Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Coördinatie Emancipatiebeleid

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
Telefoon (070) 333 44 44
Telefax (070) 333 40 33Aan de voorzitter
van de Stuurgroep Dagindeling
Postbus 556
2501 CN  Den Haag

Uw brief
Ons kenmerk DCE/2000-28433
Doorkiesnummer (070) 333 4838
Onderwerp De meerjarennota Emancipatiebeleid
Datum 28 april 2000
Contactpersoon H.F. de Vries

 

Geachte heer Steenborg,

Hierbij bied ik u de meerjarennota Emancipatiebeleid 'Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid' aan. In deze nota beschrijft het kabinet op vijf centrale domeinen de hoofdlijnen van het emancipatiebeleid en de richtingen waarin het vooralsnog voornemens is dit beleid verder te voeren.
Als centrale thema's heeft het kabinet gekozen voor drie ‘klassieke’ domeinen van emancipatiebeleid: Arbeid, zorg en inkomen; Macht en besluitvorming; Mensenrechten en voor twee nieuwe domeinen: Dagindeling en Informatie- en communicatietechnologie.
In elk hoofdstuk wordt ingegaan op de stand van zaken in dat domein, op de relevante ontwikkelingen en trends en, ten slotte, op mogelijke toekomstige richtingen voor beleid. Aangezien de mogelijkheden voor beleid afhankelijk zijn van de stand van zaken in de verschillende domeinen verschillen deze beleidsrichtingen van karakter.

Over de hoofdlijnen en beleidsrichtingen uit de nota wil het kabinet een discussie voeren met diverse geledingen van de samenleving, waaronder organisaties van vrouwen, allochtonen en jongeren. Tegelijkertijd wordt advies ingewonnen van enkele adviesorganen, zoals de Sociaal Economische Raad, Raad voor het Openbaar Bestuur, de VROM-Raad, de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en de Onderwijsraad. Ook hecht ik grote waarde aan het advies van de Stuurgroep Dagindeling.

Na ontvangst van deze reacties en adviezen werkt het kabinet het emancipatiebeleid voor de middellange termijn concreet uit in een meerjarenbeleidsplan. Het kabinet hoopt dat deze werkwijze bijdraagt aan een stevig maatschappelijk en politiek draagvlak voor beleid dat in de komende jaren tot een versnelling en verduurzaming van emancipatie moet leiden.

Naast een algemene reactie op de nota zou ik het zeer op prijs stellen als u, gezien uw expertise en de resultaten (voorzover op dit moment beschikbaar) uit de experimenten in het kader van de Stimuleringsmaatregel Dagindeling, uw visie zou willen geven op het hoofdstuk Dagindeling van de nota.

Ik zie uw reactie graag voor 1 juli 2000 tegemoet.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,

 

(mr. A.E. Verstand-Bogaert)