwijl het feitelijk om jongens gaat. Wat er dus nodig is, zijn meer concrete maatregelen ter preventie en bestrijding van huiselijk geweld, en meer onderzoek en beleid m.b.t. de invloed van ‘mannelijkheid’ op criminaliteit.

Ad 2 Opvang en verblijf: geen gedwongen ‘gemengde setting’

Steeds vaker komen meiden en vrouwen terecht in residentiele instellingen waar ook mannen en jongens verblijven. Denk aan asielzoekerscentra, justitiële jeugdinrichtingen en t.b.s.-klinieken. Dat geeft problemen, vooral ten aanzien van de veiligheid van vrouwen en meisjes. De trend van 'gemengde setting' wordt vaak ingegeven door praktische overwegingen als tekort aan plaatsen, tekort aan personeel en tekort aan geld. Veronachtzaming van de schadelijke effecten voor meiden en vrouwen leidt echter tot onherstelbare gevolgen. Tekorten aan plaatsen, personeel en geld mogen niet op hen worden afgewenteld.

Ad 3 WAO – meer oog voor sekse- en etniciteitsverschillen

Het kabinetsbeleid is vooral gericht op het verlagen van het uitkeringsvolume van de WAO, bijvoorbeeld door leeftijd als criterium te vervangen door arbeidsverleden en door de loonaanspraken van zieke werknemers te beperken. Hoe werken deze maatregelen uit voor autochtone resp. allochtone vrouwen en mannen? Het is nodig om concreet te werken aan seksespecifieke preventie van de instroom in de WAO, en ook aan seksespecifieke preventie van ziekteverzuim, alsook aan seksespecifieke factoren die bijdragen aan uitval. Goed beleid is niet alleen kwantitatief beleid maar ook kwaliteitsbeleid!