E-QUALITY
Experts in gender en etniciteit

Aan geadresseerde


Den Haag 8 juni 2000
U 437/00/PvdAa

Betreft: Meerjarennota Emancipatie

Geachte mevrouw, meneer,

Naar aanleiding van een eerder schrijven (op 29 maart 2000) betreffende de collectieve standpuntbepaling over de Meerjarennota Emancipatie spijt het ons u mede te delen dat de gezamenlijke reactie uitgesteld is naar een nader te bepalen datum na de zomer.

Wij hebben een kleine 100 reacties, inclusief de reacties via de internet ontvangen en willen u daar in eerste plaats hartelijk voor bedanken.

De belangrijkste reden van het uitstel van de gezamenlijke reactie is dat de huidige nota een discussiestuk is met weinig concrete beleidspunten. Dit bemoeilijkt in sterke mate het proces van het tot stand brengen van een (gezamenlijke) reactie zeker gezien de korte periode die ons hiervoor gegeven is. Ons voorstel is om, zodra de beleidsnota die naar verwachting in september zal verschijnen, een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren waarin de nota wordt becommentarieerd. De inmiddels door u gestuurde reacties zullen worden meegenomen in de bespreking van de beleidsnota.

Wij zullen u op de hoogte houden en vragen nogmaals begrip voor de gewijzigde procedure.

Met vriendelijke groet,

 


Joan Ferrier
directeur

         

E-QUALITY, Experts in gender en etniciteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag
Bezoekadres: Laan Copes van Cattenburch 71 Den Haag Telefoon 070 - 365 97 77 Fax 070 - 346 90 47
Bank: Rabobank nr. 14 55 87 460 KvK nr. 27169130 E-mail: info@e-quality.nt Internet: http://www.e-quality.nl