zaterdag 25 september 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Pers en commentaren
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  E-NOTA 2008-2011  >  PERS EN COMMENTAREN 
Emancipatienota 2008-2011
COMMENTAREN EN REACTIES IN DE PERS

Commentaren

Algemeen

Arbeid & inkomen

Seksualisering

Mannen/jongens


Commentaren

 • Prof. dr. Karen van Oudenhoven - van der Zee: Reactie op de emancipatienota 'Meer kansen voor vrouwen. Emancipatiebeleid 2008-2011' (Rijksuniversiteit Groningen, Instituut voor integratie en sociale weerbaarheid, november 2007). In deze notitie wil ik een kritische beschouwing geven van de emancipatienota. Daarbij zal vanuit mijn expertise het accent liggen op de beleidsvoornemens die gericht zijn op scholing en arbeid.
 • Netwerk VN-Vrouwenverdrag: Aanvullend commentaar op de emancipatienota Vrouwen meer kansen geven. Dit commentaar omvat de punten die Margreet de Boer namens het Netwerk noemde tijdens de Rondetafelbijeenkomst met de Tweede Kamer, 1 november 2007, alsmede een enkele aanvullingen. Hieruit o.m.:
  • Het op de laatste pagina genoemde uitgangspunt dat internationale documenten (indicatoren, normen) meer richtinggevend zouden moeten zijn ten aanzien van het nationale emancipatiebeleid is in de emancipatienota zelf niet toegepast.
  • het laten vallen van de doelstelling om zorgtaken beter te verdelen tussen mannen en vrouwen, en daarom binnen het emancipatiebeleid in te zetten op een betere participatie van mannen in de zorgtaken is niet in overeenstemming met internationale normen.
  • Ook het vrijwel afschaffen van het subsidiebeleid waarbij vrouwenorganisaties subsidie kunnen aanvragen is niet in overeenstemming met internationale normen, waaronder die uit het VN-vrouwenverdrag en het Beijing Platform for Action.
 • Nederlandse Vrouwenraad pleit voor grotere rol vrouwenorganisaties in emancipatieproces (NVR, 1 november 2007). Emancipatie is een proces waarin vrouwen zelf de meest actieve rol moeten kunnen spelen. De 45 vrouwenorganisaties van de NVR willen niet doelgroep zijn, maar actor in hun eigen ontwikkeling. Concreet vindt de NVR dat het emancipatiegeld besteed zou moeten worden aan de vrouwen zelf. Als vrijwilligersorganisaties krijgen ze echter geen financiële ondersteuning voor hun structurele bijdrage. In dit verband verwijst de NVR naar de kritische uitspraken van het Comité van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) over de financieringsstructuur van vrouwenorganisaties door de Nederlandse overheid.
 • Vereniging voor Vrouwenbelangen: Commentaar op de Emancipatienota 2008-2011. Brief dd. 29 oktober 2007 van de Vereniging voor Vrouwenbelangen aan de Vaste Commissie OCW en minister Plasterk (Emancipatie). Zie voor eerdere berichten hierover ook: www.vrouwenbelangen.nl  Uit het commentaar onder meer:
  • Vrouwenbelangen maakt zich grote zorgen over de voortgang van het emancipatiebeleid. Met name het proces van gender mainstreaming binnen de rijksoverheid stagneert.
  • Volgens Vrouwenbelangen heeft Nederland een denktank voor gendervraagstukken nodig. Wij hebben dit idee de werktitel “Aletta Jacobs Instituut” of “AJI” gegeven. Een dergelijk instituut, als onderdeel van de national machinery, moet een knooppunt van kennis zijn, ten dienste van het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit internationale en nationale afspraken op het gebied van gendervraagstukken. Het vormt de evenknie van vergelijkbare instituten op het terrein van vraagstukken rond het milieu (MNP), de ruimtelijke ordening (RPB), sociaal-culturele ontwikkelingen (SCP) of de economie (CPB).
 • FNV-reactie op de emancipatienota 2008-2011 (FNV, 23 oktober 2007). In algemene zin constateert de FNV dat deze emancipatienota getuigt van een breed besef van het belang van emancipatie van vrouwen voor de Nederlandse samenleving. De FNV oordeelt daar positief over. Op onderdelen van deze nota heeft de FNV voorstellen voor bijstelling en aanscherping van de beleidsvoornemens.
 • 'Kamer: Eis naleving van het VN-Vrouwenverdrag' Nederland komt afspraken over vrouwenrechten niet na. Persbericht dd. 8 oktober 2007 van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. Kabinet komt afspraken vrouwenrechten niet na. “De Nederlandse regering lijkt zelf te willen kiezen welke delen van het VN-Vrouwenverdrag ze wel, en welke ze niet naleeft” Dat zegt Saskia Bakker namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. “En dit terwijl de afspraken juridisch bindend zijn. Bovendien hebben veel van de maatregelen die genomen worden te weinig of een onduidelijk effect”. Het netwerk vindt dat de Tweede Kamer bij Minister Plasterk moet aandringen op volmondige erkenning van de juridische status van het verdrag en op emancipatiemaatregelen.
 • Emancipatienota biedt kansen maar kan scherper (E-Quality, 1oktober 2007). E-Quality goede kansen voor emancipatie. De koers is niet wezenlijk anders dan het emancipatiebeleid tot nu toe, maar nieuwe streefcijfers en nieuw committent kunnen een noodzakelijke impuls geven aan het beleid. Veel regulier beleid heeft invloed op de emancipatiemogelijkheden. Het is een belangrijke taak voor de minister en de Kamer om hier toezicht op te houden.  Voor de arbeidsparticipatie moet het kabinet hoger inzetten. Media en opvoeding: E-Quality benadrukt dat het hierbij niet alleen gaat om beelden over meisjes en vrouwen, maar ook om beelden over jongens en mannen.


