LOGBOEK 

Het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie (november 2000)

en de voorgeschiedenis:
 • de Meerjarennota Emanipatiebeleid "Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid" (maart 2000)
 • de begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001 (19 september 2000)

 

Reacties Voorstellen tot verbetering of aanvulling kunt u zenden aan de paginaredactie, per adres logboek@emancipatie.nl
  Van dag tot dag
 
 • Data verwijzen naar het moment van  publikatie. Plaatsing op deze site kan later zijn gebeurd: zie daarvoor de rubriek "Nieuw op de site"
 • Grijze tekst verwijst naar publikaties die voor zover ons bekend nog niet of niet meer online staan.
  April 2001
23 april 2001
  Maart 2001
1 maart 2001
 • Cisca Dresselhuys (Van die dingen dus): Op het matje. Over de coördinatie van het Nederlandse emancipatiebeleid (Opzij, maart 2001).
 • Astrid Feiter: Zeuren om de kerk. Verslag van het nota-overleg in de Tweede Kamer over het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie.
  Februari 2001
14 februari 2001
6 februari 2001
5 februari 2001
2 februari 2001
 • De Vrouwen Alliantie bepleit een Collectief Zorgfonds en meer structurele middelen ten behoeve van de emancipatiestructuur (persbericht Vrouwen Alliantie, 2 februari 2001)
 • Reactie van de Vrouwen Alliantie op het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie (Vrouwen Alliantie, februari 2001).
  Bij de Vrouwen Alliantie aangesloten organisaties: AbvaKabo vrouwen / Aob - vrouwen / Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen / BPW the Netherlands, Dutch Federation of Business and Professional Women / CDA Vrouwenberaad / COC / CNV Onderwijsbond / D66 Vrouwen/Mensenrechten /  FNV Vrouwenbond / FNV Vrouwensecretariaat /  Groen Links Feministisch Netwerk / Humanistisch Verbond / Initiatiefgroep Vrouwen met een handicap / Jonge Socialisten / Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie / Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland / Katholiek Vrouwen Dispuut / Katholiek Vrouwengilde Nederland / Landelijke Organisatie voor Surinaamse Vrouwen / Landelijke Overleg Emancipatiebureaus / Landelijk Overleg Vrouwen in de AAW/WAO / Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand / Multicultureel Instituut voor Politieke Participatie / Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen / Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen / Nederlandse Vereniging van Vrouwen met een Hogere Opleiding / Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap / Nederlandse Vrouwen Beweging / Netwerk Zwarte/Migranten Vrouwen met een hogere opleiding / Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging / Protestant Christelijke Ouderenbond  /  ROSA vrouwen PVDA /  Socialistiese Arbeiderspartij (SAP) / Steunpunt Landelijke Boerinnen Belangen / Stichting Bayanihan /  Stichting Femi / Stichting Organisatie Vrouwen in de VVD / Stichting Sophiedela / Stichting Surinaamse Vrouwen Bijlmermeer / Stichting VrouwenNetwerk Nederland / Stichting Vrouwen met een Hogere Technische Opleiding / Stichting WAO Belangenbehartiging Alleenstaanden / Sting, beroepsvereniging voor de verzorging / Unie van Katholieke Bonden van Ouderen / Vrouw en Recht / Vrouwenpartij voor feministische politiek.
1 februari 2001
 • Emancipatieplannen kabinet onder de loep genomen (E-Quality, persbericht 1 februari 2001)
 • Reactie op het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie: het emancipatiebeleid voor de korte en middellange termijn.
  Een gezamenlijke reactie van: Clara Wichmann Instituut, Expertise Vrouw en Recht / E-QUALITY, Experts in gender en etniciteit / Forum, Instituut voor multiculturele ontwikkeling / Instituut voor Publiek en Politiek, IPP / Komitée Zelfstandig Verblijfsrecht Migrantenvrouwen / Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie, LBR / Landelijk Overleg directeuren Emancipatiebureaus / Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland, MVVN / Nederlandse Vrouwen Raad, NVR / Passage, Christelijk-Maatschappelijke vrouwenbeweging / Stichting Inspraak Orgaan Turken in Nederland, IOT / TransAct, Landelijk expertisecentrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld / TIYE International
  Januari 2001
 
