Inhoudsopgave Op gelijke voet - oktober 2000

Dit tijdschrift verschijnt niet online, dus verwacht hier geen links.


Kwartaalblad met informatie over het emancipatiebeleid van de rijksoverheid.

Uitgave:
Directie Co÷rdinatie Emancipatiebeleid (DCE) in samenwerking met Directie Voorlichting, Bibliotheek en Documentatie (VBD) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

(Kosteloze) nieuwe abonnementen en administratie:
informatietelefoon van het Ministerie van SZW, telefoon 0800 - 9051, postbus 90801, 2509 LV Den Haag, fax 070 - 333 66 55


Inhoud:
 • Slotdocument speciale VN-vergadering krijgt veel Nederlandse prioriteiten. In New York werd in juni de 23e Speciale Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (SAVVN) gehouden onder het motto "Vrouwen 2000: Gelijkheid, Ontwikkeling en Vrede in de 21ste eeuw". Er kwam ruim tweeduizend regeringsvertegenwoordigers en nog eens tweeduizend vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties uit de hele wereld. Doel van de bijeenkomst was hernieuwde politieke aandacht voor de afspraken over emancipatiebeleid die vijf jaar geleden werden gemaakt op de vierde VN-Wereldvrouwenconferentie in Beijing. De betekenis van de SAVVN Verklaring en het slotdocument ligt vooral in de prioriteitenstelling van acties en initiatieven. Daarmee moet een versnelde uitvoering van het Beijing Platform voor Actie tot stand komen.
 • Nies Miedema: Nederlandse delegatie over "Beijing +5": Een stap(je) vooruit. "We zijn voortrekkers op het gebied van vrouwenrechten. Daarom is het belangrijk dat we als land druk uitoefenen om de positie van vrouwen in andere landen te verbeteren". Er zaten zo'n 25 vrouwen in de Nederlandse delegatie naar New York, waar vijf jaar ma de Wereldvrouwenconferentie in Beijing werd gekeken hoe het staat met de uitvoering van het Platform for Action. Janneke Snijder-Halzelhoff, lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, en jongerenvertegenwoordigster Saskia HŘsken vertellen over haar ervaringen.
 • Plan van aanpak gelijke beloning. De beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen zijn nog steeds groot en blijken slechts langzaam af te nemen. Staatssecretaris Verstand van SZW wil met een aantal maatregelen bereiken dat werkgevers en werknemers zelf meer gaan doen aan gelijke beloning.
 • Vertrekkend directeur Ina Brouwer: "Het is gelukt aan te sluiten bij de trends van de tijd". Enerverend en fascinerend. Zo typeert Ina Brouwer haar tijd als directeur van DCE. Na vijfeneenhalf jaar was ze toe aan een nieuwe uitdaging: Ina Brouwer (50) werkt nu mee aan de voorbereiding van de Europese top van Nice.
 • Nieuwe directeur DCE Gabriella Bekman: "We moeten het begrip diversiteit verder gaan invullen". Na bijna tien jaar is Gabriella Bekman (46) terug bij de Directie Co÷rdinatie Emancipatiebeleid (DCE). Sinds 1 juli is zij daar directeur en opvolger van Ina Brouwern. Tijd om rustig in te werken is er niet. In het najaar moet het Meerjarenbeleidsplan er liggen.
 • Marnix Bruggeman: Nu oook banen voor vrouwen in topmanagement. Toplink wordt BV. Sinds 1994 levert de stichting Toplink vrouwelijke kandidaten voor besturen van grote organisaties, adviesraden van de overheid en raden van commissarissen van bedrijven. Doel daarbij is het percentage vrouwen in dergelijke organen te vergroten. Onder de naam Toplink BV is het werkterrein dit jaar uitgebreid naar werving en selectie van vrouwen voor banen in het topmanagement. Meer informatie: www.toplinkbv.nl
 • Heleen Hupkens: NIET PRIV╔. Geweld tegen vrouwen. Elk jaar komen zo'n zestig vrouwen om het leven door toedoen van hun (ex)partner. Zoveel doden vallen er bij lange na niet tijdens het geweld bij voetbalwedstrijden of het zinloos geweld op straat. Waarom wordt aan geweld tegen vrouwen, dat een veel groter probleem is, zo weinig aandacht besteed ? Waarom blijft het een privÚzaak van vrouwen ? Maar liefst 108 aanbevelingen geeft het rapport "Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen".