Reacties in de pers: algemeen

 • Çilay Özdemir, Stine Jensen en Senay Özdemir: Emancipatienota richt zich op de verkeerde groep. Het draait om talent, niet om achterstanden (NRC-Handelsblad, 8 oktober 2007). Succesvolle allochtone vrouwen kunnen aan het emancipatieproces de impulsen geven die nodig zijn voor een trendbreuk. [...] De emancipatienota van minister Plasterk maakt terecht onderscheid tussen aan de ene kant de meisjes en vrouwen die goed presteren en aan de andere kant degenen die zelfs geen startkwalificaties bezitten. Maar vervolgens gaat bijna alle aandacht uit naar die laatste groep.
 • Pavlovreacties op Emancipatienota (De Volkskrant, 2 oktober 2007). Het voornemen van het kabinet om de 'seksualisering van de samenleving' te bestrijden, ontlokte meteen de nodige pavlovreacties uit liberale hoek. Met de nieuwe Emancipatienota zou de overheid zich opwerpen als zedenmeester. Een dodelijke combinatie van gereformeerde mannenbroeders en socialistische geheelonthouders leidt de samenleving naar een nieuwe vertrutting, vrezen de critici.
 • Sara Berkeljon en Yvonne Doorduyn: Christelijk blok tackelt emancipatie (De Volkskrant, 2 oktober 2007). Als een ‘helleveeg’ zou minister Plasterk tekeergaan. Hij zou ‘door glazen plafonds’ breken, want de emancipatie – ook van de autochtone vrouw – was nog ‘verre van voltooid’. In scherpe bewoordingen zette de nieuwe minister voor Emancipatie zich af tegen zijn voorganger De Geus (CDA).
 • De vrouw kiest zelf (NRC-Handelsblad, 1 oktober 2007, hoofdredactioneel commentaar). De emancipatienota van minister Plasterk (OCW, PvdA) legt terecht de nadruk op meer kansen voor vrouwen. ....Het kabinet wil nu dat vrouwen langer gaan werken. Dat is niet bedoeld voor de emancipatie. Er zijn extra arbeidskrachten nodig nu Nederland grijzer wordt. ...Vrouwen hebben meer keuze dan ooit, ook in hun seksuele leven. Dat is vooruitgang. Seksueel misbruik moet worden tegengegaan. Men kan zich ook storen aan de grote nadruk op seks en op de vrouw als seksueel object in media en reclame. Dat is een discussie waard. Toch is het simplistisch om de toename van het aantal tienerzwangerschappen in bepaalde bevolkingsgroepen daaraan te wijten.
 • Sheila Sitalsing: Vrouwenemancipatie 2007: Zedig aan het werk (Volkskrant, 1 oktober 2007). De geëmancipeerde Nederlandse vrouw anno 2007 kleedt zich zedig en gaat werken voor haar geld – hard en lang. Ziehier de opvatting van het kabinet-Balkenende over de verheffing van de vrouw. Werken, en weerbaar zijn tegen seksueel en eergerelateerd geweld, zijn de pijlers in de vrijdag gepresenteerde Emancipatienota. Voorts:
  • Omdat economische zelfstandigheid geldt als het alfa en omega van de zelfbeschikking, krijgt de mantra ‘meer meedoen op de arbeidsmarkt’ in de nota de grootste nadruk. Meer vrouwen moeten werken en ze moeten vooral meer uren maken.
  • Bevorderen dat mannen meer gaan zorgen is als beleidsdoel geschrapt. ‘Dit kabinet wil niet sturen op een herverdeling van de zorgtaken tussen mannen en vrouwen thuis.’
  • Ook het behalen van zijn streefcijfers laat het kabinet goeddeels aan anderen over. Het treft wel enkele rechtstreekse maatregelen, zoals uitbreiding van het ouderschapsverlof van 13 naar 26 weken, het fiscaal ontmoedigen van thuisblijven, en het financieel aantrekkelijker maken van méér werken. Maar verder blijft het bij aansporen van derden.
  • Raken door alle inspanningen vrouwen aan het werk? Hooguit een beetje, schrijft het Centraal Planbureau in de pas verschenen Macro-economische Verkenningen: ‘Naar verwachting zal het aantal gewerkte uren van werkende vrouwen niet aanzienlijk stijgen in de nabije toekomst.’
 • Halsema laakt emancipatienota Plasterk (Trouw, 1 oktober 2007). Minister van Onderwijs Ronald Plasterk (PvdA) moet niet moraliseren over seksualisering van de samenleving. Het kabinet moet de positie van vrouwen verbeteren door armoede te bestrijden en meer vrouwen aan het werk te helpen. Dat zegt fractievoorzitter van GroenLinks Femke Halsema maandag in de Volkskrant. Ze betitelt de emancipatienota van Plasterk als 'zwaar teleurstellend' en 'vaag'.
 • 'Plasterk wil meer vrouwen aan de slag hebben' (Elsevier, 27 september 2007). De Nederlandse vrouw moet aan de slag. Dat schrijft minister Ronald Plasterk (OCW) volgens RTL Nieuws in zijn nieuwe emancipatienota, waarover de omroep zegt te beschikken. De nota wordt vrijdag besproken in de ministerraad. Op de universiteiten zouden er 143 vrouwelijke hoogleraren bij moeten komen. In 2011 zou een kwart van alle topambtenaren een vrouw moeten zijn. Kamerleden Ineke van Gent (GroenLinks) en Sadet Karabulut (SP) reageerden in het RTL Nieuws sceptisch op de plannen.De doelstellingen zijn niet haalbaar. 'Als ik dit lees, moet ik concluderen dat ze het er compleet bij laten zitten', zei Van Gent.
 