 • Het Nota-overleg van de Vaste Commissie voor SZW met staatssecretaris Verstand over het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie is uitgesteld van maandag 29 januari 2001 naar maandag 5 februari 2001, 11.15-16.00 uur
  December 2000
22 december 2000
begin december 2000
 • Tonkens, Evelien: Het isolement van het emancipatiebeleid. Kritische bespreking van de Meerjarennota Emancipatiebeleid (maart 2000). In: Socialisme & Democratie, jaargang 57, nummer 11, 2000. 
14 december 2000
 • De Tweede Kamer stemde over vier moties die werden ingediend naar aanleiding van het Algemeen Overleg op woensdag 13 december 2000 over de Begrotingsbrief emancipatiebeleid 2001:
13 december 2000
 • Algemeen Overleg van de Vaste TK-commissie voor SZW met staatssecretaris Verstand van SZW over de Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001. 
 • Verslag inmiddels online: TK 27411, nr. 12.
 • De 4 moties die uit dit AO voortvloeiden wel: zie 14 december 2000.
  November 2000
21 november 2000
15 november 2000
10 november 2000
  Oktober 2000
oktober 2000,
geen verdere datering
30 oktober 2000
26 oktober 2000
19 oktober 2000
6 oktober 2000
  September 2000
september 2000, geen verdere datering
29 september 2000
 • VROM-raad biedt Staatssecretaris Verstand en Minister Pronk zijn advies over de Meerjarennota Emancipatiebeleid aan. Voor publikatie: zie 26 oktober 2000.
26 september 2000
 • Op de Prinsjesdagborrel van E-Quality is aan staatssecretaris Verstand het eerste nummer aangeboden van: E-Quality Commentaar, met hierin een analyse van de begrotingen 2001 van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; en Justitie (site E-Quality, document in pdf-formaat, 26 september 2000)
22 september 2000
 • Een gezamenlijke reactie op de Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001 van:
  • Clara Wichmann Instituut
  • E-QUALITY, Experts in gender en etniciteit (coördinatie)
  • Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
  • Instituut voor Publiek en Politiek, IPP
  • Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, IIAV
  • Komitée Zelfstandig Verblijfsrecht Migrantenvrouwen
  • Landelijk Overleg directeuren Emancipatiebureaus
  • Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie, LBR
  • Landelijke Federatie Chinese Vrouwenvereniging i.o.
  • Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland, MVVN
  • Nederlandse Vrouwen Raad, NVR
  • Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
  • Stichting Vluchtelingen-Organisaties Nederland, VON
  • Stichting TransAct, Nederlands centrum seksespecifieke zorgvernieuwing en bestrijding seksueel geweld
  • Stichting Inspraak Orgaan Turken in Nederland, IOT
  • TIYE International

  (site E-Quality, 22 september 2000)

