vrijdag 3 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 H
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

H

MR. E.A. (BERT) HAARS

MR. R.M. (INEKE) HAAS-BERGER

DRS. J.J.P. (JOSÉ) HAGEMAN

F. (FEMKE) HALSEMA

DRS. M.I. (MARIËTTE) HAMER

DR. A.M.C.TH. (ANNEMIEKE) VAN HEEL-KASTEEL

D.A.T. (DILIA) VAN DER HEEM-WAGEMAKERS

S. (SARI) VAN HEEMSKERCK PILLIS-DUVEKOT

MR. E.L. (EVELINE) HERFKENS

DR. C. (CORRIE) HERMANN

D. (TOOK) HEROMA-MEILINK

A. (ANNET) VAN DER HOEK

M.J.A. (MARIA) VAN DER HOEVEN


MR. E.A. (BERT) HAARS

CHU (Christelijk-Historische Unie) / CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 18 april 1967 tot 19 juni 1972

'In Breukelen was ik in 1949 het eerste vrouwelijke raadslid. Er werd me toen gevraagd of ik me maar met vrouwenzaken wilde bezighouden. Toen heb ik op mijn beurt gevraagd wat dat eigenlijk zijn.'
(Deventer Dagblad, 18 januari 1972)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich als Tweede-Kamerlid vooral bezig met justitie en binnenlandse zaken. Ruimtelijke ordening was een ander aandachtsveld voor haar. Stemde in 1969 tegen het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan het COC, omdat zij het standpunt van het COC dat een gehuwde homo ook nog een andere partner kon hebben, onacceptabel vond.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Lochem, 1 september 1913 overleden:
Breukelen, 3 juni 1997
familie-achtergrond:
haar vader was gemeentesecretaris van Amersfoort, die wilde dat alle kinderen een vak leerden. levensbeschouwing: Nederlands Hervormd
opleiding:
gymnasium, rechten Rijksuniversiteit Utrecht
loopbaan:

advocaat en procureur te Breukelen vanaf 1937 in een kantoor dat zij had samen met haar huisgenoot mevrouw Baud, lid gemeenteraad van Breukelen vanaf 1949, lid Provinciale Staten van Utrecht 1950 tot 1977, lerares gemeente-administratie en -financiën, lid Gedeputeerde Staten van Utrecht 1972 tot 1974, staatssecretaris van Justitie 1977 tot 1981, waarnemend burgemeester van Kockengen 1986 tot 1989
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd, samenwonend
woonplaats:

Breukelen bijnaam: Juffrouw Ooievaar, tijdens haar staatssecretariaat  

Nadere bijzonderheden
*de inlichtingendienst van de illegaliteit Vechtstreek was in de oorlog gevestigd in het kantoor Haars & Baud, Breukelen
*vice-voorzitter CHU, later bestuurslid CDA
*bestuurslid van diverse verenigingen op maatschappelijk en kerkelijk gebied
*secretaresse Nederlandse Bond van Horlogemakers en Juweliers
*president-commissis van enkele bedrijven
*Nellien de Ruiter was haar opvolgster in de Tweede Kamer
*voerde als staatssecretaris een restrictief beleid ten aanzien van de toelating van Christen-Turken en zigeuners.

Banden met de vrouwenbeweging
*secretaresse en vice presidente van de Centrale van Christelijk Historische Vrouwen, 1951 tot 1968
*lid van de UVSV (Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereniging)  


MR. R.M. (INEKE) HAAS-BERGER

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 11 mei 1971 tot 31 mei 1991

'Bij alles wat je doet, moet je je realiseren dat de mensen over wie je praat mensen zijn met een eigen ik. Het gaat om mensen, niet om een kudde.'
(Hervormd Nederland, 13 mei 1989)

Terreinen/onderwerpen
Haar maiden speech ging over abortus. Van 1979 tot 1986 was ze voorzitter van de bijzondere commissie voor Wetsvoorstellen inzake Zwangerschapsafbreking. Zij was ook woordvoerder bij debatten over euthanasie. Was woordvoerder voor justitie, welzijnszaken en volksgezondheid. Mede dankzij haar kwamen in 1979 en 1987 wetten inzake Jeugdhulpverlening tot stand. Zij was voorzitter bijzondere commissie voor het Gehandicaptenbeleid. Sprak bij het debat over de vrijlating van de 'twee van Breda'in 1989 namens de tegenstanders van vrijlating.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Abcoude, 22 februari 1935 familie-achtergrond:
een SDAP gezin, vader was vlak na de oorlog voorzitter van het college dat de geleide loonpolitiek opzette. Halfzuster van J.J.A. Berger, Tweede Kamerlid.
opleiding:

Gymnasium-a, rechten Rijksuniversiteit Leiden
loopbaan:
directrice Vormingswerk voor werkende meisjes te Terneuzen, lid gemeenteraad van Leek, voorzitter Nationale Commissie Chronisch Zieken van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 1 kind
woonplaats:
Leek  

Nadere bijzonderheden *bestuurslid Humanitas
*bestuurslid toneelgezelschap 'Noorder Compagnie'
*lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
*zij telt volgens Jacques Wallage voor meer dan één Kamerlid

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter Vrouwencontact PvdA gewest Groningen  


DRS. J.J.P. (JOSÉ) HAGEMAN

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 1 september 1987 tot 13 september 1989

'Controleren of wetten uitvoerbaar zijn en worden uitgevoerd, is de belangrijkste functie van een Kamerlid, maar ook om te zorgen dat er goede wetten komen.'
(Wie is wie in de Tweede Kamer, 1988)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer onder andere bezig met binnenlandse zaken en volksgezondheid.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Beverwijk, 27 oktober 1949 familie-achtergrond:
ouders en grootouders waren werkzaam in het onderwijs. Moeder ervoer het als een onrecht dat zij ontslagen werd vanwege haar huwelijk.
opleiding:
Gymnasium-a, psychologie Rijksuniversiteit Utrecht
loopbaan:

docente maatschappijleer, lid gemeenteraad van Gorinchem, docente psychologie, wethouder (van volksgezondheid, maatschappelijke dienstverlening en sociale zaken) van Gorinchem, sectordirecteur Maatschappelijke Aangelegenheden gemeente Sliedrecht
woonplaats:
Gorinchem  

Nadere bijzonderheden *fractievoorzitter gemeenteraad PvdA, en bestuurslid Sectie Gemeente, Gewest en Provincie PvdA
*lid bestuur RIAGG (Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheid)
*lid bestuur Vereniging ter behartiging van het sociaal-pedagogisch onderwijs

Banden met de vrouwenbeweging
*lid beraadsgroep vrouwen en lokaal bestuur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) *penningmeester Vrouwen Vormingscentrum 'De Born'te Bennekom  


F. (FEMKE) HALSEMA

GroenLinks
Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en culturele openheid, dat zijn de drie centrale thema's van de progressieve politiek.'
(NRC Handelsblad, 15 december 1997)

Terreinen/onderwerpen
Justitie, politie Media en cultuur.

Persoonlijke gegevens
geboren:
25 april 1966
familie-achtergrond:
haar moeder was PvdA-wethouder in Enschede
opleiding:
criminologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht loopbaan:
stafmedewerker Wiardi Beckman Stichting en programmamaker De Balie
burgerlijke staat:
ongehuwd
woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden *maakte de overstap van de PvdA naar GroenLinks na de Europese top in Amsterdam in 1997
*projectleider Res Publica, samenwerkingsverband van politiek-cultureel centrum De Balie en het Ministerie van Binnenlandse over de waarde van de grondwet voor de moderne samenleving
*publiceerde over criminaliteit en recht, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en binnenlands bestuur

Banden met de vrouwenbeweging
*actief geweest bij de opheffing van de Rooie Vrouwen *publiceerde over emancipatie en feminisme  


DRS. M.I. HAMER (MARIËTTE)

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Kleine stapjes vooruit met grote idealen is haar devies.'
(Pro Binnenhof, mei 1998)

Terreinen/onderwerpen
Wil zich gaan bezighouden met arbeidsmarkt en onderwijs, speerpunt de brede buurtschool. Persoonlijke gegevens
geboren:
Maassluis, 7 juni 1958
opleiding:
algemene taalwetenschappen Universiteit van Amsterdam, managementscursussen, directeur Volwasseneneducatie
loopbaan:
hoofd afdeling strategisch beleid en beleidsverkenningen van het ministerie van OC&W
woonplaats:

Maassluis  

Nadere bijzonderheden *specialiseerde zich tijdens haar studie in tweede taalverwerving voor buitenlanders
*was de eerste voorzitter en oprichter van de Landelijke studenten Vakbond (LSVB)
*lid landelijk partijbestuur PvdA

Banden met de vrouwenbeweging
*bestuurslid van de Rooie Vrouwen
*schreef voor de Rooie Vrouwen een verkenning over de combinatie van arbeid en zorg  


DR. A.M.C.TH. (ANNEMIEKE) VAN HEEL-KASTEEL

KVP (Katholieke Volkspartij) / CDA (Christen-Democratisch Appèl) Lid Tweede Kamer vanaf 28 mei 1973 tot 7 juni 1977