Reacties in de pers: Arbeid & inkomen

 • Elma Drayer: Weg met de verwende prinsesjes (Trouw, 25 oktober 2007). Het was zonder twijfel feestelijk bedoeld. Maar zo pakte het niet uit. Maandblad Opzij vierde vorige week zijn zevende lustrum, en liet ter gelegenheid een enquęte houden. Daaruit bleek dat de doorsnee Nederlandse vrouw reuze ingenomen is met zichzelf. Gemiddeld geeft ze haar bestaan het cijfer 7,9. Maar wat is het dat haar zo tevreden maakt? Dat ze alle feministische speeltjes achteloos over haar schouders werpt. ..De Nederlandse vrouw is een verwend prinsesje. Niet meer, maar beslist ook niet minder.
 • Vrouw is niet ambitieus (NRC-Handelsblad, 17 oktober 2007).  Vrouwen vinden kinderen minder belangrijk, hebben geen zin in een zware baan en zijn naďef over hun eigen financiën. Dat blijkt uit onderzoek ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van Opzij. Hoofdredactrice Cisca Dresselhuys ziet de uitkomsten als een bevestiging dat beide bladen „hard aan de slag” mogen om meer vrouwen aan het werk te krijgen.
 • Henk Noort: Wie niet zorgen wil, moet werken (Financieele Dagblad, 17 oktober 2007). Mannen krijgen vaak de klacht dat ze thuis voornamelijk op de bank hangen. Ja, een substantiële groep mannen steekt inderdaad geen poot uit. Maar of vrouwen daarom noodgedwongen thuisblijven, zoals wordt beweerd, valt te betwijfelen.
 • Axel Veldhuizen, Job van de Sande: Werken maakt je nog geen ontaarde moeder (AD, 29 september 2007). Volgens minister Plasterk moeten zoveel mogelik vrouwen de kans krijgen aan het werk te komen.En het liefst een volwaardige baan die perspectief biedt op een carričre. 'Nederland is nogal dubbelhartig als het om vrouwenemancipatie gaat,' stelt Plasterk. Vrijwel iedereen vindt dat mannen en vrouwen gelike rechten  hebben maar vrouwen verdienen nog steeds gemiddeld 4% minder dan hun mannelike collega's.
 • Nota: driekwart vrouwen aan de slag in 2016 (De Pers, 28 september 2007). In 2016 moet bijna driekwart van de vrouwen in Nederland aan het werk zijn. Deze stijging van de arbeidsdeelname van vrouwen met tien procent staat in de emancipatienota 2008-2011, 'Meer kansen voor vrouwen'. Het streven moet onder meer worden gehaald door het aanbieden van goede kinderopvang en het verruimen van openingstijden van dienstverlenende instellingen, zoals de huisartsenpraktijk en de apotheek. Zo moet het voor werkenden eenvoudiger worden ze te bezoeken.