20 september 2000
19 september 2000
15 september 2000
8 september 2000
  Augustus 2000
augustus 2000, geen verdere datering
28 augustus 2000
 • Staatssecretaris Verstand schrijft de Vaste Commissie voor SZW in een brief dat het meerjarenbeleidsplan medio november naar de Kamer zal gaan, omdat de gevraagde adviezen merendeels pas in september komen. 
25 augustus 2000
 • De Raad voor het Openbaar Bestuur sprak in zijn vergadering van 25 augustus over het concept-advies over de Meerjarennota Emancipatiebeleid, aldus de nieuwspagina van de Rob-site
1 augustus 2000
   Juli 2000
juli 2000, geen verdere datering bekend
26 juli 2000
25 juli 2000
17 juli 2000
13 juli 2000
4 juli 2000
3 juli 2000
2 juli 2000
 • De COC-site, 02-07-2000, 19:08 -  De nota 'Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid' (maart 2000, hierna te noemen 'Vrouwenstrijd') van staatssecretaris Verstand is de eerste overheidsnota sinds 15 jaar die een visie wil geven op het emancipatiebeleid. Vrouwenstrijd is echter meer als discussiestuk bedoeld en in september 2000 zal er pas een visie van de overheid op het emancipatiebeleid verschijnen. Het COC verwacht wel dat er dan meer dan in de onderhavige nota aandacht wordt geschonken aan het genderperspectief en aan de samenhang tussen algemeen emancipatiebeleid en de emancipatie van homoseksuele mensen in het algemeen en van lesbische vrouwen in het bijzonder.
   Juni 2000
juni 2000, geen verdere datering
30 juni 2000
29 juni 2000
28 juni 2000
 • Het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie (LBL) publiceert zijn commentaar op de Meerjarennota: Commentaar LBL d.d. 28 juni 2000
23 juni 2000
8 juni 2000
 • E-Quality bericht dat het inmiddels een kleine 100 reacties op de meerjarennota heeft ontvangen, inclusief die welke via internet kwamen. Toch komt er geen gezamenlijke reactie. Gewacht wordt op het vervolgstuk, het meerjarenbeleidsplan, dat naar verwachting in september zal verschijnen. Dat wordt dan becommentarieerd in een gezamenlijke bijeenkomst, waarin de reacties om de meerjarennota worden meegenomen. Zie voor de redengeving de volledige brief:
   Mei 2000
mei 2000, geen verdere datering
30 mei 2000
16 mei 2000
 • Veel aandacht voor de meerjarennota bij de Eerste Kamer-behandeling van de SZW-begroting voor 2000. Zie daarvoor de Handelingen Eerste Kamer van 16 mei. 

  Het belangrijkste vindt u in het eerste deel:

  • bijdrage mevrouw Jaarsma (PvdA), pp. 28-1316 t/m 28-1319

  en in het tweede deel:

  • antwoord staatssecretaris Verstand, pp. 28-1332 t/m 28-1335 (met interventies mevrouw Jaarsma (PvdA) en de heer Veling (RPF/GPV)
  • bijdrage mevrouw Jaarsma (PvdA), pp. 28-1342 t/m 28-1343
  • antwoord staatssecretaris Verstand, p. 28-1345 (met interventie mevrouw Jaarsma (PvdA).
3 mei 2000
2 mei 2000
   April 2000
28 april 2000
25 april 2000
 • E-Quality organiseerde chatsessie met Staatssecretaris Verstand over de Meerjarennota. Zie het verslag op de site van E-Quality.
18 april 2000
15 april 2000
13 april 2000
12 april 2000
 • Oproep ABVAKABO FNV: Geef uw mening over het emancipatiebeleid.  De bond zal in samenwerking met E-Quality de meningen van zijn leden/de bezoekers van zijn site verzamelen en doorgeven aan Staatssecretaris Verstand.
 • Ongenoegen over nota emancipatie (Trouw, 12 april 2000). Over de reactie van de Vrouwen Alliantie op de meerjarennota.
10 april 2000
 • Subsidie voor bedrijven bij ouderschapsverlof (Het Financieele Dagblad, 10 april 2000)
 • "Van vrouwenstrijd naar emancipatiebeleid ?" Reactie van de Vrouwen Alliantie op de meerjarennota emancipatiebeleid (persbericht, 10 april 2000)
8 april 2000
7 april 2000
 • Willemien Ruygrok: "Emancipatie verdient nieuwe nota". In: Trouw, 7 april 2000.
6 april 2000
 • Joep Zander: "Zorgende vader bestaat niet in officiële teksten". In: Trouw, 6 april 2000.
4 april 2000
3 april 2000
2 april 2000
   Maart 2000
31 maart 2000
30 maart 2000
29 maart 2000
24 maart 2000
 • Op 24 maart 2000 heeft de Ministerraad ingestemd met de Meerjarennota Emancipatiebeleid van Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW. De nota, getiteld "Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid",  wordt in de week van 27 maart naar de Tweede Kamer gezonden. Zie het persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst.
15 maart 2000
 • E. Nobis en R. Timmer: "Ik wil een nieuwe norm neerzetten". Interview met Staatssecretaris Verstand over haar ambities met de Wet Arbeid en Zorg (Het Financieele Dagblad, 15 maart 2000)
   Voorgeschiedenis
januari / februari 2000

stelden de Tweede Kamerleden Bussemaker (PvdA), Weekers (VVD), Schimmel (D66), Van Gent (GroenLinks) en Visser (CDA) op 26 januari 2000 schriftelijke vragen aan Staatssecretaris Verstand over de voorbereiding van de Meerjarennota Emancipatiebeleid. Deze vragen werden op 21 februari beantwoord.

