woensdag 27 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Redactioneel
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  BELEIDSPLAN 200...  >  REDACTIONEEL 
VOORWOORD
op de commentaren op het Beleidsplan Emancipatie 2006-2010

Voorwoord

Met de uitnodiging aan een zestal deskundigen om te reflecteren op het nieuwe Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010 (18 december 2005) zet de redactie van emancipatie.nl een traditie voort. Want ook in 2000, bij de verschijning van de nota “Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid” – de voorbereiding van het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2000-2010 – vroegen wij externe deskundigen om commentaar. En najaar 2002, direct na het aantreden van het nieuwe kabinet-Balkenende-I, organiseerden wij een discussie over een nieuwe Emancipatie-Agenda.

Inhoud en toon van de commentaren op het Meerjarenbeleidsplan 2006-2010 zijn, net als bij de vorige gelegenheden, overwegend kritisch. Waardering is er voor de zakelijke beknoptheid van de nota, en voor de concrete doelstellingen. De kritiek richt zich vooral op de ‘verhollandsing’ van het beleid, de lichte beleidsinstrumenten, en het wegzakken van focus op de vele kwesties rond de combinatie van arbeid en zorg. Het is tijd voor een soepeler omgang met (werkende) moeders, voor een sterkere druk op het zorgen door vaders. En het is vooral tijd voor een  emancipatie­beleid dat zich breder oriënteert dan vanuit vooral economische motieven en juist krachtig inzet op het doorbreken van de ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen.

Dat laatste verwijst ook naar de nog in het verschiet liggende discussie over gender­mainstreaming. Onlangs heeft de Visitatiecommissie Emancipatie haar tussenrapportages uitgebracht, waar het kabinet en de afzonderlijke vakministers weer op hebben gereageerd. Medio maart 2006 publiceert emancipatie.nl nog een drietal reflecties hierop van (andere) externe deskundigen.

Opvallend is, zo constateert de redactie van emancipatie.nl, dat over dit geactualiseerde Meerjarenbeleidsplan, nauwelijks publieke discussie plaatsvindt. In de aanloop naar het (eerste) Meerjarenbeleidsplan, in 2000, gaven immers niet alleen een aantal adviesorganen commentaar, maar reageerden ook vele maatschappelijke, vrouwen- en emancipatie-organisaties met kritiek én concrete suggesties.

Dit keer zijn voorafgaand aan de actualisering van het Meerjarenbeleidsplan weliswaar emkele bijeenkomsten met het veld georganiseerd, maar dat bleef buiten de openbaarheid. Nu alleen de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) en de FNV openlijk hebben gereageerd, rijst de vraag of en in hoeverre dit nieuwe Meerjarenbeleidsplan op maatschappelijk draagvlak kan rekenen. De nu voorliggende commentaren van de externe deskundigen wijzen er in ieder geval op, dat de gekozen prioriteiten en voorgestelde uitwerkingen zeker niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Alleen al daarom verdient het plan het om meer in de publieke discussie te komen!

Als vrijwilligersorganisatie kan emancipatie.nl slechts een beperkte rol spelen: actuele cijfers, ontwikkelingen en standpunten signaleren, en zo nu en dan commentaren vragen op belangrijke ontwikkelingen. Hopelijk geeft dat intussen toch enige inspiratie om de discussie over inhoud en richting van het emancipatiebeleid te blíjven aangaan!

Carien Evenhuis
redactie emancipatie.nl