Reacties in de pers: Seksualisering van de samenleving

 • Myrthe Hilkens: Niet geschikt voor jonge lezers (De Pers, 20 oktober 2007). [...] Mijn laptop piept en attendeert mij op binnenkomende mail. In mijn inbox mail van het ministerie van Onderwijs. De afdeling Emancipatie organiseert een Ronde Tafelgesprek en ik behoor tot de genodigden. Ze zouden graag gebruik maken van mijn ‘expertise’. Ook weerbaarheidstrainers, seksuologen en onderwijzers zullen komen. Ik ga niet, maar laat me na afl oop informeren over het verloop van de dag. De overheid verbiedt niks, fl uisteren bronnen. De ambtenaren weten zelf nog niet zo goed wat de volgende stappen zullen zijn. ‘En nu?’, was de centrale vraag. Ze benadrukken dat het ministerie past voor de rol van zedenmeester. In plaats daarvan kijkt men liever naar een bijdrage op educatief niveau. Ze willen inzetten op onderwijs en voorlichting. Op een moderne manier praten over seks en seksualiteit.
 • Seksualisering gaat christenen niet voorbij (RefD, 13 oktober 2007). Jongeren zijn veel verder uit koers geraakt dan volwassenen denken.
 • Ariane Mantel: School moet sekscultuur aanpakken (Telegraaf, 11 oktober 2007). Het onderwijs moet grenzen stellen aan de toenemende seksualisering binnen de schoolmuren, aldus het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) donderdag op tijdens de scholenconferentie 'Bimbo's, bro's en coole collega's'. De grenzeloze seksualiteit maakt scholen er niet veiliger op', aldus Anke Visser van de projectgroep preventie seksuele intimidatie.
 • Veel Nederlanders steunen campagne tegen lustobject (Elsevier, 5 oktober 2007). Het plan van het kabinet om een einde te maken aan het beeld van vrouwen als lustobject geniet brede steun onder de Nederlandse bevolking. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat vrouwonvriendelijke clips van de televisie moeten verdwijnen. Uit onderzoek bleek dat de baarmoederhalskankercellen en de gevaarlijke voorlopers daarvan veel sneller werden ontdekt als de vrouwen ook met de HPV DNA test waren onderzocht.
 • Oversekste samenleving ...en verantwoordelijkheid. (Friesch Dagblad, 5 oktober 2007, hoofdredaktioneel commentaar). Het kabinet bindt de strijd aan met de ‘seksualisering van de samenleving’. Vooral in de beeldcultuur leidt die er vaak toe dat meisjes en vrouwen als ‘lustobject’ worden geportretteerd. ... Het wordt tijd dat het begrip ‘rekenschap geven’ van gedrag de plaats krijgt die het verdient. Verweesde jongeren (en ouderen) snakken naar duidelijkheid en richting voor hun leven. Zij hebben hulp nodig bij het weerbaar worden tegen de gebundelde macht van seks en commercie.
 • Gerard Vroegindeweij: Spagaat in emancipatienota (RefD, 3 oktober 2007). Het kabinet wil meer vrouwen op de arbeidsmarkt en tegelijk een halt toeroepen aan de seksualisering in de samenleving. Volgens SGP-fractievoorzitter Van der Vlies strijden deze doelstellingen met elkaar.  „Bij het thema seksualisering staat de vraag centraal hoe de jeugd beter te beschermen, maar dat zie ik bij het onderdeel vrouwenemancipatie niet terug. Er bestaat geen betere investering in de samenleving dan de opvoeding van kinderen.”
 • Ales Veldhuizen: CU: Soaps mogen best kuiser (AD, 2 oktober 2007). Soaps moeten bij zichzelf te rade gaan of zij niet een verkeerd beeld geven van seksualiteit. CU-fractievoorzitter Slob wil dat media terughoudender zijn in het tonen van seks en geweld.