'Ik heb gemeend mijn stem niet aan het wetsontwerp te moeten onthouden. Ik denk ook aan andere wetgeving, waarvan ik graag wil dat het CDA erbij betrokken blijft, bij voorbeeld euthanasie.'
(Met het oog op morgen, 18 december 1980)

Terreinen/onderwerpen
Buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en defensie. Hield zich verder in de Tweede Kamer bezig met milieuhygiëne. Stemde in 1980 voor het wetsvoorstel inzake abortus, hoewel zij grote gewetensbezwaren tegen dit voorstel had.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Rotterdam, 24 februari 1928 levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
familie-achtergrond:
dochter van P.A. Kasteel, parlementair journalist en Gouverneur van Curaçao
opleiding:

Gymnasium-a, politicologie in de VS, rechten Rijksuniversiteit Leiden, daar gepromoveerd in 1956. Opleiding voor aspirant-ambtenaren Buitenlandse Dienst, Internationaal Recht 's-Gravenhage, Spaanse literatuur en geschiedenis Madrid, volkenrecht Universiteit van Chili
loopbaan:
ambassade-attaché te Buenos Aires, redacteur, docent maatschappijleer
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 3 kinderen
woonplaats:
's-Gravenhage  

Nadere bijzonderheden
*lid partijbestuur KVP
*lid CDA werkgroep Europese politiek
*lid bestuur NIVV (Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken)
*lid bestuur Stichting Educatieve Projecten Club van Rome
*lid van diverse besturen op het gebied van internationale samenwerking en de VN
*bestuurslid SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) en de Vereniging Nederlanders in den Vreemde

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter KVP commissie Vrouw en Partij 1978
*voorzitter CDA vrouwenberaad 's-Gravenhage  


D.A.T. (DILIA) VAN DER HEEM-WAGEMAKERS

PPR (Politieke Partij Radikalen)
Lid Tweede Kamer vanaf 28 mei 1973 tot 7 juni 1977

'Ze vroegen of ik op de lijst wilde staan. Ik vond het best, maar ik stelde wel, dat het een niet verkiesbare plaats moest zijn. Maar nu ... kan ik geen nee zeggen. Maar ik zie er wel als een berg tegenop.'
(Haagsche Courant, 30 mei 1973)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met onderwijs, volkshuisvesting en sociale zaken.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Rotterdam, 10 september 1947
familie-achtergrond:

vader was grossier in kappersbenodigdheden
levensbeschouwing:

Rooms-Katholiek
opleiding:
Gymnasium-a, Sociale Academie, studeerde na het Kamerlidmaatschap rechten Erasmus Universiteit Rotterdam
loopbaan:

assistente verbondsvoorzitter NKV, lid bestuur NVV district Zuidwest-Nederland, lid bestuur vervoersbond FNV vanaf 1977, lid gemeenteraad van Rotterdam 1977 tot 1978, Officier van Justitie in Den Haag vanaf 1997
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:

gehuwd
woonplaats:
Rotterdam  

Nadere bijzonderheden
*zij was de eerste vrouwelijke districtsbestuurder bij het NVV
*na de Nacht van Schmelzer stapte ze van de KVP naar de PPR over
*vice-voorzitter PPR 1972
*fractiesecretaris PPR-Tweede-Kamer-fractie
*was tot 1994 het jongste Tweede-Kamerlid uit de geschiedenis  


S. (SARI) VAN HEEMSKERCK PILLIS-DUVEKOT

VVD (Volksparij voor Vrijheid en Democratie) Lid Tweede Kamer vanaf 11 november 1982 tot 2 juni 1986

'Nog steeds moet je intellectueel en sociaal-maatschappelijk bewijzen dat je geen tweederangsburger bent.'
'Wat moet zo'n Schoeversmeisje bij Defensie', vroegen collega-Kamerleden in 1982. (Trouw 12 september 1985 en Algemeen Dagblad, 27 april 1998)

Terreinen/onderwerpen
Was mediawoordvoerder van de VVD-Tweede-Kamerfractie; hield zich ook bezig met defensie, buitenlandse zaken en cultuur

