zaterdag 25 september 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Teksten
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  E-NOTA 2008-2011  >  TEKSTEN 
Emancipatienota 2008 - 2011 - TEKSTEN

Op deze pagina vindt u:
Andere stukken t.b.v. het notaoverleg over de Emancipatienota 2008-2011 (woensdag 7 november 2007)
 • Nagekomen - schriftelijke - antwoorden op vragen Tweede Kamer in eerste termijn notaoverleg 7 november over het emancipatiebeleid (Ministerie van OCW, 9 november 2007).
 • Juridische werkingssfeer van het VN-Vrouwenverdrag. Brief dd. 5 november 2007 van minister Plasterk (OCW) aan de Tweede Kamer, met het oog op het Nota-overleg van 7 november 2007. Hieruit onder meer:  De Staat is internationaalrechtelijk verplicht is om de rechten, vermeld in het Verdrag, te realiseren voor de burger. ... De vraag of de bepalingen van het VN-Vrouwenverdrag rechtstreekse werking hebben, laat zich niet in algemene zin beantwoorden. Met rechtstreekse werking wordt bedoeld dat een bepaling in rechte afdwingbaar is door een individu. Artikel 93 van de Grondwet bepaalt dat bepalingen van verdragen verbindende kracht hebben, indien zij naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden. Naarmate bepalingen meer algemeen geformuleerd zijn en naarmate zij meer actief optreden van de Staat vereisen, zal des te minder sprake kunnen zijn van rechtstreekse werking. Zulke bepalingen laten deStaat immers ruimte voor diverse beleidskeuzes. Of sprake is van een bepaling die een ieder verbindt en die dus rechtstreekse werking heeft, wordt in laatste instantie bepaald door de rechter in een concreet geval.
 • Verantwoordelijkheidsverdeling op het terrein van emancipatie. Brief dd. 2 november 2007 van minister Plasterk (OCW/Emancipatie) aan de Tweede Kamer. De minister noemt een vijftal taken waar hij als coordinerend minister verantwoordelijk voor is:
  • opstellen van een algemeen emancipatiekader
  • ondersteunen van departementen bij de verankering van het emancipatieproces
  • een aanjagende en ondersteunende rol bij het bevroderen van het emancipatieproces in de samenleving
  • verantwoordelijk van de internationale vertegenwoordiging op het terrein van emancipatie en een coordinerende rol in de uitvoering in Nederland van het VN-Vrouwenverdrag en het Beijing Platform for Action
  • bieden van een goede kennisinfrastructuur op het gebied van emancipatie
  • tenslotte: in algemene zin verantwoordelijk voor de monitoring en toetsing van de voortgang op het terrein van emancipatie in Nederland (de stand in het land). In dit verband laat ik tweejaarlijks de Emancipatiemonitor opstellen.


Stukken van departementen ter aanvulling van de Emancipatienota 2008-2011

In de aanbiedingsbrief van de Emancipatienota 2008-2011 (30420, nr. 50) meldt Minister Plasterk dat de departementen 'hun eigen bijdragen aan het emancipatiebeleid en hun reactie op de eindrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie ieder afzonderlijk naar de Kamer sturen. Deze bijdragen vormen een aanvulling op de voorliggende nota, die zich beperkt tot de prioritaire thema's'. Zie voor deze bijdragen en reacties de subrubriek Departementen.


Emancipatienota 2008-2011 - 'Meer kansen voor vrouwen'

 • Meer kansen voor vrouwen (persbericht OCW,  28 september 2007). De arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland moet omhoog. Vanuit het oogpunt van vergrijzing kan vrouwelijk talent niet gemist worden. Het combineren van arbeid en zorg moet aantrekkelijker worden, onder meer door het beschikbaar stellen van kwalitatief goede kinderopvang, het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs, opvang, sport en culturele activiteiten en het realiseren van handige openingstijden van dienstverlenende instellingen. Aldus de emancipatienota 2008-2011 'Meer kansen voor vrouwen' van minister Plasterk (Emancipatie) waar de ministerraad vandaag mee instemde. Voorts:
  • doelstelling voor de arbeidsparticipatie van vrouwen is 74% in 2016. Daartoe zal met fiscale maatregelen het niet-werken worden ontmoedigd en werk meer lonend wordt gemaakt. Het combineren van arbeid en zorg wordt eenvoudiger door verruiming van kinderopvang en van ouderschapsverlof tot 26 weken
  • het streven is om over vier jaar minimaal 25% vrouwen in de Algemene Bestuursdienst bij het rijk te hebben benoemd. Voorts zijn doelstellingen:
  • het bieden van kansen aan en benutten van talenten van vrouwen uit etnische minderheden
  • het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en
  • het wereldwijd structureel bevorderen van de positie van vrouwen.
  • jongeren weerbaar maken tegen (seksueel) geweld, mede gezien de seksualisering van de samenleving waarin vrouwen en meisjes als lustobject worden geportretteerd.
 • Kabinetsnota over het emancipatiebeleid 2008-2011, 'Meer kansen voor vrouwen'. Met een begeleidende brief van Minister Plasterk van OCW (30420, nr. 50)
   • '[...] De departementen sturen hun eigen bijdragen aan het emancipatiebeleid en hun reactie op de eindrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie ieder afzonderlijk naar de Kamer. Deze bijdragen vormen een aanvulling op de voorliggende nota, die zich beperkt tot de prioritaire thema's'.
 • Beleidsdoorlichting emancipatiebeleid. Met een begeleidende brief dd. 28 september 2007 van minister Plasterk (OCW).