 • Nederlanders steunen campagne tegen lustobject (Elsevier, 5 oktober 2007). Het plan van het kabinet om een einde te maken aan het beeld van vrouwen als lustobject geniet brede steun onder de Nederlandse bevolking. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat vrouwonvriendelijke clips van de televisie moeten verdwijnen.
 •  Elma Drayer: Het onheil schuilt niet in hitsige beelden (Trouw, 4 oktober 2007). De minister van emancipatie, feministen, publicisten – ze vinden elkaar in de strijd tegen ’de seksualisering van de samenleving’. Schrijvers die erotische scčnes in hun romans beslist niet schuwden, publiceren nu ongeruste columns over de ’pornodictatuur’. En de WRR wijdt in zijn laatste rapport een compleet hoofdstuk aan ’het seksuele mijnenveld’. Toch heeft geen onderzoek nog aangetoond dat onze huidige seksuele staat zorgwekkender is dan pakweg tien, vijftien jaar geleden. Is er geturfd, ondervraagd, nauwkeurig vergeleken?
 • Thijs van Soest: Weinig jongerensites doen mee aan seksualisering (Volkskrant, 1 oktober 2007). Het media-aanbod voor jongeren moet veiliger, vindt het kabinet. Websites zouden vol staan met gevaarlijke, seksueel getinte beelden. Bij zenders en omroepen wordt aangedrongen op terughoudendheid om zo de 'pornoficatie van de samenleving' te stoppen. Maar hoe onveilig en lustopwekkend is het huidige internetaanbod voor jongeren? Op de sites van de omroepen BNN, MTV en TMF lijkt dat op het eerste gezicht nogal mee te vallen. Pas bij de videosites is er pikant materiaal te zien. Maar wie het echt zoekt, komt uiteindelijk altijd aan zijn trekken via Google of andere zoekmachines. Hier is geen enkele gedragscode tegenop gewassen.
 • Berrit de Lange: Verwrongen beeld niet schuld van tv (De Stentor, 2 oktober 2007). Sinds afgelopen voorjaar classificeert het Nicam, de organisatie achter de Kijkwijzer, programma's op vrouwonvriendelijkheid. Het Nicam laat weten in de emancipatienota geen reden te zien de regels van de Kijkwijzer aan te scherpen. ,,Internet is eigenlijk de grootste zorg, maar zoals bekend, is daar moeilijk een vinger achter te krijgen'', zegt een woordvoerder.
 • Jan Salden: Makkelijke seks. Lekker toch? (De Stentor, 2 oktober 2007). Jongeren moeten af van het geseksualiseerde beeld van meisjes en vrouwen, vindt het kabinet. Dat trekt daarom ten strijde tegen de heersende 'lustcultuur'. Jongeren verwachten er weinig van. Psychologe en seksuoloog Sanderijn van der Doef kent de verhalen, maar noemt het 'excessen'. Zij betwijfelt of het zo slecht gesteld is met de seksuele moraal van de Nederlandse jeugd. Desondanks juicht ze de voornemens van het kabinet toe. ,,Ik pleit al jaren voor relationele voorlichting. En het liefst zo vroeg mogelijk. Wat mij betreft vanaf de basisschool.'
 • NRC-Handelsblad: discussie: Heeft Nederland een andere seksuele moraal nodig? Wat vindt u? Is er een verruwing van seksuele omgangsvormen onder jongeren, en zo ja, komt dat door de seksuele moraal? Of valt het allemaal wel mee? En is het een taak van de overheid om over de seksuele moraal te beslissen?
 • Maartje Dammers: Meisjes zijn geen lustobject (Kidsweek, 1 oktober 2007). ... Mensen vragen zich af of de overheid zich hier wel mee moet bemoeien of dat het de taak van de ouders is om hun kinderen te leren waar de grenzen liggen. En mogen vrouwen niet zelf bepalen of ze schaars gekleed op televisie verschijnen? Dat mogen mannen toch ook?