Persoonlijke gegevens
geboren:
Goes, 2 mei 1940
familie-achtergrond:
vader en opa waren graanhandelaren
levensbeschouwing:
Presbyteriaanse kerk
opleiding:
Lyceum, secretaresseopleiding instituut 'Schoevers', een jaar opleiding in de Verenigde Staten, kadercursussen
loopbaan:
functie in reclame en marketing, welzijnscoördinator gemeente Rotterdam, beleidsmedewerker Zeeuwse Vrouwenraad, algemeen secretaris Federatie Landelijke Samenwerking Bejaardenoorden, lid gemeenteraad van Rotterdam
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:

gehuwd, 1 zoon
woonplaats:
's-Gravenhage
bijnaam:
in de wandelgangen en media: 'the sweatheart of the forces' 

Nadere bijzonderheden
*lid partijraad VVD
*lid Executive Liberal Internationals
*lid Noord-Atlantische Assemblée, in 1994 vice-voorzitter
*algemeen bestuurslid Atlantische Commissie
*lid Algemeen Bestuur Veronica Omroep 1983
*lid bestuur Nederlands Dans Theater 1991
*vice-voorzitter Veilig Verkeer Nederland 1994
*vice-voorzitter HIVOS

Banden met de vrouwenbeweging
*penningmeester Stichting Organisatie Vrouwen in de VVD *VN-coördinator Nederlandse Vrouwen Raad 1983. In 1981 was zij delegatielid in de Algemene Vergadering Verenigde Naties.  


MR. E.L. (EVELINE) HERFKENS

PvdA (Partij van de Arbeid) Lid Tweede Kamer vanaf 15 september 1981 tot 31 augustus 1990

'Het grootste probleem van onze generatie is dat de kloof tussen arme en rijke landen steeds groter wordt.'
(Hervormd Nederland, 6 oktober 1984)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerster voor ontwikkelingssamenwerking van de PvdA-Tweede-Kamerfractie; hield zich verder bezig met buitenlandse zaken en buitenlandse handel

Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Gravenhage, 9 januari 1952
familie-achtergrond:

haar grootvader kwam als lid van de Indische sociaal democratische partij voor de oorlog al op voor een onafhankelijk Indonesië.
levensbeschouwing:

Rooms-Katholiek
opleiding:
gymnasium-b, rechten Rijksuniversiteit Leiden
loopbaan:
beleidsmedewerker ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlandse bewindvoerder Wereldbank te Washington, hoofd Permanente Vertegenwoordiging bij het bureau Verenigde Naties
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gescheiden, was getrouwd met Ed van Thijn
woonplaats:
Wolfheze  

Nadere bijzonderheden
*is sinds 3 augustus 1998 minister van Ontwikkelingssamenwerking
*lid partijraad 1977 tot 1981 en partijbestuur PvdA 1985
*voorzitter Evert Vermeer Stichting 1980 tot 1983
*redactie Jaarboek Derde Wereld *lid Stuurgroep Educatie NOVIB
*voorzitter Comité Europese Politici en Parlementariërs in solidariteit met Nicaragua en lid Council Parlementarians for Global Action

Banden met de vrouwenbeweging
*congrespresidium Rooie Vrouwen
*adviesraad Vrouwenprojecten IIS (Institute of Social Studies)  


DR. C. (CORRIE) HERMANN

GroenLinks vanaf 1997
Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Het Kamerlidmaatschap is voor mij het sluitstuk van mijn carrère, want nu krijg ik invloed op het gezondheidszorg-systeem op landelijk niveau, nadat ik dat eerst in de wijk en later, als directeur, voor de regio heb gehad.'
(NRC Handelsblad, 30 mei 1998)

Terreinen/onderwerpen
Nog niet bekend

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amersfoort, 1932
familie-achtergrond:
vader was uitvoerend musicus
levensbeschouwing:

Remonstrants
opleiding:
gymnasium-b, geneeskunde Rijksuniversiteit Utrecht,
loopbaan:

arts zuigelingen- en kleuterzorg, docent gezondheidszorgonderwijs, wetenschappelijk medewerker CITO, wetenschappelijk hoofdmedewerker Katholieke Universiteit Nijmegen, directeur GGD
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd, 4 kinderen
woonplaats:

Castricum  

Nadere bijzonderheden
*lid CMTC (Centraal Medisch Tucht College) vanaf 1983
*bestuurslid van diverse stichtingen in Velsen
*lid SVR (Sociale Verzekeringsraad)
*lid hoofdbestuur KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde)

Banden met de vrouwenbeweging
*lid bestuur VNVA (Nederlandse Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen)
*haar proefschrift uit 1984 heeft als titel 'Vrouwelijke artsen in Nederland' 


D. (TOOK) HEROMA-MEILINK

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 15 september 1953 tot 10 mei 1971

