Adviezen (en voorafgaande adviesaanvragen en -verzoeken)  
Van de volgende overheidscommissies en -instellingen zijn inmiddels adviezen online:

En hors concours (of zou Brinkhorst in de Ministerraad een voorbehoud hebben gemaakt toen het kabinet de Meerjarennota emancipatiebeleid vaststelde ?):

Bij de aanbieding aan de Tweede Kamer van de Meerjarennota Emancipatiebeleid werd gemeld dat adviesaanvragen zouden worden gezonden aan:

Daarnaast zijn specifieke adviesverzoeken gericht aan:

en is een algemeen adviesverzoek gericht aan een onbekend aantal instellingen en organisaties. 

Onderstaand vindt u per instantie een aantal relevante links.

Reacties en commentaren van maatschappelijke organisaties en individuele personen vindt u in de subrubriek Reacties en commentaren.

Adviesraad Internationale Vraagstukken  
Commissie gelijke behandeling
Onderwijsraad
Raad voor het Openbaar Bestuur
  • Advies van de ROB over de Meerjarennota Emancipatiebeleid (20 september 2000)
  • In de rubriek Nieuws van de Rob-site is op 7 september o.m. het volgende gepubliceerd: "De Raad voor het openbaar bestuur vergaderde op vrijdag 25 augustus voor de eerste keer weer na de zomervakantie. [...]  Het
    ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft haast met het
    advies over het meerjarenprogramma Emancipatiebeleid. Het concept advies terzake werd besproken. De Raad benadrukte dat veel institutioneel belemmeringen voor vrouwen reeds zijn weggenomen en dat er vooral binnenhet functioneren van het openbaar bestuur veranderingen in de cultuur nodig zijn die blijvende participatie van vrouwen beter mogelijk moet maken. Overigens was de Raad van oordeel dat die cultuur kennelijk voor veel andere groepen in de samenleving ook een verhindering is te participeren. In die zin is de achterblijvende participatie niet zo zeer een probleem van vrouwen als wel een probleem van het openbaar bestuur".

  • In de rubriek Nieuws van de Rob-site stond in de editie van 18 april 2000 onder punt 2 een korte samenvatting van de Rob-vergadering van donderdag 13 april. Daaruit: "Ook was binnen gekomen een adviesaanvraag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nieuwe nota Emancipatiebeleid. De Raad vond de nota en de vraagstelling weinig vernieuwend en wilde met name de meer algemeen culturele aspecten van de politieke besluitvorming aan de orde stellen in de relatie tot de betrokkenheid van vrouwen".
  • Adviesaanvraag van 3 april 2000 van Staatssecretaris Verstand
Sociaal-economische Raad (SER)
VROM-raad  
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Stuurgroep Dagindeling
Tijdelijke Expertisecommissie Emancipatie in het Nieuwe Adviesstelsel (Tecena)
Ministerie van LNV, Expertisecentrum emancipatie

Adviesaanvragen online ? Dat gaat niet zo maar !

Aan het Ministerie van SZW hebben wij op 2 april verzocht de elektronische versies van deze adviesaanvragen ter beschikking te stellen, zodat deze hier online kunnen worden gebracht. Het Ministerie zond op 6 april een ontvangstbevestiging en liet ons op 18 april  weten:

"De beslissing of u deze bestanden in deze vorm kunt krijgen, het onderzoek naar de technische haalbaarheid van het op deze wijze aanleveren van bestanden, alsmede de beoordeling van uw verzoek op grond van de bepalingen van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), zal meer tijd vergen dan twee weken".

De termijn werd derhalve met 2 weken verlengd tot 2 mei; overigens werd toegezegd het verzoek zo spoedig mogelijk te beoordelen en te beantwoorden. Eind april ontvingen we de telefonische aankondiging dat positief was besloten. Op de vraag of de stukken in elk geval uiterlijk 10 mei zouden komen (van belang omdat dit deel van de site van 12 tot 24 mei niet wordt bijgewerkt) kregen we een bevestigend antwoord.

Uiteindelijk ontvingen wij op maandag 15 mei een mail met de elektronische teksten van de adviesaanvragen aan de SER, de Raad voor het Openbaar Bestuur, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, alsmede de adviesverzoeken aan de Commissie Gelijke Behandeling en de Stuurgroep Dagindeling. Middels een op 12 mei gedateerde brief, die eveneens op 15 mei aankwam, ontvingen wij een kopie van de adviesaanvragen aan de Onderwijsraad en de VROM-raad; gemeld werd dat de elektronische teksten daarvan bij OCW resp. VROM aanwezig zijn. Met betrekking tot de adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) werd in deze brief meegedeeld dat deze adviesaanvraag nog niet gereed was en derhalve niet beschikbaar kon worden gesteld.