maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Onderwerpen
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  ONDERWERPEN 
ONDERWERPEN

Onze eerste suggesties voor prioritaire onderwerpen in de Emancipatie Agenda 2003


Normen en waarden
- waaronder ook die ten aanzien van de veranderende posities van vrouwen en mannen, alsmede die inzake de emancipatiedoelstellingen -

Arbeidsmarktbeleid
-algemeen: dat zowel ten goede komt aan mannen als aan vrouwen en rekening houdt met de specifieke positie waarin vrouwen veelal verkeren -

Levensloopbeleid
- doelstelling: meer keuzevrijheid te bieden bij de verdeling van tijd over werken, leren, zorgen en andere bezigheden -
  • Verlofknip, een individuele spaarregeling waarmee elke werknemer onbetaald verlof kan financieren. Met vaste bonus van de overheid van 30% van het spaarbedrag.
    • De verlofknip vervangt de huidige spaarloonregeling, de financiële tegemoetkomin­gen ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking. Ook de basisaftrek lijfrente wordt afgeschaft.
    • Uit de brief van minister de Geus (SZW) aan de Tweede Kamer dd. 5 september 2002 inzake de levensloopregeling blijkt dat de minister geen Emancipatie-effectrapportage over dit voornemen nodig acht.
  • Een leven lang leren, waaronder een begintoets primair onderwijs en de Campagne alfabetisering autochtone nederlanders  (op 9 september 2002 van start gegaan)
  • Rapport denktank-Leijnse inzake drie-pijlersmodel in de sociale zekerheid (voorjaar 2003)

Sociale Zekerheid

Toelatingsbeleid/gezinsvorming en -hereniging
- doel: beperking instroom -
  • beperking gezinshereniging en gezinsvorming (verhoging minimuleeftijd tot 21 jaar, verhoging inkomenseis tot 130% van het minimumloon, beperking toekenning permanenete  verblijfstitel tot degenen die met succes het inbugeringsprogramma hebben afgerond) 


Integratiebeleid
- doel: versnellen integratie van nieuw- en oudkomers -

  • inburgeringsverplichting voor nieuwkomers, mede door koppeling met een permanente verblijfstitel. De verplichting geldt ook nieuwkomers die voor 1998 naar Nederland zijn gekomen en uitkeringsgerechtigd zijn.  

Emancipatiebeleid
- doel: verankering emancipatiedoellingen in regulier beleid -

Emancipatiebeleid
- doel: nieuwe kaders voor subsidiebeleid emancipatie-ondersteuning -

Veiligheid
- speerpunt Kabinetsbeleid -Kinderopvang
- doel: overgaan van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde kinderopvang en daarmee uitbreiding capaciteit-

Arbeid en zorg
- doel: betere combinatie mogelijk maken van arbeid en zorg -