'Waardering moet men hebben voor het gemak, waarmede zij zich in de Kamer beweegt en voor de vrijmoedigheid, waarmede zij spreekt.'
(Provinciale Zeeuwse Courant 9 juni 1956)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met maatschappelijk werk, volksgezondheid en ontwikkelingssamenwerking. Voorzitter bijzondere Kamercommissie voor het Ontwerp-Algemene Bijstandswet 1962, 1963 Ondervoorzitter vaste Kamercommissie voor Repatriëring uit Indonesië 1962, 1963
Persoonlijke gegevens
geboren:
Arnhem, 18 april 1908
overleden:
Amersfoort, 11 maart 1998
familie-achtergrond:

haar vader was arts in Dordrecht en Indonesië (1947-1950) levensbeschouwing: Humanistisch
opleiding:

HBS, School voor Maatschappelijk werk, Amsterdam
loopbaan:
maatschappelijk werkster vanaf 1933 tot 1953, lid Raad van State 1975 tot 1977
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Amsterdam, Amstelveen  

Nadere bijzonderheden
*lid partijbestuur PvdA
*directrice Humanistisch Centrum 'Mens en Wereld'
*Nederlandse vertegenwoordiger in de commissie sociale ontwikkeling van de Verenigde Naties, 1966
*was omstreeks 1975 voorzitter van de Uitkeringsraad Vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Banden met de vrouwenbeweging
*secretaresse Vrouwengroep PvdA 1946 tot 1947
*lid hoofdbestuur Vrouwengroep PvdA
*werkte samen aan het Vormingswerk voor vrouwen met Liesbeth Ribbius Peletier, adjunct directrice van de School voor Maatschappelijk werk en oprichtster van Vrouwen Vormingscentrum 'De Born' 


A. (ANNET) VAN DER HOEK

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 25 augustus 1998

'Er wordt vaak met dédain over de politiek gesproken, maar gekozen worden als volksvertegenwoordiger is toch niet zomaar wat.'
(Trouw, 26 augustus 1998)

Terreinen/onderwerpen
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met name geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang (dak- en thuislozenzorg, geweld tegen vrouwen) Sociale Zaken en Werkgelegenheid, medezeggenschap Friese Taal

Persoonlijke gegevens
geboren:
Drachten, 25 juli 1952
opleiding:
Mulo, Sociale Academie
loopbaan:

personeelsfunctionaris psychiatrisch ziekenhuis te Franeker, lid Provinciale Staten van Friesland 1982 tot 1995
woonplaats:

Franeker  

Nadere bijzonderheden
*was voorzitter bedrijfsleden groep ABVAKABO
*was lid partijraad PvdA 1978 tot 1991
*was bestuurslid Sichting Kinderopvang
*was voorzitter van het Frysk Anti-fascisme Komité
*bestuurslid Frysk Letterkundig Museum
*dagelijks bestuur Omrop Fryslân *legde de belofte als Tweede Kamerlid in het Fries af  


M.J.A. (MARIA) VAN DER HOEVEN

CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 11 juni 1991

'De overheid moet mensen de kans geven hun eigen gezinsvorm te kiezen. Het modelgezin van vroeger bestaat niet meer.'
(Limburgs dagblad, 3 mei 1997)

Terreinen/onderwerpen
Woordvoerder binnenlandse zaken en economische zaken. Zij was plaatsvervangend lid van de parlementaire enquêtecommissie sociale zekerheid. Keerde zich in 1992 met succes tegen de kleine-scholenmaatregel van Staatssecretaris Wallage. Verhinderde zo de sluiting van plattelandsscholen met laag leerlingenaantal. Voorzitter van de vaste Kamercommissie voor OC&W en onderzoorzitter van de Tweede Kamer.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Meerssen, 13 september 1949
familie-achtergrond:

een traditioneel kerkelijk arbeidersgezin
levensbeschouwing:

Rooms-Katholiek
opleiding:
Mulo, Kweekschool, MO-a Engels, bedrijfskunde KHBO
loopbaan:

docente LEAO en schooldekaan 1969 tot 1980,lid gemeenteraad van Maastricht 1974 tot 1991, directeur Centrum Administratieve Vakopleiding Volwassenen, directeur Technologie Centrum Limburg
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Maastricht  

Nadere bijzonderheden
*zij houdt meer dan tachtig spreekbeurten per jaar, en behoort daardoor met Ank Bijleveld tot de meest actieve sprekers van de CDA-fractie.
*kwam in de Kamer als opvolgster van Ria Oomen-Ruijten
*lid bestuur toneelgezelschap 't Vervolg'Maastricht
*bestuurslid van verschillende onderwijsinstellingen
*voorzitter RK Scheepvaartbond St. Nicolaas