 • Gerrie van der List: Seksualisering: Plasterk is veel te betuttelend (Elsevier, 1 oktober 2007). PvdA-bewindsman Ronald Plasterk trekt ten strijde tegen de seksualisering van de samenleving en het portretteren van de vrouw als lustobject. Maar niets wijst erop dat een blote bil op TMF schade berokkent.
 • Marcel van Lieshout: 'Seksmoraal is geen zaak overheid' (Volkskrant, 1 oktober 2007). In plaats van te ‘moraliseren’ over seksualisering van de samenleving kan het kabinet de positie van vrouwen wél verbeteren met maatregelen waartoe een overheid bevoegd is: bestrijding van armoede, bevorderen van arbeidsparticipatie. ‘De seksuele moraal laat zich niet of nauwelijks door een overheid reguleren en dat moet ook niet,’ aldus GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema. ‘Plasterk moet oppassen dat hij niet de minister van luchtballonnetjes wordt’. Ze noemt de nota ‘zwaar teleurstellend’ en ‘vaag’. De positie van vrouwen moet beter. Dat vindt Halsema belangrijker dan ‘een soort nieuwe preutsheid te bepleiten’.
 • 'Meisjes steeds meer lustobject' (Parool, 29 september 2007). Jongeren hebben zoveel seksuele vrijheid gekregen, dat ze er zelf door in gevaar komen. Meisjes en vrouwen worden steeds meer als lustobject gezien en gaan zich er ook naar gedragen. Daarvoor waarschuwt minister Ronald Plasterk (Onderwijs en Cultuur) in zijn Emancipatienota 2008-2011. De vrouwen en meisjes zijn er volgens de bewindsman zelf ook schuldig aan, omdat zij zichzelf en andere vrouwen steeds meer tot seksobject willen maken. De bewindsman maakt zich ook zorgen over ongeplande tienerzwangerschappen. Het lukt een deel van de ouders niet om seksuele voorlichting te geven, stelt Plasterk. Hij wijt dat aan de generatiekloof of de culturele of religieuze achtergrond. Daarom moet er ook op school meer aandacht aan worden besteed.
 • 'Weerbaarheid van meisjes vergroten' (ND, 29 september 2007). De nu heersende seksuele moraal in Nederland ,,lijkt te leiden tot een verruwing van seksuele omgangsvormen''. Jongeren moeten af van het beeld van meisjes en vrouwen als lustobject, aldus minister Plasterk (Onderwijs) in zijn gisteren door het kabinet goedgekeurdeemancipatienota 2007-2011 'Meer kansen voor vrouwen'. De verruwing van seksuele omgangsvormen kan de lichamelijke integriteit van meisjes in gevaar brengen. In dat geval is volgens minister Plasterk een rol weggelegd voor de overheid om bij te dragen aan de ,,bescherming van jongeren wanneer ouders hier zelf niet in slagen''.
 • Plasterk bepleit bredere aanpak seksueel geweld (RefD, 29 september 2007). Meisjes en vrouwen moeten weerbaarder worden gemaakt tegen seksueel geweld. Volgens de bewindsman komen zowel jongens als meisjes via allerlei media op steeds jongere leeftijd in aanraking met „openlijke seksuele handelingen, toespelingen en toenaderingen.” Daarmee worden deze „steeds meer een ’gewoon’ onderdeel van de jeugdcultuur”, aldus Plasterk. In de emancipatienota staan verder maatregelen die het kabinet wil nemen om de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland te verhogen.