 • Nieuws
  • Driekwart van laagbetaalde werknemers is vrouwe
  • Opportunity: doorstroom stagneert
  • In "bereikbaarheidsscenario" gaan meer vrouwen werken
  • Meerjarennota Emancipatiebeleid maakt veel reacties los
 • Mariano Sluzky: Hamam mooi voorbeeld van culturele diversiteit. "Je ziet het: er komen hier vrouwen uit allerlei etnische groepen", zegt Amina Tayane, bedrijfsleider en eigenaresse van de hamam in Amsterdam. Ze kwam acht jaar geleden uit Marokko naar Nederland, haar man achterna. Ze leerde hier snel de taal, maar daarna verveelde ze zich suf. Toen ze vier jaar geleden hoorde dat de hamam te koop was, twijfelde ze geen moment. "Wat een prachtige uitdaging, dacht ik. Mijn man en zijn bedrijf stonden borg voor mij. Ik heb het interieur verbeterd en de nodige herstelwerkzaamheden gedaan. Het loopt intussen als een trein".
 • Naim Azough: Casablanca, augustus 1978. Herinneringen aan een hamambezoek.
 • Actieplan Emancipatie-taakstellingen ministeries grotendeels volgens plan uitgevoerd.
 • Marian Spinhoven: Ministerie OCenW: Wachtlijsten kinderopvang opgeheven. In de voortgangsrapportage over de emancipatietaakstellingen is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bijzonder positief over de kinderopvang in de welzijnssector. Er wordt zelfs geschreven dat er geen wachtlijsten meer zijn. Het ministerie van OCenW zet alles op alles om het lerarentekort op te heffen. Dat een emancipatietaakstelling daarbij goed van pas komt, is mooi meegenomen. Maar dat het resultaat van deze taakstelling zelfs beter is dan het actieplan, is boven verwachting. "Die wachtlijsten zijn niet vanzelf verdwenen", zeggen de beleidsmakers. "Er werd in de CAO veertien miljoen extra ge´nvesteerd in de regeling voor kinderopvang".
 • Angeline van den Berg: Vrouwenvakschool succesvolle stap voor allochtone vrouwen. Ruim zeshonderd allochtone vrouwen hebben inmiddels een opleiding aan de Vrouwenvakschool Midden Nederland Alida de Jong in Utrecht gevolgd. De school bestaat uit vijftien jaar. Uit het onderzoek dat werd gehouden in het kader van het jubileum blijkt dat de aanpak van de school succesvol is. Slechts vijf procent van de cursisten haakt tijdens de opleiding af, 63 procent vindt binnen een maand een baan en na een jaar is 85 procent van de afgestudeerde cursisten aan de slag.
 • Kijken en lezen:
  • Gelijke behandeling in beweging en Gelijke behandeling: oordelen en commentaren 1999 Uitgaven van de Commissie Gelijke Behandeling.
  • J. Prakken en J. van der Sman: Een rasp in de zon. Uitgave NIZW. Over opvoeden in twee culturen.
  • A. van Beckhoven: Emancipatie in beleid: Handleiding Mainstreaming (uitgave SZW/DCE).
  • M. van Wezel: "Het gemeentelijk emancipatiefacetbeleid". Uitgave van het PON, Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Emancipatiefacetbeleid Noord-Brabant.
  • "Start-up Capital". Uitgave Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Over startkapitaal voor vrouwelijke ondernemers:
  • Eeuwige kwesties. Honder jaar vrouwen en recht in Nederland". Feestbundel ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van Nemesis, tijdschrift voor vrouwen en recht.
  • Werken met paraprofessionals, adviezen voor beleid en praktijk. Uitgave van het Verwey-Jonker Instituut.
  • J. de Roos: "Met enige schroom". Uitgave van het Centrum voor Lokaal Bestuur / Wiardi Beckman Stichting.

Op gelijke voet, oktober 2000. Losse nummers en abonnementen kosteloos aan te vragen bij de Informatietelefoon van het Ministerie van SZW, 0800 - 9051.