december 1999
 • Bij de plenaire behandeling van de SZW-begroting 2000 aanvaardde de Tweede Kamer een door de fracties van VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks ingediende motie Örgu c.s.:
  • overwegende, dat het kabinet aanvang 2000 een meerjarennota emancipatie uitbrengt die nog niet voorzien zal worden van een kabinetsstandpunt;
  • overwegende, dat dit de voortgang in het emancipatiebeleid onnodig extra vertraagt;
  • verzoekt de regering, de meerjarennota emancipatie in het eerste kwartaal van 2000 te voorzien van een kabinetsstandpunt;
  • verzoekt de regering tevens, in deze meerjarennota een plan van aanpak op te nemen waarin voorstellen worden gedaan om seksediscriminatie in de arbeidsvoorwaarden van mannen en vrouwen tegen te gaan.
18 november 1999
 • In het Algemeen Overleg op 18 november 1999 van de Vaste Commissie SZW met Staatssecretaris Verstand over (o.m.) deze Beleidsbrief kwam de voorbereiding van de meerjarennota meermalen aan de orde. Zie het verslag (zoek op meerjarennota).
21 september 1999

1. Traject meerjarennota Emancipatiebeleid
Dit najaar ontvangt het parlement de meerjarennota Emancipatiebeleid, een richtinggevende discussienota.
– Over deze nota wordt een maatschappelijke discussie gestimuleerd, tot aan de zomer van het volgend jaar.
– Aan de Sociaal-Economische Raad, de VROM-Raad, de Onderwijsraad, de Raad voor het Openbaar Bestuur en aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken wordt advies gevraagd, elk over specifieke onderdelen van de nota.
– Samen met de voornaamste uitkomsten van de maatschappelijke discussie en van de uitgebrachte adviezen, vormt de nota de Nederlandse bijdrage aan de voorbereiding van het vervolg op de Wereld-vrouwenconferentie van de VN, in 1995 gehouden in Beijing.
– Op basis van de nota, de discussie, de adviezen en het vervolgbeleid van de VN, wordt in de zomer van volgend jaar een meerjarig beleidsplan Emancipatie opgesteld.

9 maart 1999
 • In een uitvoerige brief (TK 1998-1999, 26206, nr. 6) aan de Tweede Kamer berichtte Staatssecretaris Verstand op 9 maart 1999 over het intensief voorbereidingstraject voor het ontwikkelen van de meerjarennota. De eerdere toezegging dat deze nota vóór het zomerreces 1999 naar de Kamer zou gaan verschoof daarbij naar "aanbieding deze zomer" (dus uiterlijk 21 september 1999). Na de zomer zou de nota dan ter advisering en discussie worden aangeboden aan adviesorganen en een breed maatschappelijk veld.
15 september 1998

 

 

"In een nota, die ik voor het zomerreces 1999 aan het parlement zal aanbieden, zullen trends en strategische lijnen worden geschetst, waarbinnen onder andere de in paragraaf 3 besproken adviezen uit de vorige kabinetsperiode [1] en de verdere uitwerking van thema's en activiteiten uit paragraaf 4 [2] in een meerjarenperspectief worden geplaatst".

 Noten

[1] Dat waren:

[2] In deze paragraaf 4 kwamen aan de orde:

 • Arbeid en zorg

 • Kaderwet Arbeid en zorg

 • Stimuleringsmaatregel Dagindeling

 • Wie zorgt in de 21e eeuw

 • Een nieuw "sociaal contract": het Combinatiescenario

 • Emancipatie per levensfase: de jongere generaties in de 21e eeuw

 • Doorbreken glazen plafond

 • Geweld tegen vrouwen; mensenrechten van vrouwen

 • Nationaal rapporteur

 • Plan van aanpak bestrijding geweld tegen vrouwen

 • Internationale dimensie

 • Vijf jaar na Beijing

 • VN-Vrouwenverdrag

 • Gelijke kansen in Europees sociaal beleid