 • Kabinet wil andere seksuele moraal (NRC-Handelsblad, 29 september 2007). Jongeren moeten leren meisjes en vrouwen niet alleen als lustobject te zien. Ook moeten ze leren hun eigen seksuele grenzen te stellen en die van anderen te respecteren. In de emancipatienota van minister Plasterk staat dat het er nu op lijkt dat de „nu heersende seksuele moraal onder jongeren tot een verruwing van seksuele omgangsvormen [leidt], waardoor de lichamelijke integriteit en veiligheid van meisjes in gevaar komt”. kabinet onderzoeken of er een soort mediacode moet komen, met gedragsregels.
 • Sara Berkeljon, Marcel van Lieshout: Kabinet: Vrouw is geen lustobject (Volkskrant, 29 september 2007). Het kabinet bindt de strijd aan met de ‘seksualisering van de samenleving’. Vooral in de beeldcultuur leidt die er vaak toe dat meisjes en vrouwen als ‘lustobject’ worden geportretteerd, vindt het kabinet. Volgens minister Ronald Plasterk (Emancipatie) is het tijd jongeren via hun ‘eigen media’ (internet, muziekzenders) te waarschuwen voor de beeldvorming. Ook wil hij dat omroepen een gedragscode afspreken. Het media-aanbod moet ‘veiliger’ voor jongeren worden, vindt hij.
  •  ‘Als het om de gevaren van beeldcultuur gaat, hebben gelovig rechts en links elkaar altijd weten te vinden’, zegt Stine Jensen, betrokken bij de actie ‘Beperkt Houdbaar’ die, naar aanleiding van de gelijknamige documentaire, een discussie ontketende over schoonheidsidealen die vrouwen worden opgedrongen. Jensen vindt het ‘prima’ dat het kabinet in actie komt tegen wat zij noemt de ‘pornoficatie’ van de samenleving.
  • Oppositiepartij D66 noemt het een ‘misvatting’ dat de overheid jongeren kan controleren met regels en codes. ‘Ouders moeten op hun kinderen letten, niet de overheid’, zegt Kamerlid Koser Kaya. Zij zegt de analyse van Plasterk te delen, maar voegt daaraan toe: ‘Echt niet ieder tienermeisje wil een schaamlipcorrectie.’
 • Kabinet tegen beeld meisjes als lustobject (Volkskrant, 29 september 2007). Jongeren moeten af van het beeld van meisjes en vrouwen als lustobject. Het kabinet wil de jeugd via hun school en via internetsites, muziekzenders en tv-programma's weerbaar maken tegen seksueel geweld. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Plasterk wil geweld tegen vrouwen bestrijden en hun positie wereldwijd bevorderen. ... Volgens de bewindsman is werk de sleutel tot volledige gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. ...Alle maatregelen samen moeten ervoor zorgen dat in 2016 74 procent van alle vrouwen tussen de 20 en 64 jaar een baan heeft.
 • Seksuele voorlichting wordt toegankelijker (Nieuws,nl, 28 september 2007). Acht GGD's in Nederland bieden jongeren tot 25 jaar vanaf volgend jaar seksuele voorlichting en hulpverlening. Staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker (PvdA) stelt daarvoor 3,5 miljoen euro beschikbaar. Het doel is het voorkomen van latere problemen op het gebied van seksualiteit zoals seksueel overdraagbare aandoeningen, ongewenste zwangerschap en seksueel geweld.
 • Kabinet tegen beeld meisjes als lustobject (Telegraaf, 28 september 2007). Jongeren moeten af van het beeld van meisjes en vrouwen als lustobject. Het kabinet wil de jeugd via hun school en via internetsites, muziekzenders en tv-programma's weerbaar maken tegen seksueel geweld. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Plasterk keert zich tegen de „huidige seksualisering van de samenleving waarbij meisjes en vrouwen als lustobject worden geportretteerd”.


