zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Erna Hooghiemstra
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  ERNA HOOGHIEMSTRA 
De top-drie emancipatie-onderwerpen 2003 van:

Erna Hooghiemstra
Nederlandse Gezinsraad


1. koppeling emancipatie en gezin/familiezaken
2. emancipatie allochtone vrouwen Ún mannen
3. kwaliteit van de kinderopvang

Ad. 1 Koppeling emancipatie en gezins/familiezaken We hebben pakweg drie maanden getuige mogen zijn van een novicum in de Nederlandse geschiedenis: een bewindspersoon die emancipatie en familiezaken moest zien te combineren. Voordat dit experiment in Nederland gestalte kon krijgen, was het alweer voorbij. Om verschillende redenen denk ik dat het zeer de moeite waard is om de lijn voort te zetten en te komen tot een synthese tussen het emancipatie-gedachtengoed en oog voor het prive-leven (onder welke noemer dan ook). Allereerst leren allerlei voorbeelden in de ons omringende landen, dat gezinsbeleid gevoerd kan worden zonder de emancipatie-doelen uit het oog te verliezen. In tegendeel modern gezinsbeleid blijkt iets toe te kunnen voegen aan emancipatiebeleid doordat het gericht is op allerlei prive-omstandigheden waarmee zich emanciperende personen dagelijks van doen hebben. Ten tweede is de gezinsfase een cruciale fase voor zowel de emancipatie van vrouwen, als voor de ontwikkeling van een goed functionerende nieuwe generatie. Als er in beleid niet tegelijkertijd met beide zaken rekening wordt gehouden (emancipatie-doelen Ún gezinsdoelen formuleren), dan blijven we wat betreft de emancipatie van vrouwen steken op het niveau wat we nu hebben bereikt. Ten derde wordt er feitelijk al lang gezinsgericht emancipatiebeleid gevoerd (bijvoorbeeld het arbeid en zorg beleid/ het levensloopbeleid) en zou het expliciteren van de gezinsdoelen bijdragen aan samenhangend beleid.

Ad. 2 Emancipatie allochtone vrouwen Ún mannen

De emancipatie van allochtonen heeft naar mijn idee te lang op een zijspoor van het emancipatiebeleid gestaan. Zeker gezien de voortdurende toestroom van nieuwe migranten, de grote aantallen kinderen die opgevoed worden door een ouder die Nederland nog niet kent en ook de geringe participatie van veel oudkomers, die veelal een grote bijdrage leveren aan de opvoeding van kinderen, zou emancipatie van allochtone vrouwen, maar vooral ook mannen hoge prioriteit moeten krijgen.

Ad. 3 Kwaliteit van de kinderopvang

Het laatste kabinet heeft er voor gekozen om het kinderopvangbeleid te concentreren op het Ministerie van SZW. Hoewel concentratie opzichzelf een goed idee is, moeten we er wel voor waken dat er aandacht blijft voor de kwalitatieve aspecten van kinderopvang. Het is hoopgevend dat er nu gewerkt wordt aan een wettelijk kader voor de kwaliteit van de kinderopvang. Toch staat of valt de kwaliteit met de investeringen die er op dit punt gedaan worden. Hier ligt een duidelijke taak voor de overheid. De arbeidsparticipatie is ook gediend met een goede kwaliteit, omdat ouders van jonge kinderen hun arbeidsparticipatie deels laten afhangen van het welzijn van hun kinderen. Kwaliteit en kwantiteit hangen overigens sterk samen. Ouders kunnen pas eisen stellen aan kwaliteitsaspecten in een goed functionerende ruime markt. Zover zijn we nog lang niet.