Reacties in de pers: Mannen/jongens

 • Laura van Baars: Van de vader moet je het niet hebben (Trouw, 11 oktober 2007). Twintig jaar emancipatiebeleid heeft niet geleid tot een betere zorgverdeling tussen ouders. En daar lijkt minister Plasterk zich in de nieuwe emancipatienota bij neer te leggen. Onderzoekster Erna Hooghiemstra: ’Het gezin is een systeem, en dat wordt genegeerd.’
 • Grotere rol mannen bij emancipatie (PvdA, 4 oktober 2007). PvdA Tweede-Kamerlid Mariëtte Hamer ziet de Emancipatienota als een trendbreuk met het vorige kabinet, maar wil wel meer aandacht voor de rol van mannen: ‘De emancipatie blijft nog teveel op het bordje van de vrouw liggen in deze nota.’
 • Over mannen zegt Plasterk niets (NRC-Handelsblad, 1 oktober 2007). De Emancipatienota van minister Plasterk is meer dan een pleidooi voor een nieuwe seksuele moraal. De arbeidsdeelname van vrouwen moet omhoog, en ze moeten meer gaan verdienen. Directeur Joan Ferrier van E-Quality is redelijk tevreden over de Emancipatienota. „Van deze nota lijkt een nieuw elan uit te gaan”, zegt ze. „En dat is nodig, want de emancipatie stagneert en verandert.”Jaco van Lambalgen, politiek verslaggever van Opzij.: „Plasterk zegt vrijwel niets over mannen. Alle problemen bij het combineren van werk en taken worden op het bordje van de vrouw gelegd. Er wordt geredeneerd dat als er voor vrouwen geen belemmeringen meer zijn, zij er dan wel in zullen slagen werk en zorg te combineren. Maar de mannen moeten ook wat doen! Laat de overheid zich in een campagne daarover eens uitspreken.”